<-- -->
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 7 /2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.

    วาระก่อนการประชุม

1.การประกวดผลงานวิชาการ

 จังหวัดอุบลราชธานีส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในเวทีวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการคัดเลือก จำนวน 62 เรื่อง ได้รับรางวัล ผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1).นางสุปราณี  เมืองโคตร รพ.สต.ปทุม อ.เมือง

ผลงานวิจัยเรื่อง “ผลการรับรู้อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้นวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ ์ในกลุ่มผู้ป่วย โรคเรื้อรัง”

2). นางบรรเทิง  พลสวัสดิ์  รพ.สต.ดงห่องแห่ อ.เมือง

ผลวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบไร้รอยต่อ”

3).นางนันทภัส  ปิติโชดโภคินทร์  รพ.เขมราฐ

 ผลงานวิจัยเรื่อง “ผลการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลและการรายงานการแพทย์”

4).นายจักรพงศ์  ปิติโชดโภคินทร์  รพ.เขมราฐ

ผลงานวิจัยเรื่อง “ผลการพัฒนาแนวทางการดูแลและส่งส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ในบริบทโรงพยาบาลชุมชน”

5).นางวาสนา  เหล่าคงธรรม รพ.พระศรีมหาโพธิ์

ผลงานวิจัยเรื่อง“ผลของกลุ่มบำบัดแบบหวนรำลึกความหลังที่เป็นสุขต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย ที่เป็นโรคซึมเศร้า ”

2.รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 10 อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เข้มข้น สุดยอด ปี 2558  คือ อำเภอศรีเมืองใหม่

3. มอบใบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศ องค์กร อสม. สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมดีเด่น ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ได้แก่

- ชมรม อสม. อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

4. รางวัลผลการประกวดหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลจัดการสุขภาพ ระดับจังหวัด ปี 2558 (ไฟล์ รายละเอียดตามประกาศ)

 


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ     

 


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/ 2558  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 6
/ 2558

 

ความก้าวหน้าในการในการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง ปี 2558

(ติดตามในวาระประชุม...กลุ่มงานประกันสุขภาพ)   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
4.1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7
4.3
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7
4.4
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.5
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
4.6
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี : ติดตามเงินทุนการศึกษาของนักเรียนทุน
4.7
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี
4.8
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
4.10
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด


    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

งานการเจ้าหน้าที่

 

1. การส่งใบขอย้ายภายในจังหวัดอุบลราชธานี   รอบที่ 2 ประจำปี 2558

แจ้งให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว(นักเรียนทุน) ในสังกัดของท่านที่มีความประสงค์ ขอย้ายไปปฏิบัติงานยังส่วนราชการแห่งใหม่ภายในจังหวัดอุบลราชธานี ส่งใบขอย้าย รอบที่ 2 ประจำปี  2558 โดยขอให้ทุกหน่วยงานรวบรวมใบขอย้าย/เอกสารประกอบการขอย้าย และผลการพิจารณา จากหน่วย งานต้นสังกัดแนบมาให้พร้อม

ส่งให้... กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.อุบลราชธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2558  เพื่อรวบ รวมให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

 

2.การขอรับเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ประจำปี  2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

3.งานควบคุมและตรวจสอบภายใน

 

3.1. การขออนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนของทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จากเดิม ชั่วโมงละ 120 บาท เป็น ชั่วโมงละ 200 บาทต่อ 4 ชั่วโมง

กลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเพื่อ ให้บริการผู้ป่วยด้านทันตกรรม ขออนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนของทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษ นอกเวลาราชการ จากชั่วโมงละ 120 บาท เป็น ชั่วโมงละ 200 บาทต่อ 4 ชั่วโมง 

 

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.
การจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 จังหวัดอุบลราชธานี Click เพื่อดูรายละเอียด กรอบระยะเวลา  วาระเขต  เอกสารสรุปตรวจราชการปี 58   สไลด์สรุปตรวจราชการปี 58
2.
ด้วย คณะตรวจสอบภายใน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดออกตรวจสอบ การใช้จ่าย งบประมาณ PPA และค่าเสื่อม(ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 โดยใช้วิธีสุ่ม จับสลากเลือกพื้นที่ จึงใคร่ขอให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจสอบ ดังกล่าว

 

 

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก และการวิเคราะห์ GAP ผู้ป่วยเสียชีวิต Click เพื่อดูรายละเอียด
2.
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ Click เพื่อดูรายละเอียด

3.

ผลการรณรงค์วัคซีน MR ในเด็ก 2 ปีครึ่ง – 7 ปี Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
 1.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัด 6,800 ราย)
1) ระบบสมัครใจ  เป้าหมาย 2,500 ราย
ดำเนินการได้  2,322  ราย    คิดเป็นร้อยละ 92.88  รายละเอียดดังนี้
- จิตสังคมบำบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร  4 เดือน  จำนวน     587    ราย
- ค่ายบำบัด   หลักสูตร 9 และ 15 วัน                            จำนวน  1,735    ราย

2) ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย 4,000 ราย
ดำเนินการได้ 6,804 ราย  ดำเนินการเกินเป้าหมาย 2,804 ราย

3) ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 300 ราย
ดำเนินการได้   805  ราย  ดำเนินการเกินเป้าหมาย 505  ราย

***รวมทุกระบบ   จำนวน  9,931  ราย***

สรุปผลงานรายอำเภอ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.5 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
1.

ผลการประกวดผลงานวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่  14 -16  กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้  จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

จังหวัด

จำนวนส่ง

(เรื่อง)

ผ่านการคัดเลือก

(เรื่อง)

ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น

(เรื่อง)

ร้อยละ

อุบลราชธานี

184

62

5

8.06

ศรีสะเกษ

289

154

11

7.14

ยโสธร

20

7

2

28.57

อำนาจเจริญ

11

8

1

12.5

มุกดาหาร

5

1

0

0

2.

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร 8 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จะ ดำเนินการสอบคัดกรองเบื้องต้น ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปีการศึกษา  2559 โดยมีผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดกรองเบื้องต้นจำนวน 240 คน โดยจะคัดกรองให้เหลือจำนวน 5 เท่า (45คน) ของโควตาของจังหวัดอุบลราชธานี (9 คน)

 

 

 

5.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.

งานทะเบียนใบอนุญาต

กำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม,ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และดำเนินการสถานพยาบาลและร้านยา     ทุกประเภท/สถานที่ผลิตยา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 สำหรับผู้รับอนุญาตฯที่สะดวกสามารถเลือก รับบริการได้  Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ได้มีมติให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ดำเนินการดังนี้

2.1 ให้ทุก รพ. เข้าร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล ตามหลัก Please และส่งใบสมัครกลับมาที่ สสจ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

2.2 ให้ทุกโรงพยาบาลดำเนินการตามมาตรการด้านบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา 7 ข้อ ตามหนังสือสั่งการที่ อบ 0032.008/ว4910 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และรายงานผลการดำเนินการ ให้สำนัก งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีทราบต่อไป

 

 

 

 

5.7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนสิงหาคม 2558

ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.963 (click ดูรายละเอียด) ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.990 (click ดูรายละเอียด)

2.

ข้อมูลจำนวนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ จำแนกรายรพ./อำเภอ และรายเดือน Click เพื่อดูรายละเอียด

3.

ี สรุปผลAudit chart Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.8 ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
1.

รายงานผลการส่งข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

จากปัญหาที่จังหวัดอุบลราชธานี มีผลงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะ Microalbuminuria
และ eGFR ต่ำที่สุดในเขตสุขภาพที่ 10 ทีม IT ได้ประชุมร่วมระหว่างทีมพัฒนาระบบ ผู้รับผิดชอบ Lab
และงาน NCD เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา พบว่ามีสาเหตุ และมีข้อตกลงร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหา ดังนี้

ปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา

1.กรณีการส่งตรวจ Lab นอก บาง รพ.ไม่นำค่าที่ได้มาบันทึก (จัดเก็บเป็น pdf , รูปภาพ) ทำให้ ไม่สามารถประมวลผลได้  1.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ได้ทำหนังสือแจ้ง
ให้ดำเนินการบันทึกค่าผลการตรวจ ลงในโปรแกรมของ หน่วยบริการกรณี lab นอก รวมทั้งการส่งตรวจ ที่ รพศ. (หนังสือที่ อบ 0032.016/ว 7350 ลงวันที่ 22 กันยายน 2558)
2.มาตรฐานการบันทึกผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ(แฟ้ม LabFU) ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ใน 43 แฟ้ม
 2.ทีมพัฒนาระบบ ได้ทำการปรับระบบเพื่อให้มีการ map ค่าให้สามารถส่งออกได้ถูกต้องตามมาตรฐาน

ี้

ทีม IT ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงระบบ โดยพบว่ายังมีปัญหาอื่นๆดังนี้

1.รพศ.  รพ.กุดข้าวปุ้น ยังไม่มีการปรับปรุงระบบ จึงยังไม่มีข้อมูลผลการตรวจ Microalbuminuria และ eGFR

2.รพ.ทุ่งศรีอุดม มีค่า Macroalbuminuria แต่ไม่มีค่า Microalbuminuria
  3.รพ.นาจะหลวย  รพ.โพธิ์ไทร ข้อมูลน่าจะน้อยกว่าความเป็นจริง Click เพื่อดูรายละเอียด
2.

แนะนำ web site เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูล OP Individual

 

 

 

5.9 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

สรุปผลการดำเนินงานและการประกวดผลงานวิชาการด้านทันตสาธารณสุข ประจำปี 2558

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข และประกวดผลงานวิชาการด้านทันตสาธารณสุข ประจำปี 2558 วันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
นำเสนอโซนที่ 1.pdf
Click เพื่อดูรายละเอียด
นำเสนอโซนที่ 2.pdf Click เพื่อดูรายละเอียด
นำเสนอโซนที่ 3.pdf Click เพื่อดูรายละเอียด
นำเสนอโซนที่ 4.pdf Click เพื่อดูรายละเอียด
นำเสนอภาพจังหวัด.pdf Click เพื่อดูรายละเอียด
ผลการประกวด ผลงานวิชาการ.pdf Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

งานพอ.สว.
2.1 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ 2559
- แผนงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จำนวน 20 ครั้งปฏิบัติงาน Click เพื่อดูรายละเอียด (แผน พอ.สว.ปี 2559)
- แผนงานส่งเสริมและเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กนักเรียน โรงเรียน ตชด. จำนวน 6 โรงเรียน
Click เพื่อดูรายละเอียด
(แผน ตชด.)

  2.2 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนตุลาคม 2558
- วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน

 

 

 

5.10 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1.

กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2558 ยกเลิกฉบับเดิม และยกเลิก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่เกี่ยวข้อง  4  ฉบับ ให้ใช้ฉบับปี 2558
สาระสำคัญเกี่ยวกับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13 ประเภท 141 กิจการ ซึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องปรับปรุงข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามประกาศฉบับใหม่ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน Click เพื่อดูรายละเอียด (1)

2.
  คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข(ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535) เรื่อง สุขลักษณะการจัด
  การมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2558  สาระสำคัญ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยปฏิบัติได้ถูกต้อง
  ท้องถิ่นดำเนินการควบคุมดูแล Click เพื่อดูรายละเอียด (wastebox)  (waste.pdf)
3.
  คำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
  ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
  สาระสำคัญ (ตาม พรบ.การสาธารณสุข)หากมีเหตุรำคาญจากเสียงดังของสถานบริการ มอบอำนาจ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานตำรวจ และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขภายใน 30 วัน ระหว่างที่ปรับปรุงให้หยุดการใช้เสียงที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญClick เพื่อดูรายละเอียด (noise.pdf)  (3_22.pdf)

 

 

 

5.11 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.

ขอความร่วมมือให้ดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งครม.เห็นชอบโครงการเมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ดำเนินการโดย ๓ กระทรวงหลัก ได้แก่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มหาดไทย และสาธารณสุข เพื่อให้โครงการดังกล่าวมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  

  1.1 อสม./รพ.สต./รพช. ดำเนินการค้นหากลุ่มเป้าหมายคือ หญิงตั้งครรภ์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน เดือนละ 400 บาท ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
 

1.2 ดำเนินการเชิงรุก ในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก เช่น หญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่ในแคมป์ก่อสร้าง, แรงงาน ย้ายถิ่น โดยมุ่งเน้น ดำเนินการเชิงรุก ในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก เช่น หญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในแคมป์ก่อสร้าง แรงงานย้ายถิ่น โดยเน้นประเด็น...

-การติดตามให้มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
-การฝากครรภ์ครบคุณภาพตามนัด
-การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
-การพาเด็กมารับวัคซีนตามกำหนด
-การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

 

1.3 ติดตามการดำเนินงานโดยทีมหมอครอบครัว

รายละเอียดโครงการฯ ตามหนังสือที่ อบ 0032.011/ว.7412 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558

2.

รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

5.12 กลุ่มงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

รายงานผลการดำเนินงานควบคุมโรคเบาหวาน ปี 2558 Click เพื่อดูรายละเอียด

2.
  แผนการออกตรวจจอประสาทตาเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวาน เดือน ตุลาคม 2558  Click เพื่อดูรายละเอียด

   

   

   

   

  5.13 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

  งานปฐมภูมิ

  1.รายละเอียดการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานปฐมภูมิ ปี 2558 Click เพื่อดูรายละเอียด

    2.คณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังทีมหมอครอบครัวภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ  จะออกดำเนินงานเยี่ยมเสริม พลังทุกอำเภอในห้วงเดือนตุลาคม  2558  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป

   

   

   

  5.14 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
  1.

  การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ
  1.1 กำหนดประชุมกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี Click เพื่อดูรายละเอียด

  1.2 การอบรมแกนเครือข่ายระบบสุขภาพชุมชน วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมจิตตสปา 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ กลุ่มเป้าหมายผู้อบรม ประกอบด้วย...
  1) สาธารณสุขอำเภอ
  2) หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขมูลฐานฯ
  3) แกนนำเครือข่ายสุขภาพตำบลละ 1 คน.
  Click เพื่อดูรายละเอียด หนังสือเชิญ  กำหนดการอบรม
  2.

  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ฯ มูลนิธิกาญจนบารมี กระทรวง สาธารณสุข โดยมูลนิธิฯ แจ้งขยายเวลารับเงินบริจาค ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ขอให้ทุกอำเภอ ได้รวบ รวมเงินบริจาค ส่งที่...กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 พร้อมนัดหมายประชุมประธาน อสม.ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 Click เพื่อดูรายละเอียด

  3.

  การต่ออายุบัตร อสม. วาระที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559 – 2562) ขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายใน เดือน พฤศจิกายน 2558 Click เพื่อดูรายละเอียด

   

   

   

   

  5.15 กลุ่มงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
  1.

  ไม่มีวาระการประชุม


   

   

  5.16 งานบริการสุขภาพ
  1.

  ไม่มีวาระการประชุม

   


      
   : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
            


       
  : เรื่องอื่นๆ