<-- -->

วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

                                              

    วาระก่อนการประชุม

๑. ไม่มี

 


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  

   

 


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/ ๒๕๕๗  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ ๘
/ ๒๕๕๗

 

วิเคราะห์แผนการเงินการคลังปี ๒๕๕๘(ติดตามในวาระประชุมของกลุ่มงานประกันสุขภาพ)   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
๔.๑
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
๔.๒
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๗
๔.๓
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗
๔.๔
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
๔.๕
ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี
๔.๖
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
๔.๗
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๑๐ อุบลราชธานี
๔.๘
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
๔.๙
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗ อุบลราชธานี
๔.๑๐
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐ อุบลราชธานี
๔.๑๑
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด


    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

๕.๑ กลุ่มงานบริหาร
๑.

งานการเงิน

๑.๑.งบทดลอง

1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ

โซน 1    - แม่ข่าย  ไม่ส่ง เหล่าเสือโก้ก

-ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งครบ

-สสอ. ไม่ส่ง เมือง  เหล่าเสือโก้ก 

โซน 2   -แม่ข่าย ส่งครบ แต่งบไม่สัมพันธ์ คือ เขมราฐ

-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ

-สสอ.  ไม่ส่ง เขมราฐ

โซน 3   -แม่ข่าย ไม่ส่ง  นาเยีย  

-ลูกข่าย (รพ.สต) ไม่ส่ง  วารินชำราบ

-สสอ. ไม่ส่ง  วารินชำราบ

โซน 4  -แม่ข่าย ไม่ส่ง  เดชอุดม   งบไม่สัมพันธ์กัน คือ บุณฑริก

-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ  เดชอุดม

-สสอ. ครบ

***เครือข่ายอำเภอใดที่ยังไม่ส่งงบทดลอง หรือส่งยังไม่ครบ ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐

พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๑.๒ การปิดบัญชี

ขอให้เครือข่ายดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน  และปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๑.๓.การบัญชีปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๕๗  ขอให้เครือข่ายดำเนินการบันทึกบัญชีตามปกติ ส่วนการส่งงบทดลอง

ประจำเดือน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อระบบเปิดให้ดำเนินการ 

 

๑.๔ โครงการจ่ายตรงเงินเดือน

          เนื่องจากการจ่ายตรงเงินเดือนกรมบัญชีกลาง จ่ายตาม จ.๑๘ ซึ่งเป็นปัญหากับหน่วยงาน ย่อยกรณี

เงินเดือน ไม่ตรงตาม จ.๑๘  ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานย่อยดำเนินการส่งต่อรายละเอียดเงินเดือนตาม จ.๑๘

ที่สังกัดหน่วยงานท่าน ส่งต่อให้เจ้าตัวตามที่ปฏิบัติงานจริงไปพลางก่อน

***ขณะนี้จังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการฐานข้อมูลให้ตรงตามตัวปฏิบัติงานจริง ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับ

ข้อมูลเงินเดือน ขอให้ติดต่อโดยตรงที่งานการเงิน สสจ.อบ.

๒.

งานการเจ้าหน้าที่

๒.๑ การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท)

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ลงไป

เข้ารับราชการด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งจัดสรรตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบรรจุ

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวง

สาธารณสุข ที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ลงไป เข้ารับราชการ  ซึ่ง สสจ.อบ.ได้รับการจัดสรรตำแหน่ง

จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง  ดังนี้

๑.ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข(เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน)  จำนวน  ๙  ตำแหน่ง

๒.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข                                      จำนวน  ๑  ตำแหน่ง

ซึ่งการจัดสรรตำแหน่งดังกล่าวผู้ได้รับการบรรจุจะต้องไม่มีการโยกย้าย ภายใน ๓ ปี และให ้ตรึงตำแหน่ง

ไว้ในเขตบริการสุขภาพ โดยจังหวัดจะดำเนินการคัดเลือก และบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก เข้ารับราชการ

ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ต่อไป

 

.๒ ประชาสัมพันธ์การยกฐานะโรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลทั่วไป

          ด้วย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติจากการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗

สิงหาคม ๒๕๕๗  เห็นชอบให้ยกฐานะโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นโรงพยาบาลทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  จำนวน ๓ แห่ง คือ

๑. โรงพยาบาลวารินชำราบ

๒. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

๓. โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

การเตรียมการเบื้องต้น  ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะทำงานเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และขอให้โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งจัดเตรียมข้อมูล เพื่อจัดคน

ลงตามโครงสร้างโรงพยาบาลทั่วไป เมื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ทางจังหวัดจะแจ้ง ให้คณะ

ทำงานเข้าร่วมประชุมเตรียมการในโอกาสต่อไป

 

๒.๓ พิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติครอบครัว

พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ เภสัชกร

ที่คณะกรรมการ บริหารหน่วยบริการหรือหน่วยงานเสนอมา

              - มีผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร  จำนวน  ๕๒๘  ราย

                ดังปรากฏรายละเอียดตามบัญชีที่แนบclick ดูรายละเอียด

  ๓.

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ติดตามรายงานการตรวจสอบภายในของ รพ.สต.

ตามที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๗  และได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลชุมชน/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด  โดยได้กำหนดแนวทางและนโยบาย ให้สำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งได้ทราบ และให้ดำเนินการตรวจสอบภาย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และให้รายงานผลการดำเนินการ ให้สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

ีได้้ทราบ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ตามหนังสือเวียน ที่ อบ ๐๐๓๒.๐๐๑/ว ๒๗๖๒ ลงวันที่ ๓๐

เมษายน ๒๕๕๗  นั้น จากการตรวจสอบพบว่า  ทางจังหวัดยังไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินการฯ

จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแต่อย่างใด  ดังนั้น  จึงขอให้สาธารณสุขอำเภอ ที่ยังไม่ได้ส่งรายงาน

รีบดำเนินการจัดส่งรายงานให้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานตรวจสอบและควบคุมภายใน) ภายในวันที่ ๑๐

พฤศจิกายน ๒๕๕๗  จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง


๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๑.

การเตรียมการจัดทำคำของบค่าเสื่อม ปี ๕๘ / คำของบลงทุนปี ๕๙

ให้ทุกอำเภอดำเนินการจัดทำรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตาม service plan ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑

พร้อมเรียงลำดับความสำคัญ ส่งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สนง.สสจ.อบ. ภายใน ๒๒ ตุลาคม

๒๕๕๗ โดยแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ที่ รับส่งข้อมูลกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรฯ์ 

http://upload.phoubon.in.th

๒.

แนวทางการดำเนินงานกองทุนตำบลหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ รับส่งข้อมูลกลุ่มงานยุทธศาสตร์  http://upload.phoubon.in.th

๓.

แนวทางการดำเนินงานDHS ปี ๒๕๕๘ click ดูรายละเอียด 1(flow chart) 2 (op forDHS-PCA) 3(DHS Thailand)


๕.๓ กลุ่มงานควบคุมโรค
๑.

สถานการณ์โรคติดต่อ เดือนตุลาคม ๒๕๕๗  click ดูรายละเอียด

๒.

สถานการณ์การระบาดโรคอีโบล่าในแอฟริกาตะวันตก click ดูรายละเอียด

๓.
แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคอีโบล่า   click ดูรายละเอียด
๔.
แนวทางการประสานงานเมื่อพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคอีโบล่า click ดูรายละเอียด

 

๕.๔ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑.

วิเคราะห์แผนการเงินการคลังปี ๒๕๕๘

 ๒.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนกันยายน ๒๕๕๗

ข้อมูล สปสช. ร้อยละ ๙๙.๙๑๒ (คลิกที่นี่) ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ ๙๙.๙๔๐ (คลิกที่นี่)

๓.

จำนวนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ จำแนกรายรพ./อำเภอ และรายเดือนclick ดูรายละเอียด

๔.

รายชื่อหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์กองทุนประกันสังคม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ click ดูรายละเอียด

 

๕.๖ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑.

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

โดยกำหนดสีประจำโซน ดังนี้

โซน ๑ สีส้ม ประกอบด้วย โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศูนย์สุขภาพชุมชนในพื้นที่อำเภอ เมือง

ม่วงสามสิบ เขื่องใน ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก และ ตาลสุม

โซน ๒ สีแดง ประกอบด้วยโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศูนย์สุขภาพชุมชน ในพื้นที่อำเภอ

ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น โพธิ์ไทร นาตาล เขมราฐ และศรีเมืองใหม่

โซน ๓ สีเหลือง ประกอบด้วยโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศูนย์สุขภาพชุมชนในพื้นที่อำเภอ

พิบูลมังสาหาร วารินชำราบ สิรินธร โขงเจียม สำโรง นาเยีย และสว่างวีระวงศ์

โซน ๔ สีเขียว ประกอบด้วยโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศูนย์สุขภาพ ชุมชนในพื้นที่อำเภอ

เดชอุดม น้ำยืน บุณฑริก นาจะหลวย ทุ่งศรีอุดม และน้ำขุ่น

โซน ๕ สีชมพู ประกอบด้วย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗

โซน ๖ สีฟ้า โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โซน ๗ สีม่วง ประกอบด้วย สนง.สสจ.อุบลฯ, สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ ๗

อุบลราชธานี, สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑๐ อุบลราชธานี , วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร,

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขฯ, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี, โรงพยาบาลมะเร็งฯ,

วิทยาลัยพยาบาลฯ และ สปสช.เขต ๑๐ อุบลราชธานี

***โดยกำหนดการแข่งขันเต้นแอโรบิค โดยใช้เวลาแสดง ๗-๑๐ นาที หลังพิธีเปิด


๕.๖ กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต

โครงการลดจำนวนคนตาบอดจากต้อกระจก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ณ อาคารผ่าตัด  โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ  ต.ไร่น้อย อ.เมืองclick ดูรายละเอียด


๕.๗ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๑.

งานทะเบียนใบอนุญาต

กำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม,ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และดำเนินการสถานพยาบาล

และร้านยาทุกประเภท/สถานที่ผลิตยา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘ สำหรับผู้รับอนุญาตฯที่สะดวก

สามารถเลือกรับบริการได้ click ดูรายละเอียด

๒.

งานอาหารปลอดภัย (Food Safety)

๒.๑ ขณะนี้ มีการจำหน่ายหมูปิ้งนมสดจำนวนมาก ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ผู้จำหน่ายอาจมีการปรุง

ขึ้นเอง  หรือรับจากผู้ผลิตรายอื่น  เพื่อนำมาปิ้งแล้วจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคซึ่งผลิตภัณฑ์ หมูปิ้ง

นมสด   อาจมีการใส่สารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้  

ในการนี้ ... ทีมตรวจเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์อาหาร  (หมูปิ้งนมสด)จะดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างหมูปิ้ง นมสด

จากร้านจำหน่ายในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี   เพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย

ระหว่างวันที่ ๖ - ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   ทั้งนี้   เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

๒.๒ กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร (หมูยอ)  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน  ๒๒

แห่ง โดยการตรวจสถานที่ผลิตตามเกณฑ์ GMP กฎหมาย  และเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารบอแรกซ์ด้วย

ชุดทดสอบอย่างง่าย  และส่งตรวจวิเคราะห์หาปริมาณการใช้วัตถุกันเสีย ณ ห้องปฏิบัติการ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐  อุบลราชธานี  ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง

ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นของฝากก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘๕.๘ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
๑.

ไม่มีวาระการประชุม

 

๕.๙ กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑.

ขอความร่วมมือ..

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  สาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานในสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดอุบลราชธานี   บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตรวจสอบชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง  สถานที่ปฏิบัติงาน  หมายเลขโทรศัพท์  และ E-mail  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ ปฏิทิน

สาธารณสุข ปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   หากมีการปรับปรุง แก้ไข ขอความ

กรุณา แจ้งที่กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐๔๕ ๒๖๑๘๖๔  ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

๕.๑๐ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
 ๑.

ไม่มีวาระการประชุม


๕.๑๑ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
๑.

งานทันตสาธารณสุข

๑.๑ แจ้งผลการประกวดผู้สูงอายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี สุขภาพฟันดีระดับประเทศ

คุณตาสงกา จำปาจวบ อายุ ๙๓ ปี จาก รพ.สต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้รับรางวัล ๑๐

ยอดฟันดี ระดับประเทศ

 

๑.๒ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักบริหารการสาธารณสุขและสำนักทันตสาธารณสุข

จัดประชุมชี้แจงดัชนีชี้วัดงานสุขภาพช่องปาก ปี ๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video - conference เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม

๒๕๕๗ มีเนื้อหาการประชุม รายละเอียดตาม File นำเสนอดัชนีชี้วัดงานสุขภาพช่องปาก ปี ๒๕๕๘.pdf

click ดูรายละเอียด

 ๒.

แผนปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน

แผนออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

- วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ บ้านคำนกเปล้า หมู่ที่ ๕ ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม

- วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง

๓.

ผลการจัดบริการรณรงค์เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการรณรงค์จัดบริการทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันทันตสาธารณสุข

แห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

- จัดบริการทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๖ จุด

- ผู้ขอรับบริการ              จำนวน ๔,๐๓๕   ราย

- ผู้ได้รับการรักษา         จำนวน ๒,๙๖๒   ราย

- ให้ทันตสุขศึกษา          จำนวน ๔,๒๗๗ ราย

- อุดฟัน                            จำนวน ๕๙๑       ราย

- ถอนฟัน                          จำนวน ๗๖๗     ราย

- ขูดหินน้ำลาย                 จำนวน ๘๐๕      ราย

- เคลือบหลุมร่องฟัน       จำนวน ๑๘          ราย

- บริการอื่นๆ                     จำนวน ๘๕๙      ราย

 

๕.๑๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

๒.
 

 

๕.๑๓ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๑.

ไม่มีวาระการประชุม

 

๕.๑๔ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 ๑.

การบริหารจัดการมูลฝอย (Roadmap West Management)

๑.๑ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการมูลฝอยระดับจังหวัด โดยมีส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอเป็นกรรมการ โดยให้กรรมการ มีหน้าที่

ในการจัดทำแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยอันตราย ภายใต้กรอบ ๔ ประเด็นหลักคือ

๑. การจัดการมูลฝอยเก่าตกค้าง

๒. การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอย (มูลฝอยใหม่)

๓. การใช้มาตรการด้านกฎหมาย วางกฎระเบียบ

๔. การสร้างวินัยของคนในชาติ

เป้าหมายการจัดการคือ เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน West to Energy และ้มีการประชุมคณะกรรมการฯ

แล้ว ๒ ครั้ง click ดูรายละเอียด

๑.๒ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อรุนแรง (มูลฝอยจากการติดเชื้อ  Ebola)

ให้ดำเนินการตามแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล และเพิ่มความเข้มข้นในการจัดเก็บ ขนย้าย

เผาทำลาย

การสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะจากแหล่งกำเนิด

เพื่อเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตาม Road Map การจัดการขยะ ขอให้ทุกอำเภอ จัดกิจกรรมการรณรงค์

สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ในสัปดาห์วันสาธารณสุขแห่งชาติ (๒๔-๒๘ พฤศจิกายน

๒๕๕๗) รายละเอียดเพิ่มเติมจะดำเนินการแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

 

๕.๑๕ กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
 ๑.

ไม่มีวาระการประชุม

 

๕.๑๖ กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
๑.

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ

ในการดำเนินโครงการอบรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram)

ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๘

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ พุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

๒.

กำหนดห้วงเวลาดำเนินการคัดเลือก อสม. ดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ตามห้วงเวลาดังต่อไปนี้

๑.การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับตำบล/ อำเภอ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒. การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับโซน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๓. การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๔. จังหวัดเตรียมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

๕. การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ ภาค ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ (แผน สบส.๑๐)

๖. การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

๕.๑๗ งานบริการสุขภาพ
๑.

กำหนดการงาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม งามล้ำศีล ๕” ปีที่ ๖

ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน 

ถิ่นอุบลคนมีธรรม งานบริการสุขภาพ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมงาน

ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

***วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๑.ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน“ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน” ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น.

ณ วัดไชยมงคล

๒.ร่วมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม เวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.

***วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๑.ขอเรียนเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว พระกัมมัฏฐาน จำนวน ๑๐๙ รูป

เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่า

๒.ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดไชยมงคล

***สำหรับหน่วยงาน ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพ ตามกำลังศรัทธา นำส่งเงินได้ที่ งานเลขานุการกิจ

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานที่บริจาคเงิน ๑,๒๙๙ บาท ขึ้นไป จะได้รับรูปเหมือน 

หลวงปู่มั่น จำนวน ๑ องค์

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
          ๖.๑ โครงสร้างคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
               
click ดูรายละเอียด


     
: เรื่องอื่นๆ