<-- -->


วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1 /2559 วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น.

    วาระก่อนการประชุม

1. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2558 ของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. มอบเงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย สสช.โหง่นขาม อ.ศรีเมืองใหม่
3. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน(ข้าวกล้องงอกร่องมาลี อ.วารินชำราบ) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลควอลิตี้ อวอร์ด ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2559
4. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี  2559(TO BE NUMBER ONEIDOL รุ่นที่ 6)

5. พิธีมอบใบประกาศ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 10 และ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2559

ุ6.พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ  ประจำปี 2558


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ     

 


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 10
/2558

 

สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน มกราคม 2559 Click ดูรายละเอียด   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
4.1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
4.3
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.4
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.5
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.6
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.7
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี
4.8
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี
4.10
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.12 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7


   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

การเงิน

 

1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม  2558  หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ
Click เพื่อดูรายละเอียด
           โซน 1    - แม่ข่าย  ส่งครบ 
                          - ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งครบ  
                          - สสอ.    ส่งครบ
           โซน 2    - แม่ข่าย ส่งครบ  
                          - ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ 
                          - สสอ.   ส่งครบ
           โซน 3    - แม่ข่าย ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ พิบูลมังสาหาร
                          - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
                          - สสอ.  ส่งครบ
           โซน 4    - แม่ข่าย ส่งครบ
                          - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ เดชอุดม 
                          - สสอ. ส่งครบ

 

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) Click เพื่อดูรายละเอียด
          -รพช.  แม่ข่ายที่ได้คะแนนไม่เต็ม 100  มี 2 แห่ง คือ เขมราฐ และบุณฑริก
          -รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 มี 9 แห่ง  คือ เขื่องใน   เมือง  กุดข้าวปุ้น  สำโรง  พิบูลมังสาหาร  สว่างวีระวงศ์  นาเยีย  เดชอุดม  และนาจะหลวย  

 

ข้อเสนอแนะ... 

1. ขอให้ ผู้บริหาร รพช.โขงเจียม และ รพช.พิบูลมังสาหารกำชับผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง สอบทานข้อมูล บัญชี ตามเกณฑ์คุณภาพ / ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน  ตลอดจนควบคุม กำกับ ระบบการบันทึก บัญชี ระบบข้อมูลเงินสด เงินฝากธนาคาร ข้อมูลด้านรายได้ ด้านลูกหนี้ ทุกสิทธิ ข้อมูลเจ้าหนี้การค้า ต้อง ตรวจสอบ คุณภาพข้อมูลอย่างเข้มข้น ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี

 

2. ขอให้ ผู้บริหารเครือข่ายเดชอุดม ควบคุม กำกับ ติดตาม รพ.สต. ในเครือข่ายส่งรายงานงบทดลอง ให้ทัน ตามกำหนด  

 

1.3. รพช.สสอ. จัดให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่ ข่ายและลูกข่าย ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น   

2.การเฝ้าระวังการเงินการคลัง        

 

2.1 แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 มีผลการประเมินดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

เดือนธันวาคม 2558

โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จำนวน 4 แห่ง คือ ศรีเมืองใหม่   โขงเจียม สำโรง และพิบูลมังสาหาร

เดือนพฤศจิกายน 2558

โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จำนวน 6  แห่ง คือ เขื่องใน  50พรรษาฯ    ศรีเมืองใหม่   สิรินธร  วารินชำราบ และนาเยีย  เพิ่มเติมโขงเจียม

 

2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนธันวาคม 2558Click เพื่อดูรายละเอียด

 

สถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2558 เปรียบเทียบกับ ธันวาคม 2558 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายประเมิน การเงิน การคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง

 

2.2.1 จากข้อมูลเดือนธันวาคม 2558 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน 3    วารินชำราบ              -49.61   ล้านบาท
โซน 1    50พรรษาฯ                -43.28   ล้านบาท
โซน 4    เดชอุดม                    -36.62   ล้านบาท
โซน 2    ตระการพืชผล          -34.17   ล้านบาท

 

2.2.2 โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ บุณฑริก เขมราฐ  น้ำยืน  ม่วงสามสิบ

 

2.2.3 โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน 4   เดชอุดม                      94.56   ล้านบาท
โซน 3   วารินชำราบ                78.99   ล้านบาท
โซน 2   ตระการพืชผล            68.23   ล้านบาท
โซน 1   50 พรรษาฯ                  65.73   ล้านบาท

 

ข้อเสนอแนะ
1. ขอใหทุกโรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุุ รายการที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะด้านรายได้ ต้องวิเคราะห์จำนวนเงิน ที่ได้รับจริงสอดคล้องกับ ผลงานการให้บริการ ด้านรายจ่าย ต้องควบคุม กำกับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง อย่าง เข้มงวด

  2. ขอให้ทุกโรงพยาบาล ควบคุม กำกับ เกี่ยวกับการรับรู้รายได้อย่างสม่ำเสมอ   โดยเฉพาะการรับรู้เงินโอน ธนาคาร ต้องกำกับ ติดตามข้อมูล ตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินโอน เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ส่วนที่เกี่ยว ข้อง โดยบันทึกบัญชีรับรู้ทันที
 

3. เรื่องอื่นๆ 

  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ Non Uc ส่วนที่จัดสรรเป็นFix cost ให้กับ สสอ. แห่งละ 350,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2558) Click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 1.

กำหนดวัน นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด

รอบที่ 1... วันที่  9 – 18 กุมภาพันธ์ 2559

เป้าหมาย รพ.สต.ที่ทุกอำเภอส่งรายชื่อรับการตรวจเยี่ยมโดย รมว.Click เพื่อดูรายละเอียด
รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้ง ให้ทราบภายหลัง

รอบที่ 2... วันที่ 14 – 23 มิถุนายน 2559

2

กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2559
               พื้นที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 1 โขงเจียม   รพ.สต.นาโพธิ์ใต้
               พื้นที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 2 กุดข้าวปุ้น รพ.สต.แก่งเค็ง

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2559
               พื้นที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 1 อ.เดชอุดม   รพ.สต.ทุ่งเทิง
               พื้นที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 2 อ.เขื่องใน     รพ.สต.หัวดอน

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก Click เพื่อดูรายละเอียด KPI
2.
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ Click เพื่อดูรายละเอียด 
3.
ถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  Click เพื่อดูรายละเอียด
4.
สรุปผลการฉีดวัคซีนโปลิโอ : IPV (ของขวัญปีใหม่)  Click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
 1.
เป้าหมายและการจัดสรรงบบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2559
2.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัดของจังหวัดอุบลราชธานีปี 2559 จำนวนทั้งหมด 6,300 ราย) จากระบบต่างๆดังนี้

2.1) ระบบสมัครใจ  เป้าหมาย 2,000 ราย         
ผลงาน 401 ราย    คิดเป็นร้อยละ 20.05  รายละเอียดดังนี้
- จิตสังคมบำบัด ในโรงพยาบาลหลักสูตร  4 เดือน   จำนวน     112   ราย
- ค่ายบำบัด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”(ศอ.ปส.จ.อบ.)       จำนวน     289    ราย
- ค่ายบำบัดในอำเภอ (งบท้องถิ่น)                               จำนวน      -       ราย

2.2) ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย 4,000 ราย
ผลงาน  1,458  ราย  ร้อยละ 36.45
๑.๓) ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 300 ราย
ดำเนินการได้   293 ราย  ร้อยละ 97.67
รวมทุกระบบ   จำนวน  2152  ราย

3.

การควบคุมตัวยาและสารเคมี Click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.5 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
1.
การปฐมนิเทศหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

การปฐมนิเทศหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ของข้าราชการบรรจุรอบที่ 3 ตามคำสั่งกระทรวง
(คำสั่งบรรจุลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558) ด้วย วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ กำหนดจัดการอบรม หลักสูตร การเป็น ข้าราชการที่ดี จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน มีค่าลงทะเบียนเข้าอบรมคนละ 8,000 บาท ซึ่งค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด  โดยดำเนินการสมัครด้วยตนเอง ซึ่งกำหนดห้วงเวลา จัดอบรม ดังนี้..

รุ่นที่ 2... ระหว่างวันที่ 7 – 18 กุมภาพันธ์ 2559
รุ่นที่ 3... ระหว่างวันที่ 28  กุมภาพันธ์  - 10 มีนาคม 2559

2
การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพโดยความร่วมมือ จากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาสุขภาพอย่างเป็นเอกภาพในแต่ละอำเภอ โดยยึดแนวทางการ พัฒนาตาม UCCARE เน้นการเยี่ยมสำรวจด้วยกระบวนการ ดูแล (Caring) และการให้ คุณค่า (Appreciation) ในสิ่งที่เครือข่ายบริการนั้นๆ เป็นอยู่    
ในการนี้..กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯขอแจ้งกำหนดการเยี่ยมเสริมพลัง Appreciative Inquiry และการเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงาน DHS-FCT-PCA เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอของท่าน ตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการเยี่ยมเสริมพลัง DHS : FCT : PCA   

ทีมออกเยี่ยม

ทีมรับเยี่ยม

พื้นที่รับการเยี่ยม

วัน เดือน ปี

โซน 1

โซน 2

ตำบลกองโพน  อำเภอนาตาล

5 กุมภาพันธ์ 2559

โซน 2

โซน 1

ตำบลตาลสุม  อำเภอตาลสุม

5 กุมภาพันธ์ 2559

โซน 3

โซน 4

ตำบลหนองอ้ม  อำเภอทุ่งศรีอุดม

5 กุมภาพันธ์ 2559

โซน 4

โซน 3

ตำบลสว่างวีระวงศ์  อำเภอสว่างวีระวงศ์

5 กุมภาพันธ์ 2559

หมายเหตุ  รูปแบบการนำเสนอ

1.ภาคเช้า ที่โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาล นำเสนอ 10 นาที

2.ภาคบ่าย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นำเสนอ 10 นาที
การนำเสนอเน้นเรื่อง

2.1 กระบวนการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย (มีความเชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ (DHS ,Family care Team) และระบบบริการทุติยภูมิ
 
2.2 เป้าหมายบริการตามบริบทพื้นที่ (ODOP) นโยบายสำคัญ (accident,LTC,CKD) การดูแลกลุ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , Palliative Care , เด็ก 0-5 ปีพัฒนาการล่าช้า) โดยทีมหมอ ครอบครัว

2.3 ผลงานเด่น/นวัตกรรมในพื้นที่

3.
งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559 ้กำหนดกิจกรรมตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ และสนับสนุนวิชาการ ให้กับงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาล ทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

กำหนดการออกเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการงานเทคนิคการแพทย์ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559

ลำดับ

วัน / เดือน / ปี

โรงพยาบาล

1

10 กุมภาพันธ์ 2559

วารินชำราบ

2

10 กุมภาพันธ์ 2559

ดอนมดแดง

3

12 กุมภาพันธ์ 2559

เขมราฐ

4

24 กุมภาพันธ์ 2559

น้ำขุ่น

5

24 กุมภาพันธ์ 2559

เดชอุดม

6

26 กุมภาพันธ์ 2559

ตาลสุม

 

5.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.

งานผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

1.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกร่องมาลี  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ปี 2559 ระดับเขตจากสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา
 

1.2 วันที่ 5 ก.พ. 59 ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ตรวจสอบฉลาก และเก็บตัวอย่างอาหาร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ในงานเกษตรอีสานใต้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  1.3 วันที่ 14 ก.พ. 59  ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ตรวจสอบฉลาก และเก็บตัวอย่างอาหาร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ในงาน “กินสบายใจ ห่างไกลโรค ปี 4” ณ บริเวณลานชั้น G ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์
  1.4 วันที่ 25 ก.พ. 59  ให้ทุกโรงพยาบาล เก็บตัวอย่างผักที่ใช้ปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล  ส่งหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตบริการสุขภาพที่ 10 เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมี กำจัดศัตรูพืชตกค้าง  โดยกำหนดจุดรับตัวอย่างที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ กำหนดเวลารับ ตัวอย่าง ตั้งแต่ 09.00 - 12.00 น.
  1.5 วันที่  26 ก.พ. 59  กำหนดจัดประชุมทีม Primary GMP ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ณ โรงแรมรีเจ้น อำเภอเมือง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 120 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ ทุกอำเภอ เพื่อวางแผนและพัฒนาสถานที่ผลิต อาหารที่เข้าข่าย Primary GMP ให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ตัวชี้วัดการตรวจราชการแบบบูรณาการ)
2.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

 

2.1 สรุปรายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยารายไตรมาส 1/2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน ธันวาคม 2558
ข้อมูล สปสช. ร้อยละ 99.952 Click เพื่อดูรายละเอียด ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.984 Click เพื่อดูรายละเอียด 

2.

คณะทำงานตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน จ.อุบลราชธานี (Medical record audit,MRA) โดยทำการตรวจประเมิน (external audit) เวชระเบียนผู้ป่วยนอก/ใน หน่วยบริการจำนวน 10 แห่งๆละ ๘๐ ฉบับ  ดังนี้
1.)รพ.เขื่องใน
2.)รพ.ม่วงสามสิบ
3.)รพ.วารินชำราบ
4)รพ.น้ำยืน
5.)รพ.ตาลสุม
6.)รพ.ดอนมดแดง
7.)รพร.เดชอุดม
8.)รพ.ทุ่งศรีอุดม
9.)รพ.สิรินธร
10.)โดยใช้เกณฑ์การตรวจประเมินและผลการให้คะแนนคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย
นอก (ฉบับดำเนินการปี ๕๙)  ซึ่งจะเชิญผู้รับผิดชอบงานจากหน่วยบริการทุกแห่งร่วมตรวจประเมินในเดือนมีนาคม 59
Click เพื่อดูรายละเอียด OP IP

 

5.8 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

งานทันตสาธารณสุข
ตัวชี้วัด อัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก (คนใหม่) ร้อยละ 30(ทั้งปี) เป้าหมายการดำเนินงาน 4 เดือน(ต.ค-มค.) ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 พบว่า...

ผลงานภาพรวมระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 10.99
ผลงานภาพรวมระดับจังหวัด ร้อยละ 18.64 เป็นอันดับ 1 ของเขต

(ข้อมูลโปรแกรม HDC จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 25 มกราคม 2559)
Click เพื่อดูรายละเอียด xls และ pdf

2.

ผลการดำเนินงานตาม QOF ปี 59 งวดที่ 1  

ตัวชี้วัด...หญิงมีครรภ์ได้รับการตรวจช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (ประเมินผลจากหญิงคลอด ไตรมาสที่ 3-4 ปี 58 จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) พบว่า...
ผลงานภาพรวมเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 82.52
ผลงานจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 88.86 เป็นอันดับ 1 ของเขต

(ข้อมูล รายงาน cockpit เขตสุขภาพที่ 10 และรายงาน cockpit จังหวัดอุบลราชธษนี ปี 2559  ณ วันที่ 25 มกราคม 2559)  Click เพื่อดูรายละเอียด     

3.

ผลการดำเนินงานฟันเทียมพระราชทาน ปี 2559 (ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559)  ร้อยละ  26.57 ขอให้ทุกอำเภอตรวจสอบความถูกต้องในเวปไซต์ ฟันเทียมพระราชทาน Click เพื่อดูรายละเอียด

 4.

งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

    • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านผาชัน หมู่ที่ 7 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร
    • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม

 

5.9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.

รายงานปัญหาเชิงคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

2.

ขอความร่วมมือการวาดแผนที่ระดับหมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จก่อน 29 กุมภาพันธ์ 2559

 

5.10 กลุ่มงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี จัดกิจกรรม คอนเสิร์ตการกุศลวันมะเร็งโลก เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ในการตรวจคัดกรอง มะเร็งท่อน้ำดีและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ยากไร้ภายในเขตบริการสุขภาพที่ 10 โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี

2.

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงต่อการ เกิดโรค มะเร็งท่อน้ำดีที่ รพ.๕๐ พรรษาฯ เป้าหมาย จำนวน 700 คน และ รพ.โขงเจียม จำนวน 200 คน

3.

ผลการดำเนินงาน คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ มะเร็ง เดือนมกราคม 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.11 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
1.

แจ้งผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด/เขต/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.12 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.13 กลุ่มงานบริการสุขภาพ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.14 กลุ่มงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.15 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 

          Click เพื่อดูรายละเอียด


     
: เรื่องอื่นๆ