โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบระบบสุขภาพชุมชน
สู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อ
สำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง Stroke , STEMI , Hip#
แบบบูรณาการ จังหวัดอุบลราชธานี