<-- -->
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

    วาระก่อนการประชุม

1.พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ  ดังรายการต่อไปนี้

- การประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิตสูง  และโรคหัวใจและ

หลอดเลือด จำนวน 4 รางวัล

- การประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 1

2.รางวัลมอบใบเกียรติบัตรนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาสาธารสุขสามัคคี ครั้งที่ 36  

ณ กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะเหรียญทอง จำนวน 10 คน)

 


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  

   

 


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/ 2558  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 1
/ 2558

 

ความก้าวหน้าในการในการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง ปี 2558

(ติดตามในวาระประชุม...กลุ่มงานประกันสุขภาพ)   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
4.1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7
4.3
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7
4.4
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.5
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
4.6
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.7
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี
4.8
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 4.9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
4.10
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด


    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

งานการเงิน
1.การส่งงบทดลอง

1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง/ส่งงบทดลองไม่ครบ (ตามสรุปการส่งหน่วย.xlsx)
โซน 1    - แม่ข่าย  ส่งครบ 
-ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งครบ  
-สสอ.    ส่งครบ
ซน 2     -แม่ข่าย ส่งครบ 
-ลูกข่าย (รพ.สต.) 
-สสอ.   ยังไม่ส่ง สสอ.กุดข้าวปุ้น
โซน 3     -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ พิบูลมังสาหาร
-สสอ.  ส่งครบ
โซน 4    -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) ไม่ส่ง คือ เดชอุดม 
-สสอ. ส่งครบ

 

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) (สรุปการส่งหน่วย.xlsx)
-รพช.  แม่ข่ายคะแนนเต็ม 100 ทุกแห่ง  
-รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 คือ   เขื่องใน    ตระการพืชผล    กุดข้าวปุ้น 
ศรีเมืองใหม่  โขงเจียม  สำโรง  วารินชำราบ  พิบูลมังสาหาร  นาเยีย  บุณฑริก  นาจะหลวย  และน้ำยืน
เครือข่าย เดชอุดม คะแนน เป็นศูนย์

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้สสอ. รพช. ติดตาม กำกับ ให้ผู้รับผิดชอบในการส่งรายงานงบทดลอง ได้ดำเนินการส่งงบให้ทันตามกำหนดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน
2. ขอให้ สสอ.  รพช. กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน เพราะ ถ้าหากมีข้อผิดพลาดของข้อมูล ส่งผลให้การแปรผลผิดไปด้วย
3. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น
4. ขอให้ควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบข้อมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะด้านรายได้ ด้านลูกหนี้ ทุกสิทธิ ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี ให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

2.

การเฝ้าระวังการเงินการคลัง

 

2.1. แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 มีผลการประเมินดังนี้ (ตามตารางFAI.xlsx)
ไม่มี โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 
ซึ่งจากเดิมเดือนมกราคม 2558  โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ7 จำนวน 1 แห่ง คือ ศรีเมืองใหม่
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ เขื่องใน  ระดับ 4  คือ ตาลสุม ตระการพืชผล ศรีเมืองใหม่   โขงเจียม  สำโรง   พิบูลมังสาหาร   เดชอุดม

 

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง โดยเฉพาะด้านรายได้ ต้องวิเคราะห์ว่าจำนวนเงินที่ได้รับจริงสอดคล้องกับผลงานการให้บริการหรือไม่ ส่วนด้านรายจ่าย ให้มีการควบคุม กำกับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง อย่างเข้มงวด
2. ขอให้เครือข่าย สสอ. / รพ.สต. มีการเฝ้าระวังการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะเงิน UC PP ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลังอย่างเข้มงวด
3. ขอให้โรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า หนี้ใหม่ มีระบบสอบทานหนี้รายตัวให้เป็นปัจจุบัน มีการสอบทานความมีอยู่จริงของหนี้สินระหว่างเอกสารการก่อหนี้ กับทะเบียนคุมเจ้าหนี้ กับบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้แต่ละประเภท และรายงานให้ ผอก.รพ.รับทราบ

          4. ขอให้เครือข่าย  มีการตรวจสอบยอดเงินจัดสรรตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างแม่ข่าย    และลูกข่าย   และยืนยันยอดระหว่างทะเบียนคุมเงินเครือข่าย กับบัญชีแยกประเภท และบัญชีเงินฝากธนาคารรอจัดสรร ให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
 

2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 58 (สถานการณ์เงิน.xlsx)

แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ วันที่  30 กันยายน 2557 เปรียบเทียบกับ เดือนกุมภาพันธ์  2558 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ  เจ้าหนี้การค้า  ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2558 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 4    เดชอุดม                   -40.07  ล้านบาท
โซน 2    ตระการพืชผล            -32.05  ล้านบาท
โซน 3    สำโรง                      -16.41  ล้านบาท
โซน 3    โขงเจียม                   -14.30  ล้านบาท
โซน 2    ศรีเมืองใหม่               -12.14  ล้านบาท
และโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ  บุณฑริก เขื่องใน น้ำขุ่น        
ส่วนโรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน  4   เดชอุดม                    88.88  ล้านบาท
โซน 2   ตระการพืชผล             74.20  ล้านบาท
โซน 1   ๕๐พรรษาฯ                63.26  ล้านบาท
โซน 3   วารินชำราบ                54.36  ล้านบาท

 

ข้อเสนอแนะ
1.เงินงบลงทุน (ค่าเสื่อมฯ) ขอให้มีการตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบยันระหว่างทะเบียนคุมงบลงทุน กับบัญชีแยกประเภท และบัญชีเงินฝากธนาคารมีวัตถุประสงค์ (งบลงทุน) และหากมีเงินงบลงทุนคงเหลือ ขอให้ท่านเร่งดำเนินการตามระเบียบพัสดุและใช้จ่ายเงินตามแผนรายการที่ได้รับอนุมัติ ตามห้วงเวลาต่อไป ห้ามนำงบลงทุนค่าเสื่อมไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินการโดยเด็ดขาด หากมีเงินเหลือจ่ายงบลงทุนและต้องการ เปลี่ยนแปลงรายการ ให้เสนอขออนุมัติต่อ นพ.สสจ.ก่อนดำเนินการ
2. ขอให้โรงพยาบาล มีการกำกับ การบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง ให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน
3. ให้กำชับการส่งรายงาน 407 ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตาม ควบคุม กับกับ สถานะเงินบำรุงโรงพยาบาล และให้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เพื่อความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง   ขอให้ยึดข้อมูลงบการเงินเป็นหลัก   ให้มีผู้ตรวจสอบ รับรองข้อมูลก่อนส่ง

           4. ขอให้โรงพยาบาล มีการกำกับ ควบคุม เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ โดยเฉพาะการรับรู้เงินโอน ธนาคารให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินโอน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินส่งให้ส่วนเกี่ยวข้อง และบันทึกบัญชีรับรู้ทันที ให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
3.

ต้นทุนบริการ

 

3.1 ต้นทุนให้บริการผู้ป่วยนอกและต้นทุนผู้ป่วยใน (Quick Method) ไตรมาส 1/2558  (ต้นทุนQMต.1.58.xlsx )
- รพช. ที่ผ่านผลประเมิน คือ   ม่วงสามสิบ   ดอนมดแดง   เหล่าเสือโก้ก   ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น   โพธิ์ไทร    โขงเจียม   สำโรง  วารินชำราบ  นาเยีย  สว่างวีระวงศ์    บุณฑริก  เดชอุดม  นาจะหลวย   และน้ำยืน
- รพช. ที่ไม่ผ่านผลประเมิน คือ เขื่องใน    50พรรษาฯ  ตาลสุม นาตาล สิรินธร   พิบูลมังสหาร และทุ่งศรีอุดม
- รพช. ที่ไม่สามารถประเมินผลได้ คือ ศรีเมืองใหม่  และน้ำขุ่น

 

3.2 ต้นทุนให้บริการผู้ป่วยนอกและต้นทุนผู้ป่วยใน (Quick Method) เดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ข้อมูลต้นทุน กพ.58.xlsx )  รพช. ที่มีต้นทุน RW สูง / ต่ำ ผิดปกติ คือ
- 50พรรษาฯ             41,527.51    บาท
- ศรีเมืองใหม่             67,214.74    บาท
- วารินชำราบ      17,447,536.29    บาท
- นาเยีย                  625,977.82    บาท
- โพธิ์ไทร                       51.88    บาท
ข้อสังเกต  ขอให้โรงพยาบาลที่มีข้อมูลต้นทุน RW ผิดปกติ   ตรวจสอบ เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย และข้อมูลบริการให้ถูกต้อง 

 

ข้อเสนอแนะ
1.ขอให้โรงพยาบาล มีการกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ มอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลบริการ และข้อมูลการเงินให้ถูกต้อง
2. ขอให้โรงพยาบาล รายงานผลต้นทุน แบบ Quick Method ประจำเดือนให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

            3. เมื่อสิ้นไตรมาส ขอให้โรงพยาบาลวิเคราะห์ผล ต้นทุน OPD / IPD เทียบกับค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลในกลุ่มระดับเดียวกันไม่ให้เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐาน และมีกระบวนการใช้ข้อมูลในการพัฒนาระบบบริการต่อไป
4.

เรื่องอื่นๆ 

 

ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบNon UC ปี 2558 (ข้อมูลเบิกจ่าย non-uc.xlsx)
ตามที่จังหวัดได้จัดสรรงบดำเนินงาน Non uc ปี 2558 ในส่วน Fix Cost  สสอ. แห่งละ 250,000.- บาท นั้น  ผลการดำเนินการเบิกจ่าย
-หน่วยงานที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย  คือ สสอ.เขื่องใน ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล สำโรง น้ำยืน
-หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 55  คือ ดอนมดแดง   ตาลสุม  เขมราฐ  กุดข้าวปุ้น    โพธิ์ไทร นาตาล   โขงเจียม วารินชำราบ  พิบูลมังสาหาร  สว่างวีระวงศ์   นาจะหลวย   และทุ่งศรีอุดม
สรุป การเบิกจ่ายงบดำเนินงาน (สสอ.) ภาพรวม ณ 24 มีนาคม 2558 เท่ากับ
ร้อยละ  39.96

 

ข้อเสนอแนะ
ขอให้ สสอ.ที่ยังไม่เบิกจ่าย และเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์เร่งดำเนินการด่วน  เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินร้อยละ 76%  ในไตรมาส 3  ต่อไป

 

งานการเจ้าหน้าที่

1.

แจ้งผลการพิจารณาการขอย้ายหมุนเวียนของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ประจำปี 2558
                    ตามที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ส่งข้อมูลการขอย้ายของข้าราชการ 3 สายงาน (แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) ผ่านระบบเวปไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 นั้น
บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาอนุมัติการขอย้ายของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 3 สายงาน ดังปรากฏรายละเอียดตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้

2.

การส่งใบขอย้ายภายในจังหวัด รอบที่ 1/2558
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สสจ.อุบลราชธานี  ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ประชาสัมพันธ์ให้  ข้าราชการ   ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้างชั่วคราว
(นักเรียนทุน)  ที่มีความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติงานภายในจังหวัดอุบลราชธานี  ในรอบที่ 1 ประจำปี 2558  สามารถส่งใบขอย้ายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่  20 เมษายน 2558  โดยขอให้ทุกหน่วยงานรวบรวมใบขอย้าย พร้อมหลักฐานประกอบการขอย้าย  ส่งเป็นภาพรวมของหน่วยงานภายในวัน เวลาที่กำหนด เพื่อทางจังหวัดจะได้รวบรวมเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

3.

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สสจ.อุบลราชธานี  ขอแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2558  ดังนี้

                    การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขอให้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ( วันที่ 1  ตุลาคม 2557 – วันที่ 31 มีนาคม 2558) เตรียมไว้ (ตามแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ  ซึ่งทาง สสจ.อบ. จะแจ้งกำหนดเวลาการส่งข้อมูลให้ท่านทราบต่อไป

                    การเลื่อนเงินเดือน
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือน ของบุคลากรภาครัฐ  ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามปกติ ส่วนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ชะลอการสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 ไว้จนกว่าร่างพระราชบัญญัติฯ จะประกาศใช้เป็นกฎหมาย  ดังนั้น เมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวง  กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.อบ. จะแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ (ตารางการบริหารวงเงิน ช่วงเงินเดือนและฐานค่ากลางในการคำนวณ ) ให้ท่านทราบต่อไป

4.

การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติครอบครัว

 

งานตรวจสอบภายใน

1.

แจ้งแผนกำหนดการตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานตรวจสอบภายใน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลชุมชน/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ดังนี้
1. รอบแรกกำหนดออกตรวจสอบวันที่ 9 , 10 , 21 เมษายน 2558
- อำเภอที่รับตรวจ ได้แก่ ตาลสุม , เขื่องใน , เมือง , ตระการพืชผล , นาตาล ,
ศรีเมืองใหม่ , สำโรง , วารินชำราบ , โขงเจียม , บุณฑริก , น้ำขุ่น และ เดชอุดม
2. รอบสองกำหนดออกตรวจสอบวันที่ 13 , 14 , 15 , 16 กรกฎาคม 2558
- อำเภอที่รับตรวจ ได้แก่ เหล่าเสือโก้ก , ม่วงสามสิบ , ดอนมดแดง , กุดข้าวปุ้น , โพธิ์ไทร , เขมราฐ , นาเยีย , พิบูลมังสาหาร , สิรินธร , สว่างวีระวงศ์ , นาจะหลวย , ทุ่งศรีอุดม และ
น้ำยืน
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่  21  กรกฎาคม 2558
- โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   วันที่ 22  กรกฎาคม  2558
จึงขอแจ้งให้ทุกหน่วยรับตรวจ แจ้งผู้เกี่ยวข้องและจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจสอบภายในตามกำหนดเวลาต่อไป

 

 

5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.
แจ้งการจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับประเทศ ปี 2558

ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานีได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ 3 รายการ 9 อำเภอ (ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก กุดข้าวปุ้น

ตระการพืชผล สว่างค์วีระวงศ์ เดชอุดม ทุ่งศรีอุดม น้ำยืน น้ำขุ่น) งบประมาณ 4,770,000 บาท พื้นที่ และให้

หน่วยบริการดำเนินการตามแนวทางดังนี้

 

1.1 เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุ ฯ และก่อหนี้ผูกพันในสัญญา ภายใน

เดือน พฤษาคม 2558 และเบิกจ่ายให้เสร็จภายในปีงบประมาณ พศ.2558

 

1.2.ตรวจสอบการโอนเงินที่เวปไซด์ สป.สช. http://www.nhso.go.th บริการออนไลน์  NHSO Budget 

รายงานการจ่ายเงินกองทุน

1.3 รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์มที่ 3)click ดูรายละเอียด

เครือข่ายรายงานทุกวันที่ 20 ของเดือน จังหวัดจะรวบรวมรายงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน จนกว่าจะเบิก

จ่ายเสร็จสิ้น

2.

การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ ปีงบประมาณ 2558 โดยให้หน่วยบริการ เบิกจ่ายค่า

ตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ จากเงินงบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรมาให้ในช่วง 6

เดือนแรก ของปีงบประมาณ  ตั้งเบิกก่อน 31 มีนาคม 2558 เพื่อสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจะรวบรวมข้อมูล

ส่ง สำนักบริหารการสาธารณสุข ประกอบการพิจารณาจัดสรรในงวดที่ 2 ต่อไป

3.

การตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2558   ไฟล์สรุปการตรวจราชการ Down load ได้ที่ www.ssj05.com

เพื่อใช้ประโยชน์ในการเร่งรัดพัฒนางานตามข้อเสนอแนะคณะตรวจราชการ และนำเสนอผลการแก้ไขใน

รอบที่ 2(1-3 กรกฎาคม 2558  อีก 3 เดือน)

 


5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.

Preparation for Measles and Rubella (MR) vaccine campaign, Age 2.5 – 7 years  in 1 May – 30 September

2015 click ดูรายละเอียด

2.

Situation of communicable diseases in Ubon click ดูรายละเอียด

 

 


5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1

สรุปผลการดำเนินงานยาเสพติด

1 ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัด 6,800 ราย)

1.1) ระบบสมัครใจ  เป้าหมาย 2,500 ราย

          ผลงาน จำนวน  837  ราย    คิดเป็นร้อยละ  33.48  รายละเอียดดังนี้

             - จิตสังคมบำบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร  4 เดือน   จำนวน  241  ราย

             - ค่ายบำบัด   หลักสูตร 9 และ 15 วัน                             จำนวน  596  ราย

1.2) ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย 4,000 ราย

         ผลงาน จำนวน 3,269 ราย  คิดเป็นร้อยละ 81.37

1.3) ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 300 ราย

         ผลงาน จำนวน   422 ราย  ผลงานเกินค่าเป้าหมาย 122 ราย

         รวมทุกระบบ   จำนวน  4,528  ราย คิดเป็นร้อยละ  66.59

 

ผลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯระบบสมัครใจ

      เป้าหมายติดตาม (ผู้ผ่านการบำบัดจากปีงบประมาณ 2557 จำนวน   2,096   ราย)

 • ได้รับการติดตาม  1,844 ราย  ร้อยละ  87.97
 • เลิกได้                     1,732 ราย  ร้อยละ  93.92
 • เสพซ้ำ                    112    ราย  ร้อยละ   6.085.5 งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
1.

กลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

จะดำเนินการฝึกอบรมพนักงานขับรถพยาบาลปลอดภัย ในระดับเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2558

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2558  ณ โรงแรมกิจตรง วิลล์ รีสอร์ท  ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลขามใหญ่

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวิทยากรจากสถาบันไอดี ไดร์ฟเวอร์ ขอความร่วมมือผู้บริหารส่ง

พนักงานขับรถยนต์เข้าร่วมอบรม

 

 

5.6 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
 1.
งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

วันที่ 8-9 เมษายน  2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการพยาบาลในชุมชน ณ สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดอุดรธานี ีเป้าหมายเป็นพยาบาลในชุมชน จากทุกอำเภอๆ ละ 2 คน รวมจำนวน 50 คน

2.
งานพัฒนาคุณภาพงานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

2.1 กำหนดการออกเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2558

                                วัน เดือน ปี

โรงพยาบาลเป้าหมาย

วันที่ 3 เมษายน 2558

นาตาล

วันที่ 8 เมษายน 2558

นาเยีย

วันที่ 10 เมษายน 2558

โพธิ์ไทร, ๕๐ พรรษาฯ

วันที่ 20 เมษายน 2558

ตระการพืชผล

วันที่ 22 เมษายน 2558

สิรินธร, ศรีเมืองใหม่, ศูนย์อนามัยฯ

วันที่ 23 เมษายน 2558

พิบูลมังสาหาร

วันที่ 24 เมษายน 2558

ทุ่งศรีอุดม

                      วันที่ 28 เมษายน 2558                                 น้ำขุ่น

วันที่ 29 เมษายน 2558

รพ.สรรพสิทธิประสงค์, สำโรง

2.2 กำหนดการออกเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการงานรังสีวินิจฉัย ปี 2558

                              วัน เดือน ปี

โรงพยาบาลเป้าหมาย

วันที่ 21 เมษายน 2558

ม่วงสามสิบ, เขื่องใน

วันที่ 22 เมษายน 2558

เขมราฐ, นาตาล

วันที่ 24 เมษายน 2558

โพธิ์ไทร, กุดข้าวปุ้น

วันที่ 27 เมษายน 2558

สว่างวีระวงศ์, พิบูลมังสาหาร

 

 

5.7 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชชนนี

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยกำหนด kick off โครงการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 2

เมษายน  2558 ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต

***ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมที่หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฎ และขอเชิญ

ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ของโรงพยาบาล, สาธารณสุขอำเภอ, และ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุกแห่งร่วมกิจกรรมการ แต่งกายใส่เสื้อสีม่วง

 

 

5.8 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 1.

การพัฒนามาตรฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเทศบาล สมัครเข้า

ร่วมโครงการ 43 แห่ง(ร้อยละ 72.88) ผ่านเกณฑ์  9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.25 (เกณฑ์ร้อยละ  50) ทีมจังหวัด

ได้จัดแผนออกประเมินรับรอง เฉพาะอำเภอที่ประเมินตนเอง ผลการรับรองของทีมระดับกรม ในเดือน

มีนาคม ผ่านเกณฑ์ระดับเกียรติบัตรรับรอง 4   เทศบาลคือ

 • เทศบาลตำบลนาเยีย   ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาดสด

 • เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม    ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในที่สาธารณ(แผงลอย)

 • เทศบาลตำบลตาลสุม   ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร

 • เทศบาลตำบลตระการพืชผล   ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป
2.
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตาม  Road Map การจัดการขยะของรัฐบาล

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 12  อุบลราชธานี  รายงานผลการสำรวจขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2557

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุบลราชธานีปีงบประมาณ 2558 โดยสรุปดังนี้

 ลำดับ

               รายการข้อมูล

จำนวน

ร้อยละ

1

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

1,188.49 ตัน/วัน

 

2

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปกำจัดได้

560.76 ตัน/วัน

47.18

3

ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดได้ถูกต้อง

352.62 ตัน/วัน

29.67

4

ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดไม่ถูกต้อง

208.14 ตัน/วัน

 

5

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

93.09 ตัน/วัน

 

6

ปริมาณขยะมูลฝอยสะสม

87,465.60 ตัน

 

7

อปท.ที่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมด

107  แห่ง

 

8

อปท.ที่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยและกำจัดถูกต้อง

51 แห่ง

47.66

แนวทางจัดการขยะมูลฝอยที่สำคัญ  ในบทบาทของสำนักงานสาธารณสุข

  หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดระดับครัวเรือน  ธนาคารขยะ รวมรวมขยะอันตราย
  • เร่งรัดการพัฒนามาตรฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)
  • สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกและบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นอย่างจริงจัง
3.
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ click ดูรายละเอียด

สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี    ดังนี้

   ลำดับ

รายการข้อมูล

จำนวน ตัน/ปี

ร้อยละ

1

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สปส.

358.56

47

2

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของ รพช.

331.56 

44

3

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สังกัดอื่น

 38.48

5

4

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของ  รพ. เอกชน

26.15

4

 

รวม

754.75

 

แผนการดำเนินงานที่สำคัญ

- รพ.ใหม่ 5 แห่ง กำลังดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน เรื่อง ที่พักมูลฝอย และ พาหนะเก็บขน

- ควบคุมกำกับระบบการขนส่งกำจัดโดยใช้ระบบใบกำกับการเก็บขน

- การรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจาก รพ.สต.เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง โดยให้ โรงพยาบาลเป็นศูนย์รวบรวม

 

 

 

5.9 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.

และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัด ระหว่าง

วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร โดยประทับแรม ณ

เรือนรับรองเขื่อนสิรินธร

ทั้งนี้ กำหนดการเยี่ยมฯ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนอ่างศิลา ต.อ่างศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร ซึ่งคณะตรวจพื้นที่ พอ.สว. กรมราชองครักษ์ พลเรือเอก ไตรภพ พิชัยกุล และคณะรวม 11

ท่าน จะเดินทางตรวจพื้นที่ ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2558 โดยเข้าพักที่ โรงแรมสุนีย์แกรนด์

ข้อแนะนำการเข้าเฝ้าฯ และผังการเสด็จเยี่ยม click  ดูรายละเอียด

2

สรุปผลการตรวจสอบและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทันตกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2558 click  ดูรายละเอียด

3

แผนออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

 • วันที่ 9 เมษายน 2558 บ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน

 • วันที่ 23 เมษายน 2558 บ้านโนนแสงเพชร หมู่ที่ 5 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น

 

 

 

5.10 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน กุมภาพันธ์ 2558

ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.901 (click) ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.936(click)

2.

จำนวนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ จำแนกรายรพ./อำเภอ และรายเดือน click  ดูรายละเอียด

3.

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา

ลาว และกัมพูชา ที่ไม่สามารถดำเนินการพิสูจน์สัญชาติได้ทันตามกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2558

โดยจะผ่อนผันให้สามารถอยู่ในประเทศไทยได้อีก 1 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2559

เพื่อให้แรงงานได้ไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

จังหวัดอุบลราชธานีจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop

Service) ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2558 ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานจัดหา

งานจังหวัดอุบลราชธานี (เนื่องจากอยู่ในกลุ่มที่ซื้อประกันสุขภาพฯในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2557

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใบรับรองแพทย์ครั้งนี้มีอายุ 1 ปี ทำให้ในการมาจดทะเบียนฯ ครั้งนี้จึง

ไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่ แต่ให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมอีก 6 เดือน ในราคา 900 บาท เด็ก 0-7 ปี ราคา 365

บาท  เพื่อให้ประกันสุขภาพหมดอายุพร้อมกับการอนุญาตทำงานในวันที่ 31 มีนาคม 2559)

4.

สปสช.จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการงบประมาณปี 2558  จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 8 เมษายน 2558

ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 08.30 น. กลุ่มเป้าหมาย ผอ.รพ.ทุกแห่ง และ

สสอ.ทุกแห่ง

5.

แจ้งคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 514/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปัญหาสถานะทางการเงิน

และปรับปรุงระบบการเงินและบัญชีของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

click  ดูรายละเอียด

 

 

 

5.11 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
1.

ขอขอบคุณ ทีมงานและอสม. จาก สสอเมืองและ สสอ.วาริน ฯ ในการนำ อสม. เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนาม

เนื่องในวันไทยอาสาป้องกันชาติ 4 มีนาคม 2558  ณ ลานสวนสนาม มณฑบทหารบกที่ 22 อำเภอวารินชำราบ

2.

โครงการพัฒนาอสม.อาเซียน ปี 2558  

- วันที่ 10 เมษายน 2558 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อสม.อาเซียน ณ ห้องประชุม สสจ.อบ. 

- วันที่ 28 - 29 เมษายน 2558 จัดการอบรมการพัฒนา อสม.อาเซียน ณ ศูนย์การเรียนรู้เสรษฐกิจ พอเพียง ฯ

อ.วารินชำราบ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อสม.ใน ๑๐ อำเภอ ดังนี้

อ.เขมราฐ, นาตาล, โพธิ์ไทร, ศรีเมืองใหม่, สิรินธร, โขงเจียม, บุณฑริก, น้ำยืน, น้ำขุ่น, นาจะหลวย

รวมกลุ่มเป้าหมาย 250 คน(รายละเอียดแต่ละอำเภอจะมีหนังสือแจ้งอีกครั้งหนึ่ง)

3

งาน สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี 

-วันที่ 22 เมษายน 2558 กำหนดการประชุม งานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี และการมอบ

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ณ อาคารไพรพยอม มรภ.อุบลราชธานี 

4

วันที่ 7  พฤษภาคม 2558 กำหนดจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ณ หอประชุมไพรพะยอม  มรภ.อุบลราชธานี

(รายละเอียดในการจัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 

 

 

5.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

พื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล สมัยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ มูลนิธิกาญจนาบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ออกคัดกรอง

มะเร็งเต้านม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่ 24,27,28,29 เมษายน 2558  โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม

เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และ ด้อยโอกาส

2.

สำนักสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย(สสว.) ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน  2558

3.
  การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2558 (BRFSS) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับเขต

  ขอให้อำเภอเป้าหมายจำนวน 13 อำเภอ (ตาลสุม, เมือง, เขื่องใน, ม่วงสามสิบ, ตระการพืชผล, เขมราฐ,

  ศรีเมืองใหม่, โพธิ์ไทร, วารินชำราบ, สิรินธร, สว่างวีระวงศ์, เดชอุดม  และน้ำยืน)

  ***ดำเนินการสำรวจให้แล้วเสร็จและส่ง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สนง.สสจ.อุบลราชธานี ไม่เกินวันที่ 10

  เมษายน 2558

4.
  แผนการออกคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ ประจำเดือน เมษายน  2558
  • 21 เมษายน  2558                อำเภอเหล่าเสือโก้ก

  • 28 เมษายน  2558                อำเภอโพธิ์ไทร   

 

 

 

5.13 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.

งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

ให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อมในการสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงาน ปฐมภูมิ

(Quality and Outcome Framework : QOF) click  ดูรายละเอียด

2.

แจ้งการจัดสรรล่วงหน้างบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานปฐมภูมิ (Quality and Outcome

Framework : QOF)  click  ดูรายละเอียด

 

 

5.14 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

- การประชุม อปท.รวมใจ ปี 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 23  เมษายน  2558  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม

โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2.

งานอาหารปลอดภัย

- การประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี  ในวันพฤหัสบดีที่  9  เมษายน  2558  เวลา 13.00 น.

เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี

3.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

- ขอเชิญ เภสัชกร พยาบาล และบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข้าร่วม

การประชุม การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Express และระเบียบความรู้ด้านบริหารเวชภัณฑ์

ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

(รายละเอียดตามหนังสือ ที่ อบ.0032.008/1940  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558)

 

 

 

5.15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 

5.16 งานบริการสุขภาพ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
          


     
: เรื่องอื่นๆ
1.

ชมรมจริยธรรม

การคัดเลือกหน่วยงาน/โรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม  คนดีศรีสาธารณสุข และ

ประกวด เรียงความ ขอให้ทุกอำเภอดำเนินการคัดเลือก ดังนี้

1. หน่วยงาน/โรงพยาบาลคุณธรรมเป็นตัวแทนระดับอำเภอๆ ละ 1 แห่ง

2. คนดีศรีสาธารณสุข อำเภอละ 4 คน

- กลุ่มข้าราชการ 2 คน (ระดับบริหารงาน 1 คน ระดับปฏิบัติการ 1 คน)

- กลุ่มลูกจ้าง 2 คน (ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานราชการ/พกส./ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน)

3. เรียงความ ประเด็น “สาธารณสุขสามัคคี ทำความดี เพื่อประเทศไทย” อำเภอละ 1 เรื่อง

ส่งจังหวัด ภายในวันที่ 30 เม.ย.58 โดยจะดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับโซน ระดับจังหวัดและส่งเขต

สุขภาพ ที่ 10 ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ต่อไป