<-- -->
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 4/2561 วันที่   30   มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.


   ระเบียบวาระก่อนการประชุม

1. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ HA

2.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ คปสอ.วารินชำราบ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรชื่นชมผลการดำเนินงาน DHS – พชอ.ต้นแบบ ปี 2560

3.แสดงความยินดีกับ อสม.ที่ได้รับโล่ เกียรติคุณ เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ


   : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  

1.1 เรื่องจากศาลากลาง        
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   3 /2561           Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่  3/2561

3.1 สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด

3.2 KPI Monitors Click เพื่อดูรายละเอียด  PPT   Exel

3.3 ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบฯค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)       
Click เพื่อดูรายละเอียด
(ppt.)  1.เฉพาะกาล    2.ปี2560     3.ปี2561

3.4 QOF Click เพื่อดูรายละเอียด


   
: เรื่องจาก รพศ. รพท.และศูนย์วิชาการ
4.1

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

 4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ. ๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ, รพร.เดชอุดม )
4.3

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10

4.4

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

4.5

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

4.6

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

4.7

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี

4.8

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

4.9

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี

4.10

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

4.11

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

4.12

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10   
: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

การเงิน

1.การส่งงบทดลอง ระบบ GL
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ
Click เพื่อดูรายละเอียด
โซน 1  
- แม่ข่าย ส่งครบ 
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งไม่ครบ ดอนมดแดง
-สสอ.    ส่งครบ

โซน 2     
-แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งไม่ครบ เขมราฐ
-สสอ.   ส่งครบ

โซน 3     
-แม่ข่าย ส่งครบ     
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ พิบูลมังสาหาร (งบไม่สัมพันธ์ ) สิรินธร  สว่างวัระวงศ์ 
-สสอ.   ส่งครบ

โซน 4   
-แม่ข่าย ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ เดชอุดม
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ เดชอุดม  งบไม่สัมพันธ์  นาจะหลวย
-สสอ. ส่งครบ      

 

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) Click เพื่อดูรายละเอียด

-รพช. แม่ข่ายคะแนนไม่เต็ม 100 มี 2 แห่ง คือ...   เดชอุดม  เหล่าเสือโก้ก
-รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 มี 10 แห่ง คือ... โขงเจียม  เขื่องใน  เขมราฐ  พิบูลมังสาหารนาจะหลวย ตาลสุม  ดอนมดแดง  เดชอุดม  สว่างวีระวงศ์  เหล่าเสือโก้ก

 

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้ทุกเครือข่าย กำชับผู้เกี่ยวข้องสอบทานข้อมูลคุณภาพบัญชี /ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน ตลอดจนควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ก่อนและ หลังการบันทึกบัญชี
2. Audit ผลการส่งว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย หากคะแนนไม่ผ่าน ในราย การใด ต้องปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

 

2. การส่งงบทดลอง ระบบ GFMIS

สรุปการนำส่ง  บช.11  จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า.. Click เพื่อดูรายละเอียด

การนำเข้าข้อมูลเงินนอกงบประมาณ บช.11 (รพ.ในสังกัด) ดังนี้..

1.งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560  ส่งครบทุกแห่ง
2.งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 ส่งแล้ว  23 แห่ง รพ.ที่ยังไม่ส่ง จำนวน 2 แห่ง คือ พิบูลมังสาหาร และ สว่างวีระวงค์
3.งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561   ส่งแล้ว จำนวน 3 แห่ง คือ 50 พรรษาฯ วารินชำราบ และเดชอุดม ยังไม่ส่ง จำนวน 22 แห่ง
4.งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  ส่งแล้ว 1 แห่ง คือ 50 พรรษาฯ

 

ข้อเสนะแนะ...

ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11  สำหรับหน่วยบริการที่ยังไม่นำส่ง ให้เร่งดำเนินการ ประจำเดือน ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561  ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 เพื่อ งานการเงิน ฯ สสจ.จะได้ตรวจสอบและจำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 15 เมษายน 2561    

 

3. การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
3.1 แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 มีผลการประเมินดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด
               เดือนมกราคม  2561 โรงพยาบาล     ที่มีความเสี่ยงระดับ 2  คือ  ๕๐พรรษาฯ    
               เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาล   ที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ วารินชำราบ 
                                                    โรงพยาบาล   ที่มีความเสี่ยงระดับ  2  คือ  ๕๐พรรษาฯ  
                                                    โรงพยาบาล   ที่มีความเสี่ยงระดับ 1  คือ ศรีเมืองใหม่  สำโรง

 

3.2 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนมกราคม 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด
            แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับ กุมภาพันธ์ 2561 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายประเมินสถานะการเงินการคลังตนเองตลอดจนกำกับ ติดตามการบริหาร การเงิน การคลัง
               จากข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3     วารินชำราบ                -40.43   ล้านบาท
โซน 1     50พรรษษฯ                  -28.73   ล้านบาท
โซน 3     สำโรง                           -  2.06   ล้านบาท

                โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ  เดชอุดม น้ำยืน  บุณฑริก และตระการพืชผล       
                โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3   วารินชำราบ                  85.18   ล้านบาท
โซน 1   ๕๐ พรรษาฯ                   82.82  ล้านบาท
โซน 4   เดชอุดม                         73.79   ล้านบาท
โซน 2   ตระการพืชผล               43.92  ล้านบาท

 

ข้อเสนอแนะ  
ขอให้ทุกโรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับ อย่างเข้มงวด

 

4. รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ Click เพื่อดูรายละเอียด

แจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวน ทั้งสิ้น  2,976,870.00 บาท ซึ่งปฏิบัติงานตามสังกัดหน่วยงานต่าง ขอให้ผู้บริหารทุกท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน

 

5. การลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงิน กบข.ประจำปีทางอีเมล

กบข.ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก กบข.ลงทะเบียนการขอรับใบแจ้งยอดเงิน กบข.ประจำปี ทางอีเมล (E-Staterment) โดยให้กรอบแบบลงทะเบียน และรวบรวมส่งให้งานการเงินฯสสจ. ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 งานการเงินฯจะได้แจ้งเป็นหนังสือราชการต่อไป

  2.

งานบริหารทรัพยากรบุคลากร Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.

แผนออกประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข รอบที่ 1/2561 (Ranking)    

ห้วงเวลาระหว่าง 18-26 เมษายน 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด

  2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ Click เพื่อดูรายละเอียด PPT  Exel
3
สรุปผลการดำเนินงานค่าเสื่อม        
Click เพื่อดูรายละเอียด
(ppt.)  1.เฉพาะกาล    2.ปี2560     3.ปี2561

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า  Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

วิเคราะห์สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จากสำนักระบาดวิทยา Click เพื่อดูรายละเอียด

3.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก Click เพื่อดูรายละเอียด
 4.

สถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย Click เพื่อดูรายละเอียด
4.1 สรุปผลการดำเนิน KPI มาลาเรีย และความชุกลูกน้ำยุงลาย  HI, CI Click เพื่อดูรายละเอียด

4.2 ผลการสำรวจดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย โดยทีม สสจ. จำแนกรายอำเภอ Click เพื่อดูรายละเอียด

 5.

ผลการดำเนินงานเอดส์ การเข้าถึงในกลุ่มประชากรหลัก Click เพื่อดูรายละเอียด

 6.

การเข้าถึงยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ Click เพื่อดูรายละเอียด

 7. สถานการณ์วัณโรค  Click เพื่อดูรายละเอียด   ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรค Click เพื่อดูรายละเอียด  

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัดของจังหวัดอุบลราชธานี

ปี 2560 จำนวนทั้งหมด 6,800 ราย) จากระบบต่างๆดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มีนาคม 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และผู้บริหาร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561  เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ บริเวณหลังบ้านพัก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว    

 

 

5.6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 25 มีนาคม 2561)

  • ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54  จังหวัดอุบลราชธานี มีผลงานร้อยละ 85.63 (ระดับประเทศ ร้อยละ 79.79 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 83.60)  Click เพื่อดูรายละเอียด

  • ร้อยละหน่วยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 35.21 (ระดับประเทศ ร้อยละ 21.61 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 53.00) อยู่ในระหว่างดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม รายละเอียดแยกรายอำเภอ Click เพื่อดูรายละเอียด
  • ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 42.52 (ระดับประเทศ ร้อยละ 19.57 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 32.80) Click เพื่อดูรายละเอียด
2.

งาน พอ . สว .

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนเมษายน 2561

  • วันที่ 19 เมษายน 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านร่องคันแยง หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง   อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

5.7 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
1.
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ราชกิจจานุเบกษา ลงพระปรมาภิไธยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ขอให้ทุกอำเภอดำเนินการ ดังนี้

1.เสนอคำสั่งคณะกรรมการ พชอ. โดยนายอำเภอลงนาม และส่งสำเนาคำสั่งฯ ให้ ก.พัฒนาคุณภาพฯ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

2.คัดเลือกประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิตอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ 2 ประเด็น และประเด็นเน้นหนักเขตสุขภาพ ที่ 10 เรื่อง IQ & EQ อีก  1 ประเด็น

1.2 การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC)

1. สป.สช. จะโอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ที่เปิดดำเนินการปี 2559 - 2560 ในสัปดาห์นี้ (โอนตรงลง รพ.แม่ข่าย) สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบเงินบำรุง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ บริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการ PCC ดังนี้ 1) แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นประธานคณะกรรมการ 2) ผู้จัดการ PCC เป็นเลขานุการ 3) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ เป็นที่ปรึกษา click เพื่อดูรายละเอียด

2. สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (สปค.) จะเปิดให้ลงทะเบียนคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ภายใน 5 เมษายน 2561 จังหวัดได้ประชุมจัดทำข้อมูลแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และขอให้ PCC ส่งข้อมูลให้ สสจ.ตรวจสอบ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2561

1.3 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ให้ทุกอำเภอดำเนินการ ดังนี้

1. ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอกรอกผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ในโปรแกรมกระทรวงฯ ให้แล้วเสร็จภาย ในวันที่ 31 มีนาคม 2561

2. ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอส่งแบบขอรับการประเมิน จากทีมประเมินระดับจังหวัด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://goo.gl/S7yNq1 ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

3. คณะกรรมการระดับจังหวัดจัดทำแผน และออกประเมินฯ ช่วงกลางเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561

2.
การพัฒนาคุณภาพงานเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาล

กำหนดการตรวจเยี่ยมประเมินโดยคณะกรรมการระดับจังหวัด ปี 2561     

ลำดับ

วัน / เดือน /ปี

เป้าหมาย

1

11 เมษายน 2561

โรงพยาบาลนาจะหลวย

2

17 เมษายน 2561

โรงพยาบาลน้ำขุ่น

3

18 เมษายน 2561

โรงพยาบาลสิรินธร

4
5

19 เมษายน 2561

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
โรงพยาบาลตระการพืชผล

6

24 เมษายน 2561

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

7
8

25 เมษายน 2561

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลตาลสุม

9

26 เมษายน 2561

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

10
11

27 เมษายน 2561

โรงพยาบาลวารินชำราบ
โรงพยาบาลเขมราฐ

12

30 เมษายน 2561

โรงพยาบาลดอนมดแดง

ขอให้โรงพยาบาลเป้าหมายส่งผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ (Checklist-MT 2560) ให้คณะกรรมการก่อนวันการประเมิน 1 สัปดาห์

3.
การพัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย

กำหนดการตรวจเยี่ยมประเมิน โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด ปี 2561

วัน/เดือน/ปี

โรงพยาบาล

3 เมษายน 2561

รพ.สำโรง, รพ.วารินชำราบ

5 เมษายน 2561

รพ.นาจะหลวย, *รพ.บุณฑริก

10 เมษายน 2561

รพ.สิรินธร, รพ.พิบูลมังสาหาร

19 เมษายน 2561

รพ.๕๐ พรรษาฯ, *รพ.เหล่าเสือฯ

24 เมษายน 2561

รพ.ศรีเมืองใหม่, รพ.ตระการพืชผล

ขอให้โรงพยาบาลเป้าหมายส่งผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ (Checklist-MT 2560) ให้คณะกรรมการก่อนวันการประเมิน 1 สัปดาห์

 

 

 

5.8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

1.1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 กำหนด  ตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามเกณฑ์ GMP ตรวจสอบวัตถุดิบเกลือบริโภคที่ใช้ผลิตหมูยอและเก็บตัวอย่างหมูยอตรวจวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุกันเสีย ในระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2561

 

1.2 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เทศบาลนครอุบลราชธานี และหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 กำหนดตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหาร และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ หาสารปนเปื้อน ในงานเทศกาล อาหาร ช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2561 บริเวณหน้าศาลหลักเมือง  ในวันที่ 11  เมษายน 2561

2.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

กำหนดตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) ประกอบการต่อ อายุใบ อนุญาตประกอบกิจการ (10ปี) จำนวน 3 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลราชเวช  โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี  และโรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า ในระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561  

  3.

งานบริหารเวชภัณฑ์

สรุปผลการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU ขั้นที่ 1 และ 2  รอบ 6 เดือนแรก  ปีงบประมาณ click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.9 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1.

แผนการจัดการสิ่งปฏิกูลจังหวัดอุบลราชธานี(Roadmap) ปีงบประมาณ 2561-2563  รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 2/2561 สิ้นเดือน มีนาคม 2561  click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.10 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
1.

มาตรการควบคุมเข้มข้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2561 รวม 7 วัน
click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.11 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.

สรุปผลการจัดทำฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบงานพัฒนากรบุคคลระดับอำเภอและระดับจังหวัด จากระบบลงทะเบียนผู้รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระดับอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
(Registration Database) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศ ที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาขึ้น
ในการนี้ขอความร่วมมือ...

1. ขอให้ผู้รับผิดชอบในระดับอำเภอ (โรงพยาบาล, สสอ. ) ได้ลงทะเบียนผู้รับผิดชอบงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ระดับอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี (Registration Database)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รพท./รพช./สสอ.รพ.สต.) 2.

2. เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล นำมาวางแผนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

ผลการลงทะเบียน (ตาราง  Excel)...click เพื่อดูรายละเอียด

1. สามารถลงทะเบียนผู้รับผิดชอบงานเพิ่มเติมได้ที่https://goo.gl/forms/g8hCepnInQWLfg0k1

2. หน่วยงานที่ยังไม่ลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูล

  2.

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกลุ่ม “HRD.CLINIC”  (HRD. Clinic on Line Notify) ซึ่งเป็นบริการที่ใช้สำหรับ รับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการที่ให้บริการโดย LINE Program
วัตถุประสงค์.. 

1. เพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากรผู้มีความสนใจ หรือข้อสงสัย ตลอดจนใช้เป็นช่องทางสอบถามและปรึกษาปัญหาด้าน  HR

2. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ตลอดจนเป็นศูนย์ให้บริการ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ ตลอดจนขั้นตอนการเลื่อนขั้น ประเมิน ผลงาน ต่างๆ

3.เพื่อให้ผู้ใช้งาน (ร่วมกลุ่ม) สามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ ผ่านการแจ้งเตือนผ่านบัญชีทางการ ไลน์โดยพร้อม เพรียงกันและสามารถแจ้งเตือน Update ข้อมูลที่จำเป็นในการพัฒนาบุคลากร อัตฺโนมัติโดยระบุความถี่ ได้ตามความต้องการของ ผู้ใช้งาน ได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และทันเวลา

 

กลุ่มเป้าหมาย...

1. บุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน HRD.  และบุคลากรกลุ่ม Talent

2. บุคลากรผู้ใช้บริการ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทุกสาขาวิชาชีพ ทุกสายงานในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 ช่องทางการเข้าร่วมกลุ่ม...    click เพื่อดูรายละเอียด

  3. การพัฒนา HR Talent โดยผ่านกระบวนการคัดสรรของกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อร่วมเป็นทีมที่ปรึกษาในการพัฒนา  HRD CLINIC  โดยผู้ร่วมเป็นบุคลากรผู้มีความสามารถโดดเด่นจาก ทั้งในระดับ รพ.สต. อำเภอและกลุ่มงานต่างๆในระดับจังหวัด
  4. ติดตามงบพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม Service plan  งวดที่ 1 ได้รับสนับสนุน  755,000 บาท ให้ รพ.ที่ยังไม่ส่ง เบิกงบเร่งดำเนินการส่งเบิก click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.12 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
1.

ผลการดำเนินงานบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก click เพื่อดูรายละเอียด
(ข้อมูล ณ 25 มีนาคม61)

  2. สรุปมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.13 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข
1.

สรุปผลข้อมูลค่าใช้จ่ายการเข้ารับการบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ของประชากรต่างด้าว ณ 27 มีนาคม 2561

click เพื่อดูรายละเอียด

 


5.14 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
1

งานการจัดการสุขภาพชุมชน click เพื่อดูรายละเอียด

1.1 โครงการพัฒนาชุมชนเข็มแข็ง (Smart Ubon Village) จังหวัดอุบลราชธานี

  1.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมบทบาท อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอุบลราชธานี
  1.3 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

5.15 ลุ่มงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

การประเมิน NCD Clinic Plus ปี  2561

สำนักโรคไม่ติดต่อ กำหนดให้ศูนย์วิชาการระดับเขต ตรวจประเมิน  NCD Clinic Plus ปี  2561 ทุกจังหวัด โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่รับตรวจประเมิน NCD Clinic Plus 3 แห่ง ดังนี้
- ระดับ  A,S                         คือ เครือข่ายโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
- ระดับ  M1,M2,F1             คือ เครือข่ายอำเภอวารินชำราบ
- ระดับ  F2,F3                     คือ เครือข่ายอำเภอเหล่าเสือโก้ก
ซึ่งจะมีการออกตรวจประเมินโดยศูนย์วิชาการระดับเขต ประมาณเดือนมิถุนายน  2561

 

 

5.16 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

สรุปCMI ปีงบประมาณ 2561 จำแนกรายเดือน รายรพ. click เพื่อดูรายละเอียด

  2.

ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561 จำแนกรายเดือน ราย รพ

2.1 ข้อมูลผู้ป่วยใน  เขต 10 ปีงบประมาณ 2561 click เพื่อดูรายละเอียด

2.2 ข้อมูลผู้ป่วยใน  จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561 click เพื่อดูรายละเอียด
  3.

ข้อมูล รพ.ค้างจ่าย รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ click เพื่อดูรายละเอียด
แจ้งให้ รพ.ที่ค้างชำระกรณีตามจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก(นค 1) รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  รายละเอียดตามไฟล์แนบ เมื่อดำเนินการชำระหนี้แล้วให้สำเนาใบเสร็จรับเงินแจ้ง สสจ.อบ.ด้วย

4.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.972 click เพื่อดูรายละเอียด ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.996 click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.17 กลุ่มงานนิติการ
1.

รายงานผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.18 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.

การจัดอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาวิชาการและงานวิจัย ประจำปี 2561 click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.19 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.20 ศูนย์ธรรมาภิบาล

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.21 กลุ่มงานบริการสุขภา

ไม่มีวาระการประชุม

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.2 โรงพยาบาลชุมชน

 


     
: เรื่องอื่นๆ
ไม่มี ( ทดสอบบบบบบบ)