<-- -->
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

    วาระก่อนการประชุม

๑. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด จากการประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี   TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558  จำนวนทั้งหมด  14 คน

 


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  

   

 


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/ 2558  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 11
/ 2557

 

ความก้าวหน้าในการในการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง ปี 2558

(ติดตามในวาระประชุม...กลุ่มงานประกันสุขภาพ)   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
4.1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7
4.3
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7
4.4
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.5
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
4.6
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.7
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี
4.8
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 4.9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
4.10
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด


    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

การส่งงบทดลอง

1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2557 – ธันวาคม  2557  ขอให้หน่วยบริการทุกระดับตรวจสอบความถูกต้อง  และส่งรายงานการเงินประจำเดือนที่เวป hfo58.cfo.in.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558   โดยส่วนกลางจะประมวลผลภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

 

1.2 ผลการส่งข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2557

-รพช.  ส่งครบ 

-สสอ.  ไม่ส่ง สสอ.เขื่องใน , ดอนมดแดง , ตาลสุม , เหล่าเสือโก้ก , ตระการพืชผล , สิรินธร , วารินชำราบ, พิบูลมังสาหาร ,  นาเยีย , บุณฑริก และ น้ำยืน

-รพ.สต. ส่งไม่ครบ คือ เครือข่าย เดชอุดม , พิบูลมังสาหาร  และ น้ำยืน

 

1.3 งบเดือนมกราคม 2558 นำส่งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2558  และต่อไป ขอให้หน่วยบริการทุกระดับ นำส่งทุกภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

2.

การเฝ้าระวังการเงินการคลัง

2.1. ผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 มีผลการประเมินดังนี้ click ดูรายละเอียด

โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7   จำนวน  11  แห่ง คือ

-โซน 1   เขื่องใน   ม่วงสามสิบ   50 พรรษาฯ   ตาลสุม  เหล่าเสือโก้ก   
-โซน 2   ตระการพืชผล    ศรีเมืองใหม่ 
-โซน 3   โขงเจียม  สำโรง    สว่างวีระวงศ์    
-โซน 4   เดชอุดม  

ซึ่งจากเดิมเดือนกันยายน 2557 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ7 จำนวน 3 แห่ง คือ ศรีเมืองใหม่ วารินชำราบ และเดชอุดม

 

2.2. แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน ธันวาคม  2557  มีผลการประเมินดังนี้

1. โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7   จำนวน 3  แห่ง คือ

-โซน 1   ไม่มี   
-โซน 2   ตระการพืชผล  ศรีเมืองใหม่ 
-โซน 3   ไม่มี   
-โซน 4   เดชอุดม 

 

ข้อเสนอแนะ
1.ให้ทุกโรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุ รายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง โดยเฉพาะด้านรายได้ ต้องวิเคราะห์ว่า จำนวนเงินที่ได้รับจริงสอดคล้อง กับผลงานการให้บริการหรือไม่ ส่วนด้านรายจ่าย ให้มีการควบคุม กำกับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน การเงินการคลัง อย่างเข้มงวด

 

2.วางแผนบริหารหนี้สินอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า หนี้ใหม่ สอบทานหนี้รายตัวให้เป็นปัจจุบัน ความมีอยู่จริงของหนี้สิน ระหว่างเอกสารการก่อหนี้ กับทะเบียนคุมเจ้าหนี้ กับบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้แต่ละประเภท และรายงานให้ ผอก.รพ.รับทราบ

  3.ขอให้เครือข่าย  มีการตรวจสอบยอดเงินจัดสรรตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างแม่ข่าย  และลูกข่าย   และยืนยัน ยอดระหว่างทะเบียนคุมเงินเครือข่าย กับบัญชีแยกประเภท และบัญชีเงินฝากธนาคารรอจัดสรร ให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
 

2.3รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนธันวาคม 2557click ดูรายละเอียด

2.3.1 แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2557 เปรียบเทียบกับ ธันวาคม 2557 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูล ให้เครือข่ายมีการ ประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนธันวาคม  2557 พบว่า

กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 4    เดชอุดม                   -19.37  ล้านบาท
โซน 2    ศรีเมืองใหม่             -16.05  ล้านบาท
โซน 2    ตระการพืชผล         -11.51  ล้านบาท
โซน 3    โขงเจียม                  - 9.20   ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ  เขื่องใน  กุดข้าวปุ้น       

ส่วนโรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 4   บุณฑริก                    43.98  ล้านบาท
โซน 1   เขื่องใน                      28.58  ล้านบาท
โซน 4   น้ำขุ่น                         15.43  ล้านบาท 

 

ข้อเสนอแนะ

1.เงินงบลงทุน (ค่าเสื่อมฯ) ตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบเทียบระหว่างทะเบียนคุมงบลงทุนกับบัญชี
แยกประเภทและ บัญชีเงินฝากธนาคาร มีวัตถุประสงค์ (งบลงทุน) หากมีเงินงบลงทุนคงเหลือ ขอให้ท่าน เร่งดำเนินการตามระเบียบพัสดุและใช้จ่ายเงินตามแผนรายการที่ได้รับอนุมัติ ตามห้วงเวลาต่อไป ห้ามนำงบลงทุนค่าเสื่อมไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโดยเด็ดขาด หากมีเงินเหลือจ่ายงบลงทุนและต้องการ
เปลี่ยนแปลงรายการ ให้เสนอขออนุมัติต่อ นพ.สสจ.ก่อนดำเนินการ

 

2.ีการกำกับ การบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง มีกระบวนการการมีส่วนร่วม ทุกส่วน ในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน

  3.กำชับการส่งรายงาน 407 ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตาม ควบคุม กำกับ สถานะเงินบำรุงโรงพยาบาล ดำเนินการตรวจสอบ ความถูกต้อง ผู้ตรวจสอบ รับรองข้อมูลก่อนส่ง
 

4.ีการกำกับ ควบคุม  เกี่ยวกับการรับรู้รายได้   โดยเฉพาะการรับรู้เงินโอนธนาคาร ให้มีการกำกับ  ติดตาม ข้อมูล การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินโอน เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง และบันทึกบัญชี รับรู้ทันที 

3.

เรื่องอื่นๆ

การหักลดหย่อนเงินเดือน เพื่อกรอกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน


5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.
เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม )
 

1.1 การขออนุมัติใช้งบเหลือจ่าย จากงบค่าเสื่อม 20% ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2557 click ดูรายละเอียด

งบประมาณโอนลงหน่วยบริการเมื่อ 5 กันยายน 2557 แล้วนั้น หากหน่วยบริการได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาแล้วมีเงินเหลือจ่าย และมีความประสงค์จะใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว เพื่อใช้จัดซื้อจัดจ้าง

งบลงทุนเพื่อบริการประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงฯได้แจ้งหลักการดังนี้

1.หน่วยบริการเสนอขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ผ่านคณะกรรมการเขตสุขภาพเห็นชอบ
2. เสนอ ผู้ตรวจราชการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.เขตสุขภาพแจ้งสำนักบริหารการสาธารณสุขทราบ (เขตฯ จะประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไป
28 มกราคม 2558)

 

1.2. แจ้งการจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับบริหารระดับประเทศ

(ค่าเสื่อม 20% ปี 58) เพื่อใช้จ่ายสนับสนุน ส่งเสริมการจัดบริการ เพื่อทดแทนส่วนขาดและซ่อมบำรุง หรือ เสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ดังเดิม โดยให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการ พัสดุ และให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันในสัญญาภายใน มีนาคม 2558 click ดูรายละเอียด

1.3 สปสช.แจ้งมาตรการ กำกับติดตามการใช้งบค่าเสื่อมเกิน 2 ปีงบประมาณ

ตามที่หน่วยบริการได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน และดำเนินการได้ไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ ซึ่งยังมีหน่วยบริการบางแห่งยังไม่ดำเนินการ หรือ ดำเนินการแล้วแต่ไม่รายงานตามระบบ ขอให้หน่วย บริการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จใน 180 วัน(ครบกำหนด 1 กุมภาพันธ์ 2558) และ บันทึกรายงาน ในระบบ รายงานการใช้จ่ายงบค่าเสื่อมของ สปสช. โดยด่วนภายใน 31 มกราคม 2558

2.

นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปีงบประมาณ 2558

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 click ดูรายละเอียด กำหนดการ   แผน  click ดูรายละเอียด รูปเล่มยุทธศาสตร์ 2558

3.

ตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ 2558 click ดูรายละเอียดสรุปตัวชี้วัด click ดูรายละเอียดรปูเล่ม

รอบที่ 1... ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2558
พื้นที่ เครือข่าย เมืองฯ(๕๐ พรรษาฯ) รพ.สต.ดงห่องแห่ ต.ปทุม
พื้นที่ เครือข่าย ตระการพืชผล รพ.สต.เวียง ต.กระเดียน


5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.

Result of dT vaccine campaign in age 20-50 yrs. click ดูรายละเอียด

2.

Situation of communicable diseases click ดูรายละเอียด

 

5.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

ข้อมูลศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน(CMI) ปีงบประมาณ 2555 -2557 click ดูรายละเอียด

2.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนธันวาคม 2557

ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.920 (click) ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.921 (click)

3.
จำนวนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ จำแนกรายรพ./อำเภอ และรายเดือน click  ดูรายละเอียด

 


5.5 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1

สรุปผลการดำเนินงานงานยาเสพติด

1.1 ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัด 6,800 ราย)

1) ระบบสมัครใจ  เป้าหมาย 2,500 ราย
ผลงาน  172 ราย    คิดเป็นร้อยละ 6.88 รายละเอียดดังนี้
- จิตสังคมบำบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร  4 เดือน  จำนวน  172 ราย
- ค่ายบำบัด   หลักสูตร 15 วัน                                       จำนวน   -    ราย

2) ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย 4,000 ราย
ผลงาน 2,022 ราย  คิดเป็นร้อยละ 50 . 88

3) ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 300 ราย
ผลงาน   347 ราย  ผลงานเกินเป้าหมาย จำนวน 47 ราย
รวมทุกระบบ   จำนวน  2,541  ราย คิดเป็น ร้อยละ  37.37

 

1.2 ผลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯระบบสมัครใจ

เป้าหมายติดตาม (ผู้ผ่านการบำบัดจากปีงบประมาณ 2557 จำนวน  20,096   ราย)
ได้รับการติดตาม  1,844 ราย  ร้อยละ  87.97

  • เลิกได้               1,732 ราย   ร้อยละ  93.92
  • เสพซ้ำ                  112ราย   ร้อยละ    6.08
2.

งานฟื้นฟ click  ดูรายละเอียด

แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการตรวจคัดกรองต้อกระจกเคลื่อนที่  ปีงบประมาณ  2558 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558)ตามโครงการลดจำนวนคนตาบอดจากโรคต้อกระจก  จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ  2558


5.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 

1.1 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค   
ระดับจังหวัดและอำเภอ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ร้านอาหารแซบซอย 9 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

1.2ประชุมนำเสนอสรุปผลงานเภสัชกรรม จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ
ห้องประชุม 50 ปี  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

1.3 ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 10 เวลา 13.30 – 16.30 น.

1.4 ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
จังหวัดอุบลราชธานี ระดับจังหวัดและอำเภอ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล
เวลา 09.00 – 16.00 น.

2.

งานอาหารปลอดภัย

 

2.1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 : ตรวจยาฆ่าแมลงตกค้างในผักผลไม้ ณ ตลาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ    
อ.วารินชำราบ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.

  2.2 วันที่ ึ7 กุมภาพันธ์ 2558 : ตรวจยาฆ่าแมลงตกค้างในผักผลไม้ ณ ตลาดวารินเจริญศรี อ.วารินชำราบ
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
3.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

  ติดตามรายงานรายไตรมาสที่ 1 และการปรับแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
  ติดตามรายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วมไตรมาส 1
4.

งานแพทย์แผนไทย

งานมหกรรมแพทย์แผนไทย เขตบริการสุขภาพที่ 10 กำหนด ระหว่างวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่จัดงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมเด่นในงานมหกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วน
1.นิทรรศการ
- การจัดบริการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน จาก 5 จังหวัดในเขต 10
- จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
2 วิชาการ
- ประกวดหมอพื้นบ้านดีเด่นระดับเขต โดยตัวแทนหมอพื้นบ้านของจังหวัดอุบลราชธานีมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
- ประกวดการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับเขต โดยผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุบลราชธานีมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพัฒนาสู้มาตรฐานสากล
- บูธแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากแหล่งผลิต GMP ทั้ง 4 แห่ง ในเขตบริการสุขภาพที่ 10
- บูธนำเสนอผลงานวิชาการ นวตกรรมเด่น แพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้าน จาก 5 จังหวัด ในเขตบริการ สุขภาพที่ 105.7 งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
1.

สรุปการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 รวม 7 วัน

รายงานอุบัติเหตุ
  (สาธารณสุข)

รายงานอุบัติเหตุ (ปภ.จังหวัด)

รายงานผู้เสียชีวิต
(สาธารณสุข)

รายงานผู้เสียชีวิต
(ปภ.จังหวัด)

จำนวนอุบัติเหตุ

Admit

Refer

    จำนวนอุบัติเหตุ

จำนวนผู้เสียชีวิต

จำนวนผู้เสียชีวิต

   140

61

68

  9

  11

6

 

5.8 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
 1.

ผนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 click ดูรายละเอียด

2.

รงพยาบาลศรีเมืองใหม่เตรียมรับการตรวจเยี่ยมประเมินและรับคุณภาพ (Accreditation) จาก สรพ. ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558

3.
การออกเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน สภาเทคนิคการแพทย์ (LA) และมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558
4.

งานการศึกษา

การสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันสังกัด สบช. รอบรับตรง เปิดรับสมัครทาง Web site http://admission.in.th ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีโควตารอบรับตรง ดังนี้ พยาบาลศาสตร์ 26 คน , สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (โควตาอาจารย์) 1 คน , การแพทย์แผนไทยประยุกต์ บัณฑิต 9 คนและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคเภสัชกรรม 3 คน

 

5.9 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

จัดอบรมจำนวน  2 โครงการดังนี้

1.1โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

จัดอบรมอาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งเต้านมในพื้นที่ โซนที่ 3  และ อาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่ โซนที่ 3  รวมทั้งสิ้น 87 คน

1.2 โครงการสตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี  จัดอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว เพื่อป้องกัน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  หลอดเลือดสมอง) ในวันที่  11 กุมภาพันธ์  2558     ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มข้าราชการสตรีและแม่บ้าน จากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น  200  คน

2.

แผนการออกคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2558

  • 3 กุมภาพันธ์    2558             อำเภอทุ่งศรีอุดม
  • 10 กุมภาพันธ์  2558             อำเภอเดชอุดม                     
  • 17 กุมภาพันธ์  2558             อำเภอนาเยีย
  • 24 กุมภาพันธ์  2558             อำเภอโขงเจียม

 

5.10 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 1.
การพัฒนามาตรฐานการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA)

ตามที่ จังหวัดได้แจ้งให้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินการประสานงานกับ เทศบาลต่างๆ ในการสมัครเพื่อรับการประเมิน EHA ซึ่งมีเทศบาลสมัครทั้งหมด 35 แห่ง (จากเทศบาลทั้งหมด 59 แห่ง) จังหวัดขอแจ้งกรอบการดำเนินงาน ดังนี้

    1.1ให้มีการประเมินตนเอง (สสอ./รพช./รพ.สต. และ เทศบาล) ภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2558 1.2ทีมจังหวัดออกประเมิน (เมื่อผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์) ภายใน 15 มีนาคม 2558 1.3ทีมระดับเขต/กรม ออกประเมิน(เฉพาะ ที่มีผลการประเมินจากระดับจังหวัดผ่านเกณฑ์)
    มีนาคม – เมษายน 58

 

5.11 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายโครงการเทิดพระเกียรติฯ เป็นของขวัญปีใหม่ 2558 โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีเป้าหมายฟันเทียมพระราชทาน จำนวน 965 คน และรากฟันเทียมพระราชทาน จำนวน 120 คนนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ขอให้รพ./รพ.สต. ได้คัดกรองผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียม เพื่อเข้ารับการใส่รากฟันเทียม ภายใน 30 มกราคม 2558 click ดูรายละเอียด

- เอกสารเป้าหมายรายอำเภอ
- เกณฑ์คัดกรองการเข้ารับบริการรากฟันเทียม
- สรุปของขวัญปีใหม่ 2558 (ธ.ค. 57 – ม.ค. 58)

  แผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์
แผนออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านคำหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ต.นาคาย อ.ตาลสุม
- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 7 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร

 

5.12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.

ประชาสัมพันธ์ระบบงานติดตามผลการดำเนินงาน (Cockpit) ปี 58
http://61.19.124.163/cockpit58/

 

5.13 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.14 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.15 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
1.
ไม่มีวาระการประชุม

 

5.16 งานบริการสุขภาพ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
          


     
: เรื่องอื่นๆ