<-- -->


วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น.

    วาระก่อนการประชุม

1.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ระดับเชี่ยวชาญ)   

2. มอบช่อดอกไม้..แสดงความยินดีแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น Best Practice งาน Service Plan Sharing ระดับกระทรวง จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 -30 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ

 2.1 นพ.ดนัย เจียรกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  Best Practice สาขาNCD

 2.2 พญ.วิมลรัตน์   ประทีปะเสน และคณะ  Best Practice สาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ

3.มูลนิธิพัฒนาอนามัย โดย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ประธานมูลนิธิฯ มอบเงิน 100,000 บาท สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนา IQ EQ จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อคนยากไร้ มอบให้ รพ.สต.หนองเรือ, รพ.สต.ขอนแป้น อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปดำเนินงานโครงการพัฒนา IQ EQ และรายงานผลการ ดำเนินงานให้ทางมูลนิธิพัฒนาอนามัย และ สนง.สสจ.อุบลราชธานี ทราบต่อไป


: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ     

1.1 โครงการบทบาทพระสงฆ์กับการสร้างสุขภาวะสังคม โดยความร่วมมือของบ้าน วัด และราชการ (บวร.)   วัดส่งเสริมสุขภาพ (พระพรหมวชิรญาณ) Click เพื่อดูรายละเอียด(โครงการ) Click เพื่อดูรายละเอียด(เป้าหมาย)


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 7
/2559

 

1.สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน กรกฏาคม 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

  2. ผลการดำเนินงานตรวจประเมินพัฒนาการเด็กแยกรายอำเภอ
  3. CMI
  4. DHF
  5. คัดกรอง CKD ใน DM HT
  6.เรื่องร้องเรียน Click เพื่อดูรายละเอียด


   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
4.1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.3
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.4
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.6
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี
4.7
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี
4.9
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.11 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10


   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

งานการเงิน

 

1.การส่งงบทดลอง

1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2559 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ
Click เพื่อดูรายละเอียด

โซน 1     - แม่ข่าย  ส่งครบ   
                - ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ เมือง     
                - สสอ.    ส่งครบ
โซน 2     - แม่ข่าย ส่งครบ    
                - ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ ตระการพืชผล
                - สสอ.   ส่งครบ
โซน 3     - แม่ข่าย ส่งครบ 
                - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ  งบไม่สัมพันธ์ สว่างวีระวงศ์
                - สสอ.  ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ สว่างวีระวงศ์
โซน 4     - แม่ข่าย ส่งครบ  
                - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ      
                - สสอ. ส่งครบ

 

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) Click เพื่อดูรายละเอียด
-รพช.  แม่ข่ายที่ได้คะแนนไม่เต็ม 100  มี 4 แห่ง คือ ศรีเมืองใหม่ พิบูลมังสาหาร  บุณฑริก  และเดชอุดม    
-รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 มี 10 แห่ง  คือ  เขื่องใน ม่วงสามสิบ เมือง เหล่าเสือโก้ก ตระการพืชผล  เขมราฐ  นาตาล  โขงเจียม  สว่างวีระวงศ์ และนาจะหลวย  

 

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอเมือง  ตระการพืชผล  สว่างวีระวงศ์ กำชับผู้เกี่ยวข้อง สอบทาน ข้อมูลบัญชี ตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน  ตลอดจนควบคุม กำกับ ระบบการบันทึก บัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลัง การบันทึก บัญชี
2. Audit ผลการส่ง ตรวจสอบผลคะแนน ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย สามารถปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น  

2.

การเฝ้าระวังการเงินการคลัง        

 

2.1.แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 มีผลการประเมินดังนี้ Click รายละเอียด

เดือน กรกฎาคม 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จำนวน 7 แห่ง คือ ดอนมดแดง ตาลสุม ศรีเมืองใหม่ สำโรง นาเยีย สว่างวีระวงศ์ และเดชอุดม
เดิมเดือน มิถุนายน 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จำนวน  3  แห่ง คือ  ศรีเมืองใหม่ สำโรง และ เดชอุดม  

 

2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนกรกฎาคม 2559 Click รายละเอียด

แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2558 เปรียบเทียบกับ กรกฎาคม 2559 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่าย ประเมินการเงิน การคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2559 พบว่า...

กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 1     50พรรษาฯ            - 59.15    ล้านบาท
โซน 3     วารินชำราบ          - 52.71   ล้านบาท
โซน 4     เดชอุดม                - 26.88   ล้านบาท
โซน 3     ตระการพืชผล      -15.96    ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ  บุณฑริก  เขมราฐ  ม่วงสามสิบ และน้ำยืน  
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 4   เดชอุดม                   105.59  ล้านบาท
โซน 3   วารินชำราบ               84.70  ล้านบาท
โซน 2   50พรรษาฯ                 77.14  ล้านบาท
โซน 1   ตระการพืชผล          73.99   ล้านบาท

 

ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุ รายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผน ให้ควบคุม กำกับ อย่างเข้มงวด

3.

การพัฒนาระบบบัญชีหน่วยบริการ

 

ด้วยกลุ่มประกันสุขภาพ สป. จัดโครงการพัฒนาระบบบัญชีหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2560 โดยจัดอบรมนักบัญชีและผู้เกี่ยวข้อง ของ สสจ./รพศ./รพท./รพช. แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1  วันที่ 5- 7 กันยายน 2559  ที่ รร.ริชมอนด์ นนทบุรี ประกอบด้วย เขต 4 5 6 7
รุ่นที่ 2 วันที่  6- 8 กันยายน 2559 ที่ รร.เอเชีย ราชทีวี ประกอบด้วยเขต 8 9 10 11
รุ่นที่ 3 วันที่  7- 9 กันยายน 2559ที่ รร.ทาวเวอร์ ปทุมวัน ประกอบด้วย เขต 1 2 3 12

***ขอให้จัดส่งนักบัญชีและผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวต่อไป

4.

เรื่องอื่นๆ

แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบNon UC ปี 2559  Click รายละเอียด

จากข้อมูลเพียงวันที่  25 สิงหาคม  2559  ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ  92.86  หน่วยงานที่เบิกครบ  คือ  สสอ.เขมราฐ เขื่องใน ดอนมดแดง ตระการพืชผล ตาลสุม นาตาล นาเยีย  น้ำยืน พิบูลมังสาหาร เมือง สำโรง  และ สิรินธร  เมือง ส่วนหน่วยที่ยังมีผลเบิกจ่ายยังมียอดคงเหลือ ให้เร่งดำเนินการตามแผนให้เสร็จภายใน 10 กันยายน 2559 

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1
การจัดทำแผนฯ ปีงบประมาณ 2560 Click รายละเอียด
2.
กำหนดการประชุมวิชาการ สรุปผลการดำเนินงาน และมุทิตาจิต เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 13-15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี Click รายละเอียด

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
1.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก Click รายละเอียด
1.2 หมู่บ้านที่พบการระบาดไข้เลือดออกเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) Click รายละเอียด  
1.3 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ Click รายละเอียด

 

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัดของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2559 จำนวนทั้งหมด 6,300 ราย) จากระบบต่างๆดังนี้
Click เพื่อดูรายละเอียด  Click รายอำเภอ

2

การควบคุมตัวยา/สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด Click เพื่อดูรายละเอียด

3.
ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุบลราชธานี Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน กรกฎาคม 2559
ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.938   Click เพื่อดูรายละเอียด coverage uc5907.ppt
ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.966 Click เพื่อดูรายละเอียด coverage uc5907.xlsx

2.

สรุปค่า CMI หน่วยบริการจังหวัดอุบลราชธานี เดือน กรกฎาคม 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

ผลงาน Quick Win Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก (ข้อมูลจาก http://hdcservice.moph.go.th/ 
ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559

- อัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก (คนใหม่) แบบครอบคลุม (เป้าหมาย ร้อยละ 30) ผลงาน 11 เดือน (ต.ค 58 – ส.ค 59) ผลงานจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 37.61 ผ่านเกณฑ์และเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 10 Click เพื่อดูรายละเอียด

- ร้อยละ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพครบ 3 องค์ประกอบ (เป้าหมาย ร้อยละ 50) จังหวัดอุบลราชธานี มีผลงาน ร้อยละ 77.29 มีผลงานผ่านเกณฑ์และเป็นอันดับ 2 ของเขตสุขภาพที่ 10 
Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ผลการดำเนินงานฟันเทียมพระราชทาน ปี 2559 ตั้งแต่ตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559 ขอให้ทุกอำเภอตรวจสอบความถูกต้องในเวปฟันเทียมพระราชทาน Click เพื่อดูรายละเอียด

3.

งาน พอ.สว.

แผนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ปีงบประมาณ 2560  Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.7  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.

โครงการบทบาทพระสงฆ์กับการสร้างสุขภาวะสังคม โดยความร่วมมือของบ้าน วัด และราชการ (บวร.) วัดส่งเสริมสุขภาพ (พระพรหมวชิรญาณ) Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

1.1 ขอให้โรงพยาบาลที่ยังไม่ดาเนินการส่งผลการสารวจกรอบบัญชีรายการยา จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ 2560 ขอให้ดาเนินการส่งโดยเร่งด่วน เนื่องจากล่วงเลยเวลาที่กาหนดแล้ว (พิบูล ฯ เขมราฐ โขงเจียม และนาเยีย)

1.2 ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ส่งแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2560 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

1.3 เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ราคาอ้างอิง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมรายการ มากขึ้น ซึ่งกลุ่มงาน คุ้มครอง ฯ สสจ. อุบลฯ ได้ดำเนินการส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบหนังสือเวียนแล้ว เพื่อให้ โรงพยาบาล ใช้ประกอบการจัดซื้อต่อไป

2.

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินงานสมาธิบำบัดในสถานบริการสุขภาพ

และกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานบริการที่ดำเนินงานสมาธิบำบัดดีเด่นระดับจังหวัด ในปีงบ 2559 ซึ่งหน่วยงานในสังกัด สสจ.อบ. ที่ได้รับ คัดเลือกให้เป็นสถานบริการที่ดำเนินงาน สมาธิบำบัดดีเด่นระดับ จังหวัด ประจำปี 2559 คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โดยจะมีพิธีการ มอบโล่ประกาศ เกียรติคุณฯ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ  ศูนย์แสดง สินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

 

 

5.9 กลุ่มงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

การแถลงข่าวโครงการ 3 ปี 3 ล้าน เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน Click เพื่อดูรายละเอียด

2.
Update data NCD  ณ กรกฎาคม 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.10 กลุ่มงานนิติการ
1.

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.11กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1.

การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2559 “ก้าวที่มั่นคง...สู่สังคมสุขภาพ...ที่ยั่งยืน”
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2559 (ดูรายละเอียดกำหนดการที่ http://neo.moph.go.th/register/blog.php)

 

 

5.12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.
ชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณแพทย์แผนไทย Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.13 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.14 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
1.

ไม่มีวาระการประชุม


 

 

5.15 กลุ่มงานบริการสุขภาพ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.16 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.17 กลุ่มงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 

          


     
: เรื่องอื่นๆ