<-- -->


วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.

    วาระก่อนการประชุม

1.พิธีมอบรางวัลงานวิจัย

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล R2R ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 ได้แก่รางวัล R2R ดีเด่นระดับทุติยภูมิ ประจำปี 2559 ผู้ได้รับรางวัลคือ นายแพทย์สถาพร  มณีและคณะโรงพยาบาลเขมราฐ
ชื่อเรื่อง “ผลลัพธ์การพัฒนาระบบ IT  เพื่อบริหารจัดการคลินิกวอร์ฟาริน”  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ     

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข)   Click เพื่อดูรายละเอียด
 • Road Map แผนยุทธศาสตร์ชาติิิ
 • เป้าหมายการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ระยะ 18 เดือน


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 5
/2559

 

1.สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน พฤษภาคม 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

  2. ผลการดำเนินงานตรวจประเมินพัฒนาการเด็กแยกรายอำเภอ
  3. CMI
  4. DHF
  5. คัดกรอง CKD ใน DM HT
  6.เรื่องร้องเรียน


   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
4.1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.3
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.4
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.6
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี
4.7
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี
4.9
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.11 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10


   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

การเงิน

 

1.1 งบทดลอง Click เพื่อดูรายละเอียด

1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2559 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ

โซน 1     - แม่ข่าย  ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์  ดอนมดแดง 
                - ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งครบ
                - สสอ.    ส่งครบงบไม่สัมพันธ์ม่วงสามสิบ
โซน 2     - แม่ข่าย ส่งครบ  
                - ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
                - สสอ.   ส่งครบ
โซน 3     - แม่ข่าย ส่งครบ 
                - ลูกข่าย (รพ.สต)ส่งครบ
                - สสอ. ส่งครบ
โซน 4     - แม่ข่าย ส่งครบ
                - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ 
                - สสอ. ไม่ส่งงบ  เดชอุดม

 

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) Click เพื่อดูรายละเอียด

-รพช.  แม่ข่ายที่ได้คะแนนไม่เต็ม 100  มี 6 แห่ง คือ โขงเจียม  เขมราฐ  พิบูลมังสาหาร  ดอนมดแดง  เดชอุดม และ นาตาล
 
-รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 มี  แห่ง 6 คือ โขงเจียม  นาจะหลวย  ดอนมดแดง  ทุ่งศรีอุดม  เดชอุดม  และนาตาล  

 

ข้อเสนอแนะ... 

1. ขอให้ เครือข่ายที่ได้รับคะแนนคุณภาพบัญชีทางอิเลคทรอนิกไม่ผ่านตามเกณฑ์ ทั้ง รพ และ รพ.สต. (แม่ข่าย 100 คะแนน ลูกข่าย 50 คะแนน)กำชับผู้เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการ สอบทานข้อมูลบัญชี ตามเกณฑ์ คุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน  ตลอดจนควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี  ติดตามข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี ในการส่งงบทดลอง ต้อง Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่าย และลูกข่าย หากคะแนนไม่ผ่าน ในรายการใด ให้้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

2.

การเฝ้าระวังการเงินการคลัง        

 

2.1. แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน พฤษภาคม
2559 มีผลการประเมินดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

จากผลการวิเคราะห์ ดัชนีการเงิน

เดือนพฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จำนวน 1 แห่ง คือ วารินชำราบ

เดือนเมษายน 2559      โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7  ไม่มี

 

2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2558 เปรียบเทียบกับ พฤษภาคม 2559 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูล ให้เครือข่าย มีการ ประเมินการเงินการคลังตนเองกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง

ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2559 พบว่า...

กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 1  50พรรษาฯ        - 42.96   ล้านบาท
โซน 3  วารินชำราบ      - 26.30   ล้านบาท
โซน 3  สำโรง                 -   7.14  ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ  บุณฑริก  เขมราฐ  น้ำยืน  และม่วงสามสิบ              
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 4 เดชอุดม               98.01  ล้านบาท
โซน 3 วารินชำราบ         78.70  ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล     72.50  ล้านบาท
โซน 1 50 พรรษาฯ           69.83  ล้านบาท

 

ข้อเสนอแนะ

ขอให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ามีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง โดยควบคุม กำกับ อย่างเข้มงวด

3.

การประเมินการบริหารการเงินการคลัง/คุณภาพบัญชี

 

แจ้งผลการประเมินการบริหารการเงินการคลัง (FAS) ประเมินธรรมาภิบาล 5 ด้าน(สป.) และคุณภาพบัญชี โดยทีมประเมินระดับเขต/ระดับจังหวัด  โดยมีผลประเมิน ผ่านเกณฑ์  80%  ทั้ง 2 เครื่องมือ ผลการประเมิน (ตามตารางที่แนบ) Click เพื่อดูรายละเอียด
พบว่า...
       1.โรงพยาบาล ที่ได้รับการประเมินโดยใช้เครื่องมือระดับเขต คือ FAS  50 ข้อ 100 คะแนน และคุณภาพ บัญชี 200 ข้อ 400 คะแนน   จำนวน 20 แห่ง  ผ่านเกณฑ์ จำนวน  12 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 8 แห่ง ซึ่งที่ไม่ผ่านต้องปรับปรุงมาก(F) จำนวน  4  แห่ง คือ ดอนมดแดง นาตาล ศรีเมืองใหม่ และเดชอุดม
       2.โรงพยาบาล ที่ได้รับการประเมินโดยใช้เครื่องมือระดับกระทรวง คือ ระบบธรรมาภิบาล 5 ด้าน และคุณภาพบัญชี จำนวน 6 แห่ง ผ่านเกณฑ์ จำนวน  5 แห่ง คือ  รพ.ตาลสุม ตระการฯ กุดข้าวปุ้น
 สิรินธร สำโรง ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน  1 แห่ง ซึ่งต้องปรับปรุงมาก (F) คือ รพ.วารินชำราบ

 

ข้อเสนอแนะ

ขอให้ รพ.ที่มีไม่ผ่านการประเมิน ดำเนินการพัฒนา  ปรับปรุง ในประเด็นข้อที่ไม่ผ่าน ซึ่งทีมประเมินได้ให้คำแนะนำไว้ อย่างมีส่วนร่วมทุกส่วน  เพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ ประมาณเดือน สิงหาคม 2559  โดยจังหวัดจะแจ้งแผนประเมินให้ทราบต่อไป

4.

เรื่องอื่นๆ

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบNon UC ปี 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบNon UC ปี 2559 จากข้อมูล ณ วันที่  27  มิถุนายน  2559 พบว่า... ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ  77.10  หน่วยงานที่เบิกสูงสุด  คือ  สสอ.สิรินธร  พิบูลมังสาหาร  ตาลสุม  วารินชำราบ  น้ำขุ่น  ส่วนหน่วยที่ยังมีผลเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ  76 (ไตรมาสที่  3 ) สั่งการผู้เกี่ยวข้องดำเนิน การใช้จ่ายและเบิกเงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 4 

 

 

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1

กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559

Click เพื่อดูรายละเอียด (Agenda)

Click เพื่อดูรายละเอียด (แบบตก.)

รอบที่ 2  ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2559
               พื้นที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 1 อ.เดชอุดม   รพ.สต.บัวงาม
               พื้นที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 2 อ.เขื่องใน     รพ.สต.หัวดอน

2

แจ้งกำหนดการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยคณะกรรมการประเมินคัดเลือกจากเขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 6 กรกฏาคม 2559

เช้า   สสอ.ตระการพืชผล

บ่าย  รพ.สต หนองไหล อ.เมืองฯ

3.

งบค่าเสื่อม

 1. มติประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต(อปสข. )
  ครั้งที่ 5/59 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ให้ขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุนหรือ
  ค่าเสื่อมปี 58 ออกไป จาก 30 มิถุนายน ออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 59
 2. หากมีงบปี 58 เหลือจ่ายให้ คปสอ. ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายและก่อหนี้ผูกพันให้
  แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 59 โดยให้เสนอขออนุมัติปรับแผนหรือใช้งบเหลือ
  จ่ายปี 58 ถึงสปสช. เพื่อให้ อปสข. อนุมัติแผนให้ทันการก่อหนี้ผูกพัน (ตามข้อ 1)
  ภายใน เดือนสิงหาคม 59
 3. เมื่อดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้บันทึกผลการดำเนินการในระบบรายงาน การใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ที่ http://ucapps.nhso.go.th/bdcons/home
 4. ผลการดำเนินงาน ปี 58 งบประมาณจาก สปสช.194,013,883.66 บาทยังไม่บันทึก
  ตามแผน 1,477,512.94 บาท แผนที่บันทึกแล้วสามารถดำเนินการ ได้ครบทุก รายการ และมีเงินเหลือจ่ายที่ต้องดำเนินการตามข้อ 2 จำนวน 3,428,800.73 บาท
 5. ผลการดำเนินงานงบลงทุนค่าเสื่อม ปี 2559
  งบประมาณจาก สปสช. 202,883,127.57 บาท ยังไม่บันทึกแผนที่อนุมัติในโปรแกรมสปสช.จำนวน 70,521,747.63 ร้อยละ 34.76
  โดยมีสถานบริการยังบันทึกไม่ครบ คือ โขงเจียม นาจะหลวย ตระการพืชผล วารินชำราบ ( 3 ล้านบาท) สำโรง เดชอุดม (13 ล้านบาท) นาตาล นาเยีย สว่างวีระวงค์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์(49 ล้านบาท) รพ.มะเร็ง(1ล้านบาท) และ รพ.เอกชนร่มเกล้า

Click เพื่อดูรายละเอียด สถานะ ปี 58
Click เพื่อดูรายละเอียด ปี 59              

 

 

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก Click เพื่อดูรายละเอียด
2.
ข้อแนะนำการป้องกันการเสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษ Click เพื่อดูรายละเอียด
3.
โรคมือเท้าปากและการควบคุมโรค Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัดของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2559 จำนวนทั้งหมด 6,300 ราย) จากระบบต่างๆดังนี้
Click เพื่อดูรายละเอียด

2

การควบคุมตัวยา/สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด Click เพื่อดูรายละเอียด

3.
ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุบลราชธานีี Click เพื่อดูรายละเอียด
4.

สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองต้อกระจกเขตสุขภาพที่10  และจังหวัดอุบลราชธานีประจำเดือนมิย.59

Click เพื่อดูรายละเอียด จังหวัด เขต

 

 

 

5.5 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
1.

สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองผลงานวิชาการ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้จัดประชุมคัดกรองผลงานวิชาการประจำปี 2559
ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนานักวิจัยให้มีการทำผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพตลอดจนคัดกรองผลงานเข้าสู่เวทีระดับเขตและระดับกระทรวงฯ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.6 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนพฤษภาคม 2559

ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.977  Click เพื่อดูรายละเอียด coerage uc5905.ppt  

ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.998 Click เพื่อดูรายละเอียด coverage uc5905.xlsx

2.

สรุปค่า CMI หน่วยบริการจังหวัดอุบลราชธานี เดือน พฤษภาคม 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.7 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

ผลงาน Quick Win Service Plan สาขาสุขภาพช่อง (ข้อมูลจาก http://ubn.hdc.moph.go.th/hdc/reports ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559)

1.1 อัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากผลงาน 9 เดือน (ต.ค 58 – มิ.ย 59) เมื่อเทียบในเขตสุขภาพที่ 10 จ.อุบลฯผลงานอันดับ1 ร้อยละ 30.06 Click เพื่อดูรายละเอียด

1.2 ร้อยละ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพครบ 3 องค์ประกอบ (เป้าหมาย ร้อยละ 50) จังหวัดอุบลราชธานี ผลงาน ร้อยละ 24.40 เป็นอันดับ 2 เมื่อเทียบในเขตสุขภาพที่ 10  Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ผลการดำเนินงานฟันเทียมพระราชทาน ปี 2559 ตั้งแต่ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559  ร้อยละ 78.80

Click เพื่อดูรายละเอียด ขอให้ทุกอำเภอตรวจสอบความถูกต้องในเวปฟันเทียมพระราชทาน

3.

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2559   ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านกระบูน        หมู่ที่ 3 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง
 • วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 7 ต.ท่าช้าง     อ.สว่างวีระวงศ์

 

 

 

5.8  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.

สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน  ระหว่างวันที่  4-8 กรกฎาคม 2559 ตามเป้าหมายที่จังหวัดได้แจ้งให้ทุกอำเภอทราบแล้ว โดยให้ทุกอำเภอรายงานผลทุกวัน โดยการลง บันทึกใน JHCIS ส่งข้อมูลเข้า HDC ซึ่งวิธีการบันทึกกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพได้แจ้งในที่ประชุม CPM อำเภอรับทราบแล้ว  ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา...

***ในการนี้ ให้ทุกอำเภอตรวจสอบข้อมูลใน HDC สามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่13 กรกฎาคม 2559 หลังจากนั้น ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อ เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า เพื่อติดตามและประเมินซ้ำ ภายใน 1 เดือน หลังการคัดกรอง และบันทึกข้อมูลผลการคัดกรองซ้ำ ในกลุ่มสงสัยล่าช้า ส่งเข้า HDC ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2559

2.

กำหนดการนิเทศติดตามตำบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยแบบบูรณาการ ปี 2559 ระดับจังหวัด ในพื้นที่ 26 ตำบล ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2559 – 16 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริการ ติดตาม ให้คำ แนะนำ รูปแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเพื่อเตรียมรับการประเมินระดับเขตต่อไป Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.9 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.

ประชุมผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยา จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  กำหนดจัด ประชุม ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์
ที่ 3 กรกฎาคม 2559  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เฝ้าระวังและ ควบคุม ตัวยาและสารเคมี ตามมาตรการทางกฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของจังหวัด กำหนด 

2.
ประชุมคณะทำงานตรวจสถานพยาบาลประจำปี  จังหวัดอุบลราชธานี   

คณะทำงานตรวจสถานพยาบาลประจำปี จังหวัดอุบลราชธานี  กำหนดจัดประชุมในวันที่ 5 – 6  กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และออกตรวจเยี่ยม สถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) จำนวน 4 แห่ง

3.

ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2559

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2559  ในวันที่ 8  กรกฎาคม 2559  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้นใต้ดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

4.

ประชุมเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านม่วงฮี หมู่ที่ 8 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่เป็นเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนบ้านม่วงฮี หมู่ที่ 8 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร และผู้ประกอบการจากวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มผลิต ข้าวกล้องงอกบ้านโนนศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยการบูรณาการ จาก เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและอำเภอ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ

5.

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างหมูยอ ณ สถานที่ผลิต

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างหมูยอ ณ สถานที่ผลิต เพื่อตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสีย และตรวจเฝ้าระวังอาหารกลุ่มเสี่ยงปนเปื้อนสารฟอร์มาลิน ณ ห้องเย็นและแหล่งจำหน่ายรายใหญ่ในจังหวัด ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็น ที่ตั้งแหล่งจำหน่าย

6.

รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย จากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา


วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
*กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านม่วงฮี หมู่ที่ 8 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
*กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวกล้องงอกบ้านโนนศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร

7.

มอบป้ายรณรงค์ ณ สถานที่จำหน่ายหมูยอ และตรวจเฝ้าระวังอาหารกลุ่มเสี่ยงปนเปื้อนสารฟอร์มาลิน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559  มอบป้ายรณรงค์ ณ สถานที่จำหน่ายหมูยอ และตรวจเฝ้าระวัง อาหารกลุ่มเสี่ยง ปนเปื้อนสารฟอร์มาลิน ณ สถานที่จำหน่ายอาหารบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง อำเภอเมือง ร่วมกับ หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 และเทศบาลนครอุบลราชธานี

8.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่  ไม่จำกัดปริมาณ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ร่วม รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก Size S, M, L และ XL ขอให้แก่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ดำเนินการจัดซื้อตามสัญญาดังกล่าวโดยเคร่งครัด

  2.ขอให้ทุกโรงพยาบาลส่งรายงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการปรับแผนจัดซื้อไตรมาส 3/2559 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนดำเนินการนำส่ง
 

3. กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0228.05/18108 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 กำชับให้หน่วยงานทุกแห่งปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วยการบริหารจัดการด้านยา และ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557, ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ, ประกาศ ฯ ว่าด้วยแนวทางการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยคณะกรรมการร่วมหรือคณะทำงานย่อย พ.ศ. 2557, ประกาศสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในการ จัดซื้อ จัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้

 

 

 

5.10 กลุ่มงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

  แผนการประเมินรับรองคลินิก NCD  คุณภาพจากคณะกรรมการระดับเขต ปี 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

2.
Update data  NCD  ณ มิถุนายน 2559  Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.11 กลุ่มงานนิติการ
1.

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.12 กลุ่มงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1.

บทเรียนจากกรณีการจมน้ำเสียชีวิตหมู่ของเด็กอายุ2-6 ปี บ.กลางน้อย ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน

 

 

5.13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.14 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
1.

ไม่มีวาระการประชุม 

5.15 กลุ่มงานบริการสุขภาพ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 

5.16 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 

5.17 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 

          


     
: เรื่องอื่นๆ