<-- -->


วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.

    วาระก่อนการประชุม

1. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ... นายสมประสงค์ สายสมยา ประธาน อสม.จังหวัดอุบลราชธานี

ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ ขอรับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) (โดยคณะกรรมการประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเยี่ยมและดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2559)

2. มอบช่อดอกไมแสดงความยินดีกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมันอุบลราชธานี ที่ได้รับโล่ทอง (ระดับดีเด่น)

ในการประเมินสถาน ประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

3. มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
     ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม ประสานขอความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับการฟอกเลือด ให้แก่ ผู้ป่วย นางเชย จันทร์ใส อายุ 68 ปี ราษฎร หมู่ 5 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เรื่องค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม นั้น
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณา มอบความช่วยเหลือ เป็นค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดสำหรับคนไข้ จนกว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาฟรีภายใต้สิทธิบัตรทอง จาก กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อผู้ป่วยโรคไต จังหวัดอุบลราธานี จำนวน 36,000 บาท


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ     

 


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 3
/2559

 

1.สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน มีนาคม 2559

  2. ข้อมูลผลการดำเนินงาน ANC 5 ครั้งคุณภาพ/ LBW /แยกรายอำเภอ
  3. CMI
  4. DHF
  5. คัดกรอง CKD ใน DM HT
  6. เรื่องร้องเรียน


   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
4.1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.3
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.4
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.6
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี
4.7
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี
4.9
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.11 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10


   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

1.การเงิน

 

1.1 งบทดลอง Click เพื่อดูรายละเอียด

1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2559 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง/ส่งงบทดลองไม่ครบ

โซน 1

- แม่ข่าย ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ ดอนมดแดง

- ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ เมือง

- สสอ. ส่งครบ

โซน 2

- แม่ข่าย ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ ตระการพืชผล

- ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ

- สสอ. ส่งครบ

โซน 3

- แม่ข่าย ส่งครบ

-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ

-สสอ. ส่งครบ

โซน 4

- แม่ข่าย ส่งครบ

- ลูกข่าย (รพ.สต) งบไม่สัมพันธ์/ส่งไม่ครบ เดชอุดม

- สสอ. ส่งครบ

 

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) Click เพื่อดูรายละเอียด

โซน 1

- แม่ข่าย ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ ดอนมดแดง

- ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ เมือง

- สสอ. ส่งครบ

โซน 2

- แม่ข่าย ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ ตระการพืชผล

- ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ

- สสอ. ส่งครบ

โซน 3

- แม่ข่าย ส่งครบ

-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ

-สสอ. ส่งครบ

โซน 4

- แม่ข่าย ส่งครบ

- ลูกข่าย (รพ.สต) งบไม่สัมพันธ์/ส่งไม่ครบ เดชอุดม

- สสอ. ส่งครบ

 

ข้อเสนอแนะ... 

1.ขอให้ผู้บริหาร เครือข่ายดอนมดแดง ตระการพืชผล  อำเภอเมือง และเครือข่ายเดชอุดม กำชับผู้เกี่ยวข้องในการสอบ

ทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ / ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน ตลอดจนควบคุม กำกับ ระบบการ

บันทึกบัญชี ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี

 

2. ดำเนินการ Audit ข้อมูล ตรวจสอบผลคะแนนคุณภาพบัญชี ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขใน

รายการ ที่คะแนนไม่ผ่าน ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่ง

2.การเฝ้าระวังการเงินการคลัง        

 

2.1.แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน มีนาคม 2559

มีผลการประเมินดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

เดือนมีนาคม 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จำนวน 2 แห่ง คือ ศรีเมืองใหม่ สว่างวีระวงศ์

เดิม เดือนกุมภาพันธ์ 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จำนวน จำนวน 1 แห่ง คือ ศรีเมืองใหม่

 

2.2 .รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนมีนาคม 255 9 Click เพื่อดูรายละเอียด

แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2558 เปรียบเทียบกับ มีนาคม 2559 เกี่ยวกับ เงินบำรุง

คงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูล ให้เครือข่ายมีการประเมิน การเงินการคลัง

ตนเอง ในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง

ข้อมูลเดือนมีนาคม 2559 พบว่า... กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน 3  50พรรษาฯ   จำนวน     - 24.56  ล้านบาท

โซน 1  วารินชำราบ จำนวน       -7.86  ล้านบาท

โซน 3  สำโรง            จำนวน      -4.14   ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ บุณฑริก เดชอุดม น้ำยืน และเขมราฐ

โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้ามากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน 4  เดชอุดม          จำนวน   100.12  ล้านบาท

โซน 3  วารินชำราบ   จำนวน     75.47  ล้านบาท

โซน 2 ตระการพืชผล จำนวน    72.62   ล้านบาท

โซน 1 50พรรษาฯ       จำนวน    68.41   ล้านบาท

 

ข้อเสนอแนะ

ขอให้โรงพยาบาล ควบคุม กำกับ ติดตามอย่างเข้มงวด ตลอดจนมีมาตรการเฝ้าระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล

ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุรายการที่ไม่เป็นไปตามแผน

3. การประเมินการบริหารการเงินการคลังคุณภาพบัญชี

แจ้งผลการประเมินการบริหารการเงินการคลัง ( FAS ) และคุณภาพบัญชี โดยทีมประเมินระดับเขต (บูรณาการกับตรวจราชการรอบที่ 1) โดยผลประเมินทั้งคุณภาพบัญชีและ FAS ผ่านเกณฑ์ 80 % มีผลการประเมินดังนี้

โรงพยาบาล

การเงินการคลัง ( FAS )

คุณภาพบัญชี

ผลการประเมิน

ศรีเมืองใหม่

84.04 %

56.11%

ไม่ผ่าน

ทุ่งศรีอุดม

67.71%

82.46%

ไม่ผ่าน

50 พรรษาฯ

93.62%

98.45 %

ผ่าน

วารินชำราบ

72.92%

65.76%

ไม่ผ่าน

ตระการพืชผล

77.08%

72.12%

ไม่ผ่าน

โขงเจียม

67.66%

67.86%

ไม่ผ่าน

 

ข้อเสนอแนะ

ขอให้โรงพยาบาลที่ไม่ผ่านการประเมินปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เพื่อรับการตรวจประเมินซ้ำ กำหนดการจะแจ้ง

ให้ทราบอีกครั้ง

  4. เรื่องอื่นๆ

แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบ Non UC ปี 2559 จากข้อมูลเพียงวันที่ 22 เมษายน 2559 ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น

ร้อยละ 56.97 หน่วยงานที่เบิกสูงสุด คือ สสอ.สิรินธร ตาลสุม พิบูลมังสาหาร นาจะหลวย วารินชำราบ ส่วนหน่วยที่มีผล

เบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 55 (ไตรมาสที่ 2) ขอให้เร่งรัดการวางเบิกเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ ไตรมาสที่ 3(ร้อยละ 76) Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1

กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559

รอบที่ 2  ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2559

               พื้นที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 1 อ.เดชอุดม    รพ.สต.บัวงาม

               พื้นที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 2 อ.เขื่องใน     รพ.สต.หัวดอน

2

สรุปจำนวนคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ข้อมูล ณ 26 เมษายน 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด สรุป   แนวทาง   หนังสือ

3.

การอนุมัติแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

ตามที่ สปสช.เขต10 อุบลราชธานี ได้เสนอแผนการบริหารงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ

งบลงทุนหรือค่าเสื่อม 90% ของหน่วยบริการในสังกัด สสจ. ต่อคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต(อปสข.)

ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 22 มีนาคม 2559 ซึ่งมีมติอนุมัติในหลักการแล้ว

ในการนี้...ขอให้ทุกหน่วยบริการดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ 2559 ดังนี้

 • ก่อหนี้ผูกพัน จัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
 • หากมีเงินเหลือจ่ายหรือต้องปรับแผนตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้คปสอ. จัดทำแผนเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ ต่อ

  นพ.สสจ.อบ เพื่อรวบรวมให้ อปสข.พิจารณาแผนภายในสิงหาคม 2559
 • บันทึกรายงานตามแผนที่อนุมัติและปรับปรุงผลการดำเนินงาาน ในระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการ

  แพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

 

 

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก Click เพื่อดูรายละเอียด
2.
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ  Click เพื่อดูรายละเอียด
3.
สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา Click เพื่อดูรายละเอียด
4.
ความครอบคลุมวัคซีนในเด็กอายุครบ 1 ปี Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัดของจังหวัดอุบลราชธานี  ปี 2559

จำนวนทั้งหมด 6,300 ราย) จากระบบต่างๆดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

2

สรุปผลการบำบัดระบบสมัครใจเดือน เมษายน 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

3.
การควบคุมตัวยาและสารเคมี Click เพื่อดูรายละเอียด
4.
ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.5 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
1.

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

- วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร บรรจุใหม่ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

- วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 อบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร บรรจุใหม่ เขตสุขภาพที่ 10

ณ ห้องประชุมโรงแรมเนวาด้าแกรนด์

2.

งานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ DHS

แผนการเยี่ยมเสริมพลังโดยผู้ประเมินภายนอก รอบที่ 2

ลำดับ

วัน / เดือน / ปี

เครือข่าย DHS

1

4 พฤษภาคม 2559

ดอนมดแดง

2

18 พฤษภาคม 2559

บุณฑริก

3

19 พฤษภาคม 2559

ศรีเมืองใหม่

4

23 พฤษภาคม 2559

พิบูลมังสาหาร

3.

งานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

กำหนดให้มีกิจกรรมการนิเทศงานบริการพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 1

โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด ดังนี้

ลำดับ

วัน / เดือน / ปี

โรงพยาบาล

1

10 พฤษภาคม 2559

รพ.เหล่าเสือโก้ก

2

13 พฤษภาคม 2559

รพ.สว่างวีระวงศ์

3

17 พฤษภาคม 2559

รพ.นาตาล

4

24 พฤษภาคม 2559

รพ.นาเยีย

5

27 พฤษภาคม 2559

รพ.น้ำขุ่น

 

5.6 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

สรุปค่า CMI เดือน มีนาคม 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

การตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน(Medical record audit,MRA) ปี 59

รพ.เป้าหมายที่ถูกสุ่มตรวจประเมินฯจำนวน 10 แห่งๆละ 80 ฉบับ (OP 10 ,IP 10) ได้แก่ รพ.เขื่องใน น้ำยืน ม่วงสามสิบ

วารินชำราบ ตาลสุม ดอนมดแดง สิรินธร ทุ่งศรีอุดม เดชอุดม และรพ.น้ำขุ่น รายละเอียดประชุมชี้แจงไปแล้วเมื่อวันที่

27 เมษายน 59 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

5.7 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

งานทันตสาธารณสุข

- Quick Win (12 เดือน) สาขาสุขภาพช่องปาก คือ อัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก (คนใหม่) แบบครอบคลุม ร้อยละ 30

Quick Win 7 เดือน พบว่า... จังหวัดอุบลราชธานี มีผลงาน ร้อยละ 18.33

ซึ่งเมื่อเทียบภาพเขต และภาพประเทศ มีผลงานเป็นอันดับ 1

(ข้อมูลจาก โปรแกรม HDC จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 25 เมษายน 2559) Click เพื่อดูรายละเอียด

- ผลงาน QOF ปี 59 งวดที่ 2  ตัวชี้วัดหญิงมีครรภ์ได้รับการตรวจช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

พบว่า... จังหวัดอุบลราชธานีมีผลงานภาพรวมจังหวัดผ่านเกณฑ์ คือ ร้อยละ 91.42 (รายงาน cockpit ปี 2559 ณ วันที่ 25

เมษายน 2559) Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ผลการดำเนินงานฟันเทียมพระราชทาน ปี 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

ตั้งแต่ตุลาคม 2558 – เมษายน 2559  ร้อยละ 66.88   ขอให้ทุกอำเภอตรวจสอบ ความถูกต้องในเวปฟันเทียมพระราชทาน

 3.

งาน พอ.สว.

 

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

  • วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านเตย หมู่ที่ 8 ตำบลนากะแซง อำเภอเดชอุดม
  • วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย

 

 

 

5.8 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1.

การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน (EHA)

ผลการพัฒนา...

เทศบาลที่ยังไม่สมัคร เพื่อขอรับการประเมิน จำนวน 6 แห่ง

(ทต.กุดประทาย, ทต.นาจะหลวย, ทต.สีวิเชียร, ทต.บุณฑริก, ทต.คำขวาง, ทต.ช่องเม็ก)

เทศบาลที่ได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์ปี 59   จำนวน 3 แห่ง

เทศบาลที่ได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์ปี 58   จำนวน 33 แห่ง

ระบบการจัดการมูลฝอย ผ่านทั้งหมด 19 แห่ง ร้อยละ 32.20 (เกณฑ์ร้อยละ 25 )

 

 

 

 

5.9   กลุ่มงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1.

สถิติการบาดเจ็บทางถนน    Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

5.10 กลุ่มงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

ตามที่กรมควบคุมโรค ได้จัดส่งป้ายอะคริลิกโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ขนาด 60 cm. x 30 cm. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

การดำเนินการจัดสถานที่ให้โรงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข ฉบับที่ 19 ได้ถูกต้อง

อย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งติดต่อขอรับป้ายดังกล่าว จำนวนแห่งละ 2 ป้าย ยกเว้น รพ . นาเยีย

ได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และติดตั้งป้ายบริเวณทาง เข้า – ออก โรงพยาบาล

2.

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่ โลกซึ่งในปี 2559 นี้ประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ คือ “GET Ready FOR PLAIN PACKAGING”

“ ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค ” ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณากำหนดกิจกรรมการณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่

ในปีนี้

3.

การประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนการประเมินรับรองอำเภอต้นแบบและคลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ ปี 2559

1.การติดตามประเมินอำเภอต้นแบบด้าน NCD อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

1.1 วันที่ 26 เมษายน 2559 ออกติดตามการเตรียมความพร้อมจากคณะกรรมการดำเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ

จังหวัดอุบลราชธานี

1.2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ประเมินรับรองจากคณะกรรมการการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ปี

2559

2. แผนการเตรียมความพร้อมจากจังหวัดและการประเมินจากคณะกรรมการการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ เขต

ปี 2559

ลำดับ

         อำเภอ

ประเมินระดับจังหวัด

ประเมินระดับเขต

1.

อำเภอนาตาล

23 พฤษภาคม 2559

27 มิถุนายน 2559

2.

อำเภอตาลสุม

24 พฤษภาคม 2559

28 มิถุนายน 2559

3.

อำเภอนาเยีย

27 พฤษภาคม 2559

29 มิถุนายน 2559

4.

อำเภอโพธิ์ไทร

26 พฤษภาคม 2559

๓๐ มิถุนายน 2559

5.

อำเภอเหล่าเสือโก้ก

1 มิถุนายน 2559

1 กรกฎาคม 2559

6.

อำเภอทุ่งศรีอุดม

2 มิถุนายน 2559

1 สิงหาคม 2559

7.

อำเภอน้ำขุ่น

3 มิถุนายน 2559

2 สิงหาคม 2559

8.

อำเภอสว่างวีรวงศ์

9 มิถุนายน 2559

3 สิงหาคม 2559

9.

สรรพสิทธิประสงค์

10 มิถุนายน 2559

4 สิงหาคม 2559

หมายเหตุ อำเภอนาเยียขอเลื่อนจากวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เป็นวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

4.

ตามที่กรมอนามัย ร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ในราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดำเนินงานดูแลและเฝ้า

ระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม โดยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ที่ขยายพื้นที่การดำเนินการโครงการ

ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ได้สนับสนุนสื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม และดำเนิน

งานโครงการประเมินประสิทธิผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทย คือ สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ได้รับจัดสรร 10 % ของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนที่เหลือให้จังหวัดบริหารจัดการโดยใช้งบประมาณของจังหวัดต่อไป

5.

การดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 3

ตามที่มูลนินิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เต้านม

เคลื่อนที่( Mammogram ) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคล สมัยที่สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ และได้กำหนดให้บริการ ที่จังหวัด

อุบลราชธานี ในวันที่ 6 , 7 , 8 และ 9 มิถุนายน 2559 ที่อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

6.

Update data NCD ณ เมษายน 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

5.11ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.

ผลการจัดสรรงบ QOF งวด 1 / 2559 และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF ปี 2559  Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

รายงานความก้าวหน้าการจัดทำแผนที่ระดับหมู่บ้าน คงเหลือ 2 อำเภอ คืออำเภอตระการพืชผล และอำเภอวารินชำราบ

(เฉพาะเขต รพ.สต.ห้วยขะยูง)

3.
รายงานคนตายมารับบริการ 1 ตุลาคม-25 เมษายน 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด
4. การพัฒนาระบบ Lab Data Exchange

เพื่อให้ระบบสารสนเทศผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นมาตรฐาน และสามารถจัดทำระบบ Data Exchange ของจังหวัดได้ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานตรวจทางห้องปฏิบัติการ จึงร่วมกันพัฒนาระบบ Data Exchange การรับ-ส่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ

 1. การพัฒนาระบบ Data Exchange ระหว่าง รพศ. กับ รพท./รพช.ในจังหวัด (กำหนดแล้วเสร็จ กรกฎาคม 2559)
 2. การพัฒนาระบบ Data Exchange ระหว่างบริษัทที่เป็น Out Lab กับ รพศ. รพท./รพช.ในจังหวัด (กำหนดแล้วเสร็จ ตุลาคม 2559)
 3. การพัฒนา Lab Data Warehouse  (กำหนดแล้วเสร็จ ธันวาคม 2559)

ในการนี้ สนง.สสจ.อบ. ได้ดำเนินการประชุมผู้รับผิดชอบไปแล้ว 2 ครั้ง เพื่อกำหนดโครงสร้างฐานข้อมูล และรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัจจัยที่เป็นปัญหาในการดำเนินงานคือ โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่มีมาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และที่ประชุม กำหนดให้ใช้มาตรฐาน LOINC (LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) เป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว
สนง.สสจ.อบ.จึงกำหนดดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงมาตรฐาน LOINC และการ Mapping Lab Code ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และใครขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงาน ส่งบุคคลากรผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

5.12 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และ งานทะเบียนใบอนุญาต

 

ประชุมคณะทำงานตรวจสถานพยาบาลประจำปี จังหวัดอุบลราชธานี

คณะทำงานตรวจสถานพยาบาลประจำปี จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมและออกตรวจเยี่ยม สถานพยาบาล

ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ( โรงพยาบาลเอกชน ) จำนวน 4 แห่ง ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

2.

งานผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

2.1 . ประเมินมาตรฐานการจัดการการเก็บรักษาตามระบบ Cold chain และความปลอดภัยนมโรงเรียน

ตัวชี้วัดการตรวจราชการประเด็นการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของนมโรงเรียน ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559 กำหนดให้ สสอ., รพช.,รพ.สต. ประเมินมาตรฐานการจัดการการเก็บรักษาตามระบบ Cold chain และความ

ปลอดภัยนมโรงเรียน ของโรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในการนี้... ขอให้สสอ., รพช.,รพ.สต. ดำเนินการประเมินมาตรฐานการจัดการการเก็บรักษาตามระบบ Cold chain

และความปลอดภัยนมโรงเรียนของโรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2559 โดยใช้ Check list

ตรวจผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน โดย สสอ.ทุกแห่งรวบรวมและส่ง Check list ตรวจผลิตภัณฑ์นมส่ง กลุ่มงานคุ้มครอง

ผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็น

ข้อมูลรับการตรวจราชการ รอบที่ 2

โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งแผนการประเมินมาตรฐานดังกล่าวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 – 5 เรียบร้อยแล้ว Click เพื่อดูรายละเอียด

 

2 .2 การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปี 2559

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปี 2559 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1 ) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP นำผลิตภัณฑ์ชุมชน

ที่จะขอรับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปี 2559 ไปลงทะเบียน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ระหว่าง

วันที่ 4 - 9 พฤษภาคม 2559

2 ) คณะกรรมการการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด จะพิจารณาตัดสินให้คะแนนในภาค ก และภาค ข

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

3 ) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลคะแนนในภาค ก และภาค ข และผลิตภัณฑ์ ให้กรมพัฒนาชุมชน

ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการส่วนกลางพิจารณาตัดสิน ให้คะแนนในภาค ค

ในการนี้...ขอความร่วมมือ สสอ.,รพช. ประชาสัมพันธ์การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปี 2559 ดังกล่าวด้วย

3.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

ผลการดำเนินการในการเก็บกลับและทำลายวัคซีน trivalent OPV จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

5.13 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
1.

งาน อสม.

แสดงความยินดีแก่... นายสมประสงค์ สายสมยา ประธาน ประธาน อสม.จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการพิจารณา

เสนอชื่อ ขอรับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) (โดยคณะกรรมการประเมินผล

งานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเยี่ยมและดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2559)

2

งานหมู่บ้านจัดการสุขภาพและตำบลจัดการสุขภาพ

วันที่ 3-31 พฤษภาคม 2559 ประชุมจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ

และตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ โดยคณะกรรมการระบบสุขภาพอำเภอ(DHS)

3.

งานสมัชชาสุขภาพ

ขอให้ทุกอำเภอดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมัชชาสุขภาพระดับอำเภอ ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2559

 

 

5.14 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.

แจ้งการเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2559 ดังนี้

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

เช้า เสด็จฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

บ่าย เสด็จฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559

เช้า เสด็จฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เสด็จไปโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

บ่าย เสด็จฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้หนองบัวพัฒนา อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

เช้า เสด็จฯ ทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี

บ่าย เสด็จฯ พระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้งของเหล่ากาชาด 7

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดการเสด็จฯ โดยละเอียดจะแจ้ง

ให้ทราบอีกครั้ง5.15 กลุ่มงานนิติการ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 

5.16 กลุ่มงานบริการสุขภาพ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 

          


     
: เรื่องอื่นๆ