พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
พรบ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
   
   
   
   
   
   
้อมูลเพือการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงระบบ HDC     
   
โครงสร้างภารกิจหน่วยงานส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
การใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.2561     
   
  การใช้งานระบบ web Conference
ดาวน์โหลด Software การติดตั้งโปรแกรม web conference
คู่มือการใช้งานระบบ web conference
   
  การพัฒนาคุณภาพข้อมูล
รหัสหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
แบบฟอร์ม A1
Slide นำเสนอการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 7 ธันวาคม 2560
การแบ่งภารกิจการ Audit ข้อมูล รอบที่ 1 / 2560
มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ.2559
Download โปรแกรมตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน
โนนขวาว Model
แนวทางการบันทึก การตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ICD-10 Sinmplified version
ู่มือการลงรหัสโรคจากการประกอบอาชีพ
Slide บรรยาย การบันทึก ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพ
ทะเบียนกำกับ ติดตามการบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม
Slide แนวทางการประเมิน รพ.สต.ติดดาว หมวด 4.5.1 (ระบบ IT) และ 5.2 (KPI)
โปรแกรมส่งออก Data Correct    
   
สื่อประชาสัมพันธ์ จากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
   
คูู่่มือหลักสูตร WHO Patient Safety
   
โครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม Version 2.3
รหัสมาตรฐาน ในโครงสร้าง 43 แฟ้ม
มีอะไรเปลี่ยนแปลง ในโครงสร้าง 43 แฟ้ม Version 2.3
   
  QOF
Template QOF ปี 2560
สรุปการประชุมคณะทำงาน QOF 18 กันยายน 2560
Slide นำเสนอ วันที่ 25 มกราคม 2561
คาดการณ์จัดสรร ปี 2561 (ข้อมูล ณ 23 มกราคม 2561)
ข้อมูลรายหน่วยบริการ
ตารางรหัสโรค RDU Acute Diarrhea และ Respiratory Infection
   
ข้อมูล อสม. ณ 26/02/2561
เปรียบเทียบข้อมูล อสม.2 แหล่ง
   
  HA_IT
กรอบการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
Hospital Maturity Model
แบบประเมินตนเองด้านการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
Slide นำเสนอ อ.วรรษา เปาอินทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2561
   
  การพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย
คู่มือการบันทึกหนังสือรับรองการตาย_2017  
คู่มือการบันทึกระบบรายงานการตาย  
ขั้นตอนให้รหัสสาเหตุการตาย  
แนวทางการบันทึกสาเหตุการตาย  
   
  H4U
Consent Form
   
  สืบค้นข้อมูลงานวิจัย
ฐานข้อมูลการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศไทย
โปรแกรมต้นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ