<-- -->

วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

                                              

    วาระก่อนการประชุม

๑. พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการระดับเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐  ระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ   จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่

       ๑.๑ รางวัลรองชนะเลิศ นิทรรศการ R2R คือ โรงพยาบาลตระการพืชผล  ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดอนทับช้าง ตำบลขุหลุ อ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี”

       ๑.๒ รางวัลรองชนะเลิศ Oral presentation ด้านคลินิก  นางมะลิ สาธุภาค โรงพยาบาลเขื่องใน ผลงานวิชาการเรื่อง “ผลของ AMTSLร่วมกับการประคบเย็นคลึงมดลูกต่อความเจ็บปวด และการตกเลือด หลังคลอดในระยะที่ ๓ ของการคลอด โรงพยาบาลเขื่องใน”

       ๑.๓ รางวัลรองชนะเลิศ  Poster  R2R  นางทรรศนีย์วรรณ   ฉันทะจารุ  โรงพยาบาลเขมราฐ ผลงานวิชาการเรื่อง “ผ้าห่มสมุนไพรไทยกลิ่นหอมจากธรรมชาติและปราศจากเชื้อ”

       ๑.๔ รางวัลรองชนะเลิศ Poster ด้านส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค  นางสาวกิตติยา  ฟ้าเลื่อน  สนง.สสอ.น้ำยืน ผลงานวิชาการเรื่อง  “การรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นหิน ของพนักงานโรงโม่หิน : กรณีศึกษาบริษัท โรงโม่หินศิลาเอก ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  “

       ๑.๕ รางวัลรองชนะเลิศ  นวัตกรรม R2R  นายสุรศักดิ์  สุขสาย สนง.สสอ.เขื่องใน ผลงานวิชาการเรื่อง “การใช้ประโยชน์ข้อมูล ๒๑ แฟ้มในการบริหารจัดการระดับอำเภอเขื่องในเพื่อการติดตามผลงาน QOF”

๒. พิธีแสดงความยืนดีกับหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ระดับเขต

จำนวน ๔ รางวัล
 


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

    ๑.๑ แนวนโยบายเร่งด่วน เน้นหนักของจังหวัดอุบลราชธานี  Click เพื่อดูรายละเอียด   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๗  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๗
  ติดตามข้อสั่งการในวาระประชุมของกลุ่มงาน


   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
๔.๑
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
๔.๒
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๗
๔.๓
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗
๔.๔
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
๔.๕
ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี
๔.๖
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
๔.๗
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๑๐ อุบลราชธานี
๔.๘
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
๔.๙
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗ อุบลราชธานี
๔.๑๐
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐ อุบลราชธานี
๔.๑๑
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด


    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

๕.๑ กลุ่มงานบริหาร
๑.

งานการเงิน

๑.๑.งบทดลอง

๑.๑ ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗  หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ

click ดูรายละเอียด

โซน 1    - แม่ข่าย  ส่งครบ  
               - ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งไม่ครบ คือ เมือง 
               - สสอ. ส่งครบ            
โซน 2    - แม่ข่าย ส่งครบ  
               - ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งครบ
               - สสอ.  ไม่ส่ง นาตาล
โซน 3    - แม่ข่าย ส่งครบ  
               - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ คือ   วารินชำราบ   พิบูลมังสาหาร
โซน 4    - แม่ข่าย ส่งครบ  แต่งบไม่สัมพันธ์กัน  คือ บุณฑริก
               - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ เดชอุดม  นาจะหลวย  ทุ่งศรีอุดม  น้ำขุ่น
               - สสอ. ไม่ส่ง บุณฑริก

  ข้อเสนอแนะ...
 

๑.ขอให้สสอ.รพช.ติดตาม กำกับ ให้ผู้รับผิดชอบในการส่งรายงานงบทดลอง ได้ดำเนินการส่งงบให้ทันตามกำหนด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน

 

๒.ขอให้ สสอ.รพช. กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน เพราะ ถ้าหากมีข้อผิดพลาดของข้อมูล อาจส่งผลให้การแปลผลผิดไปด้วย

 

๓.ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด ให้รีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนที่ส่งนั้น

 

๔.ขอให้ควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบข้อมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะด้าน รายได้ ด้านลูกหนี้ ทุกสิทธิ ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี ให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

 

๑.๒การเฝ้าระวังการเงินการคลัง

๑.๒.๑.แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI ๗ ระดับ
ประจำเดือนพฤษภาคม ๕๗  มีผลการประเมินดังนี้ click ดูรายละเอียด

๑.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ ๗   จำนวน ๑๔  แห่ง คือ   

     - โซน ๑  ๕๐ พรรษาฯ  ดอนมดแดง  ตาลสุม 

     - โซน ๒  ตระการพืชผล  เขมราฐ  กุดข้าวปุ้น  โพธิ์ไทร นาตาล   ศรีเมืองใหม่ 

     - โซน ๓ สิรินธร  โขงเจียม   สำโรง  วารินชำราบ    

     - โซน ๔ เดชอุดม

๒.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ ๖ คือ  น้ำขุ่น  ระดับ ๕ คือ นาจะหลวย

  

ข้อเสนอแนะ

       ขอให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุ รายการที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะรายได้ ต้องวิเคราะห์ว่าจำนวนเงินที่ได้รับจริงสอดคล้องกับผลงาน การให้บริการหรือไม่ ส่วนรายจ่าย ให้ควบคุม กำกับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลังอย่างเข้มงวด

 

๑.๒.๒ รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาล ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ click ดูรายละเอียด

สถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่าย มีการประเมินการเงินการคลังตนเอง ในการกำกับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง จากข้อมูลเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

     โซน ๓   วารินชำราบ         -๖๑.๗๑   ล้านบาท 

     โซน ๑    ๕๐พรรษาฯ         -๔๕.๘๙  ล้านบาท

     โซน ๒    ตระการพืชผล    -๓๑.๓๒   ล้านบาท

     โซน ๔    เดชอุดม              -๒๗.๙๑  ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ  บุณฑริก   น้ำขุ่น  เขื่องใน สว่างวีระวงศ์   

โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

     โซน ๔    เดชอุดม                ๘๕.๐๓   ล้านบาท

     โซน ๓   วารินชำราบ           ๖๗.๘๔  ล้านบาท

     โซน ๑    ๕๐พรรษาฯ           ๖๗.๒๑  ล้านบาท

     โซน ๒  ตระการพืชผล        ๖๐.๘๙  ล้านบาท   

 

ข้อเสนอแนะ

 

๑.ขอให้โรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า หนี้ใหม่มีระบบสอบทานหนี้รายตัว ให้เป็นปัจจุบัน มีการสอบทานความมีอยู่จริงของหนี้สินระหว่างเอกสารการก่อหนี้ กับทะเบียนคุมเจ้าหนี้ กับบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้แต่ละประเภท และรายงานให้ ผอก.รพ.รับทราบ

 

๒.เงินงบลงทุน (ค่าเสื่อมฯ)

ขอให้มีการตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบเปรียบเทียบระหว่างทะเบียนคุมงบลงทุน กับบัญชีแยกประเภท และบัญชีเงินฝากธนาคาร มีวัตถุประสงค์ (งบลงทุน) และหากมีเงินงบลงทุนคงเหลือ ขอให้ท่านเร่ง ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและใช้จ่ายเงินตามแผนรายการที่ได้รับอนุมัติ ตามห้วงเวลาต่อไป

*** ห้ามนำงบลงทุนค่าเสื่อมไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินการโดยเด็ดขาด หากมีเงินเหลือจ่ายงบลงทุน และต้องการเปลี่ยนแปลงรายการ ให้เสนอขออนุมัติต่อ นพ.สสจ.ก่อนดำเนินการ

 

๓.ขอให้โรงพยาบาล มีการกำกับ การบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลังให้มีกระบวนการ การมีส่วนร่วมทุกส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 

๔.ให้กำชับการส่งรายงาน ๔๐๗ ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตาม ควบคุม กำกับ สถานะเงินบำรุงโรงพยาบาล และให้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เพื่อความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง   ขอให้ยึดข้อมูลงบการเงินเป็นหลัก ให้มีผู้ตรวจสอบ รับรองข้อมูลก่อนส่ง

 

๕.ขอให้โรงพยาบาล มีการกำกับ ควบคุม  เกี่ยวกับการรับรู้รายได้   โดยเฉพาะการรับรู้เงินโอนธนาคาร ให้มีการกำกับ  ติดตามข้อมูล การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินโอน เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ส่วนเกี่ยวข้อง และบันทึกบัญชีรับรู้ทันที  

 

๖.ขอให้เครือข่าย  ดำเนินการตรวจสอบยอดเงินจัดสรรตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างแม่ข่าย และ ลูกข่ายโดยยืนยันยอด ระหว่างทะเบียนคุมเงินเครือข่าย กับบัญชีแยกประเภท และบัญชีเงินฝากธนาคารรอจัดสรร

๒.

งานการเจ้าหน้าที่

 

พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร

ที่คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการหรือหน่วยงานเสนอมา

 • ผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร  จำนวน  ๑๒  ราย  ดังนี้

๑.นางสาวสุลักษณา จินดากุล   ตำแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ        โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

๒.นางสาวธนัชชา   อภิรัตน์มนตรี  ตำแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

๓.นางสาวกมลนันทธ์  สุขเลิศ  ตำแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ         โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

๔.นายฤกษ์ชัย  ประกอบแสง  ตำแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ           โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

๕.นางสาวปาริชาติ  บุตรดีมี  ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการ              โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

๖.นางสาววรางคณา  แท่นตั้งเจริญชัย   ตำแหน่ง  ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสำโรง

๗.นายประวีร์  คำศรีสุข  ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลโขงเจียม

๘.นางสาวลักษณัย โลหะรังสี  ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ    โรงพยาบาลโขงเจียม

๙.นางสาวกุสุมา  ไชยกุล   ตำแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ    โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

๑๐.นางสาวกอบกาญจน์  ชูปาน  ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ฯ

๑๑.นางสาวรติพร  บาลโสง  ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ฯ

๑๒.นางสาววิริยา  เชื้อลี  ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ       โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ฯ

 • ผู้ขอยกเลิกสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร จำนวน   ๔ ราย

๑.นางสาวสันทนา  ทองผุย  ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชฯ

๒.นางจิราวรรณ  พิศชาติ  ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดช ฯ

๓.นางสาวศิริรัตน์  บุญจรัส  ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเขื่องใน

๔.นางสาวประภัสสร  จงควินิต  ตำแหน่ง  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ วิทยาลัยการสาธารณสุข ฯ


๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๑.

การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการที่ดีขึ้นเพื่อประชาชน (better service)

ระยะเร่งด่วนกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำนโยบายการพัฒนาระบบบริการที่ดีขึ้นเพื่อประชาชน (better service) ระยะเร่งด่วนภายใต้แนวคิด "ได้พบหมอ  รอไม่นาน อยู่ใกล้ไกลได้ยาเดียวกัน"   click ดูรายละเอียด

๒.
แนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี click ดูรายละเอียด
๓.

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่  ๗ หัวข้อ R2R เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ ระหว่างวันที่

๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  กรุงเทพมหานคร  จังหวัดอุบลราชธานีได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการ R2R ระดับประเทศ ๒ เรื่อง คือ

      - คุณสำราญ  พูลทอง  รพ.สต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี 

      - คุณจักรพงษ์  ปิติโชคโภคินทร์   รพ.เขมราฐ   

***เขต ๑๐ นำเสนอรวมทั้งสิ้นจำนวน ๔ เรื่อง  อุบลราชธานี  ๒ เรื่อง  ยโสธร ๑ เรื่อง ศรีสะเกษ ๑ เรื่อง click ดูรายละเอียด

๔.

งานวิชาการ

การส่งผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗  สามารถส่งไฟล์ผลงานวิชาการ

ผ่าน  website : www.moph.go.th  (เมนู ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗)  หรือที่  

link website  : http://www.digitaljournals.org/pubnetmoph/present_academic4/   ระหว่างวันที่  ๑๒ มิถุนายน

- ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ประเภทการส่งผลงานวิชาการแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มคือ... 

กลุ่มวิจัยทางคลินิก   กลุ่มวิจัยด้านสาธารณสุข  และ กลุ่มวิจัย R2R

สถานที่จัดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ click ดูรายละเอียด

กำหนดการประกวดสถานบริการสาธารณสุข(สสอ./รพ.สต) ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ั ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ รพ.สต.ศรีไค อ.วารินชำราบ

๖.
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ click ดูรายละเอียด

๕.๓ กลุ่มงานควบคุมโรค
๑.

สถานการณ์โรคติดต่อ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๗  click ดูรายละเอียด

 

๕.๔ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑.
ไม่มีวาระการประชุม

 

๕.๖ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑.

กีฬาสาธารณสุขสามัคคี

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ หรือกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ถึง  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ กระทรวงสาธารณสุข พิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี มีนักกีฬาตัวแทนจาก   สำนักงานเขตบริการสุขภาพ ที่ ๑๐ 

จำนวน  ๖๖ คน ตามประเภทกีฬา ดังนี้...

ประเภทกีฬา

จังหวัด

จำนวนนักกีฬา

แบ็ดมินตัน

อุบลราชธานี

10

เทนนิส

อุบลราชธานี

7

เทเบิลเทนนิส

อุบลราชธานี

2

ปาเป้า

อุบลราชธานี

2

เปตอง

อุบลราชธานี

7

หมากกระดาน

อุบลราชธานี

1

ตะกร้อชาย

อุบลราชธานี

8

กรีฑา

อุบลราชธานี

25

ผู้ประสานงาน

อุบลราชธานี

4

รวม

 

66

***กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จะดำเนินการจัดทำโครงการและเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมเตรียมการต่อไป


๕.๖ กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต

ผลการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗

         เป้าหมายจังหวัดอุบลราชธานี ๘,๖๐๐ ราย

๒.๑ ระบบสมัครใจ  เป้าหมาย ๔,๓๐๐ ราย

         ดำเนินการได้  ๗๔๔ ราย    คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๐ รายละเอียดดังนี้

         ๑. จิตสังคมบำบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร ๔ เดือน  จำนวน  ๔๙๓  ราย

         ๒. ค่ายบำบัด   หลักสูตร ๑๕ วัน  จำนวน ๒๕๑ ราย

๒.๒  ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ราย

         ดำเนินการได้ ๓,๘๑๑ ราย  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๘

๒.๓  ระบบต้องโทษ เป้าหมาย ๓๐๐ ราย

         ดำเนินการได้   ๕๙๗ ราย  ผลงานเกินเป้าหมาย

         รวมทุกระบบ   จำนวน  ๕,๑๕๒  ราย คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๙๑

๒.

การประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

          จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งกำหนดการรับการประกวดการดำเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่๑) ประจำปี ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม ไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


๕.๗ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๑.

งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

๑.๑  งานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ : เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการจัดการปัญหาด้านยาสเตียรอยด์และอาหารเสริม โดยเครือข่ายชุมชนเขต รพ.สต.หัวดูน และเครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมงาน “เครือข่ายเข้มแข็ง ผนึกกำลังพัฒนาผู้บริโภค” และรับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๑๐ ในการประกวดโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม Sapphire โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๑.๒ งานอาหารปลอดภัย (Food Safety)

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ : ตรวจเฝ้าระวังมาตรฐานสถานที่ผลิตตามเกณฑ์ GMP การใช้เกลือบริโภค และตรวจวิเคราะห์สารบอแรกซ์ในหมูยอ ณ สถานที่ผลิตหมูยอทุกแห่งในจังหวัด(๒๒ แห่ง)

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ : ตรวจเฝ้าระวังฟอร์มาลินในอาหารกลุ่มเสี่ยง (ได้แก่ ปลาหมึกกรอบ อาหารทะเลสด และสไบนาง) ณ สถานที่จำหน่ายรายใหญ่ในจังหวัด (๖ แห่ง)

 

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ :ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(ตรวจสอบฉลากและตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์) ในพิธีเปิดงานเทศกาลแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๗ ร่วมกับสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี และสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี

 

วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ :หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เครือข่ายบริการที่ ๑๐ ตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงตกค้างในพืชผักที่ใช้ปรุงประกอบอาหาร ในโรงครัวโรงพยาบาลทุกแห่ง ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ : ประชุมคณะทำงานพัฒนาร้านอาหารอีสานต้นแบบ ณ ร้าน The Home อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ : ประชุมคณะทำงานพัฒนาร้านอาหารและแผงลอย บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ณ ห้องประชุม รพ.สต.เมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ : ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย , คณะทำงานประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูณาการอาหาร และ คณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (คณะอำนวยการ)

๒.

งานแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก

แจ้งกำหนดการอบรมทางไกลด้านการแพทย์แผนไทยของกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังนี้...

       ๑. วันที่ ๓ ก.ค ๕๗ สำหรับแพทย์แผนปัจจุบัน เรื่องภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และศาสตร์การรักษาระดับชาต

ณ ห้องประชุม IT ( ชั้นใต้ดิน ) เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

       ๒. วันที่ ๙ ก.ค ๕๗ สำหรับแพทย์แผนไทย/ผู้สนใจ เรื่องโรควัยทอง วิธีการรักษาและการตั้งยาโรควัยทอง ณ

ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

      ๓. วันที่ ๑๗ ก.ค ๕๗  สำหรับแพทย์แผนปัจจุบัน เรื่องแพทย์แผนไทยกับการรักษา ระบบกล้ามเนื้อ และ

โครงสร้าง ณ ห้องประชุม IT ( ชั้นใต้ดิน ) เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  

      ๔. วันที่ ๒๓ ก.ค ๕๗   สำหรับแพทย์แผนไทย/ผู้สนใจ เรื่องสมาธิบำบัดเพื่อการเยียวยา ภาคบ่ายนวดปรับ

สมดุลโครงสร้างร่างกาย ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

๓.

งานบริหารเวชภัณฑ์   

  ๓.๑ ตัวชี้วัดยาและเวชภัณฑ์ฯ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   Click เพื่อดูรายละเอียด
  ๓.๒ ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระเบียบการบริหารจัดการและเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมน  จังหวัดขอนแก่น
Click เพื่อดูรายละเอียด


๕.๘ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
๑.

ไม่มีวาระการประชุม

 

๕.๙ กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี  กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนงานการพัฒนา งานด้านเด็กและ เยาวชนแบบบูรณาการ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งภาคประชาชน ได้นำแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ในวันที่  ๓- ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มณฑลทหารบกที่ ๒๒  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ขอความร่วมมือ ทุกอำเภอ แจ้งและประสานกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุม ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ดังนี้            

กำหนดการ

พื้นที่เป้าหมาย

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

โซน ๑ และโซน ๒

โซน ๓ และโซน ๔

 

 

 

 

๑. ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานด้านเด็กและเยาวชน

๒. ท้องถิ่นอำเภอหรือผู้แทน

๓. พัฒนาการอำเภอหรือผู้แทน

๔. วัฒนธรรมอำเภอหรือผู้แทน

๕. สาธารณสุขอำเภอหรือผู้แทน

๖. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อำเภอละ ๑  คน

๗. ประธาน อสม. อำเภอละ  ๒  คน

๘. นายกเทศมนตรี อำเภอละ  ๑  คน

๙. นายก อบต.  อำเภอละ  ๑  คน

๑๐. ปลัดเทศบาลตำบล อำเภอละ ๑ คน

๑๑. ปลัด อบต.  อำเภอละ  ๑  คน

๑๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเด็กและเยาวชน  

ในเทศบาลตำบล อำเภอละ๑  คน

๑๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเด็กและเยาวชน  

ใน อบต. อำเภอละ๑  คน

๑๔. ประธานสภาเด็กและเยาวชน ระดับตำบล

อำเภอละ  ๒  คน

 

๕.๑๐ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
 ๑.

ไม่มีวาระการประชุม


๕.๑๑ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
๑.

งานทันตสาธารณสุข

   - วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ณ ห้องประชุม รพ.พระศรีมหาโพธิ์ กลุ่มเป้าหมายทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

    - วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ประชุมคัดเลือกผู้สูงอายุฟันดีวัย ๘๐ ปีและ ๙๐ ปี ณ ห้องประชุม ๒ สนง.สสจ.อบ

๒.

แผนออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

    - วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ออกปฏิบัติงาน บ้านโคกก่อง หมู่ที่ อ.สว่างวีระวงศ์

    - วันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ออกปฏิบัติงาน บ้านโอด หมู่ที่ ๓ อ.ดอนมดแดง

 

๕.๑๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีวาระการประชุม

 

๕.๑๓ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๑.

การประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ จากคณะกรรมการระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๗  มีโรงพยาบาล

ที่รับการประเมิน จำนวน ๘ แห่ง  ดังนี้

วัน เดือน ปี

โรงพยาบาลที่รับการประเมิน

ผลการประเมิน

18 เมษายน 2557

โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

ผ่าน

28 เมษายน 2557

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

ผ่าน

29 เมษายน 2557

โรงพยาบาลเขื่องใน

ผ่าน

5 มิถุนายน  2557

โรงพยาบาลตระการพืชผล

ผ่าน

6 มิถุนายน  2557

โรงพยาบาลเขมราฐ

ผ่าน

7 มิถุนายน  2557

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ไม่ผ่าน

13 มิถุนายน  2557

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

ผ่าน

7 กรกฎาคม  2557

โรงพยาบาลวารินชำราบ

ยังไม่ประเมิน

๒.
แผนการออกตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี  ประจำเดือน กรกฏาคม  ๒๕๕๗
  ๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๗    อำเภอน้ำขุ่น

    ๘    กรกฎาคม  ๒๕๕๗    อำเภอโพธิ์ไทร

    ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๗    อำเภอบุณฑริก

    ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๗    อำเภอสว่างวีระวงศ์

๓.
  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งการลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ซึ่งรายละเอียดจะดำเนินการแจ้งให้พื้นที่ทราบต่อไป
๔.

ขอความร่วมมือ ทุกอำเภอดำเนินการจัดส่งสมุดลงนามให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมลงนาม งดเหล้า เข้าพรรษา ในเทศกาล เข้าพรรษา โดยจะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานมารับสมุดลงนามอีกครั้ง รายละเอียดการจัดสรร ตามเอกสารแนบ click ดูรายละเอียด

๕.

ขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอดำเนินการออกตรวจสอบสถานที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมาย อย่างจริงจัง

๖.

อำเภอที่ได้รับสติ๊กเกอร์ เขตปลอดบุหรี่ที่ได้รับการจัดสรรจาก สสส.ให้ส่งภาพถ่ายและเอกสารตามแบบฟอร์ม ที่ได้ รับภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗

๗.

ผลการสำรวจความชุกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ click ดูรายละเอียด

(ผลการสำรวจการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

 

๕.๑๔ กลุ่มงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 ๑.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

๕.๑๕ กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
 ๑.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา “สาธารณสุขเขต ๑๐  สามัคคี

ทำคุณความดี  ให้ประเทศไทย ” ในวันที่   ๑๐    มิถุนายน    ๒๕๕๗   ณ  ห้องปทุมราชวงศา  โรงพยาบาล

๕๐  พรรษา มหาวชิราลงกรณ  โดยมีกิจกรรมการคัดเลือกหน่วยงาน ที่มีผลงานดีเด่นด้าน คุณธรรม

จริยธรรม   บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  (คนดีศรีสาธารณสุข) และบุคคลดีเด่นด้านการ

เขียนเรียงความ  เพื่อประกาศเกียรติคุณสดุดี  ยกย่อง เชิดชู  บุคคลและ องค์กรดีเด่น  เป็นตัวแทนเขต

บริการสุขภาพที่  ๑๐   เข้ารับประทานโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   ในการประชุม สัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

ครั้งที่ ๙   ประจำปี  ๒๕๕๗ จังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขต จำนวน  4  ประเภท

จากจำนวนทั้งสิ้น 6  ประเภท  ดังนี้...  

   ๑. หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ระดับเขต   ได้แก่...

เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

   ๒. บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (คนดีศรีสาธารณสุข)

     ๒.๑ กลุ่มข้าราชการ ที่ทำหน้าที่ปฎิบัติการ   ระดับเขต ได้แก  

นางสาวกัลยาณี  มีธรรม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

      ๒.๒ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว /พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต ได้แก่...

นายสายันต์  ทัดเทียม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  โรงพยาบาลวารินชำราบ

   ๓.บุคคลดีเด่นด้านการเขียนเรียงความ  ประเด็น  "สาธารณสุขสามัคคี ทำคุณความดี   เพื่อประเทศไทย" 

ระดับเขต ได้แก นางสาวขวัญฤทัย  ยืดยาว  นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยีย

 

๕.๑๖ กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
๑.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ


     
: เรื่องอื่นๆ