<-- -->
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น.


    วาระก่อนการประชุม

   
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ     

 


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  10/2559  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 10
/2559

 

สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน ตุลาคม 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
4.1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2
โรงพยาบาลทั่วไป
4.3
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.4
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.5
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.6
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.7
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี
4.8
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี
4.10
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.12 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10


   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

การเงิน

 

1.1 งบทดลอง
กลุ่มประกันสุขภาพ สป.แจ้งกำหนดการให้หน่วยบริการส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559 ให้ส่งภายใน วันที่ 20 ธันวาคม 2559

 

ข้อเสนอแนะ... 
ขอให้เครือข่าย กำชับผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวข้องบันทึกบัญชีและสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังบัญชีปี 2560 ส่งงบทดลองตามกำหนดต่อไป

1.2 การเฝ้าระวังการเงินการคลัง        

 

     1.2.1. การพัฒนาคุณบัญชี ปี 2560 ระดับเขต ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพบัญชีต่อเนื่อง โดยให้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้สอดคล้องกันผังบัญชีใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายผ่านการประเมิน ร้อยละ 90 ส่วนรายละเอียด คณะกรรมการระดับเขตจะเชิญประชุมนักบัญชีของโรงพยาบาลทุกแห่งในเขต เพื่อชี้แจง แนวทางการบันทึก บัญชี และเกณฑ์การประเมิน ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

     1.2.2. FAS ระดับเขต ได้กำหนดนโยบาย การพัฒนาและประเมิน FAS ต่อเนื่อง ใหม่ มีเป้าหมายการประเมิน ต้องผ่านการประเมินร้อยละ 90 ส่วนรายละเอียดและเกณฑ์ประเมิน คณะกรรมการระดับเขต จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

ข้อเสนอแนะ
    ให้โรงพยาบาลเตรียมการ เพื่อปฏิบัติการทั้งด้านบัญชี และด้านประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามกระบวนงาน ที่กำหนด โดยเคร่งครัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานรองรับการประเมินระดับเขต ต่อไป

2.

การพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติครอบครัว

ผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จำนวน 4 ราย ตามบัญชีแนบท้ายนี้

1. นายพรพรรธน์ มันตะสูตร ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

เริ่มรับ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

2. นางสาวมณีรัตน์ นริษทิ์ภูวพงษ์ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลมะเร็ง

เริ่มรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

3. นายวัฒนพงศ์ สุภมงคลชัยกุล ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ สังกัด รพ.สรรพสิทธิประสงค์

เริ่มรับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

4. นายกันต์ ลัทธพรรณงาม ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลมะเร็ง

เริ่มรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ไม่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จำนวน 1 ราย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

•  นายสีหชาติ ลิมปิวัฒนา ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป  

 

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

การพิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1

เชิญประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เขตสุขภาพ ที่ 10

ด้วย เขตสุขภาพที่ 10 กำหนดให้มีการประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติราชการ ( Performance Agreement ) กระทรวงสาธารณสุข และถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้

1. นพ.สสจ. ผอ.รพท.รพศ.

2. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

3. รองผู้อำนวยการ : ฝ่ายการแพทย์ กลุ่มการพยาบาล กลุ่มบริหาร รพศ.รพท.

4. คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ 11 กลุ่มๆละ 4 คน

5. ประธานหรือเลขานุการ และผู้ประสานงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 23 สาขา

6. หัวหน้ากลุ่มงานใน สสจ.

7. หน.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หน.กลุ่มงาน พรส.ใน รพท.รพศ.

8. ผอ.รพซ. สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง Click เพื่อดูรายละเอียด

2

หนังสือด่วนที่สุดที่ สธ 0205.06 /ว 954 ลว 15 พฤศจิกายน 2559 ส่งสำเนาหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505 /ว 376 ลว 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ และยึดถือกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 7. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ใช้กลไกการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมให้มากที่สุด เพราะจะช่วยให้ ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนหลงเชื่อข้อมูลที่มีการบิดเบือน รวมทั้งรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อประกอบการจัดทำและดำเนินโครงการอย่างจริงจัง ให้กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ถือว่าการจัดทำประชาคม และการรับฟังความเห็นเป็นกระบวนการ ที่ต้องดำเนินการทุกโครงการ   

3.

กำหนดการ นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระหว่างวันที่ 9- 25 มกราคม 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.
สถานการณ์โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ Click เพื่อดูรายละเอียด
2.
แนวทางการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ฉบับแก้ไข พฤศจิกายน 2559  Click เพื่อดูรายละเอียด
3.
แนวทางการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ Zika Click เพื่อดูรายละเอียด
4.

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกรายอำเภอ ปี 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

5.
หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นกลุ่มก้อน เดือนตุลาคม 2559Click เพื่อดูรายละเอียด
6.

ค่า HI, CIClick เพื่อดูรายละเอียด

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัดของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี ๒๕๖๐ จำนวนทั้งหมด ๖ , ๘๐๐ ราย

ระบบสมัครใจ เป้าหมาย ๒ , ๔๐๐ ราย

ดำเนินการได้ ๗๕ ราย คิดเป็นร้อยละ 3.125 รายละเอียดดังนี้

- จิตสังคมบำบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร ๔ เดือน จำนวน ๗๕ ราย

- ค่ายบำบัด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”(ศอ.ปส.จ.อบ.) จำนวน ๐ ราย

- ค่ายบำบัดในอำเภอ (งบท้องถิ่น) จำนวน ๐ ราย

ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย ๔ , ๑๐๐ ราย

ดำเนินการได้ ๒๖๐ ราย ร้อยละ ๖.๓๔

ระบบต้องโทษ เป้าหมาย ๓๐๐ ราย

ดำเนินการได้ ๐ ราย

รวมทุกระบบ จำนวน ๓๓๕ ราย

2

การควบคุมตัวยา/สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด Click เพื่อดูรายละเอียด

3.

การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี
3.1 สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE แจ้งกำหนดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้เตรียมความพร้อม ทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1 ทีม คือ รุ่น Pre - Teenage อายุ 9 ปีขึ้นไป – 14 ปีบริบูรณ์ จากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

 

3.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ เวทีลานกิจกรรมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ***ขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว และคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ด้านการร้องเพลงและการเต้น เพื่อเป็นตัวแทนระดับอำเภออย่างน้อยอำเภอละ ๑ คู่ (ชาย –หญิง) ยกเว้น อำเภอเมือง อุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ อย่างน้อยอำเภอละ 2 คู่ (ชาย –หญิง) เพื่อร่วมกิจกรรมการประกวด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

***ส่งรายชื่อตัวแทนระดับอำเภอ พร้อมหลักฐาน/เอกสารประกอบการประกวด ณ กลุ่มงานการแพทย์และ สุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นี้

 

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเด็ก/เยาวชน และครอบครัว(ปรับทุกข์ สร้างสุข) ใน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ   ห้องศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ( Friend corner ) ผู้เข้าร่วมรับคำ ปรึกษา 9 ครอบครัว ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน   กลุ่มสอดส่องและฟื้นฟูฯ จึงได้คัดกรอง เด็ก/เยาวชนที่มีสภาพปัญหาด้านสัมพันธภาพภายในครอบครัว โดยสรุปประเด็นดังนี้                                

1 . ให้เด็กและเยาวชน ทำกิจกรรมกลุ่มโปรแกรม การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

2. ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการทำหน้าที่ของครอบครัว ที่จะช่วยเหลือดูแลเด็ก/เยาวชน

3 . เด็ก/เยาวชนและครอบครัวปรับทัศนคติการ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยเด็ก/เยาวชนต่างให้คำมั่น สัญญาที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้ดีขึ้น                                  

4 . สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ให้กำลังใจกับทุกครอบครัว ที่จะร่วมกันสร้างเด็ก/เยาวชน ที่ดี กลับสู่สังคม โดยจะติดตามผลจากการรายตัว  

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม ได้ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 1 และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพจิตตามหลัก 3 L และสุขภาพจิต ในวัยรุ่นมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา กศน.อำเภอตาลสุม จำนวน 150 คน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ดำเนินการออกประเมิน การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 22–29 พฤศจิกายน 2559   จำนวนทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนระดับอำเภอ ประกวด ระดับจังหวัดต่อไป

 

5.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนตุลาคม 2559 ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.968
Click เพื่อดูรายละเอียด
 ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.998 Click เพื่อดูรายละเอียด

2.
สรุป CMI เดือนตุลาคม 2559  Click เพื่อดูรายละเอียด
3.
สรุปข้อมูลได้รับจัดสรรงบผู้ป่วยในปี 60 ตามอัตราจ่าย Global budget เดือนตุลาคม 59 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

5.6   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณหน่วยงาน ที่สนับสนุนการดำเนินงาน หน่วยทันตกรรม พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 การดำเนินงานประสบ ความสำเร็จอย่างดียิ่ง มีผลการให้บริการทันตกรรมทั้งหมด 5 , 833 คน รายละเอียดการรับบริการ ดังนี้

อำเภอสิรินธร ผู้รับบริการจำนวน 1 , 299 คน

อำเภอกุดข้าวปุ้น ผู้รับบริการจำนวน 1 , 317 คน

อำเภอน้ำยืน ผู้รับบริการจำนวน 1 , 413 คน

อำเภอวารินชำราบ ผู้รับบริการจำนวน 1 , 804 คน Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

งาน พอ.สว.

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

- วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง

- วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านคำแคน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม

 

 

 

5.7 กลุ่มงานนิติการ
1.

รายงานผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
1.

งานทะเบียนใบอนุญาต

 

1.1 กำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม,ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และดำเนินการ สถานพยาบาล และ ร้านยาทุกประเภท/สถานที่ผลิตยา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 สำหรับผู้รับอนุญาตฯสามารถรับบริการได้ ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

 

1.2 สรุปข้อมูล การต่อใบอนุญาตเกี่ยวกับยา อาหาร สถานพยาบาล และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2560 (ใบอนุญาตสิ้นอายุ 31 ธันวาคม 2559)

ลำดับ่

                 ประเภทใบอนุญาต

จำนวนทั้งหมด (แห่ง)

ต่ออายุแล้ว
(แห่ง)

คิดเป็น

( % )

1

ยา

374

96

25.67

2

อาหาร

47

6

12.77

3

สถานพยาบาล

647

161

24.88

4

ยาเสพติดให้โทษ

(จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก)รพ.รัฐ

29

2

6.90

***ข้อมูล นับจากเริ่มต่ออายุ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

 

1.3 กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้นใต้ดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

1.4 กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้นใต้ดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

2.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ 

 

 2.1 วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลทุกแห่ง เก็บตัวอย่างผัก และน้ำมันทอดซ้ำ จากโรงครัวของ โรงพยาบาล ส่งหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และ เภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (ส่งภายใน เวลา 12.00 น.)

  2.2 กำหนดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ในวันที่ วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์      
3.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

 

 3.1 ขอให้โรงพยาบาล ที่ยังไม่ส่งรายงานบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุเอกซเรย์) ผ่านระบบ Online กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน ( รายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและการจัดซื้อร่วมรายไตรมาส ทุกสิ้นไตรมาส ตาม link ต่อไปนี้ http://phdb.moph.go.th/hssd1/)
User name และ Password ; ตามที่ ผู้รับผิดชอบแต่ละรพ. ส่งเรื่องขอรหัส

 

 

 

5.9   กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน 
1.

งานพัฒนาศักยภาพ อสม .

1.1 การจัดเวทีเตรียมพร้อมการประกวด อสม . ระดับเขต / ภาค

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดประกวดคัดเลือก อสม. ระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อเป็นการ เตรียมการประกวดในระดับที่สูงขึ้น จึงได้กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวด อสม.ดีเด่น ในระดับเขต ระดับภาคและระดับประเทศขึ้น ในการนี้ ขอเชิญตัวแทน อสม.ที่ได้รับคัดเลือกในระดับจังหวัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมการประกวด อสม.ประจำปี 2560ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

  1.2 การประชุมชมรม อสม . จังหวัดอุบลราชธานี

ชมรม อสม . จังหวัดอุบลราชธานี จะมีการประชุมคณะกรรมการชมรม อสม . จังหวัด ประจำเดือนธันวาคม ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญ ประธาน อสม . ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาสถานที่ที่แจ้ง

2.
งานการจัดการสุขภาพชุมชน
 

การประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ/ตำบลจัดการสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะมีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ/ ตำบลจัดการสุขภาพ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

3.
งานภาคีเครือข่ายสุขภาพ
  3.1 การจัดสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 9

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดจัดประชุมสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559 ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการ ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10-20 คน อยู่ระหว่าง การสรรหา

  3.2 การรับฟังความคิดเห็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559 ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการ ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คจ.สช.จึงได้กำหนดจัด “เวทีเตรียมความพร้อม กลุ่มเครือข่ายสำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559 ขึ้น ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร กำหนดให้แต่ละจังหวัดนำประเด็นข้อเสนอมาพิจารณาในระดับจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง โดยจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย

•  การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะ

•  น้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน

•  การสร้างเสริสสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

•  สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

โดยกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเข้าร่วมจะได้มีหนังสือแจ้งแต่ละอำเภอได้คัดเลือกผู้เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอในการพัฒนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป

 

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตสุขภาพที่ 10

วันที่25 ส.ค.2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อนุมัติให้จัดตั้ง “ เขตสุขภาพ เพื่อประชาชน ” ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ เพื่อให้เป็นกลไกบูรณาการทำงานในระบบสุขภาพ ระดับพื้นที่ โดยใช้กลุ่มจังหวัดเป็นฐานการทำงาน เน้นการ สานภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. สช. มหาวิทยาลัย ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคม ที่ทำงานด้านสุขภาพ มีคณะกรรมการพหุภาคี ทำหน้าที่ 5 ร่วม ได้แก่ (1) ร่วมประสานข้อมูล ภารกิจ และการ ทำงานของแต่ละองค์กร (2) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ทำงานเสริมกัน (3) ร่วมกำหนดทิศทางการทำงานสู่ เป้าหมายเดียวกัน (4) ร่วมบูรณาการการทำงานในพื้นที่ เดียวกัน และ (5) ร่วมระดมสรรพกำลังทั้งคน วิชาการ งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็น รูปธรรม ตามภารกิจของแต่ละองค์กร และมีการจัดออกระเบียบสำนักนายรัฐมนตรี จัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ขึ้นมา มีผลเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559

 

 

 

5.10 กลุ่มงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

ประชุมการจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จาก 43 แฟ้ม

NCD ร่วมกับ IT จัดประชุมผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ ห้องประชุม โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอความร่วมมือในกำกับให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมทุกคน เนื่องจากมีผลต่อการ กำหนดเป้าหมายผู้ป่วยใน HDC ทั้งนี้ให้ทุกคนนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุค และไฟล์ข้อมูลของตนเองมาด้วย

2.

ประชุมการดำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ

ขอเชิญ ประชุมการดำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย บุคลากรจากสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักโภชนากรหรือนักกำหนดอาหาร เภสัชกร และนักกายภาพบำบัด ทุกโรงพยาบาล โดยในปีงบประมาณ 2560 เน้นการดำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมให้มีความชัดเจน มีคุณภาพทุกโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายหลัก ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถชะลอความเสื่อมของไตได้

3.

ผลการดำเนินงานในระยะ 2 เดือน Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.11 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
1.

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ( DHML) วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น.    ณ   ห้องประชุมจิตตสปา  โรงแรมบ้านสวนอุบล  กล์อฟ  แอนด์  รัสอร์ท
อ.วารินชำราบ  จ.  อุบลฯ   

กลุ่มเป้าหมาย  คือ  ทีมผู้เรียน  ( LEARNING TEAM : LT) ทีมละ 10 คน และผู้รับผิดชอบงาน   DHS   ทุกอำเภอ อำเภอละ 2 คน  

 

 

 

5.12 ศูนย์ธรรมาภิบาล
1.

สถาบันพระบรมราชชนก โดยแก้วกัลยาสิกขาลัย จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร สาธารณสุข ให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตร คือ สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 3 รุ่น โดย

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25- 29 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 120 คน

2.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
กำหนดจัด โครงการประขุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน หน่วยงาน
กระทรวง สาธารณสุข ( MOPH) ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรม วี-วัน โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1) ผู้ประสานงาน (ITA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 คน

2) ผู้ประสานงาน (ITA) โรงพยาบาลศูนย์ แห่งละ 2 คน

3) ผู้ประสานงาน (ITA) โรงพยาบาลทั่วไป แห่งละ 2 คน

4) ผู้ประสานงาน (ITA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามตัวชี้วัดที่ 79 จังหวัด 2 แห่งแห่งละ 2 คน (ส.ส.อ.พิบูลมังสาหาร และ ส.ส.อ.ตระการพืชผล)

5) ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชนเป้าหมายจังหวัด ตามตัวชี้วัดที่ 79 จังหวัดละ2 แห่ง ๆละ 2 คน (รพช.ตระการพืชผลและรพช.พิบูลมังสาหาร)

ทั้งนี้ศูนย์ธรรมาภิบาล ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานเป้าหมายแล้ว โดยขอให้ส่งรายชื่อมายังศูนย์ธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่หมายเลขโทรสาร 045241918 หรือ E-mail ; ubongoodgove@gmail.com ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2559
3.

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ดังนี้

1) เวลา 06.30 น. พิธีตักบาตร ณ สนามทุ่งศรีเมือง

2) เวลา 15.52 น. พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง

การแต่งกายผู้ร่วมพิธี ชุดสุภาพไว้ทุกข์

4.

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน ) ในวันที่ 20 มกราคม 2560

1) เวลา 06.30 น. พิธีตักบาตร ณ สนามทุ่งศรีเมือง

2) เวลา 15.52 น.พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดมณีวนาราม

การแต่งกายผู้ร่วมพิธี ชุดสุภาพไว้ทุกข์

 

 

 

5.13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 

5.14 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ไม่มีวาระการประชุม


 

 

5.15 กลุ่มงานบริการสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 

5.16 กลุ่มงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 

5.17 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 

5.18 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

 


 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
 : เรื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 


     
: เรื่องอื่นๆ

ไม่มีวาระการประชุม