<-- -->
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 5/2561 วันที่   30   เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.


   ระเบียบวาระก่อนการประชุม

1. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

2.มอบเกียรติบัตรการประกวดอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561

3. พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต จำนวน 7 ผลงาน

4. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีผู้ได้รับการคัดเลือกพยาบาลด้านการควบคุมยาสูบ ระดับประเทศประจำปี 2561

5. มอบสวัสดิการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานีแก่เจ้าหน้าที่กู้ชีพ จำนวน 2 ราย

6. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี Miss Queen Rain Bow Sky ปี 2018 คุณแก้วกัลยา ชนะพร: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  

1.1 การจ่ายค่าตอบแทน(ฉบับที่ 11)

1.2 เรื่องจากศาลากลาง        
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   4 /2561          Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่  4/2561

3.1 สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน มีนาคม 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด

3.2 KPI Monitors Click เพื่อดูรายละเอียด  

3.3 ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบฯค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)       
Click เพื่อดูรายละเอียด
(ppt.)  1.เฉพาะกาล    2.ปี2560     3.ปี2561

3.4 QOF  Click เพื่อดูรายละเอียด


   
: เรื่องจาก รพศ. รพท.และศูนย์วิชาการ
4.1

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

 4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ. ๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ, รพร.เดชอุดม )
4.3

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10

4.4

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

4.5

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

4.6

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

4.7

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี

4.8

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

4.9

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี

4.10

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

4.11

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

4.12

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10   
: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

การเงิน

  

1.การส่งงบทดลอง

1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ Click เพื่อดูรายละเอียด

  1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) Click เพื่อดูรายละเอียด
  2. การส่งงบทดลอง ระบบ GFMIS Click เพื่อดูรายละเอียด
 

3. การเฝ้าระวังการเงินการคลัง

3.1 แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน มีนาคม 2561 มีผลการประเมินดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

3.2 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนมีนาคม 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

4. รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  1. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ Click เพื่อดูรายละเอียด   PPT     Exel
2.
สรุปผลการดำเนินงานค่าเสื่อม        
Click เพื่อดูรายละเอียด
(ppt.)  1.เฉพาะกาล    2.ปี2560     3.ปี2561

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก Click เพื่อดูรายละเอียด  

1.1 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ Click เพื่อดูรายละเอียด  

1.2 ดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย จำแนกรายอำเภอ Click เพื่อดูรายละเอียด  

2.

สรุปผลการดำเนินงานวัณโรค (เอกสารหมายเลข 4)

- ผลการคัดกรองวัณโรค จำแนกรายอำเภอ (เอกสารหมายเลข 5)

3.

ผลการดำเนินงานโรคพยาธิใบไม้ตับ (เอกสารหมายเลข 6 )

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2561Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานีประจำเดือน เมษายน 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด

3.
งานฟืนฟูสมรรถภาพคนพิการ Click เพื่อดูรายละเอียด กำหนดการ    รายชื่อ

 

5.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.

การเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ฮัก - แพง จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด 

 

 

5.6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

•  ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ( ข้อมูลจากระบบ Health Data Center ( HDC) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 24 เมษายน 2561)

•  ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ( cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 จังหวัดอุบลราชธานี มีผลงานร้อยละ 87.00 (ระดับประเทศ ร้อยละ 80.55 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 84.23) Click เพื่อดูรายละเอียด 

•  ร้อยละหน่วยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 56.21 (ระดับประเทศ ร้อยละ 28.98 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 65.09) อยู่ในระหว่างดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม Click เพื่อดูรายละเอียด 

•  ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 45.23 (ระดับประเทศ ร้อยละ 21.58 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 35.03) Click เพื่อดูรายละเอียด   

2.

งาน พอ . สว .

•  วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี

•  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

5.7 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
1.

การดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ ( พชอ.) Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

3.

การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว ( Primary Care Cluster: PCC ) Click เพื่อดูรายละเอียด

4.

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)

5.

มาตรฐานงานรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน

6.

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน

 

 

 

5.8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

•  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กำหนดเก็บตัวอย่างผักผลไม้ในโรงครัวโรงพยาบาล ส่งหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 ตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือน พฤษภาคม ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ขอให้เก็บผักผลไม้โรงพยาบาลละ 2 ตัวอย่าง และนำส่งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภายในเวลา 12.00 น.

•  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กำหนดการสุ่มเก็บและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสารปนเปื้อน 4 สาร (บอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว ฟอร์มาลิน) ณ ตลาดประชารัฐในพื้นที่ ตามนโยบายตลาดประชารัฐของรัฐบาล ขอให้ออกดำเนินการร่วมกับฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โดยถือตามวันเวลาและสถานที่ ที่ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมแต่ละอำเภอกำหนด

2.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

•  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กำหนดจัดประชุม ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล เพื่อชี้แจงแนวทางการอนุญาตโฆษณาสถานพยาบาล ตามกฎหมาย ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น -16.00 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

•  กำหนดตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) ประกอบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (10ปี) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชเวช โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี และโรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า ในระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561

2.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

กำหนดตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) ประกอบการต่อ อายุใบ อนุญาตประกอบกิจการ (10ปี) จำนวน 3 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลราชเวช  โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี  และโรงพยาบาล เอกชนร่มเกล้า ในระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561  

  3.

งานบริหารเวชภัณฑ์

•  สรุปผลการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU ขั้นที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 24 เมษายน 2561) Click เพื่อดูรายละเอียด

•  สถานการณ์ Rabie vaccine และ RIG ณ วันที่ 23 เมษายน 2561Click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.9 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1.

การขับเคลื่อนงานโครงการตลาดประชารัฐ จ.อุบลราชธานีClick เพื่อดูรายละเอียด

2.
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการสิ่งปฏิกูลจังหวัดอุบลราชธานี

 

5.10 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
1.

สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมเข้มข้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2561 รวม 7 วัน click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.11 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.

สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยได้จัดสรรโควตาให้กับจังหวัดอุบลราชธานี และให้จังหวัด พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีละ 30,000 บาท/คน/ปี เป็นระยะเวลา 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้ไปปฏิบัติงานยังหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุน นั้น จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับโควตาเพื่อพิจารณาหน่วยงานที่ต้องการอัตรากำลังพยาบาลมาปฏิบัติงานและต้องให้การสนับสนุนทุนการศึกษา รายละเอียดดังนี้

1. ปีการศึกษา 2559 จำนวน 113 คน (สำเร็จการศึกษาปี 2563) click เพื่อดูรายละเอียด

2. ปีการศึกษา 2560 จำนวน 68 คน ( สำเร็จการศึกษาปี 2564) click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.12 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
1.

ผลการดำเนินงานบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก click เพื่อดูรายละเอียด
(ข้อมูล ณ 25 เมษายน 2561)

  2. สรุปมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร

 

 

5.13 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข
1.

รายงานผลการดำเนินงาน & แผนการดำเนินงาน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

click เพื่อดูรายละเอียด

 


5.14 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
1

งาน อสม.

1.1 การจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ผ่านระบบ E - Payment

กรมบัญชีกลางจะเริ่มการจ่ายเงินให้ อสม.ผ่านระบบ e – Payment ในเดือน กรกฎาคม 2561 โดยได้ส่ง ร่างแผนและ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามแผนและ มีความสมบูรณ์ มากที่สุด ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะทำหนังสือแจ้งทุกอำเภอต่อไป

 

1.2 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน “๑๐๐ อสม. ดีเด่น ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย”

ด้วยปี พ.ศ. 2561 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี ของการสาธารณสุขไทย และครบรอบ 40 ปี การสาธารณสุขมูลฐาน และการจัดตั้ง อสม. จึงกำหนดให้มีกิจกรรม “ เฉลิมฉลองครบรอบ 100ปี การสาธารณสุขไทย” และให้มีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน “ ๑๐๐ อสม.ดีเด่น ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย” โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อสม. ซึ่งจะส่งให้ทุกอำเภอคัดเลือกต่อไป และให้ส่งผลงานภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

2.

ธรรมนูญตำบล

การประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือจากมูลนิธิประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาต่อยอดจากการอบรม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีตำบลที่สมัครเพื่อพัฒนาเป็นตำบลธรรมนูญในปี 2561 จำนวน 93 ตำบล และมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนายกเทศมนตรีหรือนายก อบต. หรือรองนายก ตำบลละ 1 คน กำนันหรือสารวัตรกำนัน ตำบลละ 1 คน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือผู้แทน จำนวน 1 คน รวมเป็นตำบลละ 3 คน

 

 

5.15 ลุ่มงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปีนี้ มีคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561  

คือ “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่ : Tobacco and Heart Disease ” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมกับภาคีเครือข่ายควบคุมบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดการจัดรณรงค์

วันงดสูบบุหรี่โลก ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ เวลา 13.00 น. โดยมีกิจกรรมการรณรงค์

การประกวดร้องเพลง มอบรางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรม บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่จึงขอเรียนเชิญ

สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

2.

การประเมินรับรองคุณภาพ และคัดเลือก Best Practice NCD Clinic Plus, CKD Clinic และ การดำเนินงาน CVD

เขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานควบคุมโรค เขต 10 กำหนดรูปแบบการประเมินใหม่ โดยยกเลิกการประเมินรับรอง

ระดับเขตเปลี่ยนเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานแทน ซึ่งคาดว่าจะมีการนำเสนอในเดือน มิถุนายน 2561 นี้

(ยังไม่กำหนดวัน) จังหวัดอุบลราชราชธานี ได้กำหนดเครือข่ายบริการ เป็นผู้แทนนำเสนอ ดังนี้

2.1 NCD Clinic Plus

- ระดับ A S เครือข่ายโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

- ระดับ M1 M2 เครือข่ายอำเภอวารินชำราบ

- ระดับ F1- F 3 เครือข่ายอำเภอเหล่าเสือโก้ก

2.2 CKD Clinic โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

2.3. CVD นำเสนอภาพรวมระดับจังหวัด

 

 

5.16 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

สรุปCMI ปีงบประมาณ 2561 click เพื่อดูรายละเอียด

  2.

ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561 จำแนกรายเดือน ราย รพ

2.1 ข้อมูลผู้ป่วยใน  เขต 10 ปีงบประมาณ 2561 click เพื่อดูรายละเอียด

2.2 ข้อมูลผู้ป่วยใน  จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561 click เพื่อดูรายละเอียด
4.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนมีนาคม 2561
ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.964 click เพื่อดูรายละเอียด ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.994click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.17 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.

สรุปผลการประกวดวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 (ดีเด่นระดับเขต) click เพื่อดูรายละเอียด
ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ จ. ยโสธร

 

5.18 ศูนย์ธรรมาภิบาล
1.

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ( ITA ) จังหวัดอุบลราชธานี click เพื่อดูรายละเอียด

2.
การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข องค์กรคุณธรรมและเรื่องเล่า

 

5.19 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.20 กลุ่มงานนิติการ

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.21 กลุ่มงานบริการสุขภา

ไม่มีวาระการประชุม

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.2 โรงพยาบาลชุมชน

 


     
: เรื่องอื่นๆ