<-- -->
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2/2561 วันที่  31  มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.


   ระเบียบวาระก่อนการประชุม

1. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


   : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ    
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   1 / 2561           Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่  1/2561

3.1 สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน มกราคม 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด    
: เรื่องจาก รพศ. รพท.และศูนย์วิชาการ
4.1

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

 4.2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพ. ๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินชำราบ, รพร.เดชอุดม )
4.3

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10

4.4

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10

4.5

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

4.6

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี

4.7

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

4.8

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

4.9

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

4.10

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

4.11

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

4.12

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธาน   
: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

การเงิน

 

1.การส่งงบทดลอง
1.1 ติดตามการส่งงบทดรองประจำเดือน ธันวาคม 2560 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ
Click
เพื่อดูรายละเอียด
       

โซน 1      - แม่ข่าย ส่งครบ 
                 - ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
                 - สสอ.    ส่งครบ
โซน 2      - แม่ข่าย ส่งครบ
                 - ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ โพธิ์ไทร
                 - สสอ.   ส่งครบ             
โซน 3      - แม่ข่าย ส่งครบ     
                 - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ พิบูลมังสาหาร 
                 - สสอ.   ส่งครบ
โซน 4      - แม่ข่าย ส่งครบ  
                 - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
                 - สสอ. ส่งครบ    

  

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.)  Click เพื่อดูรายละเอียด

- รพช. แม่ข่ายคะแนนไม่เต็ม 100 คะแนนมี จำนวน 1 แห่ง คือ ตระการพืชผล
- รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 คะแนน มี จำนวน 4 แห่ง คือ เขื่องใน  โขงเจียม พิบูลมังสาหาร และเดชอุดม

  

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้ ทุกเครือข่าย กำชับผู้เกี่ยวข้องสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน ตลอดจนควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ติดตามข้อมูล การตรวจสอบ คุณภาพ ข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี

2. Audit ผลการส่งรายงานและตรวจสอบผลคะแนนทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย หากไม่ผ่านในรายการใด ต้องปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่งนั้น  
  2.

การเฝ้าระวังการเงินการคลัง

2.1. แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน กันยายน 2560 มีผลการประเมินดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

เดือนพฤศจิกายน 2560... โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3  คือ  ๕๐พรรษาฯ และ วารินชำราบ    

เดือนธันวาคม 2560...

โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ สำโรง

โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ๕๐พรรษาฯ และ วารินชำราบ

 

2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนธันวาคม 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด

สถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับ ธันวาคม 2560 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น ติดตามการบริหารการเงินการคลัง          

ข้อมูลเดือนธันวาคม 2560 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3    วารินชำราบ             - 69.10    ล้านบาท
โซน 1     ๕๐พรรษาฯ              - 37.64    ล้านบาท
โซน 2     สำโรง                       -   7.11    ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ  เดชอุดม บุณฑริก น้ำขุ่น และน้ำยืน

โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3   วารินชำราบ                94.70     ล้านบาท
โซน 4   เดชอุดม                       72.63     ล้านบาท
โซน 1   ๕๐พรรษาฯ                 72.36      ล้านบาท
โซน 2   ตระการพืชผล            52.12      ล้านบาท

 

ข้อเสนอแนะ  
ขอให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุ รายการ ที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยควบคุม กำกับ อย่างเข้มงวด

 

2.3.รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ Click เพื่อดูรายละเอียด

สถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561  เกินกำหนดชดใช้หลักฐานเงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 1,066,448.00 บาท มีผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัด ให้ผู้ยืมส่งหลักฐาน ชดใช้เงินยืม โดยด่วนต่อไป

  3.

การยื่นภาษีเงินได้ ปีภาษี 2560

3.1 งานการเงินฯส่งหนังสือรับรองเงินได้ ปี 2560 ของ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ที่เบิกเงินทางสำนัก งานสาธารณสุขจังหวัด  โดยได้จัดส่งไปที่ สสอ.และ รพ.เรียบร้อยแล้ว ขอให้ดำเนินการ แจกจ่ายให้เจ้าตัว หากมีข้อผิดพลาด ประการใด ขอให้ประสานโดยตรงที่งานการเงิน 045-241920 ต่อไป

 

3.2 หนังสือรับรองการหักเงิน กบข. ปี 2560  ขณะอยู่ระหว่างดำเนินการของกองทุนฯ คาดว่าหนังสือรับรองฯ จัดส่งถึง จังหวัด ประมาณต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2561 แล้วจะดำเนินการแจกจ่ายให้หน่วยงานย่อยต่อไป

 

3.3 การยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีนายจ้าง ยื่นแทนพนักงาน สำหรับการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2560 กรณีนายจ้างยื่นแทน พนักงาน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก รวมเร็ว ประหยัดเวลา  โดยเจ้าตัวต้องส่งข้อมูลแนบไฟล์ นามสกุล xls ผ่านหน่วยงานสังกัด ให้ สนง.สสจ.อบ  เพื่อดำเนินการแทน  และส่งข้อมูลให้สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ต่อไป โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้

1.เลขประจำผู้เสียภาษีของผู้มีเงินได้
2.คำนำหน้าชื่อ
3.ชื่อ-สกุล
4.จำนวนเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)
5.จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่นำส่ง
6.ค่าลดหย่อนอื่นๆ (ถ้ามี)

 

3.4 การยื่นแบบและชำระภาษีด้วยตนเอง  ซึ่งดำเนินการได้ทั้งทาง อินเตอร์เน็ต และที่สรรพากรพื้นที่ ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม - 9 เมษายน 2561

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.

กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2561   Click เพื่อดูรายละเอียด (กำหนดการ)

2
สรุปผลการดำเนินงานค่าเสื่อม  Click เพื่อดูรายละเอียด Invest  
  3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบ Non UC Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.

สถานการณ์โรคติดต่อ (โรคคางทูม อีสุกอีใส ไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่)  Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค
2.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค  
Click เพื่อดูรายละเอียด
2.2 ผลการคัดกรองและขึ้นทะเบียนรักษา จำแนกรายอำเภอ (เอกสารหมายเลข 3)  Click เพื่อดูรายละเอียด       

3.

ประชุม พัฒนาศักยภาพสำหรับทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบการรักษาและดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์
Click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัดของจังหวัดอุบลราชธานี

ปี 2561 จำนวนทั้งหมด 5,019 ราย) จากระบบต่างๆดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมกราคม 2561
Click
เพื่อดูรายละเอียด

 

5.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

สรุป CMI เดือนธันวาคม 2560 จำแนกราย รพ. Excel Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ข้อมูลผู้ป่วยใน ตค.60 – ธค.60 Excel Click เพื่อดูรายละเอียด

1) SumAdjRW รายจังหวัด

2) จำนวนส่งข้อมูล

3) SumAdjRW รายโรงพยาบาล

4) ชดเชยรายจังหวัด

5) ชดเชยรายโรงพยาบาล

6) ข้อมูลส่งทันเวลารายโรงพยาบาล

7) ข้อมูล 5 อันดับโรคแรกราย รพ.

 3.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนธันวาคม 2560
ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.967Click เพื่อดูรายละเอียด    ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.997  Click เพื่อดูรายละเอียด  

 

 

5.6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 25 มกราคม 2561)

 • ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 ผลงาน ไตรมาส 2
  ผลงาน ร้อยละ 26.92 (ระดับประเทศ ร้อยละ 23.30 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 29.39) Click เพื่อดูรายละเอียด  

 • ร้อยละหน่วยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปากผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
  ผลงาน ร้อยละ 1.48 (ระดับประเทศ ร้อยละ 3.53 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 1.50) Click เพื่อดูรายละเอียด  

 • ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
  ผลงาน ร้อยละ 25.71 (ระดับประเทศ ร้อยละ 11.83 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 17.35) Click เพื่อดูรายละเอียด  
2.

งาน พอ . สว .

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านแดงหม้อ หมู่ที่ 1 ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านแขมใต้ หมู่ที่ 6 ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

 

 

5.7 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
1.

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

1.1 สถานการณ์ การรับรอง HA จังหวัดอุบลราชธานี

***โรงพยาบาลรพ.นาตาล ผ่านการรับรอง ขั้น 1

1.2 แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงพยาบาลให้ผ่านการรับรอง  

1.2.1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่าย ในโรงพยาบาลเป้าหมาย ขั้น 2 โดยเดือน กุมภาพันธ์ 2561 มีแผนการออกเยี่ยม โดยทีม QLN ดังนี้ 

  • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการเยี่ยมโดยทีม QLN ที่ รพ.โพธิ์ไทร
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการเยี่ยมโดยทีม QLN ที่ รพ.ทุ่งศรีอุดม   
1.2.2 โรงพยาบาลขั้น 3 ที่ต้องธำรงสภาพ 2 แห่ง มีแผนดำเนินการ ออกเยี่ยมโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และทีม พี่เลี้ยง QRT เฉพาะด้าน ดังนี้
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
  กำหนดการเยี่ยม รพ.สิรินธร (ประเมิน Re-ac วันที่ 7-8 มีนาคม รอการยืนยัน สรพ.)
 • วันที่ 23 มีนาคม 2561
  กำหนดการเยี่ยม รพ.ดอนมดแดง (ประเมิน Re-ac 19-20 เมษายน 2561 รอการยืนยันสรพ.)
2.

การพัฒนาคุณภาพคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC)

2.1 จำนวนแพทย์อบรมระยะสั้นหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวจำนวน 11คน (รุ่น 7 = 2 คน, รุ่น 8 = 6คน, รุ่น 9 = 3 คน) รายชื่อตามเอกสารแนบ (รายชื่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้นปี 61.xlsx)

2.2 เขตสุขภาพที่ 10 ให้ทุกอำเภอสำรวจจำนวนบุคลากรตาม Major Criteria ใน PCC Catchment Area ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ (อัตรากาลังใน PCC.xlsx) ส่งมายังกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    E-mail: DHSubon@Gmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

3.

การพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว

เขตสุขภาพที่ 10 ให้ทุกอำเภอยืนยันเป้าหมายการพัฒนารพ.สต.ติดดาวปี 2561 ตามเอกสารแนบ (เเบบฟอร์มเป้าหมายรพ.สต. 61.xlsx) Click เพื่อดูรายละเอียดหากมีการปรับเปลี่ยนให้แจ้งมายังกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ E-mail: DHSubon@Gmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

4.

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
กำหนดการตรวจเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดประจำปี 2561

ลำดับ

วัน / เดือน /ปี

เป้าหมาย

1

13 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลนาเยีย

2

15 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

3

20 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลน้ำยืน

4

21 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลโขงเจียม

5

22 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

6

26 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

7

28 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ขอให้โรงพยาบาลเป้าหมายส่งผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ (Checklist-MT 2560) ให้คณะกรรมการก่อนวันการประเมิน 1 สัปดาห์

  5.

มาตรฐานงานห้องปฏิบัติการชันสูตรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำหนดการส่งและตรวจ ตัวอย่าง EQA ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก ของงานห้องปฏิบัติการชันสูตรในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2561 โดยศูนย์วิทย์ฯ

 • วันที่ 30 มกราคม 2561   รพ. ทุกแห่งตรวจสอบการรายงานผลการตรวจทุกรายการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 รพ.ทุกแห่งรวบรวมข้อมูลการตรวจทุกรายการส่งศูนย์วิทย์ฯ

 

 

 

5.8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

1.1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  กำหนดจัดประชุมแกนนำนักเรียน นักศึกษา หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ยาผิดวัตถุประสงค์ ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1.2 เครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  กำหนดจัดประชุมวิชาการเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

1.3 ร่วมออกหน่วย พอ.สว. เพื่อออกให้บริการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ความรู้ และให้คำแนะนำในการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ขอ อย.)  

1.4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ รพ.สต เขต10 ณ โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จ.อุบล (เปิดการประชุมและมอบนโยบาย โดย นพ.พูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา)

  2.

งานทะเบียบใบอนุญาต

2.1 กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลฯ  ครั้งที่ 1/2561  ในวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2561         
เวลา 13.30–16.30 น.  ณ  ห้องประชุมริมน้ำ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีสถานพยาบาลที่เข้า พิจารณาเพื่ออนุญาตรายใหม่  และแจ้งเลิกกิจการ  

2.2 กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี 

3.

 งานบริหารเวชภัณฑ์

สรุปผลการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU ขั้นที่ 1 และ 2  ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561  และการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุเอกซเรย์) ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561 click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.9 กลุ่มงานนิติการ
1.

รายงานผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม 2561  click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.10 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1.

แผนการจัดการสิ่งปฏิกูลจังหวัดอุบลราชธานี(Roadmap) ปีงบประมาณ 2561-2563  ได้มีหนังสือเวียนถึง

ท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ให้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม Roadmap

การจัดการสิ่งปฏิกูล ในส่วนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอให้รายงานความก้าวหน้าตามแบบรายงาน

รายไตรมาส และทำบันทึกเสนอนายอำเภอทุกครั้ง ไตรมาสที่ 1 มีรายงานแล้ว 5 อำเภอ (เขื่องใน,เมืองใหม่ สำโรง, พิบูล, นาเยีย) click เพื่อดูรายละเอียด (file หนังสือสั่งการ)     click เพื่อดูรายละเอียด (ppt.)

  2. การประเมิน GREEN and CLEAN Hospital จะเริ่มออกประเมิน เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 เริ่มจากโรงพยาบาล ที่มีเป้าหมายการยกระดับ click เพื่อดูรายละเอียด
  3. การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA มีเทศบาลที่หมดอายุการรับรองจำนวน 20 เทศบาล ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เทศบาลสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ของเทศบาลและ
ประชาชนในพื้นที่ click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.11 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
1.

ข้อมูลผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐) click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.12 ลุ่มงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
                   ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับข้อสั่งการจากจังหวัดอุบลราชธานี
ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดตาม พระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แก่ร้านค้า สถานบริการ สถานประกอบการ ร้านอาหาร และหน่วยงานอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้  จึงขอให้ท่านดำเนินการออกตรวจ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในร้านค้า สถานประกอบการร้านอาหาร และสถานที่อื่นตาม ที่กฎหมายกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจะได้รายงานต่อผู้ว่าราชการในโอกาสต่อไป

  2.

การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับ สคร 10. จัดประชุมพัฒนา ศักยภาพบุคลกร ในการบังคับใช้กฎหมายควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  จึง ขอความเชิญ บุคลากรในพื้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน คือ จาก สนง.สาธารณสุข อำเภอละ 1 คน และ สถานีตำรวจภูธรในแต่ละอำเภอ (ระดับอำเภอ)จำนวน 1 คน  เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จ.อุบลราชธานี และโปรดแจ้งรายชื่อให้กลุ่มงานควบคุม โรคไม่ติดต่อ ภายใน 12 กุมภาพันธ์ 2561

  3.

การประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงานเบาหวานและความดันโลหิตสูง จากโรงพยาบาล ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล ชุมชนทุกแห่ง แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อเก็บรวบรวม ข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดัน โลหิตสูง ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

  4.

การประเมินตนเอง เพื่อค้นหาแบบอย่างที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการดำเนินงาน โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) โรคไตเรื้อรัง (CKD)

กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กำหนดให้เครือข่ายบริการทุกอำเภอ ประเมินตนเอง เพื่อค้นหาแบบอย่าง ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการดำเนินงาน โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) โรคไตเรื้อรัง (CKD)     ***โดยขอความร่วมมือในการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนด  และส่งกลับไปที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ทางอีเมล์ ncdssjubon@gmail.com , pomwank@gmail.com เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ต่อไป

 

 

5.13 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน

ไม่มีวาระการประชุม 

 


5.14 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไม่มีวาระการประชุม 

 

 

5.15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไม่มีวาระการประชุม 

 

 

5.16 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข

ไม่มีวาระการประชุม  

 

5.17 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย

ไม่มีวาระการประชุม  

 

5.18 กลุ่มงานบริการสุขภา

ไม่มีวาระการประชุม  

 

5.19 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.20 ศูนย์ธรรมาภิบาล

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.21 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

6.2 โรงพยาบาลชุมชน

 


     
: เรื่องอื่นๆ
ไม่มี ( ทดสอบบบบบบบ)