<-- -->

วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

                                              

    วาระก่อนการประชุม

๑. การแสดงความยินดีกับบุคลากรได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นระดับประเทศ ๔ คน

๑.๑ นางสำราญ  พูลทอง  (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) รพ.สต.ปทุม สนง.สสอเมืองอุบลราชธานี
ผลงานวิชาการ R2R ดีเด่นระดับปฐมภูมิ (ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗)
เรื่อง... ผลของการทดลองใช้รูปแบบ กุมภวาปีโมเดล ต่อสภาพการดื่มสุราไม่พึงประสงค์ในชุมชน

๑.๒ นายจักรพงษ์  ปิติโชคโภคินทร์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) โรงพยาบาลเขมราฐ 
ผลงานวิชาการ R2R ดีเด่น ระดับทุติยภูมิ (ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗)
เรื่อง...การพัฒนาแนวทางดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลังชนิด STEMI”

๑.๓ นายณัฐพล  ปัญญา (นักวิชาการสาธารณสุข) โรงพยาบาลตระการพืชผล ผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของกรมอนามัย  อันดับ ๒
เรื่อง...การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการมูลฝอย บ้านคนทับช้าง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

๑.๔ นางนิตยา   พันธ์สุวรรณ  (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) โรงพยาบาลตระการพืชผล 
ชนะเลิศ...การนำเสนอผลงานพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยและการดูแลรักษาผู้ป่วย ในกลุ่มที่มีอัตราการตายสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗

๒.พิธีมอบโล่, ใบประกาศและช่อดอกไม้ 

๒.๑ แสดงความยินดี กับ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ   เขื่องใน   ในโอกาสได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดบูทนิทรรศการและการนำเสนอผลงาน การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในสถานบริการสุขภาพระดับ

โรงพยาบาลชุมชน ตาม

โครงการพัฒนาสถานบริการสุขภาพ ด้านการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ๑๒ เขตบริการ ประจำปี ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

๒.๒ พิธีมอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดี กับ โรงพยาบาลสำโรง ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ด้านคลินิก

โรคไตเรื้อรังดีเด่น

ระดับโรงพยาบาลทุติยภูมิ ประจำปี ๒๕๕๗ จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

๓.พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับโซน ๓ 

ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗ Click เพื่อดูรายละเอียด

๓.๑ ผลงานวิชาการ ประเภท Oral Presentation ได้รับการคัดเลือก จำนวน๘  ผลงาน

๓.๒ ผลงานวิชาการ ประเภท Poster ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑๒ ผลงาน

๔.มอบรางวัล โครงการประเมินและประกวดการจัดการสุขภาพชุมชน จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๕๗ Click เพื่อดูรายละเอียด

๕.พิธีมอบเกียรติบัตรและชุดนิทรรศการให้กับโรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

๕.๑ มอบเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับประถมศึกษา ประเภทเพลงลูกทุ่ง จากกิจกรรมประกวด

การผลิตสื่อเพลง เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่มนักเรียน “อย.น้อย Music & Song Contest”

ระดับประเทศ

๕.๒ มอบชุดนิทรรศการ “ศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.น้อย” เนื่องจากเป็นหนึ่งในเจ็ดโรงเรียน

ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.น้อย ต้นแบบระดับจังหวัด

๖.พิธีมอบโล่รางวัลเพื่อแสดงความยินดีให้กับโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพโดย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหัวดูน และ เครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  

จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นภาคี เครือข่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตามโครงการพัฒนาเครือข่าย การพัฒนา

ศักยภาพ ผู้บริโภคดีเด่น ระดับเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐

 


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

    

 


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๗  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่
๖/ ๒๕๕๗

 

ติดตามข้อสั่งการในวาระประชุมของกลุ่มงาน   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
๔.๑
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี Click เพื่อดูรายละเอียด
๔.๒
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๗
๔.๓
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗
๔.๔
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
๔.๕
ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี
๔.๖
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
๔.๗
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๑๐ อุบลราชธานี
๔.๘
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
๔.๙
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗ อุบลราชธานี
๔.๑๐
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐ อุบลราชธานี
๔.๑๑
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด


    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

๕.๑ กลุ่มงานบริหาร
๑.

งานการเงิน

๑.๑.งบทดลอง

ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๗ หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง/ ส่งงบทดลองไม่ครบ click ดูรายละเอียด

โซน 1    - แม่ข่าย  ส่งครบ  
               - ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งไม่ครบ คือ เขื่องใน 
               - สสอ. ส่งครบ

โซน 2    - แม่ข่าย ส่งครบ  
               - ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งครบ
               - สสอ.  ส่งครบ

โซน 3    - แม่ข่าย ส่งครบ  
               - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ คือ  พิบูลมังสาหาร  นาเยีย
               - สสอ.  ไม่ส่ง  พิบูลมังสาหาร

โซน 4    - แม่ข่าย ส่งครบ
               - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ เดชอุดม  นาจะหลวย  ทุ่งศรีอุดม 
               - สสอ. ส่งครบ

  ข้อเสนอแนะ...
 

๑.ขอให้สสอ.รพช.ติดตาม กำกับ ให้ผู้รับผิดชอบในการส่งรายงานงบทดลอง ได้ดำเนินการส่งงบให้ทัน

ตามกำหนด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน

 

๒.ขอให้ สสอ.รพช. กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญช

ี ก่อนส่งงบประจำเดือน เพราะ ถ้าหากมีข้อผิดพลาดของข้อมูล อาจส่งผลให้การแปลผลผิดไปด้วย

 

๓.ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย

ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด ให้รีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนที่ส่งนั้น

 

๔.ขอให้ควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบข้อมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะด้านรายได้

ด้านลูกหนี้ ทุกสิทธิ ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลัง การบันทึก

บัญชี ให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

 

๑.๒ การเฝ้าระวังการเงินการคลัง

๑.๒.๑
แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI ๗ ระดับ ประจำเดือน มิถุนายน

๒๕๕๗  มีผลการประเมินดังนี้ click ดูรายละเอียด

๑.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ ๗   จำนวน ๑๐  แห่ง คือ 

-โซน ๑  ๕๐ พรรษาฯ  ดอนมดแดง  ตาลสุม

-โซน ๒   เขมราฐ  กุดข้าวปุ้น  โพธิ์ไทร  ศรีเมืองใหม่ 

-โซน ๓   สิรินธร  สำโรง  วารินชำราบ 

-โซน ๔  ไม่มี

๒.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ ๖ คือ  พิบูลมังสาหาร เดชอุดม นาจะหลวย  ทุ่งศรีอุดม  

ระดับ ๔ คือ เขื่องใน  ตระการพืชผล

  

ข้อเสนอแนะ

ขอให้โรงพยาบาลเตรียมการเฝ้าระวังการเงินการคลัง ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย

เพื่อหาสาเหตุว่ามีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง โดยเฉพาะด้านรายได้ ต้องวิเคราะห์ว่าจำนวนเงิน

ที่ได้รับจริง สอดคล้องกับผลงานการให้บริการหรือไม่ ส่วนด้านรายจ่าย ให้มีการควบคุม กำกับการใช้จ่าย

ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง อย่างเข้มงวด 

 

๑.๒.๒ รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ click ดูรายละเอียด

แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับ มิถุนายน ๒๕๕๗

เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่าย

มีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง จากข้อมูล เดือน

มิถุนายน  ๒๕๕๗ พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน ๓    วารินชำราบ         -๕๒.๕๘  ล้านบาท

โซน ๒    ตระการพืชผล    -๓๖.๕๗   ล้านบาท

โซน ๑    ๕๐พรรษาฯ          -๒๙.๕๙  ล้านบาท

โซน ๓    สำโรง                   -๒๔.๕๒   ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ  บุณฑริก   เขื่องใน สว่างวีระวงศ์ น้ำยืน

โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน ๔    เดชอุดม                ๙๓.๘๓   ล้านบาท

โซน ๓   วารินชำราบ           ๖๗.๑๐   ล้านบาท

โซน ๑    ๕๐พรรษาฯ           ๖๓.๑๐    ล้านบาท

โซน ๒   ตระการพืชผล       ๖๒.๓๖   ล้านบาท 

 

ข้อเสนอแนะ

 

๑.ขอให้โรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า นี้ใหม่มีระบบสอบทานหนี้รายตัว

ให้เป็นปัจจุบัน มีการสอบทานความมีอยู่จริงของหนี้สินระหว่างเอกสารการก่อหนี้ กับทะเบียนคุมเจ้าหนี้

กับบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้แต่ละประเภท และรายงานให้ ผอก.รพ.รับทราบ

 

๒.เงินงบลงทุน (ค่าเสื่อมฯ)

ขอให้มีการตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบเปรียบเทียบระหว่างทะเบียนคุมงบลงทุน กับบัญชีแยก

ประเภท และบัญชีเงินฝากธนาคาร มีวัตถุประสงค์ (งบลงทุน) และหากมีเงินงบลงทุนคงเหลือ ขอให้ท่านเร่ง

ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและใช้จ่ายเงินตามแผนรายการที่ได้รับอนุมัติ ตามห้วงเวลาต่อไป

*** ห้ามนำงบลงทุนค่าเสื่อมไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินการโดยเด็ดขาด หากมีเงินเหลือจ่ายงบลงทุน

และหากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการ ให้เสนอขออนุมัติต่อ นพ.สสจ.ก่อนดำเนินการ

 

๓.ขอให้โรงพยาบาล มีการกำกับ การบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลังให้มี

ีกระบวน การ การมีส่วนร่วมทุกส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 

๔.ให้กำชับการส่งรายงาน ๔๐๗ ประจำสัปดาห์ เพื่อ ควบคุม กำกับ ติดตามสถานะเงินบำรุงโรงพยาบาล

และตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เพื่อความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง  ขอให้ยึดข้อมูลงบการเงินเป็นหลักโดยมี

ผู้ตรวจสอบลงนามรับรองข้อมูลก่อนส่ง

 

๕.ขอให้โรงพยาบาล ควบคุม กำกับ ติดตามข้อมูล การรับรู้รายได้ โดยเฉพาะการรับรู้เงินโอนธนาคาร

การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินโอน เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ส่วนเกี่ยวข้อง และบันทึกบัญชีรับรู้ทันที  

 

๖.ขอให้เครือข่าย  ดำเนินการตรวจสอบยอดเงินจัดสรรตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างแม่ข่าย และ ลูกข่าย

โดยยืนยันยอด ระหว่างทะเบียนคุมเงินเครือข่าย กับบัญชีแยกประเภท และบัญชีเงินฝากธนาคาร รอจัดสรร

๑.๓ ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบ Non uc ปี

ตามที่จังหวัดได้จัดสรรงบดำเนินงาน Non uc ปี ๒๕๕๗ ให้ รพช. สสอ.ทุกแห่งเร่งดำเนินการและวางฏีกา

๓๗๐ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

 

 


๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๑.

กำหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานรอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ click ดูรายละเอียด (แผน)

click ดูรายละเอียด(กำหนดการ)

๒.
งานวิชาการ

๒.๑ ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุม

และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๐- ๑๒

กันยายน ๒๕๕๗ สามารถดูรายละเอียดที่เว็ปไซด์ http://neo.moph.go.th/register

     รายละเอียดโครงการ (Projec_Vachakan57) click ดูรายละเอียด
     หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม (geeting57)    click ดูรายละเอียด
     กำหนดการประชุม (Agenda_vichakan57)    click ดูรายละเอียด

๒.๒ สรุปการส่งผลงานวิชาการของบุคลากรในสังกัด สนง.สสจ.อุบลราชธานี จำนวน ๓๐๓ เรื่อง

และกระทรวงจะประกาศผลงานวิชาการที่ได้คัดเลือก นำเสนอผลงาน ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

(Sent_vichakan57) click ดูรายละเอียด

๒.๓ การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 ๑.๑ บุคลากรในสังกัดหรือประชาชนทั่วไปที่จะทำผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้าน

สิทธิมนุษยชน ของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย ก่อนจะดำเนินการจัดทำผลงานวิจัย จะต้องยื่นเรื่องขอพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรฯ โดยส่งเอกสารประกอบการขอพิจารณา จำนวน

๕ รายการ ประกอบด้วย

- หนังสือนำส่งจากหน่วยงาน  รายละเอียด EC 1 click ดูรายละเอียด

- แบบเสนอโครงการวิจัย รายละเอียด EC2 click ดูรายละเอียด

- แบบชี้แจงผู้ร่วมวิจัย (Information sheet)รายละเอียด EC3click ดูรายละเอียด

- หนังสือยินยอมตนให้เข้าร่วมวิจัย (Informed consent) รายละเอียด EC4click ดูรายละเอียด

- โครงร่างวิจัย บทที่ ๑ – ๓ (Proposal)  

๒.๔ ผู้ที่จะขอยื่นพิจารณา จะต้องยื่นส่งสำเนาเอกสารตามข้อ ๑.๑ จำนวน ๑๓ ชุด เพื่อให้คณะกรรมการ

ได้พิจารณาอ่านเอกสารประกอบการขอจริยธรรมการวิจัย ฯ อย่างน้อย ๑ เดือน

 ๓.

แนวทางการจัดทำคำของบค่าเสื่อม เพื่อการบริหารจัดการระดับประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ตามแผนการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ (Service Plan) click ดูรายละเอียด


๕.๓ กลุ่มงานควบคุมโรค
๑.

สถานการณ์โรคติดต่อ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗  click ดูรายละเอียด

๒.

สรุปผลการสอบสวนโรคมาลาเรียระบาด อ.นาจะหลวย-บุณฑริก จากทีมแพทย์ FETP สำนักระบาดวิทยา

click ดูรายละเอียด

๓.
ผลงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ click ดูรายละเอียด

 

๕.๔ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗

ข้อมูล สปสช. ร้อยละ ๙๙.๙๑๓ (คลิกที่นี่)ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ ๙๙.๙๓๙ (คลิกที่นี่)

 ๒.

ข้อมูลจำนวนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ จำแนกราย รพ./อำเภอ และรายเดือน click ดูรายละเอียด

 

๕.๖ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑.

ผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗

ตามที่...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ส่งบุคลากรในสังกัด จำนวน  ๗๐ คน ในนามเขตบริการ

สุขภาพที่ ๑๐ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ในระหว่าง วันที่ ๒๖

กรกฎาคม ถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สวนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นั้น...

นักกีฬาในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น

๔ เหรียญทอง ๕ เหรียญเงิน ๑๗ เหรียญทองแดง click ดูรายละเอียด

การอบรมสมาธิบำบัด SKT

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการจัดอบรมสมาธิบำบัด เพื่อการเยียวยาสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์

ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการอบรมนำสมาธิบำบัดไปให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ โดยกำหนด

จัดในวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญ ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ อำเภอละ ๑๕ คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

โดยรายละเอียดหนังสือเชิญทางกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจะแจ้งในระบบหนังสือเวียนต่อไป


๕.๖ กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต

ผลการประเมินสถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดทุกระบบ

(HA ยาเสพติด)โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)โรงพยาบาลชุมชน

ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านการประเมินมีดังนี้...

๑.๑ โรงพยาบาลบุณฑริก

๑.๒ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

๑.๓ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

๑.๔ โรงพยาบาลสำโรง

๑.๕ โรงพยาบาลตระการพืชผล

๑.๖ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ

๑.๗ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

๑.๘ โรงพยาบาลโขงเจียม

๑.๙ โรงพยาบาลน้ำยืน

บุคลากรสาธารณสุขที่ส่งผลการดำเนินงานเข้าประเมิน และได้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด จำนวน ๑ ท่าน

คือ นางบุณฑริกา  เหลากลม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัด รพ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

๒.

ผลการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗

เป้าหมายจังหวัดอุบลราชธานี ๘,๖๐๐ ราย

๒.๑ ระบบสมัครใจ  เป้าหมาย ๔,๓๐๐ ราย ดำเนินการได้  ๘๕๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๖ รายละเอียดดังนี้

๑. จิตสังคมบำบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร ๔ เดือน  จำนวน  ๕๒๙  ราย

๒. ค่ายบำบัด  หลักสูตร ๑๕ วัน  จำนวน ๓๒๕ ราย

๒.๒ ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ราย

ดำเนินการได้ ๔,๓๒๑ ราย  ดำเนินการเกินเป้าหมายจำนวน ๓๒๑ ราย

๒.๓ ระบบต้องโทษ เป้าหมาย ๓๐๐ ราย

ดำเนินการได้   ๖๘๖ ราย  ดำเนินการเกินเป้าหมายจำนวน ๓๘๖ ราย

                   รวมทุกระบบ   จำนวน  ๕,๘๖๑  ราย คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๑๕

๕.๗ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๑.

งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

๑.๑  งานอาหารปลอดภัย (Food Safety)

๑.วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ : จัดศึกษาดูงานกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๓๐

คน ใน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวาสนา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้รับคัดเลือกรางวัล

อย.คลอลิตี้อวอร์ด ปี ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์ในการจัดศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

OTOP จังหวัดอุบลราชธานี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ OTOP

ให้ได้มาตรฐาน และรองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

๒.วันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ : ตรวจผัก ณ ตลาดค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ และตลาดวารินเจริญศรี

๑.๒ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และงานบริการสุขภาพ

๑.วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ : กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่อง ดัดฟันแฟชั่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ

ห้างยิ่งเจริญปาร์ค เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.

 

๒. วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ : กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.๕.๘ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
๑.

ไม่มีวาระการประชุม

 

๕.๙ กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑.

ไม่มีวาระการประชุม

 

๕.๑๐ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
 ๑.

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนปีการศึกษา ๒๕๕๘ จะเปิดรับสมัครในวันที่  ๒๕-๒๙ สิงหาคม

๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสอบคัดกรองเบื้องต้นในวันที่ ๒๐

กันยายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานีได้โควตา ๙ คน

๒.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมหกรรมคุณภาพ  จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๗ “ความผูกพัน  เพื่อคุณภาพ

ในยุค เศรษฐกิจอาเซียน” (Engagement of Quality in AEC era) วันที่ ๒๖ – ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุม  ๖  อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

๓.

ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานมุฑิตาจิตในวันที่  ๒๙ สิงหาคม

๒๕๕๗ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

 ๔.

ขอเชิญแพทย์ใช้ทุนปี ๒

เข้ารับการอบรม“การใช้ความรู้ทางเวชศาสตร์ครอบครัวในเวชปฏิบัติ”เพื่อให้แพทย์กลุ่มดังกล่าวทุกคน

มีความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบาย DHS ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

ในระดับอำเภอได้อย่างสอดคล้อง กำหนดการอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม

๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมระเบียงแก้วมุกดา รีสอร์ท อำเภอเมือง

จังหวัดมุกดาหาร .....สามารถแจ้งรายชื่อแยกแต่ละรุ่นส่ง กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฯ ด่วนทาง e-mail :

hrdubon@hotmail.com เพื่อดำเนินการจองที่พักและเตรียมการอบรม งบประมาณจากศูนย์การเรียนรู้

เวชศาสตร์ ครอบครัว เขตบริการสุขภาพ ที่ ๑๐ (ภายในวันที่ ๖ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๕๗)

 ๕.

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระหว่างส่งต่อ (Mobile ICU) เข้ารับการอบรม

ต่อยอดในรุ่นเสริม รุ่นที่ ๓ ซึ่งจัดอบรมที่โรงพยาบาลสรรพสิทธ ิประสงค์ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาล กองทัพ

บกในระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ส่งรายชื่อภาย

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๘๙๙๔๒๖

 ๖.

แพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่๓ รับสมัคร ถึง วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ สนใจสอบถามได้ที่ โทร

๐๒๑๔๑๙๖๒๑, ๐๒๑๔๑๘๖๔๑ หรือเว็บไซต์ สถาบันพระปกเกล้า หรือแพทยสภา(ฝ่ายจริยธรรม) 

โทร ๐๒-๕๙๐๑๘๘๑ ๐๒-๕๘๙๗๗๐๐ มือถือ ๐๘๙- ๘๙๐๐๙๙๐ (ค่าลงทะเบียน ๖,๕๐๐ บาท)


๕.๑๑ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
๑.

งานทันตสาธารณสุข

๑.ทันตบุคลากรได้รับการคัดเลือกเป็นทันตบุคลากรดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓ ท่าน

ดังต่อไปนี้

  • ทันตแพทย์เฉลิมชัย บุญประสิทธิ์       ตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
  • นางเพ็ญศรี สมชัย                              ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน สนง.สสจ.อบ.
  • นางจันทร์สมร สุรพัฒนชาติ                ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์   โรงพยาบาลโขงเจียม

โดยเข้ารับเกียรติบัตรจาก นพ.นิทัศน์ รายยวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๗

กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ทเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

๒.ประชุมงานส่งเสริมทันตสุขในสถานประกอบการ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

และทันตาภิบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) พื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน

 

๓.ประชุมเชิงปฏิบัติการทันตบุคลากรเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ “เรื่อง การบูรณะฟันน้ำนม อย่างมีคุณภาพ

โดยใช้เทคนิคART” ในระหว่างวันที่  ๓๐-๓๑  กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสารณสุข

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยทันตบุคลากร จากพื้นที่ี่เป้า

หมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวาน

 ๒.  

แผนปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

๑.แผนออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

- วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก

- วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย

  ๒.แผนหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่

วันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗         อำเภอสำโรง

วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗    อำเภอนาเยีย

วันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗    อำเภอวารินชำราบ

วันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗    อำเภอโขงเจียม

 

๕.๑๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานความก้าวหน้า การใช้ระบบสารสนเทศการรับส่งต่อผู้ป่วย click ดูรายละเอียด referlink สรุปผลงาน

สรุปผลการส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้ม Click เพื่อดูรายละเอียด

 

๕.๑๓ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๑.

การดำเนินงานด้านมะเร็ง

๑.๑ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลงานสะสม ๕ ปี(๒๕๕๓-๒๕๕๗ )ข้อมูล ณ ๓๐ มิถุนายน๒๕๕๗

อำเภอที่มีผลงาน ๘๐% ขึ้นไปจำนวน ๕ อำเภอได้แก่

๑.ม่วงสามสิบ (๑๑๗%) 

๒.น้ำขุ่น(๙๕.๕๕%)

๓.ดอนมดแดง(๙๑.๕๔%)

๔.น้ำยืน(๘๗.๖๘%)   

๕.สำโรง(๘๓.๒๑%) และเขื่องใน(๘๑.๓๑%)

อำเภอที่มีผลงาน ต่ำสุด ๓ อันดับ คือ

๑.นาตาล(๔๗.๘๖%)

๒.สิรินธร(๔๙.๒๖%)

๓.วารินชำราบ(๕๕.๕๘%)  (รายละเอียดเพิ่มเติมตาม file 30-6-57) click ดูรายละเอียด

๑.๒ ผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี  

ผลงานปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ click ดูรายละเอียด

สรุปผลงานระดับจังหวัด ร้อยละ ๖๖.๔๔ อำเภอที่มีผลงาน ๘๐% ขึ้นไป  ได้แก่...

นาตาล(๑๐๐%)

นาเยีย(๑๐๐%)

ม่วงสามสิบ(๙๕.๓๗%)

สำโรง (๙๕.๒๕%)

น้ำยืน (๙๐.๙๑%)

สิรินธร(๘๔.๕๗%)

พิบูลฯ(๗๘.๗๒ %)

โพธิ์ไทร(๘๓.๑๔%) 

แผนออกให้บริการตรวจอัลตร้าซาวด์คัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

๕ สิงหาคม    ๒๕๕๗  อำเภอเขื่องใน

๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๗  อำเภอโขงเจียม

๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗  อำเภอศรีเมืองใหม่

๒.
การดำเนินงานตามควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๒.๑ การดำเนินงานตามนโยบาย งดเหล้า ให้ครบพรรษา

จังหวัดอุบลราชธานี ประสานการสนับสนุนกิจกรรม ในการจัดกิจกรรม ประกาศนโยบายจากงดเหล้า

“เข้าพรรษา”

เป็นเหล้าให้ “ครบพรรษา” ภายใต้แนวคิด “สัญญางดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อคนที่เรารัก และตัวเราเอง”ทั้งนี้

ได้แจ้ง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบล

ราช ธานี และนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินการ แล้วโดยมีแนวทางการจัดกิจกรรม

ต่างๆ เช่น...การจัดพิธีปฏิญาณตน  งดเหล้าเข้าพรรษา การรณรงค์เชิญชวน ให้ร้านค้าในชุมชนร่วมทำบุญ

เข้าพรรษา โดย....การงดขาย เหล้า ในวันพระ เป็นต้น ตลอดจนเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบ

และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้มอบหมาย ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงาน

หลักในการบูรณาการดำเนินจัดกิจกรรม จึงขอความร่วมมือทุกอำเภอ ดำเนินกิจกรรม งดเหล้า ครบพรรษา

ภายใต้แนวคิด “สัญญางดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อคน ที่เรารัก และตัวเราเอง”   และ รวบรวมผลงาน ส่งให้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ทราบถึงกิจกรรม ที่จะดำเนินงาน ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

และ จะมีการประเมินผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังกล่าว เมื่อออกพรรษา (เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗)

๒.๒ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ได้สนับสนุนสมุดลงนาม ผู้ปฏิญาณตน เข้าพรรษา งดสุรา ยาสูบ ทำความดีถวายในหลวง ไปยังสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง เพื่อเชิญ ชวน หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร

ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมลงนาม ปฏิญาณตน ขอให้สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งสรุปผลการลงนาม

งดเหล้า เข้าพรรษา ภายใน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  และ สรุปยอด ประชาชนที่สามารถ งดเหล้าครบพรรษา

ให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ เมื่อออกพรรษาเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

๕.๑๔ กลุ่มงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 ๑.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

๕.๑๕ กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
 ๑.

ไม่มีวาระการประชุม

 

๕.๑๖ กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
๑.

มอบรางวัล โครงการประเมินและประกวดการจัดการสุขภาพชุมชน จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๕๗

การดำเนินงานโครงการ ประเมินและประกวดการจัดการสุขภาพชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๗

ได้ดำเนินการ เพื่อค้นหา หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการจัดการสุขภาพเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ด้านสุขภาพ

โดยดำเนินการประเมินผล และประกวด ดังนี้

๑.ดำเนินการประเมินผลและประกวด  ได้แก่ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ และตำบลจัดการสุขภาพ

๒.ดำเนินการประกวด(อย่างเดียว)  ได้แก่ ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง และกลุ่ม อสม.นักจัดการสุขภาพ

ดำเนินการ ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ ระดับโซน และ รอบที่ ๒ ระดับจังหวัด โดยจำแนกรางวัล เป็น ๘ ประเภท ดังนี้

๑) หมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๗

๒) หมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบระดับโซน ปี ๒๕๕๗

๓) หมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗

๔) ตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๗

๕) ตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบระดับโซน ปี ๒๕๕๗

๖) ตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗

๗) ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็งระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗

๘) กลุ่ม อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗

จำแนกประเภทการรับรางวัล  เป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑.ประเภทหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๒.ประเภทตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบระดับจังหวัด    ปี ๒๕๕๗ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน

๓.ประเภทชุมชนจัดการสุขภาพต้นแบบระดับจังหวัด    ปี ๒๕๕๗ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๔.รางวัลหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบระดับอำเภอ     ปี ๒๕๕๗  และ รางวัลตำบลจัดการสุขภาพ

ระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๗ สนง. สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ


     
: เรื่องอื่นๆ