แนวนโยบายในการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม
โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2562
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2562
การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการเรี่ยไร
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานสุจริต หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562
มาตรการใช้รถราชการ
ผลการคัดเลือกองค์กร คนดี และเรื่องเล่า
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
นโยบายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ