คู่มือ หลักเกณฑ์การจัดตั้งและปรับระดับ
ศักยภาพของหน่วยบริการ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ Medical Hub
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562