รวม Link ตรวจสอบสถานการณ์
รวมสถานการณ์ในไทย
  https://covid19.th-stat.com/
 
จุดเด่น
1. รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในไทยแบบเรียลไทม์
2. มีแผนผังการแพร่เชื้อ
3. ข้อมูลการติดแยกตามช่วงเวลา
4. สถิติทั่วไป เช่น อายุ เพศ สัญชาติ
5. รายงานประวัติการติด โควิด-19 ของผู้ป่วยแต่ละราย
  https://covidtracker.5lab.co/
  https://covid19.workpointnews.com/
 
จุดเด่น
1. รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในไทยแบบเรียลไทม์
2. รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลกแบบเรียลไทม์ โดยใช้แผนที่โลก
3. รายงานผู้ติดเชื้อทั่วโลก และสถานะความเสี่ยงในการเดินทางของแต่ละประเทศ
4. รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ โควิด-19
ศูนย์ข้อมูลกลาง จังหวัดอุบลราชธานี
   
รวมสถานการณ์รอบโลก
  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
  https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
  https://thestandard.co/coronavirus-coverage/
 
จุดเด่น
1. รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลกแบบเรียลไทม์ โดยใช้แผนที่โลกและตารางแจกแจงรายประเทศ
2. รวบรวมอัปเดตสถานการณ์ล่าสุด
3. รวบรวมคู่มือป้องกัน และ How to การอยู่กับโควิด-19
  https://www.worldometers.info/coronavirus/
  https://www.healthmap.org/covid-19/
  https://www.covidvisualizer.com/
   
เว็บแสดงร้านขายหน้ากากอนามัย และจำนวนหน้ากากอนามัยคงเหลือ
 
https://maskmapthai.web.app/
   
หากใครมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19 แจ้งความประสงค์รับการสนับสนุนอาหารจากซีพีเอฟ โดยลงทะเบียนได้ที่ LINE CPFRESHMART >> http://bit.ly/2PFFcyB
แล้วกรอกข้อมูลใน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSect8-SZ2AGLiYNmItG4QTRPrQeU1NxDrsjBC4R5YaSUzkEbw/viewform
   

 

การทำงานที่บ้าน
คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่
   
คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่
   
หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0032.010/ว 1830 เรื่อง การมอบอำนาจและการอนุญาตให้ปฏิบัติงานในที่พัก จังหวัดอุบลราชธานี
   
แบบขออนุญาตปฏิบัติงานในที่พัก จังหวัดอุบลราชธานี (กรณีบุคลากรต้องทำงานที่บ้าน)
   
กฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรการการป้องกันการติดเชื้อ จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ 18 มีนาคม 2563
   
คำสั่งปิดจุดผ่อนปรน
   
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ
กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
   
คำสั่งปิดสถานที่ราชการชั่วคราว 26 มีนาคม - 12 เมษายน 2563
   
แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
   
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
   
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
   
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
   
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
   
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)
   
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติการประกันสังคม
เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   
หนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ สธ 0410.7/ว 272 ลงวันที่ 12 เมษายน 2563
เรื่อง การออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ให้ถูกแยกกักกัน หรือคุมไว้สังเกตจนครบกำหนดระยะเวลา เพื่อแสดงตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
   
- แบบฟอร์มหนังสือรับรอง กรณีข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
   
- แบบฟอร์มหนังสือรับรองเพื่อแสดงตัวต่อนายจ้าง/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
   
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕)
   
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖)
   
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
   
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)

 

ความรู้เรื่อง COVID-19
แนวทางการดูแลระบบทางเดินหายใจ ในผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี
   
Flow การขออนุมัติใช้ยา Favipiravir เขต10
   
แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ในเด็ก
   
การส่งตัวอย่าง CPR COVID-19
   
การดูแลรักษา และ Flow การส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดอุบลราชธานี
   
ICON infographic
   
แนวทางการให้รหัสโรค COVID-19
   
แนวทางการให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชน ของคลินิคทันตกรรมภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์การระบาด COVID-19
   
แบบประเมินความเสี่ยง
  http://covid19.thaitechstartup.org/
  http://rajavithi.emergencymed.net/test/th_index.php
   
แนวทาง Home Quarantine ประกาศ 24 มีนาคม 2563
   
มาตรการรักษา ประกาศโดยกรมการแพทย์ ณ 24 มีนาคม 2563
   
แนวทาง อสม.เคาะประตูบ้าน ประกาศโดยกรม สบส. ณ 24 มีนาคม 2563
   
CPG สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ณ 1 พฤษภาคม 2563
   
แผนการจัดหารทรัพยากร ประกาศโดย อย. ณ 24 มีนาคม 2563
   
Social Distancing โดยกรมอนามัย ณ 24 มีนาคม 2563
   
เเนวทางปฎิบัติงานสำหรับการตรวจเอกซเรย์ปอด เเละ เเนวทางป้องกันตนเองสำคัญๆจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย เเละรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
   
ความรู้พื้นฐาน COVID-19 ตอนที่ 1 โรคโควิด-19 การติดเชื้อ การป่วย การดูแลรักษา การป้องกันการแพร่เชื้อและการติดเชื้อ
โดย คณะแพทยศาสต์ โ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
   
แนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protection Equipment : PPE)
   
คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   
คู่มือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558
   
แนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19
   
.เอกสารการอบรมการเตรียมความพร้อมด้านการรักษา COVID-19 หากเกิดการระบาดในวงกว้าง วันที่ 26 มีนาคม 2563​ โดย​ กรมการแพทย์​ กระทรวงสาธารณสุข
   

 

แนวทางการเบิกงบประมาณ COVID-19
Slide นำเสนอ ที่ประชุม EOC โดย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 30 มีนาคม 2563
   
หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ข้อตกลงการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
   
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏฺบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   
แบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่าย
   

Slide นำเสนอที่ประชุม EOC 30 มีนาคม 2563 โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ
กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการการเบิกจ่ายการดูแลผู้ป่วย COVID-19 13 เม.ย.63

 

18 มีนาคม 2563 1 เมษายน 2563 13 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563
23 มีนาคม 2563 2 เมษายน 2563 14 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563
24 มีนาคม 2563 3 เมษายน 2563 15 เมษายน 2563 1 พฤษภาคม 2563
25 มีนาคม 2563 6 เมษายน 2563 16 เมษายน 2563 5 พฤษภาคม 2563
26 มีนาคม 2563 7 เมษายน 2563 17 เมษายน 2563 7 พฤษภาคม 2563
27 มีนาคม 2563 8 เมษายน 2563 18 เมษายน 2563  
30 มีนาคม 2563 9 เมษายน 2563 20 เมษายน 2563  
31 มีนาคม 2563 10 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563  

 

 

 
  ตลาดสด ตลาดนัด แผงลอย ถนนคนเดิน ้ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ผู้โดยสารและวินมอเตอร์ไซค์
       
 
  ร้านสะดวกซื้อ ขายปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต สวนสาธารณะ รถไฟฟ้าทั้งบนฟ้าและใต้ดิน
       
 
  ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ร้านตัดขนสัตว แท็กซี่
       
 
  สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ สนามกีฬากลางแจ้ง การเดินทางสาธารณะ เช่น รถเมล์ เรือ เครื่องบิน