...อุบลราชธานี...ศรีสะเกษ...ยโสธร...อำนาจเจริญ...มุกดาหาร...

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำเนียบผู้บริหาร กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบ 2/2557
ข้อมูลทั่วไป   จ.อุบลราชธานี 24 - 26 มิถุนายน 2557
คำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงาน      
โครงสร้างสำนักงานเลขานุการ    คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย    บริการสุขภาพ      
     
     
วาระการประชุม/รายงานการประชุม

 

 
ระบบบริหารจัดการตัวชี้วัด ปี 57    
ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล  
   
   
 
DownLoad
     งบลงทุน ปีงบประมาณ 2557 รายการครุภัณฑ์   
      งบลงทุน ปีงบประมาณ 2557 รายการสิ่งก่อสร้าง
นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานระบบบริการสุขภาพ เขต 13 ปี 2555 - 2559   
ผู้ตรวจราชการ
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขสู่ภูมิภาค
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
เขตบริการสุขภาพที่ 10
     

 

สำนักตรวจและประเมินผล
 
รวม Link หน่วยงานสาธารณสุขในเขต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลจังหวัด
โรงพยาบาลชุมชน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ศูนย์สุขภาพชุมชน/สถานีอนามัย
อุบลราชธาน
อุบลราชธาน
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
มุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 7 อุบลราชธานี
สำนักงานควบคุมป้องกันโรค เขต 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัย เขต 7 อุบลราชธานี
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ศูนย์สุขภาพจิต เขต 7 อุบลราชธานี

last update Wednesday, 25-Jun-2014 1:44 PM
จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่วั
นที่ 18 มิถุนายน 47
free web counters
dell coupon codes

ติดต่อ webmaster