กลับหน้าแรก

 
น.พ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 

 

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

น.พ.ดนัย เจียรกูล
รก.นายแพทย์ (เชี่ยวชาญ) ด้านเวชกรรมป้องกัน
นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุข (เชี่ยวชาญ) ด้านส่งเสริมพัฒนา
นางน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง
ทันตแพทย์ (เชี่ยวชาญ)
นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
รก.นายแพทย์(เชี่ยวชาญ)ด้านเวชกรรมป้องกัน (คนที่ 2)
   
นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ  

 


หัวหน้าฝ่าย/งาน
นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางสิริพร วงศ์ตรี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
นางรำไพ สุวนาม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
นส.กาญจนา มหาพล
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
นางนภาพร จันทนบ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
นายวิโรจน์ เซมรัมย์
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายประทีป บุญธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
นางสุภาภรณ์ อุตมัง
หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
นางสาวอลิษา สุพรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
นายบดินทร์ บุญขันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
นายวิชิต พุ่มจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐาน
นางสาวพิมณทิพา มาลาหอม
หัวหน้าศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสาธารณสุข
นายระวี แววศรี
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

 

 

 

   
นางธิดารัตน์ บุญทรง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล