ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตาม
การทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง
15/11/2564 ร่างประกวด ราคารายการเครื่องติดตาม
การทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อมเชืรอมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน 21 เครื่อง
15/11/2564 ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตาม
การทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อมเชืรอมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน 21 เครื่อง
15/11/2564 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตาม
การทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อมเชืรอมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล
2/12/2564

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ การแพทย์ รายการเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรณีมีผู้วิจารณ์

สเปคเครื่องติตดตามสัญญาชีพพร้อมกระตุกหัวใจในรถพยาบาลฯ