<-- -->


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 7/2561 วันที่  6  กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.


    วาระก่อนการประชุม

1.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล การดำเนินงานด้านการควบคุมบุหรี่ และการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไตเรื้อรังระดับเขต ประจำปี 2561
       1.1 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายหมออนามัย ได้ดำเนินการโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน จัดให้มีการประกวดผู้มีผลงานและนวัตกรรมดีเด่น ด้านการควบคุมบุหรี่ ซึ่ง รพ.สต.โคกเทียม ตำบลโนน สมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้มีผลงานและนวัตกรรมดีเด่น ด้านการควบคุมบุหรี่ ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561 ”
       1.2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี จัดให้มีกิจกรรมประกวดผลการดำเนินงานด้าน NCD & CKD ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เครือข่ายอำเภอม่วงสามสิบได้รับรางวัล “ผลงานการป้องกัน ควบคุมโรคไตเรื้อรัง
( CKD ) ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561 ”

2. การมอบเงินค่าสินไหมทดแทน โครงการอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

3.การมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 43 ราย


: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ     

    1.1 นโยบาย รองนายกรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ในการตรวจเยี่ยมพื้นจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ได้มอบ ดังนี้
          1. ขอให้ข้าราชการทำงานให้เกิดความสำเร็จและเป็นหลักในการทำงาน
          2. ฝากพื้นที่เร่งรัดนโยบายรัฐบาลในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
          3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นนโยบายที่ดี ให้สร้างความเข้มแข็ง พิจารณาปัญหาให้ครบทุกมิติ
ไม่ใช่เฉพาะด้านสาธารณสุข
          4. ให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
          5. ให้สร้างความเข้มแข็งการพัฒนาไอคิวเด็กต่อไปเพราะเป็นกำลังของชาติในอนาคต
ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
มอบนโยบายดังนี้
          1.ให้ รพ.สต.เป็นผู้นำในการออกกำลังกาย
          2. เน้นการควบคุมโรค โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก
          3.ให้บริการที่มีคุณภาพ ลดความแออัด

1.2 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
         1. ลดการใช้ถุงพลาสติก เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 ทั่วประเทศ
         2. การกำจัดถุงขยะติดเชื้อ ให้ควบคุม กำกับให้ดี
         3. งานที่ใช้คำว่า”จิตอาสา” ให้แจ้งผู้ที่ขึ้นทะเบียนจิตอาสา ให้แต่งกายชุดจิตอาสา และให้สร้างเครือข่าย  จิตอาสา ทุกระดับ เพื่อรวบรวมและรายงานผลงาน
         4. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561
         5. งบลงทุนปี 2562 เขตสุขภาพที่ 10 ได้รับงบ  595 ล้านบาท
สำนักงบประมาณปรับรายการก่อสร้างผูกพันใหม่ กรณีวงเงินต่ำกว่า 50 ล้าน ให้เป็นรายการก่อสร้างปีเดียว
จังหวัดอุบลราชธานี มี 1 รายการที่ไม่สามารถปรับเป็นก่อสร้างปีเดียวได้ คืออาคารเภสัชกรรม
รพ.๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ เนื่องจากเหตุผลทางด้านวิศวกรรม ในด้านการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานงบลงทุน 62 ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามห้วงเวลาที่กำหนด ตามแผนกำกับงานอย่างเคร่งครัด (click รายละเอียดแผนกำกับ)

1.3 เรื่องจากการประชุมประจำเดือน จังหวัดอุบลราชธานี
 


   
:รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   6/2561 Click เพื่อดูรายละเอียด


   :
เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่  6/2561

3.1

3.1 สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน พฤษภาคม 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด

3.2 KPI Monitors Click เพื่อดูรายละเอียด  
3.3 ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบฯค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)       
Click เพื่อดูรายละเอียด
(ppt.)  A    B      C        บทเฉพาะกาล ค่าเสื่อม 60 ค่าเสื่อม 61


   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
4.1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2
โรงพยาบาลทั่วไป (รพ. ๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ, รพร.เดชอุดม )
4.3
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 
4.4
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.5
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.6
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.7
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี
4.8
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี
4.10 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.12 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10


   
: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1
(ร่าง)กำหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและการประเมินผลการดำเนินงาน (Ranking) รอบที่ 2
ปีงบประมาณ 2561 ห้วงวันที่ 11-17 กรกฏาคม 61 และ วันที่ 23-26 กรกฏาคม 2561
2.
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ Click เพื่อดูรายละเอียด
3.
สรุปผลการดำเนินงานค่าเสื่อม   Click เพื่อดูรายละเอียด   A    B      C     
4.

ผลการประกวดสถานบริการสาธารณสุข โดยชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561
สสอ.วารินชำราบ ชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

5.2 กลุ่มงานควบคุมโรค

1

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก Click เพื่อดูรายละเอียด  

2

สรุปผลการดำเนินงานวัณโรค Click เพื่อดูรายละเอียด

3

ผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์
   - ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงการบริการป้องกันโรค Click เพื่อดูรายละเอียด
   - ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสClick เพื่อดูรายละเอียด

5.3 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
( ข้อมูลจากระบบ Health Data Center : HDC) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561)

1.1 ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ( cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 จังหวัดอุบลราชธานี มีผลงานร้อยละ 87.76 (ระดับประเทศ ร้อยละ 81.54 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 84.56) Click เพื่อดูรายละเอียด

  1.2 ร้อยละหน่วยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 77.51 (ระดับประเทศ ร้อยละ 42.13 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 77.19) อยู่ในระหว่างดำเนิน การบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม Click เพื่อดูรายละเอียด
  1.3 ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 47.96 (ระดับประเทศ ร้อยละ 24.83 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 38.88) Click เพื่อดูรายละเอียด
2

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ . สว . ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
   •  วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านพะลาน หมู่ที่ 1 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
   •  วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ เทศบาลตำบลสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันคล้ายวัน เสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจะมีกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือน มิถุนายน 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

5.5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย Click เพื่อดูรายละเอียด กำหนดการ

5.6 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
1.

รายงานความก้าวหน้าโครงจัดหาหมวกนิรภัย เฉพาะโควตาหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 10,000 ใบ ได้ดำเนินการดังนี้
    1.เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนอุปราชชื่อ โครงการจัดหาหมวกนิรภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี บัญชีเลขที่ 345 – 0 – 20464 - 5
    2.สั่งซื้อไปแล้ว จำนวน 500 ใบ
    3.จำนวนผู้สนับสนุน ณ วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561(16.30 น.) มีจำนวน ทั้งสิ้น 26 ราย เป็นเงิน 257,880 บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วย)

5.7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

สรุป CMI ปีงบประมาณ 2561 จำแนกรายเดือน รายรพ . Excel Click เพื่อดูรายละเอียด

2

ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561 จำแนกรายเดือน ราย โรงพยาบาล
    2.1 ข้อมูลผู้ป่วยใน เขต 10 ปีงบประมาณ 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด

   2.2 ข้อมูลผู้ป่วยใน จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561   Click เพื่อดูรายละเอียด

3

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนพฤษภาคม 2561
ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.969  Click เพื่อดูรายละเอียด    ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 100   Click เพื่อดูรายละเอียด

5.8 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.2561 click เพื่อดูรายละเอียด

2.
การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล ( HAIT)
5.9 กลุ่มงานบริหาร
1

งานการเงิน

 

1.การส่งงบทดลอง ระบบ GL
   1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ ( สรุปส่งงบ.xlsx)
        โซน 1    - แม่ข่าย ส่งครบ 
                       - ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งไม่ครบ
                       - สสอ.    ส่งครบ
       โซน 2     - แม่ข่าย  ส่งครบ
                      - ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ / งบไม่สัมพันธ์ ตระการพืชผล
                      - สสอ.   ส่งครบ
       โซน 3    - แม่ข่าย ส่งครบ
                      - ลูกข่าย(รพ.สต) ส่งครบ / งบไม่สัมพันธ์  สำโรง
                     - สสอ. ส่งครบ
        โซน 4   -แม่ข่าย ส่งครบ ส่งครบ
                     - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
                    - สสอ. ส่งครบ   
1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) (คิดคะแนน.xlsx )
      - รพช. แม่ข่ายคะแนนไม่เต็ม 100 มี 2 แห่ง คือ ศรีเมืองใหม่ สว่างวีระวงศ์       
      - รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 มี 6 แห่ง คือ  เขื่องใน  ๕๐พรรษาฯ  เขมราฐ โขงเจียม เดชอุดม  และน้ำขุ่น 
ข้อเสนอแนะ
             1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน  และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
             2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่งนั้น

2. การส่งงบทดลอง ระบบ GFMIS
                สรุปการนำส่ง  บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี (สรุปนำส่งบช.11_610525.xls) แจ้งผลการส่งงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ส่งครบทุกแห่ง
     ข้อเสนอแนะ
                ขอให้กำกับ  ติดตาม  การส่ง  บช.11 ของโรงพยาบาลชุมชน ประจำเดือนทุกเดือน ส่งให้ สสจ.อบ และกำกับ ติดตาม ให้ส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบงบ ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
3.
การเฝ้าระวังการเงินการคลัง 
 

    3.1 แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 มีผลการประเมินดังนี้ (FAI61.xlsx)
    เดือนเมษายน 2561 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ สำโรง  โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ  3  คือ  วารินชำราบ  ๕๐  พรรษาฯ
    เดือน พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ สำโรง  โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ  3  คือ   รพ. ๕๐พรรษาฯ ,รพ.โขงเจียม และ รพ.วารินชำราบ
    3.2 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (สถานะการเงิน.xlsx )
         โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
               โซน 3  วารินชำราบ                             - 61.81  ล้านบาท
               โซน 1  ๕๐ พรรษาฯ                             - 46.23  ล้านบาท
               โซน 3  สำโรง                                       -7.57    ล้านบาท
      โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ รพร. เดชอุดม ,รพ. นาจะหลวย,  รพ.น้ำยืน, และ รพ.น้ำขุ่น
      โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
              โซน 1    ๕๐พรรษาฯ                             97.98   ล้านบาท
              โซน 4    เดชอุดม                                  79.35   ล้านบาท
              โซน 3    วารินชำราบ                            79.19   ล้านบาท
              โซน 2    ตระการพืชผล                         56.12   ล้านบาท
      ข้อเสนอแนะ
              ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด

4.
รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืม ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราการ เพียงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 9,866,132.00 บาท มีผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน (สรุปลูกหนี้610627.xls)
5.

รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน Non UC ปี 2561 (ส่วน สสอ.)
ขอแจ้งสถานการณ์ การเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน Non Uc ปี 2561 ที่จัดสรรให้ สสอ. แห่งละ 300,000บาท เพียงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 พบว่า ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ   73.47 % ขอให้ สสอ.ที่ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่ถึง 77 % ให้ ตรวจสอบและเร่งดำเนินการโดยด่วน

6.

การประเมินคุณภาพบัญชี  (สรุปคะแนนประเมินคุณภาพบัญชี ปี 2561)
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนและออกประเมินคุณภาพบัญชี ตามโครงการพัฒนาข้อมูลการเงินการคลัง ตามเครื่องมือเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2561  ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 22 มิถุนายน 2561  พบว่า ผลการประเมิน คุณภาพบัญชี ผ่านทุกแห่ง (เกณฑ์ ร้อยละ 90% ขึ้นไป) ข้อเสนอแนะ ขอให้กำกับ  ให้โรงพยาบาลจัดระบบการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ในการบันทึกบัญชีทุกกิจกรรม ทุกหมวด ให้ครบถ้วน  มีการตรวจคุณภาพข้อมูล อย่างสม่ำเสมอ  ให้คงคุณภาพบัญชีอย่างต่อเนื่อง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลงบการเงินในระบบ 

     : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

          

 


     
: เรื่องอื่นๆ