<-- -->


วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.30 น.

    วาระก่อนการประชุม

1.มอบช่อดอกได้..แสดงความยินดีแก่

รพ.สต.หนองไหล ต.หนองขอน อ.เมือง ได้รับรางวัลการประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10

ปีงบประมาณ 2559

2.โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีชนะเลิศ(ระดับดีมาก) ระดับเขต: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ     

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) รายละเอียด thailand strategy destination ร่างแผนฯ12
  • Road Map แผนยุทธศาสตร์ชาติิิ
  • เป้าหมายการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ระยะ 18 เดือน


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 6
/2559

 

1.สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน มิถุนายน 2559

  2. ผลการดำเนินงานตรวจประเมินพัฒนาการเด็กแยกรายอำเภอ
  3. CMI
  4. DHF
  5. คัดกรอง CKD ใน DM HT
  6.เรื่องร้องเรียน


   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
4.1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.3
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.4
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.6
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี
4.7
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี
4.9
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.11 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10


   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

งานการเงิน

 

1.การส่งงบทดลอง
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน2559 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ
(click รายละเอียด)
โซน 1- แม่ข่าย  ส่งครบ
                          - ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์   เมือง
                          - สสอ. ส่งครบ
โซน 2-แม่ข่าย ส่งครบ
                         - ลูกข่าย (รพ.สต.)ส่งครบ
                          - สสอ.  ส่งครบ
โซน 3-แม่ข่าย ส่งครบ
                         - ลูกข่าย (รพ.สต)ไม่ครบส่งครบ  สว่างวีระวงศ์
                         - สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
                         - ลูกข่าย (รพ.สต) ไม่ส่งครบ  เดชอุดม
                         - สสอ. ไม่ส่งงบ  เดชอุดม

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) (click รายละเอียด)
-รพช.  แม่ข่ายที่ได้คะแนนไม่เต็ม 100  มี 7 แห่ง คือ โขงเจียม  เขื่องใน  นาจะหลวย  บุณฑริก  พิบูลมังสาหาร
เดชอุดม  นาตาล
-รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 มี 10 แห่ง  คือ โขงเจียม  เขื่องใน  เขมราฐ
นาจะหลวย  ดอนมดแดง  ทุ่งศรีอุดม  เดชอุดม  เมือง  นาตาล  น้ำขุ่น 

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายที่มีผลคะแนนไม่เต็มทั้งแม่ข่ายและลูกข่ายกำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบ ประจำเดือน  และให้มีระบบการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใดจะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

 

ข้อเสนอแนะ... 

 

ขอให้ เครือข่ายที่ได้รับคะแนนคุณภาพบัญชีทางอิเลคทรอนิกไม่ผ่านตามเกณฑ์ ทั้ง รพ และ รพ.สต.
(แม่ข่าย 100 คะแนน ลูกข่าย 50 คะแนน)กำชับผู้เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการ สอบทานข้อมูลบัญชี ตามเกณฑ์ คุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน  ตลอดจนควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี  ติดตามข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี ในการส่งงบทดลอง ต้อง Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่าย และลูกข่าย หากคะแนนไม่ผ่าน ในรายการใด ให้้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

2.

การเฝ้าระวังการเงินการคลัง        

 

2.1.แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน มิถุนายน2559
มีผลการประเมินดังนี้ (click รายละเอียด)
เดือนมิถุนายน 2559โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จำนวน 3แห่ง คือ ศรีเมืองใหม่  สำโรง  เดชอุดม ซึ่งจากเดิมเดือนพฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จำนวน  1แห่ง คือ  วารินชำราบ

 

2.2.2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือน พฤษภาคม 2559(Click รายละเอียด)
2.1 แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2558เปรียบเทียบกับ มิถุนายน 2559เกี่ยวกับ
เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่าย มีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
               จากข้อมูลเดือนมิถุนายน 2559 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ
คือ
โซน 1 50พรรษาฯ         -56.15  ล้านบาท
โซน 3 วารินชำราบ       -44.50  ล้านบาท
โซน 3 สำโรง                 -12.01  ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ  บุณฑริก  เขมราฐน้ำยืน  และม่วงสามสิบ
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน  4 เดชอุดม            97.39  ล้านบาท
โซน  3 วารินชำราบ      82.05  ล้านบาท
โซน  2 50พรรษาฯ         71.90  ล้านบาท
โซน  1 ตระการพืชผล  71.61  ล้านบาท

 

ข้อเสนอแนะ
          ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด

3.

การประเมินการบริหารการเงินการคลัง/คุณภาพบัญชี

 

แจ้งแผนการประเมินการบริหารการเงินการคลัง (FAS) และคุณภาพบัญชี โดยทีมประเมินระดับเขตประเมินซ้ำ   จากผลการประเมินFAS และคุณภาพบัญชี ที่ประเมินโดยทีมระดับ จังหวัดและระดับเขต  สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลที่ไม่ผ่านการประเมิน เขตมีมติ ให้ระดับจังหวัด จัดทำแผน ออกประเมินซ้ำ และแจ้งการ ประเมินให้เขต ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
คณะ CFO  ระดับจังหวัด ร่วมกับกลุ่มหัวหน้าบริหารโรงพยาบาล ได้กำหนดแผนการดำเนินการ สำหรับ โรงพยาบาลที่ไม่ผ่านทั้งเกณฑ์เขต และเกณฑ์ กระทรวงฯ จำนวน 9  แห่ง โดยกำหนดแผนออกเตรียมการและให้ข้อเสนอแนะ (เยี่ยมเสริมพลัง)  และออกประเมินซ้ำ ดังนี้

ลำดับ

แผนออกเตรียมการ

แผนอกประเมินซ้ำ

โรงพยาบาล

วันเดือนปี

โรงพยาบาล

วันเดือนปี

1

โขงเจียม

27 กค 59

โขงเจียม

26สค.59

2

ศรีเมืองใหม่

11สค 59

ศรีเมืองใหม่

15 กย.59

3

ดอนมดแดง

8สค 59

ดอนมดแดง

25 สค 59

4

นาตาล

10 สค 59

นาตาล

24สค.59

5

วารินชำราบ

15 สค 59

วารินชำราบ

23 สค.59

6

เดชอุดม

28 มิย 59

เดชอุดม

19สค.59

7

ทุ่งศรีอุดม(FAS)

 

ทุ่งศรีอุดม

22 สค 59

8

เขื่องใน(บัญชี

 

เขื่องใน

18 สค.59

9

น้ำขุ่น(FAS)

 

น้ำขุ่น

22 สค 59

 

ข้อเสนอแนะ

ขอความร่วมมือทีมประเมินออกปฏิบัติการตามแผนดังกล่าวและขอให้โรงพยาบาลที่ไม่ผ่านการประเมิน
ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบงานตามประเด็นประเมิน เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินซ้ำ เป้าหมาย ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ทั้ง 2 เรื่อง

4.

เรื่องอื่นๆ

แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบNon UCปี 2559 จากข้อมูลเพียงวันที่  22กรกฎาคม  2559  ผลการเบิกจ่าย

คิดเป็นร้อยละ  85.76  หน่วยงานที่เบิกสูงสุด  คือ  สสอ.สิรินธร  พิบูลมังสาหาร  ตาลสุม
ตระการพืชผล เมือง ส่วนหน่วยที่ยังมีผลเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ  76 (ไตรมาสที่  3)  ขอให้เร่งรัดการวางเบิกเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ไตรมาสที่  4  (ร้อยละ  100) Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด
2

สรุปผลการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

ประเภท จำนวนรายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ร้อยละ
10%(จังหวัดจัดสรร)
102
16
15.69
90%(เครือข่ายบริการ)
1,854
485
26.16
รวม
1,956
501
25.16

click รายละเอียด Excel pdf.

3

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด
(ผลงานไตรมาส 3 ที่มา: โปรแกรม Cokpit ณ กรกฎาคม 2559)

4.

กำหนดการประชุมวิชาการ สรุปผลการดำเนินงาน และมุทิตาจิต เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 13-15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี

4.1 ตรวจสอบข้อมูลผู้เกษียณ ระดับชำนาญการขึ้นไป และผอ.รพ.สต.(สสอ./รพช.ประสาน ก.บริหาร คุณอดิศักดิ์ ชามาตย์)

  4.2 กำหนดโควตา ผู้เข้าร่วมประชุม (กลุ่มยุทธฯประสานงาน สสจ.ยโสธรอยู่ระหว่างดำเนินการ)
 

4.3 ส่งประวัติและไฟล์ภาพผู้เกษียณ (ส่ง กลุ่มงาน สบส.)

5.

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560

กำหนดส่งแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 ระดับเครือข่าย ภายใน 31 สิงหาคม 2559

6.

แจ้งผลการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่น ระดับเขต สุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยคณะกรรมการประเมินคัดเลือกจากเขตสุขภาพที่ 7

ประเภท สสอ.ดีเด่น...

ได้แก่ สสอ.กันทรลักษ์ อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ประเภท รพ.สต.ดีเด่น...

ได้แก่ รพ.สต. หนองไหล ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี

 

 

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

1.1 นำเสนอสถานการณ์โรคไข้เลือดออกClick เพื่อดูรายละเอียด

1.2 หมู่บ้านที่พบการระบาดไข้เลือดออกเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) Click เพื่อดูรายละเอียด

1.3 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

2.1 ความเป็นมาของ พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ขอความร่วมมือทุกอำเภอเสนอรายชื่อคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ระดับอำเภอ (Communicable Disease Control Unit : CDCU)  ให้ สสจ. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
Click เพื่อดูรายละเอียด 2.1   2.2
2.2 การขับเคลื่อน พรบ. โรคติดต่อ Click เพื่อดูรายละเอียด
2.3 พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับเต็ม) Click เพื่อดูรายละเอียด
2.4 คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด Click เพื่อดูรายละเอียด
2.5 โรคติดต่ออันตรายClick เพื่อดูรายละเอียด
2.6 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง Click เพื่อดูรายละเอียด
2.7 การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัดของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2559 จำนวนทั้งหมด 6,300 ราย) จากระบบต่างๆดังนี้
Click เพื่อดูรายละเอียด  Click รายอำเภอ

2

การควบคุมตัวยา/สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด Click เพื่อดูรายละเอียด

3.
ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุบลราชธานีี Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.5 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
1.

งานพัฒนาบุคลากร

ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเนวาด้า  คอนเวนชั่น โฮเทล อุบลราชธานี  โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิชาการหลาก หลายประเภท ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
*** จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานที่มีผลงานวิชาการ แจ้งนักวิจัย ส่งผลงานภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยกรอกผลงานทางเวบไซต์ calendar.phoubon.in.th/digital ทั้งนี้คณะกรรมการจะคัดกรอง ผลงานและแจ้ง นักวิจัยเข้า้ร่วมการนำเสนอในลำดับต่อไป

2.

งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)

ประชุมวิชาการเรื่อง การเขียน Hospital Profile เพื่อเตรียมการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายเป็น ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพโรงพยาบาล

 

 

 

5.6 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนมิถุนายน 2559

ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.970 Click เพื่อดูรายละเอียด coerage uc5906.ppt

ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.966 Click เพื่อดูรายละเอียด coverage uc5906.xlsx

2.

สรุปค่า CMI หน่วยบริการจังหวัดอุบลราชธานี เดือน มิถุนายน 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.7 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

ผลงาน Quick Win Service Plan สาขาสุขภาพช่อง (ข้อมูลจาก http://hdcservice.moph.go.th/ 
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2559

- อัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก ผลงาน 9 เดือน (ต.ค 58 – ก.ค 59)
ผลงาน ร้อยละ 34.22
   Click เพื่อดูรายละเอียด

-ร้อยละ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพครบ 3 องค์ประกอบ
ผลงาน ร้อยละ 55.69
 Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ผลการดำเนินงานฟันเทียมพระราชทาน ปี 2559 ตั้งแต่ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559  ร้อยละ 103.09 ขอให้ทุกอำเภอตรวจสอบความถูกต้อง ในเวปฟันเทียม พระราชทาน Click เพื่อดูรายละเอียด

3.

งาน พอ.สว.

          แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนสิงหาคม 2559
วันที่ 4 สิงหาคม 2559   ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 5 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 3 ต.นาตาล อ.นาตาล

 

 

 

5.8  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.

สรุปผลการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559

ีกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการ...คือเด็กไทยทุกคน 4 กลุ่ม อายุ 9,18,30 และ 42 เดือน จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม พบว่า...
เด็กสงสัยล่าช้า จำนวนทั้งหมด 1,358 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.46
ซึ่งในระดับพื้นที่ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อเด็กสงสัย พัฒนาการล่าช้าทุกราย เพื่อติดตามประเมินซ้ำ
ภายใน 1 เดือนหลังรณรงค์คัดกรอง ซึ่งหน่วยบริการต้องบันทึก ข้อมูลผลการติดตามคัดกรองซ้ำในกลุ่ม เด็กสงสัยล่าช้าใน JHCIS และส่งเข้า HDC ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2559
*** ขอให้ทุกสถานบริการได้ติดตามเด็กตามบัญชีรายชื่อเพื่อการประเมินคัดกรองซ้ำ และสรุปวิเคราะห์ผลการ คัดกรอง ภาพรวมของอำเภอนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.9 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และ งานทะเบียนใบอนุญาต

1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2559 
กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2559 
วันที่ 2  สิงหาคม 2559  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้นใต้ดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี(เลื่อนจากวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เนื่องจาก คณะอนุกรรมการหลายท่านติดภารกิจ )

2.

งานผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบคุณภาพอาหารปลอดภัย ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์ เตรียมรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

3.1 ผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วม รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

3.2 ขอให้โรงพยาบาลที่ยังไม่ดำเนินการส่งผลการสำรวจกรอบบัญชีรายการยา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ขอให้ดำเนินการส่งโดยเร่งด่วน

3.3 เร่งรัดให้โรงพยาบาลที่ยังไม่ดำเนินการส่งรายงานบริหารเวชภัณฑ์ (ยา, วัสดุการแพทย์, วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ , วัสดุทันตกรรม และวัสดุเอกซเรย์) รายไตรมาสผ่านระบบ Online กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

 

 

 

5.10 กลุ่มงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

แผนการประเมินรับรองคลินิก NCD  คุณภาพจากคณะกรรมการระดับเขต ปี 2559

ลำดับ

วัน เดือน ปี

หน่วยรับประเมิน

1

1   สิงหาคม    2559

รพ.ทุ่งศรีอุดม, รพ.สต.หนองอ้ม, รพ.สต.กุดเรือ

2

 2   สิงหาคม   2559

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

3

 3   สิงหาคม   2559

รพ.น้ำขุ่น,  รพ.สต.น้ำขุ่น,  รพ.สต.ขี้เหล็ก

4

 4   สิงหาคม   2559

รพ.สว่างวีรวงศ, รพ.สต.โคกสมบูรณ,  รพ.สต.สว่าง

2.

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม วันที่ 5 สิงหาคม  2559
 
ณ โรงแรมบ้านสวนอุบลกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
เป้าหมาย...อำเภอ ละ 5-7 คน 
ประกอบด้วย... หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล, PD nurse, พยาบาล NCD, นักโภชนากร,เภสัชกร, นักกายภาพ บำบัด และผู้รับผิดชอบงาน NCD สนง.สสอ.

3.
Update data NCD  ณ กรกฎาคม 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.11 กลุ่มงานนิติการ
1.

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.12 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.
การสนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา
08.00 – 16.00 น.

จังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559  ซึ่งมีมติเห็นชอบ แนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ ตามมติคณะกรรมการเลือกตั้ง ครั้งที่ 10 / 2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 นั้น                   
เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

  • ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น วางตัวเป็นกลางในการออกเสียงประชามติอย่างเคร่งครัด ไม่ปฏิบัติการใดๆ ในลักษณะเป็นการชี้นำให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ
  • ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไป และให้คำแนะนำ ชักชวนบุคคลผู้มีสิทธิในครอบครัว ญาติ และมิตรสหาย ไปใช้สิทธิออกเสียง โดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั้ง ให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง ในสังกัด ในการไปใช้สิทธิออกเสียงด้วย
2.
    การขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

    เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รัฐบาล โดย กอ.รมน. กำหนดจัดกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี” โดยกำหนดขึ้นในระหว่าง วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชน ทุกคนและทุกส่วนราชการ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้โดยการปลูกต้นไม้(ไม้ยืนต้น, ไม้ผล) ในที่ของตัวเอง หรือที่ของหน่วยงาน อย่างน้อยคนละ 1 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  และลงทะเบียนออนไลน์ บันทึกผลการปลูกต้นไม้ เข้าร่วมกิจกรรม ที่ www.plantingfordadandmom.com

 

 

5.13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.14 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
1.

ไม่มีวาระการประชุม 

5.15 กลุ่มงานบริการสุขภาพ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 

5.16 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 

5.17 กลุ่มงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 

          


     
: เรื่องอื่นๆ