สายตรงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
:: About Us ::
:: ข้อมูลด้านสาธารณสุข ::
 
:: การประชุมผู้บริหาร ::
:: แบบฟอร์มต่างๆ ::
:: ศูนย์การเรียนรู้ ::
คลังข้อมูลสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี
คลังข้อมูล NCD
สารสนเทศ FCT
การบันทึกข้อมูล primary data set
PMQA
uboninfo
ศูนย์ข้อมูลอาหารปลอดภัย จ.อุบลฯ
sms
สายตรง นพ.สสจ.
ภารกิจงานผู้บริหาร
ชุมชน KM NCD
    
ระบบการติดตามงาน จังหวัดอุบลราชธานี (Cockpit)
 
  สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี  
   
 
   
 
     
 
Down Load
 


HospWAIS  


:: ระบบงาน ::
:: ระบบจองห้องประชุม
:: ระบบรายงานข้อมูล iTemized
:: ระบบ GIS เพื่อพิกัดหลังคาเรือน
:: ระบบรายงาน KPI จ.อุบล
:: ระบบรายงาน KPI เขต 10
:: ระบบบริหารยุทธศาสตร์
:: ระบบรายงาน Refer
:: ระบบติดตามงานเขต 10
:: HDC ภาพรวมทั้งประเทศ
:: HDC จ.อุบลราชธาน
:: HDC โซน 1
:: HDC โซน 2
:: HDC โซน 3
::  HDC โซน 4
:: ตรวจสอบ UBON System
:: ระบบงานแพทย์แผนไทย
:: รายงาน EPI
:: GIS Health
:: ระบบสารสนเทศNCDอุบลฯ
:: ระบบสารสนเทศNCDเขต10
:: ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล OP
:: ระบบตรวจสอบ HDC(service)
  โซน 1   โซน 2   
   โซน 3   โซน 4
:: กลุ่มงาน/ฝ่าย ::
:: บริหารทั่วไป
:: พัฒนาบุคลากรฯ
:: นิติการ
:: สาธารณสุขมูลฐาน
:: ชมรมจริยธรรม
:: EMS
 
:: รวม Link ::
:: รพ.์มะเร็ง จ.อุบลฯ
:: โรงพยาบาลชุมชน ::
:: สนง.สสอ. ::
:: สสอ.นาตาล
:: สสอ.นาเยีย
ระบบสำรวจ
การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Webboard รายงานสถานการณ์โรค
 
Last Update Monday, 30-Nov-2015 11:19 AM
Website counter
18/12/2555