<-- -->
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 6 /2558 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น.

    วาระก่อนการประชุม

                     1. มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่หน่วยงานและบุคคล ที่ประกวดกิจกรรม ในงานมหกรรมระบบ สุขภาพอำเภอ  DHS -PCA - FCT คนอุบลฮักแพง เบิ่งแยงกัน ประจำปี 2558 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ โดยมีผลการประกวด ดังนี้

1.1 คลิปวีดีโอการดำเนินงานหมอครอบครัว

รางวัลชนะเลิศ                  รพ.สต.กุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1     ตระการไม่ทอดทิ้งกัน  อ.ตระการพืชผล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2     เครือข่าย อำเภอพิบูลมังสาหาร

1.2 นวัตกรรม

ชนะเลิศ      รอกมหัศจรรย์  น.ส.สุนีรัตน์ มงคลมะไฟ    รพ.สต.สองคอน  อ.โพธิ์ไทร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1   ก้าวย่างนักบริบาลชุมชน น.ส.สุมนา ปลายเนตรและคณะ  รพ. ๕๐ พรรษาฯ อ.เมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2   Star visit เยี่ยมชมดาว  น.ส.กรรณิการ์ บัวศรี รพ.สต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม

1.3 เรื่องเล่าเร้าพลัง

ชนะเลิศ           
เรื่องยาว..ชาววาริน     นางจิราภรณ์ สุพล  เทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1      
จากถิ่นโรงต้มสู่ตำบลปลอดแอลกอฮอล์ นางสำราญ พูลทอง   รพ.สต.ปทุม ออำเภอเมืองอุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับที่ 2     
เรื่องเล่ายายอุทัยประสบการณ์แรกของการทำงาน  น.ส.ชไมพร ชมพันธ์ รพ.สต.บก  อำเภอกุดข้าวปุ้น

1.4 นำเสนอผลการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอDHS-FCT

รางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม            เครือข่ายอำเภอตระการพืชผล
รางวัลการนำเสนอดีเด่น ๓ รางวัล
ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน     เครือข่ายอำเภอม่วงสามสิบ
ด้านการจัดสรรทรัพยากรและพัฒนาบุคลากร        เครือข่ายอำเภออำเภอเดชอุดม
ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย       เครือข่ายอำเภอสิรินธร                                        

               2. มอบช่อดอกไม้  แสดงความยินดีแก่ คปสอ. เดชอุดม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน  เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคจิตเวชที่สำคัญในระบบ สาธารณสุข” ในการประชุมปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ประจำปีงบประมาณ 2558  วันที่ 11  สิงหาคม 2558  ณ  โรงแรมเอเชีย  แอร์พอร์ท  จังหวัดปทุมธานี 

               3. ยกย่องเชิดชูเกียรติ

3.1 มอบโล่รางวับชมเชย ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2558  
ชุมชนบ้านดอนทับช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

3.2 มอบโล่รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมสาธารณสุขระดับเขต ปี 2558  ประเภทห้างสรรพสินค้า
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาอุบลราชธานี

3.3 มอบป้ายร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี ปี 2558 (Clean Food Good Test)
ร้านอาหารบิ๊ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ร้านอาหารเดอะโฮม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี     

                4. มอบรางวัลอำเภอที่เป็นเลิศการพัฒนาระบบสุขภาพ ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับเขตสุขภาพ ปี 2558  ได้แก่ อำเภอตระการพืชผล

                5. มอบรางวัลบุคลากรที่มีการดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบ ได้แก่ นางธนัชพร  ปักษาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนาตาล

                6. มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม คนดีศรีสาธารณสุข และ ผู้ประพันธ์บทเรียงความดีเด่นในระดับจังหวัด เพื่อ ยกย่อง เชิดชูบุคคล องค์กร ที่เป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการทำความดี มี 3 ประเภท ดังนี้

6.1 ประเภท หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ระดับจังหวัด     ได้แก่       โรงพยาบาลวารินชำราบ, โรงพยาบาลน้ำยืน 
ระดับเขต           ได้แก่       โรงพยาบาลน้ำยืน

6.2 ประเภท คนดีศรีศรีสาธารณสุข 

กลุ่มข้าราชการที่ทำหน้าที่บริหาร...   ระดับจังหวัด  นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง ตำแหน่ง  ผอ. รพ.น้ำยืน

กลุ่มข้าราชการที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการ...

ระดับจังหวัด และ ระดับเขต นางฉวีวรรณ  คำศรี  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.น้ำยืน

กลุ่มลูกจ้างประจำ... ระดับจังหวัด นางณัฐชยา โพธิเศษ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเหลือคนไข้  โรงพยาบาลสำโรง

กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานราชการ / พนักงานกระทรวงสาธารณสุข...

ระดับจังหวัด และ ระดับเขต น.ส. รดามณี  ห่อนิล  ตำแหน่ง  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  รพ.วารินชำราบ

6.3 ประเภทบุคคลดีเด่นระดับจังหวัด ด้านการเขียนเรียงความ  ประเด็น  สาธารณสุขสามัคคี ทำคุณความดี เพื่อประเทศไทย

ชนะเลิศ    นายณัฐพล ปัญญา   ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.ตระการพืชผล
                   เรื่อง  “จุดเล็กๆกับความสำคัญของชีวิต”

รองชนะเลิศอันดับ 1    นายภาสกร เกษอินทร์ ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                                       รพ.สต.รวมไทย อำเภอกุดข้าวปุ้น เรื่อง “สาธารณสุขสามัคคี ทำความดีเพื่อประเทศไทย”

รองชนะเลิศอันดับ 2    นางสาวรัตชพร กาละปัตย์ ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
                                        สสอ.นาเยีย     เรื่อง “ Family Care Team สามัคคี ทำความดี เพื่อประชาชน”

                   7. พิธีมอบเกียรติบัตร  รางวัลคนดีศรีระบาด จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 เพื่อเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานระบาดวิทยา ที่มีผลงานดีเด่น  จำนวน 2 รางวัล ได้แก่...
ผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ   นายบุญชู  ใจภักดี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รพ.วารินชำราบ
ผู้ปฏิบัติงานระดับ รพ.สต. นางสาววีนัส  โพธิ์ศิริ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  รพ.สต.หนองแก อ.เมือง

 


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ     

 


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/ 2558  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 5
/ 2558

 

ความก้าวหน้าในการในการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง ปี 2558

(ติดตามในวาระประชุม...กลุ่มงานประกันสุขภาพ)   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
4.1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7
4.3
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7
4.4
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.5
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
4.6
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.7
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี
4.8
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 4.9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
4.10
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด


    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

การเงิน

1.การส่งงบทดลอง

 

1.1ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม2558หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง/ส่งงบทดลองไม่ครบ
Click เพื่อดูรายละเอียด

โซน 1

- แม่ข่าย  ส่งครบ 
-ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งไม่ครบ ดอนมดแดง
-สสอ. ไม่ส่ง ม่วงสามสิบ

โซน 2

-แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งไม่ครบ ตระการพืชผล
-สสอ.  ส่งครบ

โซน 3

-แม่ข่าย ไม่ส่ง  โขงเจียม
-ลูกข่าย (รพ.สต)ส่งครบ
-สสอ. ไม่ส่ง  โขงเจียม

โซน 4

-แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ เดชอุดม
-สสอ. ส่งครบ

 

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) Click เพื่อดูรายละเอียด

-รพช.  แม่ข่ายที่ได้คะแนนไม่เต็ม 100  คือ...
โซน 1 รพ. ตาลสุม
โซน 3 รพ. นาเยีย , ได้ 0 คะแนนคือ รพ.โขงเจียม
โซน 4 รพ. เดชอุดม นาจะหลวย

-รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 คือ...
โซน 1  เขื่องใน, 50พรรษาฯ, ดอนมดแดง
โซน 2  ตระการพืชผล, กุดข้าวปุ้น, โขงเจียม
โซน 3  วารินชำราบ, พิบูลมังสาหาร, นาเยีย
โซน 4  เดชอุดม และ นาจะหลวย

 

ข้อเสนอแนะ

1. ขอให้สสอ. รพช. ติดตาม กำกับ ให้ผู้รับผิดชอบในการส่งรายงานงบทดลอง ได้ดำเนินการส่งงบ
ให้ทันตามกำหนดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน

2. ขอให้ สสอ.  รพช. กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญช ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังราย
การบัญชีก่อนส่งงบประจำเดือน เพราะ ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาด ส่งผลให้การแปลผลผิดไป

3.Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย
ถ้าคะแนน ไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

4.ควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบข้อมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะด้านรายได้
ด้านลูก หนี้ ทุกสิทธิ ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลทั้งก่อนและหลังการบันทึก
บัญชีิอย่างสม่ำเสมอ

 

2. การเฝ้าระวังการเงินการคลัง

 

2.1 แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 มีผลการประเมินดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จำนวน 7  แห่ง คือ...
รพ.50 พรรษาฯ , ตาลสุม, ตระการพืชผล, ศรีเมืองใหม,่  สิรินธร,  สำโรง,  และ วารินชำราบ

เดือน มิถุนายน 2558 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ7 จำนวน 6 แห่ง คือ...
รพ. 50พรรษาฯ ตาลสุม  ตระการพืชผล  ศรีเมืองใหม่  โขงเจียม   และวารินชำราบ

 

ข้อเสนอแนะ...         

1.ขอให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง โดยวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อหาสาเหตุ
ว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง โดยเฉพาะด้านรายได้ ต้องวิเคราะห์ว่า จำนวนเงินที่ได้รับจริง
สอดคล้องกับผลงานการให้บริการหรือไม่ ส่วนด้านรายจ่าย ให้มีการควบคุม กำกับ การใช้จ่าย ให้เป็นไป
ตามแผนการเงินการคลัง อย่างเข้มงวด

 

2.ขอให้เครือข่าย สสอ. / รพ.สต. มีการเฝ้าระวังการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะเงิน UC PP ให้เป็นไปตามแผนการ
เงินการคลังอย่างเข้มงวด

 

3.ทุกโรงพยาบาลต้องวางแผนบริหารหนี้สินอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า หนี้ใหม่ มีระบบสอบทานหนี้รายตัว
ให้เป็น ปัจจุบัน มีการสอบทานความมีอยู่จริงของหนี้สินระหว่างเอกสารการก่อหนี้ กับทะเบียนคุมเจ้าหนี้ กับ บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้แต่ละประเภท และรายงานให้ ผอก.รพ.รับทราบ

 

4.ขอให้เครือข่าย  ดำเนินการตรวจสอบยอดเงินจัดสรรตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างแม่ข่ายและลูกข่าย   โดยยืนยันยอดระหว่างทะเบียนคุมเงินเครือข่าย กับบัญชีแยกประเภท และบัญชีเงินฝากธนาคารรอจัดสรร

 

2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนกรกฎาคม 2558 Click เพื่อดูรายละเอียด

แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2557 เปรียบเทียบกับกรกฎาคม2558
เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่าย
มีการประเมิน ตนเอง เพื่อการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2558 พบว่า...
กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3    รพ.วารินชำราบ             -38.60  ล้านบาท
โซน 2    รพ.ตระการพืชผล         -26.71  ล้านบาท
โซน 1    รพ.50พรรษาฯ                -25.42  ล้านบาท
โซน 4    รพร.เดชอุดม                 -21.14  ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ
รพ. บุณฑริก, เขื่องใน, ม่วงสามสิบ, เขมราฐ, น้ำยืน, น้ำขุ่น และโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 4     รพร.เดชอุดม                  87.88  ล้านบาท
โซน 2     รพ.ตระการพืชผล          66.48  ล้านบาท
โซน 1     รพ.50พรรษาฯ                 63.50  ล้านบาท
โซน 3     รพ.วารินชำราบ               59.69  ล้านบาท

 

ข้อเสนอแนะ
1.เงินงบลงทุน (ค่าเสื่อมฯ) ดำเนินการตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบเทียบกับทะเบียนคุมงบลงทุน
กับบัญชีแยกประเภท และบัญชีเงินฝากธนาคารมีวัตถุประสงค์ (งบลงทุน)และหากมีเงินงบลงทุนคงเหลือ ให้ท่านเร่งดำเนินการตามระเบียบพัสดุและใช้จ่ายเงินตามแผนรายการที่ได้รับอนุมัติ ตามห้วงเวลา
ต่อไป ห้ามนำงบลงทุนค่าเสื่อมไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินการโดยเด็ดขาด หากมีเงินเหลือจ่ายงบลงทุน
และต้องการเปลี่ยนแปลงรายการ ให้เสนอขออนุมัติต่อ นพ.สสจ.ก่อนดำเนินการ

  2.ทุกเครือข่ายดำเนินการกำกับ การบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง โดยมีกระบวน การ การมีส่วนร่วมทุกส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน
  3.กำชับการส่งรายงาน 407 ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตาม ควบคุม กับกับ สถานะเงินบำรุงโรงพยาบาล โดยดำเนินการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งเพื่อความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และ้ยึดข้อมูลงบการเงินเป็นหลัก   ต้องมีผู้ตรวจสอบ รับรองข้อมูลก่อนส่ง
  4.ทุกเครือข่ายดำเนินการกำกับ ควบคุม เกี่ยวกับการรับรู้รายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการรับรู้เงินโอน ธนาคาร ให้มีการกำกับ  ติดตามข้อมูล การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินโอน เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน และส่ง ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบันทึกบัญชีรับรู้ทันที  ิ
 

2.3. การตรวจสอบคุณภาพบัญชี หน่วยบริการเขต 10Click เพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี แบ่งตามระดับคะแนน และจัดกลุ่มได้ดังนี้

ระดับ A   คะแนนร้อยละ 90 -100 จำนวน 1 แห่ง คือ 50พรรษาฯ
ระดับ B   คะแนนร้อยละ 80-89    จำนวน 8 แห่ง คือ เขื่องใน, ม่วงสามสิบ, ตาลสุม, เหล่าเสือโก้ก, เขมราฐ กุดข้าวปุ้น, โพธิ์ไทร, นาเยีย
ระดับ C   คะแนนร้อยละ 60-79    จำนวน 6 แห่ง คือ ศรีเมืองใหม,่ สำโรง, วารินชำราบ, พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์, น้ำยืน
ระดับ D    คะแนนร้อยละ 50-59   จำนวน 4 แห่ง คือ สิรินธร, โขงเจียม, นาจะหลวย, ทุ่งศรีอุดม
ระดับ F    คะแนนร้อยละ 0-49      จำนวน 6 แห่ง คือ ดอนมดแดง, ตระการพืชผล, นาตาล, บุณฑริก, เดชอุดม น้ำขุ่น

 

3. เรื่องอื่นๆ 
ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบNon UC ปี 2558
ตามที่จังหวัดได้จัดสรรงบดำเนินงาน Non ucปี 2558 ในส่วน Fix Cost สสอ. แห่งละ 250,000.- บาท นั้น ผลการดำเนินการเบิกจ่าย ตามรายละเอียด Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

งานการเจ้าหน้าที่

 

2.1. ทบทวนการจัดสรรโควตานักเรียนทุนพยาบาลวิชาชีพ ปี 2555- 2557 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้ทบทวนการจัดสรร โควตานักเรียนทุนหลักสูตรพยาบาล ศาสตร์ เพื่อให้เหมาะสมกับอัตรากำลังที่ควรมีตามภาระงาน (FTE) ของแต่ละหน่วยบริการ และการขยายการ ให้บริการของโรงพยาบาลทั่วไป เปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่จริงเพื่อปรับเกลี่ยตามความเหมาะสม  ดังนั้น  ขอให้ทุกหน่วยบริการได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนจำนวนโควตาที่ได้รับการจัดสรร  ตามรายละเอียดดังนี้

1.จำนวนนักเรียนทุนพยาบาลฯ  ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 100 คน (จะสำเร็จการศึกษาในปี 2559)
2. จำนวนนักเรียนทุนพยาบาลฯ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน   43 คน (จะสำเร็จการศึกษาปี 2560)
3. จำนวนนักเรียนทุนพยาบาลฯ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน   13 คน (จะสำเร็จการศึกษาปี 2561)
Click เพื่อดูรายละเอียด FTE พยาบาลฯ

 

การพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว

ผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร  จำนวน  ๔  ราย  ดังนี้
๑.นายฉายตะวัน   สุฉันทบุตร   ตำแหน่ง  นายแพทย์   สังกัด  รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
ตั้งแต่วันที่  1   กรกฎาคม   2558
๒.นางสาววรรษพร  อมรไชย  ตำแหน่ง  นายแพทย์ สังกัด รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2558
๓. นางสาวประมูล  พันสุวรรณ  ตำแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ สังกัด รพ.ตระการพืชผล
ตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘
๔.นางนงนภัส   ขันแก้ว  ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการ สังกัด  รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
ตั้งแต่วันที่   1  กรกฎาคม  2558

ผู้ขอยกเลิกสัญญารับเงินเพิ่ม ฯ   จำนวน    ๓  ราย  ดังนี้
๑. นางสาวพรรณธิดา   ศิลาเกษ   ตำแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ  สังกัด  รพ.ตระการ พืชผล
ตั้งแต่วันที่  ๑   กันยายน    ๒๕๕๘  เป็นต้นไป
๒. นางสาวพิมพ์ชนก  สุขเลิศ   ตำแหน่ง  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  สังกัด  รพ,นาเยีย
ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป
๓. นายกิติศักดิ์  ระติเดช   ตำแหน่ง  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  สังกัด  รพ. ๕๐พรรษาฯ
ตั้งแต่วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป

3.
งานควบคุมภายใน
 

ขออนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนการผ่าตัดหัวใจนอกเวลาราชการ เพิ่มอีก 1 เท่าของค่าตอบแทนปกติ

 

ีเจ้าหน้าที่ในทีมผ่าตัดประกอบด้วย

1.ศัลยแพทย์ 1 คน     จากอัตรา 3,600 บาท ขอปรับเป็นอัตรา 7,200 บาท/ราย
2.วิสัญญีแพทย์ 1 คน จากอัตรา 2,000 บาท ขอปรับเป็นอัตรา 4,000 บาท/ราย

(General anesthesia กรณี Open Heart / Aortic Aneurysm)
1. พยาบาลวิชาชีพ/วิสัญญีพยาบาล 7 คน จากอัตรา 600 บาท ขอปรับเป็นอัตรา 1,200 บาท/คน/เวร = 8,400 บาท
2. นักเทคโนโลยีหัวใจและปอดเทียม 3 คน จากอัตรา 600 บาท ขอปรับเป็นอัตรา 1,200 บาท/คน/เวร = 3,600 บาท
3. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน 4 คน จากอัตรา 300 บาท ขอปรับเป็นอัตรา 600 บาท/คน/เวร = 2,400 บาท

*** รวมค่าตอบแทนสำหรับการผ่าตัดผู้ป่วย 1 ราย เป็นเงิน 25,600 บาท ***

ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์แล้ว  ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม  2558  
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาเห็นชอบแล้วจะดำเนินการออก ประกาศขอ คณะกรรมการฯ ต่อไป

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.

การประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 10 ในวันที่ 7-9 กันยายน 2558 โรงแรมรอยัลแม่โขง จังหวัดหนองคาย
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย...
ผู้บริหารจากสสจ., ผอ.รพช., สสอ.,หัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.,คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ค่าเสื่อมปี 2557
ด้วย อปสข. จะดำเนินการประชุมรอบสุดท้าย ในวันที่ 4 กันยายน 2558 ขอให้เครือข่ายทุกแห่งจัดทำแผนขออนุมัติใช้งบเหลือจ่าย(งบลงทุน 80% ปี 2557) โดยใช้มติ คปสอ.เพื่อนำเข้าวาระการประชุม ให้ อปสข.พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน พร้อมทำหนังสือนำส่งไป ที่ สปสช.เขต10 ภายใน 2 กันยายน 2558 และะแจ้ง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ทราบด้วย

3.
สรุปผลการประกวดงานมหกรรม DHS-PCA-FCT ณ โรงแรมกิจตรง วันที่ 20 สิงหาคม 2558 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.3 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
 1.

โครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 62 เรื่อง จำแนกเป็นรายโซนและรายอำเภอได้ดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

 2.

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2559

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรโควตา จำนวน 9 คน โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนผู้มีคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 7-11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 4 ชั้นใต้ดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งคุณสมบัติจำเพาะของผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อดังนี้...
2.1 ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย จะต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (หากบิดา หรือมารดาที่เป็นข้าราชการ ต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย) และต้องไม่อยู่ในเขตอำเภอเมือง
2.2 ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครเท่านั้น

3

งานคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล

ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ธำรงคุณภาพขั้น3 ที่จะธำรงคุณภาพ และรับ re-accreditation จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ รพ. 50 พรรษาฯ, รพ.เขื่องใน, รพ.ตาลสุม, รพ.เขมราฐ, รพ.วารินฯ, รพ.สำโรง, รพ.นาจะหลวย และรพ.น้ำยืน
เป้าหมาย รพ.ละ 6 คน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อการ ธำรงคุณภาพ ในวันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 3  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

4.

การจัดสรรนักเรียนทุนพยาบาล ม.อุบลฯ

ปี 2555 เกิดโครงการความร่วมมือผลิตพยาบาลสู่ตำบลระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และมีกลุ่มเป้าหมายทุน สสจ.อุบลฯ   ชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 คน และชั้นปีที่ 3 จำนวน 12 คน จากการดำเนินที่ผ่านมา นักศึกษาได้รับการสนับสนุนทุนไม่ครบทุกปีการศึกษา

ต้นปี 2558 ได้ดำเนินการโอน นักศึกษาพยาบาลดังกล่าวให้กับรพ.สรรพสิทธิประสงค์ แต่ประสบปัญหาด้าน ระเบียบการจ่ายเงินทุน จึงขอยกเลิกการโอนนักเรียนทุนดังกล่าว

ชั้นปีที่ 4

รพช.คู่สัญญาทุน

จำนวน (คน)

การจ่ายเงิน

ปัญหาที่ต้องแก้ไข

นาตาล

5

จ่ายแค่ 2 ปี  (ปี1 – 2)

 1. การปรับสัญญาการชดใช้ทุน
 2. การจ้างงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

น้ำขุ่น

4

จ่ายแค่ 2 ปี (ปี1 – 2)

สำโรง

4

จ่ายแค่ 2 ปี (ปี1 – 2)

สว่างวีระวงศ์

4

จ่ายแค่ 2 ปี (ปี1 – 2)

นาเยีย

3

จ่ายแค่ 2 ปี (ปี1 – 2)

เหล่าเสือโก้ก

2

จ่ายแค่ 2 ปี (ปี1 – 2)

ดอนมดแดง

1

จ่ายแค่ 2 ปี (ปี1 – 2)

ตาลสุม

1

จ่ายแค่ 2 ปี (ปี1 – 2)

ชั้นปีที่ 3

รพช.คู่สัญญาทุน

จำนวน (คน)

การจ่ายเงิน

ปัญหาที่ต้องแก้ไข

ม่วงสามสิบ

1

ไม่จ่ายเลย

 1. การปรับสัญญาการชดใช้ทุน
 2. การจ้างงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

พิบูลมังสาหาร

3

ไม่จ่ายเลย

50 พรรษาฯ

4

จ่ายแค่ 1 ปี (ปี1)

ศรีเมืองใหม่

1

จ่ายแค่ 1 ปี (ปี1)

ตระการพืชผล

3

จ่ายแค่ 2 ปี (ปี1-ปี2)

 1. ยินดีรับเป็นคู่สัญญาต่อจบจน 4 ปี และใช้ทุน 4 ปี

 

 

 

5.4 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.

สถานการณ์โรคติดต่อ  Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

หมู่บ้านเสี่ยงไข้เลือดออก Click เพื่อดูรายละเอียด

3.

ผลการรณรงค์วัคซีน MR ในเด็ก 2 ปีครึ่ง – 7 ปี Click เพื่อดูรายละเอียด

 


5.5 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัด 6,800 ราย)
1.1) ระบบสมัครใจ  เป้าหมาย 2,500 ราย (ตามตัวชี้วัด ศอ.ปส.จ.อุบล 2,500 ราย แต่เป้าหมายการดำเนินงานของท้องถิ่น 3,020 ราย)    
 
    ผลงาน  2,134  ราย    คิดเป็นร้อยละ 85.36  รายละเอียดดังนี้
     
       - จิตสังคมบำบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร  4 เดือน  จำนวน     493  ราย
      
      - ค่ายบำบัด   หลักสูตร 9 และ 15 วัน                            จำนวน  1,641  ราย
1.2) ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย 4,000 ราย
    
   ผลงาน  6,307 ราย  ดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน  2,307 ราย
1.3) ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 300 ราย
   
    ผลงาน    772  ราย  ดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน    472  ราย
      
                        ผลงานรวมทุกระบบ   จำนวน  9,213  ราย

 

 

5.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1.1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัด ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2558  ในวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 4 ชั้นใต้ดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

  1.2 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  กำหนดจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการและสรุปผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ทางสถานีวิทยุ ุในวันที่ 11 กันยายน 2558 ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลนครอุบลราชธานี 
2.
งานอาหารปลอดภัย

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัด ประชุมคณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ประชุม ณ ห้อง ประชุมจินดารัตน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

3.
งานด่านอาหารและยา

งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุม การแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนนำเข้า (License per Invoice) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558  ในวันที่ 4 กันยายน 2558   ณ ห้องปทุมชาติ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ ผู้ประกอบการนำเข้า หรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ เข้ามาใน ราชอาณาจักร และผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ยาจะ เชื่อมโยงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมศุลกากรในผลิต ภัณฑ์สุขภาพ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558   ซึ่งจะมีผลทำให้การนำเข้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังกล่าว  ต้องยื่นขอใบรับแจ้งก่อนการนำเข้า (Auto-Licensing License per invoice) ผ่านระบบสารสนเทศ ด่านอาหารและยาทุกครั้ง

4.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

4.1 เร่งรัดการจัดส่งแผนจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์) ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2558

  4.2 ขอเชิญหัวหน้างานเภสัชกรรม และผู้รับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์ยา ทุกโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการ
ด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เขตสุขภาพที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง ประชุมวนารมย์ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

5.7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน  กรกฎาคม  2558

ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.959  ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.990 Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ข่อมูล จำนวนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ จำแนกรายรพ./อำเภอ และรายเดือนClick เพื่อดูรายละเอียด

3.

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล  และเจ้าหน้าที่เวชสถิติ ร่วมประชุมถอดบทเรียนและร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบ การณ์ในการสรุปและให้รหัสโรค ในวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี Click เพื่อดูรายละเอียด

4.

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เวชสถิติ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการสรุปให้รหัส โรค และหัตถการ(Advance ICD Coding) ในวันที่ 9 - 10 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี Click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.8 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรมวิชาการและฝึกปฏิบัติการตรวจอัลตร้าซาวด์ เพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งตับและ ท่อน้ำดี  ในวันที่ 25  กันยายน  2558 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  เป้าหมายโรงพยาบาลละ  1 คน  รายละเอียดตามหนังสือที่ อบ 0032.012/ว 6010  ลว 7 สค. 2558

2.
แผนการออกประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  โดยสำนักงานควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์วิชาการ(ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7,ศูนย์อนามัยที่ 7 และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10) ประจำเดือน กันยายน  2558   ดังนี้   

วันที่  15  สิงหาคม  2558   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วันที่  16  สิงหาคม  2558   โรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม
วันที่  17  สิงหาคม  2558   โรงพยาบาลสรินธร
วันที่  18  สิงหาคม  2558   โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

3.
  ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ. ……  เพื่อเป็นการปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิม โดยผ่านขั้นตอนการรับร่าง ฯ ในคณะรัฐมนตรี 26 พฤษภาคม 2558 แต่ยังมีขั้นตอนการดำเนินการและการพิจารณาอีกหลายขั้นตอน และจากการดาเนินงาน ร่วมกับภาคีหลัก 720 องค์กร รายชื่อผู้สนับสนุน 11,210,628 รายชื่อ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 08.22 น.) แต่การ ดำเนินงานรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุน ร่าง พ.ร.บ. ฯ ดังกล่าว ยังคงต้องดำเนินการต่อไป จึงขอเชิญชวน ร่วมลงนามสนับสนุน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ ก้าวสู่ 15 ล้านเสียง โดยเป้าหมายของจังหวัด อุบลราชธานี ที่จะต้องรวบรวมรายชื่อเพิ่ม คือ 154,952 คน จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ดังนี้
  3.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เป็นจุดรวบรวมรายชื่อร่วมลงนาม โดยส่งยอดจำนวนผู้ร่วมลงนาม มายังกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยใช้ระบบการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต Line report manager (LRM) ตามที่ได้มีการรายงานในครั้งที่ 1 ทุกวันที่ 2, 9 และ 16 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น.
 

3.2 ส่งเอกสารลงนามฉบับจริงทั้งหมด ภายในวันที่ 16  กันยายน 2558  เวลา 15.00 น.โดยขอให้ผู้รับผิดชอบ งานทุกแห่ง รับเอกสาร ได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปClick เพื่อดูรายละเอียด

4.

ตามที่ปรากฏข่าวว่า มีบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกตระเวนตรวจร้านค้าปลีก  โชห่วย และห้าง สรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด ต่างๆ โดยมีการบังคับให้ลงนามเอกสาร ไม่ให้ร้านค้าแบ่งขายบุหรี่เป็นรายมวน และห้ามการตั้งแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย รวมถึงมีการปรับ – จับกุมร้านค้า แล้วนั้น  ซึ่งข้อเท็จจริง มาตรการห้ามแบ่งซองขายบุหรี่ซิกาแรตรายมวน และการห้ามตั้งแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย เป็นมาตรการที่กำหนดไว้ ในร่าง พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ…… ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้น ตอนการพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายใหม่ ่ประการใด

***จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ออกตรวจประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ร้านค้า ผู้้ประกอบ การ ให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัต ิควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ไปจนกว่า จะมีการประกาศบังคับใช้กฎหมายใหม่

5.
  ขอความร่วมมือจากรพช.และ สสอ.ทุกแห่ง ให้การสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ 2558 โดยการเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น ร่วมลงนาม ในสมุดลงนามงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558

  ***ขอให้ทุกแห่งรวบรวมจำนวนรายชื่อผู้ร่วมลงนามส่งมาที่ กลุ่มงานควบคุมโรค  ไม่ติดต่อ  ภายในวันที่  14 กันยายน  2558  ที่  E-mail:poompim2525@gmail.com   หรือ โทรสาร หมายเลข 0 4524 1918 รายละเอียดตาม แบบฟอร์มที่แจ้งแล้วนั้น

6.

สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอบสถานศึกษา พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558   โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นั้น โดยห้ามมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณซึ่งอยู่ในระยะ 300 เมตรจากรั้วหรือแนวเขต ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งขณะนี้สรรพสามิตพื้นที่ได้มี การสำรวจและรวบรวมข้อมูลร้านค้า หรือสถานประกอบการ ที่เข้าข่ายดังกล่าว โดยมีหนังสือถึงร้านจำหน่าย สุรา เพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเพื่อให้สามารถโต้แย้งแสดงหลักฐาน และจะพิจารณาออกคำสั่งเพิกถอน ร้าน จำหน่ายสุรา  ข้อมูลร้านค้าและสถานประกอบการ   Click เพื่อดูรายละเอียด

***ในการนี้จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ี่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการร่วมออกตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ตามแผนปฏิบัติการโดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

5.9 กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
1.

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.10 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.11 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.12 ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.13 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.14 งานบริการสุขภาพ
1.

ไม่มีวาระการประชุม


5.15 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
          


     
: เรื่องอื่นๆ