<-- -->


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3/2562 วันที่  28 มีนาคม  2562 เวลา 09.00 น.


  วาระก่อนการประชุม

  1.

พิธีประดับยศและแสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น

1.1 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เลื่อนขึ้นไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 294/2562 ลงวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562

1.2.นายสาโรช สมชอบ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) โรงพยาบาลเขื่องใน เลื่อนขึ้นไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 240 /2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

  2.

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี" สุดยอดส้วม 2561"

  3.

มอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือก พื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

-ระดับโซน
-ระดับจังหวัด Click เพื่อดูรายละเอียด

-ระดับประเทศ  ประเภทสำนักงานสาธารณสุข ปี 2562
          รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ  ประเภทสำนักงานสาธารณสุข ปี 2562 ได้แก่ สำนักงานงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี


เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ      

  

เรื่องจากศาลากลาง

   :รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   2/2562 Click เพื่อดูรายละเอียด

 


   :
เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่  2/2562

 3.1

สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 Click เพื่อดูรายละเอียด  

 3.2 ผลการดำเนินงาน TB Click เพื่อดูรายละเอียด
 3.3 ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบฯค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)
  3.3.1 ผลการดำเนินงาน ค่าเสื่อม ปี 60  ผลการดำเนินการ Click เพื่อดูรายละเอียด
  3.3.2 ผลการดำเนินงาน ค่าเสื่อม ปี 61 ผลการดำเนินการ Click เพื่อดูรายละเอียด
                                          ค่าเสื่อม ปี 62 ผลการดำเนินการ Click เพื่อดูรายละเอียด
                                          ผลการดำเนินงาน ปี 60-62 Click เพื่อดูรายละเอียด
3.4

Best Practice นำเสนอผลงานเด่น (Best Practice) 

1.เรื่อง "การสร้างแรงบันดาลใจ การให้ยาละลายลิ่มเลือดในโรงพยาบาลขนาด ในรพ. F3"
โดย..
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบานาตาล และคณะ

2.เรื่อง"เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล รีเทิร์น"

 


   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
4.1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2
โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ , รพร.เดชอุดม)
4.3
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 10
4.4
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
4.7
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.9
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี


   
: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1  กลุ่มงานบริหาร
  1

งบทดลอง ระบบบัญชี GL

 

1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์
Click เพื่อดูรายละเอียด
โซน 1  
- แม่ข่าย ส่งครบ
- ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ 
- สสอ.    ส่งครบ
โซน 2  
- แม่ข่าย  ส่งครบ
- ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
- สสอ.   ส่งครบ
โซน 3  
- แม่ข่าย ส่งครบ
- ลูกข่าย(รพ.สต) ส่งไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ สว่างวีระวงศ์
- สสอ. ส่งครบ
โซน 4 
- แม่ข่าย ส่งครบ ส่งครบ
- ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ เดชอุดม นาจะหลวย
- สสอ. ส่งครบ

 

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) Click เพื่อดูรายละเอียด

- รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม 100 ทุกแห่ง
- รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 มี 7  แห่ง คือเขื่องใน นาจะหลวย น้ำยืน กุดข้าวปุ้น ดอนมดแดง เดชอุดม และ สว่างวีระวงศ์     

 

ข้อเสนอแนะ

1.ขอให้ผู้บริหารทุกเครือข่าย กำชับผู้เกี่ยวข้องสอบทานข้อมูลบัญชี ตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่ง
งบประจำเดือนตลอดจนควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี

2.Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายตรวจสอบและปรับปรุงส่งใหม่ ภายใน วันที่ 10 ของเดือนที่ส่ง และลูกข่าย ภายในวันที่ 20 ของเดือน ที่ส่งนั้น

  2. งบทดลอง ระบบ GFMIS Click เพื่อดูรายละเอียด
 

สรุปการนำส่ง  บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี   รพท.รพช.จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2562 ส่งครบทุกแห่ง

  ข้อเสนอแนะ ...ขอให้กำกับ  ติดตาม  การจัดทำและส่ง  บช.11 ประจำเดือน มีนาคม 2562 ภายใน วันที่ 8เมษายน 2562 เพื่อ งานการเงินฯ สสจ.  จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ  GFMIS ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562
 3.

การเฝ้าระวังการเงินการคลัง

 

3.1 แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีผลการประเมินดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

เดือน มกราคม 2562 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ๕๐พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ตาลสุม ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม และสำโรง
เดือน กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ๕๐พรรษาฯ  โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ วารินชำราบ

 

3.2 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 Click เพื่อดูรายละเอียด
         แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ กุมภาพันธ์ 2562 เปรียบเทียบกับ กันยายน 2561เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
          จากข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
                    โซน3 วารินชำราบ               -62.86 ล้านบาท
                    โซน1 50พรรษาฯ                 -63.08 ล้านบาท
                    โซน3 นาเยีย                          -7.35  ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ  เดชอุดมบุณฑริก นาจะหลวย เขื่องใน และน้ำขุ่น
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3   วารินชำราบ               136.97  ล้านบาท
โซน 1   ๕๐ พรรษาฯ               109.96   ล้านบาท
โซน 4  เดชอุดม                        69.89   ล้านบาท
โซน 2   ตระการพืชผล             49.21   ล้านบาท

  

ข้อเสนอแนะ...ขอให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุีรายการที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด

  4.

รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือClick เพื่อดูรายละเอียด

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 10,449,737.00บาท มีผู้ยืมปฏิบัติงาน
สังกัดตามหน่วยงาน ต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน

  5.

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ

มีหน่วยงานบางแห่ง (สสอ.รพท.รพช.) ไม่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อหน่วยงาน ประเภทกระแสรายวัน เงินนอก งบประมาณ  เพื่อรับโอนเงินตามแผนงาน/โครงการ ที่จังหวัด จัดสรรให้เพื่อดำเนินกิจกรรม ต่างๆ จากแหล่งงบ ประเภทเงินนอกงบประมาณ เช่น งบจาก สสส.  เงินนอกอื่น

จากปัญหาที่พบ.. การเบิกและโอนเงินนอกงบประมาณ ให้ สสอ.รพท.รพช.โดยแจ้งโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ. 2551

***จึงขอให้หน่วยงาน ที่ยังไม่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ (เป็น ธนาคารกรุงไทย) ประเภท กระแสรายวัน ชื่อบัญชี “เงินนอกงบประมาณโรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ...................” แล้วแจ้งเลขบัญชีฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ ให้ งานการเงินฯ เก็บเป็นฐานข้อมูลในการจ่าย ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562  และในการส่งเบิก เงินตามแผนงาน/โครงการ ที่ สสจ. ได้แจ้งจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณ ให้ระบุเลขบัญชีฝากธนาคารประเภทเงิน นอกงบประมาณ ทั้งกรณี วางเบิกแบบวางฎีกา 350 และวางเบิกแบบทำหนังสือราชการส่งเบิก ในคราวต่อๆไป

  6.

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

6.1 สรุปประเด็นการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลตระการพืชผล และโรงพยาบาลสำโรง ระหว่างวันที่  18-22 มีนาคม 2562 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

6.2 การพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ สังกัด กระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน

- มีผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย์  ทันตแพทย์  และเภสัชกร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้กับ หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

จำนวน 1 ราย คือ... นางสาวสิริพรรณ คูณมี ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รพร.เดชอุดม
มีความประสงค์ เริ่มขอรับ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

- มีผู้ขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย์  ทันตแพทย์  และเภสัชกร
จำนวน 1 ราย คือ... นายภัทรดิส จุลภักดีเกื้อหนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รพร.เดชอุดม
มีความประสงค์  ขอยกเลิกตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป    

5.2 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  1

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

กำหนดจัดประชุมโครงการ “Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข” ระหว่าง วันที่ 4-5 เมษายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กร ให้ได้ มาตรฐาน ตามเกณฑ์ HPI และพัฒนาศักยภาพภาพบุคลากรในองค์กร ให้เป็นนักสร้างสุขสามารถ ผลักดันองค์กร และทีมงาน ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขทุกมิติ ตามเกณฑ์ Happinometer
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย..  บุคลากรที่รับผิดชอบงานองค์กรแห่งความสุข (HPI) และดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) จากกลุ่มงานใน สสจ.อบ./โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์/โรงพยาบาลทั่วไป /โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งรวม 90 คน

  2.

การประชุมเพื่อจัดทำสัญญาการลาศึกษาต่อและฝึกอบรมในกลุ่มแพทย์/ทันตแพทย์  Click เพื่อดูรายละเอียด

5.3 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
  1.

รายงานความก้าวหน้าโครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
- กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ ได้แจ้งให้ทุกอำเภอจัดทำแผนฝึกอบรม อสม. ทุกคน
- อำเภอที่มีผลการฝึกอบรมให้รายงานผลการดำเนินงาน ทุกวันที่ 25 ของเดือน
- ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 มีผลงานผู้ผ่านการฝึกอบรม รวม 1,686 คน แยกเป็น
- บุคลากรสาธารณสุข  560 คน ,นักเรียน/นักศึกษา  996  คน , อสม 70 คน , ประชาชนทั่วไป 60  คน

  2.

การตรวจเยี่ยม รพ.สต.,ห้องฉุกเฉินและด่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของผู้ตรวจราชการกรทรวงสาธารณสุข เขต 10

วันที่ 10 เมษายน 2562 : ตรวจเยี่ยม รพ.สต.โหง่นขามดงนา (เน้นด้านปฐมภูมิ) (กลางคืนพักในอำเภอเขมราฐ)
วันที่ 11 เมษายน 2562 ตรวจยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์และด่านชุมชน/บริการประชาชน ตามลำดับดังนี้ ...

- ER รพ.เขมราฐ  และด่านหนองผือ
- ER รพ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ
- ด่านสี่แยกเทศบาลกุดข้าวปุ้น และER .รพ.กุดข้าวปุ้น
รับประทานอาหารเที่ยงที่ อ.กุดข้าวปุ้น
- ด่านบ้านนาสะไม และ ER. รพ.ตระการพืชผล
-ด่านบ้านหนองแคน อ.เหล่าเสือโก้ก
-เดินทางไปสนามบินอุบลราชธานี (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

  3.

การดำเนินการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ใช้มาตรการ 3 ด่าน ได้แก่ ...

1.ด่านครอบครัว : ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องปราม ตักเตือนกันในครอบครัว ยึดรถ กุญแจรถ
เมื่อเห็นว่า เมา
2.ด่านชุมชน : ขอให้จัดตั้งด่านชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนร่วมกับ อสม. และ จนท.สาธารณสุข ร่วมจัดตั้ง ศูนย์สร่างเมาในด่านชุมชน
3.ด่านตำรวจ : ให้ชุมชนประสานงานกับ ตำรวจ ที่ด่านหลัก เมื่อมีเหตุ หรือพบเห็น บุคคลที่อาจเป็นอันตราย ต่อตนเองและผู้อื่น เช่น เมา ขับรถเร็ว เป็นต้น

5.4 ศูนย์ธรรมาภิบาล
  1. ไม่มีวาระการประชุม
5.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  1

สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 Click เพื่อดูรายละเอียด

  2

กำหนดแผนนำเสนอผลการดำเนินงานสนับสนุนเครือข่าย ตามนโยบาย One Health โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในห้วงเดือน พฤษภาคม 2562 ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

5.6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  1.

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามเกณฑ์ QOF  Click เพื่อดูรายละเอียด

  2. รายงานความก้าวหน้า Fee Schedule รายการ ANC 5 ครั้ง   
  3.

ระบบวาระการประชุม กวป.Click เพื่อดูรายละเอียด

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาวาระการประชุม กวป. ทดแทนระบบเดิม เพื่อสะดวกแก่การใช้งานมากขึ้น สามารถเรียกดูระบบได้ที่ http://meeting.phoubon.in.th กำหนดใช้งานในการประชุม กวป.เดือน เมษายน 2562

5.7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
   1

สรุปCMI ปีงบประมาณ 2562 จำแนกรายเดือน รายรพ.   PowerPoint Click เพื่อดูรายละเอียด Excel Click เพื่อดูรายละเอียด

   2 ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2562 จำแนกรายเดือน ราย โรงพยาบาล
 

2.1 ข้อมูลผู้ป่วยใน  จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562PowerPoint Click เพื่อดูรายละเอียด Excel Click เพื่อดูรายละเอียด

  3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  กำหนดการประชุมเพิ่มพูนทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง  เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินหน่วยบริการ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์  งานประกันสุขภาพและงานบัญชี  กำหนด โควตา โรงพยาบาลละ 3 คน 
  4.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.966 Click เพื่อดูรายละเอียด ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.988 Click เพื่อดูรายละเอียด

5.8 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

  1.

กำหนดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น.
ณ บริเวณบ้านพัก นพ.สสจ.อบ ในการนี้ใคร่ขอเชิญผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลาดังกล่าว

5.9 กลุ่มงานควบคุมโรค
  1.

สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก Click เพื่อดูรายละเอียด
ข้อสั่งการ นพ.สสจ.อุบลราชธานี  เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2562Click เพื่อดูรายละเอียด

  2. ผลการดำเนินงานวัณโรค  Click เพื่อดูรายละเอียด  
5.10 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
  1. ขอความร่วมมือทุกอำเภอออกตรวจเฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
  2. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (Ranking)กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ประจำเดือน มีนาคม 2562 Click เพื่อดูรายละเอียด 
  3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พรบ.ควบคุมยาสูบ Click เพื่อดูรายละเอียด 
  3.1 กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของ สถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561
  3.2 ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561
  3.3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงชื่อ ราคาและการแสดงการเป็นสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2561
5.11 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
  1.

แผนงานบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ปี 2562 Click เพื่อดูรายละเอียด            

  2.

สรุปการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว จ.อุบลราชธานี
Click เพื่อดูรายละเอียด

5.12 กลุ่มงานนิติการ
  ไม่มีวาระการประชุม
5.13 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
  1.

งานทันตสาธารณสุข Click เพื่อดูรายละเอียด

1.1 ผลการดำเนินงานตาม The must งานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562)

 • เด็ก 0-2 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ ร้อยละ 44.6
  ผลงาน 3 อันดับแรก นาตาล เหล่าเสือโก้ก และม่วงสามสิบ
  ผลงาน 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ ตระการพืชผล โพธิ์ไทร และศรีเมืองใหม่
 • เด็ก 9 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก/ซ่อมเคลือบร่องฟัน ร้อยละ 35.9
  ผลงาน 3 อันดับแรก ได้แก่ เดชอุดม, ม่วงสามสิบและนาตาล
  ผลงาน 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ ศรีเมืองใหม่, สำโรงและนาจะหลวย
 • ผู้สูงอายุมีจำนวนคู่สบฟันหลัง 4 คู่ขึ้นไป ร้อยละ 39.3 (เป้าหมายร้อยละ 60) โดยมีผลงานจำนวนผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียม(เพิ่มจำนวนคู่สบฟันหลัง) เทียบกับจำนวนผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใส่ฟันเทียม(มีคู่สบฟันหลังน้อยกว่า 4 คู่) คิดเป็นร้อยละ 1.4
 

1.2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพช่องปา

- รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ (เกณฑ์ ร้อยละ 60) ผลงาน ร้อยละ 41.1 
ผลงาน 3 อันดับแรก ได้แก่ ทุ่งศรีอุดม, เดชอุดม, ดอนมดแดง

- อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ (เกณฑ์ ร้อยละ 40)  ผลงานร้อยละ 45.4 
ผลงาน 3 อันดับแรก ได้แก่ น้ำขุ่น, ม่วงสามสิบ, ศรีเมืองใหม่ Click เพื่อดูรายละเอียด

  3.

งาน พอ.สว.

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนเมษายน 2562
- วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562  ออกปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

5.14 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
  1

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ Click เพื่อดูรายละเอียด

  2.

งานบริหารเวชภัณฑ์

 

2.1 สรุปผลการดำเนินงาน RDU และ AMR ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562  Click เพื่อดูรายละเอียด

2.2 เร่งรัดการชำระหนี้องค์การเภสัชกรรม เพียง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 Click เพื่อดูรายละเอียด 2.2   2.3

5.15 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
  1.

การสนับสนุนยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติในในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ   จังหวัดอุบลราชธานี

จากมติการประชุมคณะทำงานจัดทำรายการยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน  ในสถานบริการสาธารณสุข ของรัฐ   จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่  18  กุมภาพันธ์  2562  Click เพื่อดูรายละเอียด
5.16 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ
  1.

การพัฒนางานคุณภาพ Click เพื่อดูรายละเอียด

5.17 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
  1.

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสา’สุข อุบล ชวนวิ่ง  ครั้งที่ 1 และรับมอบอุปกรณ์ขจัดคราบและลดเชื้อโรคโดยไม่ใช้สารเคมี

Click เพื่อดูรายละเอียด

5.18 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
  1.

การดำเนินงานกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) Click เพื่อดูรายละเอียด 1  2  3

  2.

การดำเนินงานงานสาธารณสุขมูลฐาน Click เพื่อดูรายละเอียด  4  5  6  7  8

5.19 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
  1.

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขอให้ทุกหน่วยงาน (รพศ./รพท./รพช./สสอ./รพ.สต.) ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day และล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2562 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการรักษาความสะอาด การบำรุงรักษา และพฤติกรรมที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างให้ชุมชน ให้มีการรายงานการจัดกิจกรรมภายในวันที่ 11 เมษายน 2562 (ตามหนังสือสั่งการ)  

5.20 กลุ่มงานบริการสุขภาพ
  1.

ไม่มีวาระการประชุม

5.21 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข
  1. ไม่มีวาระการประชุม

 

     : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

6.2 สาธารณสุขอำเภอ

 


     
: เรื่องอื่นๆ