การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
โดย นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 - 2564
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
การประเมินผลการพัฒนางานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560
เล่มเอกสารแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี