<-- -->


วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

    วาระก่อนการประชุม

1.แสดงความยินดี...

  • รพ.วารินชำราบ ที่ได้รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจของสำนักงานประกันสังคม ปี 2559
  • หน่วยงานที่ได้รับป้ายทองสถานบริการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน
จำนวน 14 แห่ง
2. มอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
อสม.ดีเด่น 10 สาขา ประจำปีงบประมาณ 2559

3.มอบเกียรติบัตร คนดีศรีระบาด จังหวัดอุบลราชธานี  ปี 2559 จำนวน 5 ท่าน  ดังนี้

3.1. คนดีศรีระบาดระดับจังหวัด :  นายประพนธ์  บุญไชย  งานระบาดวิทยา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

3.2. ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป : นางสาวจินตนา  กาญจนบัตร 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

3.3. ระดับอำเภอ : นายเกรียงไกร  ไชยพิมพ์   งานระบาดวิทยา
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

3.4. ระดับ รพ.สต. : ส.อ.ธีรพงศ์ เกษมบุตร  รพ.สต.อ่างศิลา  อำเภอพิบูลมังสาหาร

3.5. หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : จ.ส.อ. ละออง  จันธิมา
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

4. มอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ ชั้น 5 ประจำปี 2559: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ     

 


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 8
/2559

 

1.สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน สิงหาคม 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

  2. ผลการดำเนินงานตรวจประเมินพัฒนาการเด็กแยกรายอำเภอ
  3. CMI
  4. DHF
  5. คัดกรอง CKD ใน DM HT
  6.เรื่องร้องเรียน Click เพื่อดูรายละเอียด


   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
4.1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.3
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.4
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.6
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี
4.7
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี
4.9
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.11 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10


   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

งานการเงิน

 

1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2559  หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ
Click เพื่อดูรายละเอียด

โซน 1     - แม่ข่าย  ส่งครบ   
                          - ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งครบ
                          - สสอ.    ส่งครบ
โซน 2     - แม่ข่าย ส่งครบ    
                         - ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
                         - สสอ. ส่งครบ
โซน 3     -แม่ข่าย ส่งครบ 
                         - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ 
                         - สสอ.  ส่งครบ
โซน 4    -แม่ข่าย ส่งครบ  
                        - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ      
                        - สสอ. ส่งครบ

 

1.2 ผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) Click เพื่อดูรายละเอียด

-รพช.  แม่ข่ายที่ได้คะแนนไม่เต็ม 100  มี 1 แห่ง คือ ศรีเมืองใหม่
-รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 มี 11 แห่ง  คือ  เขื่องใน เมือง   ตระการพืชผล  เขมราฐ  นาตาล  โขงเจียม พิบูลมังสาหาร  สว่างวีระวงศ์  นาเยีย  เดชอุดม และนาจะหลวย      

 

ข้อเสนอแนะ

1. ขอให้ทุกเครือข่าย กำชับผู้เกี่ยวข้องสอบทานข้อมูลบัญชี ตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบ ประจำเดือน  ควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ตลอดจนกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพ ข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี

  2.Audit ผลการส่ง ตรวจสอบผลคะแนน ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ถ้าไม่ผ่านในรายการใด ให้ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น
2.

การเฝ้าระวังการเงินการคลัง        

 

 2.1. ผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ีผลการประเมินดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

เดือนสิงหาคม 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ7 จำนวน 8  แห่ง คือ ดอนมดแดง ตาลสุม ศรีเมืองใหม่  สำโรง  นาเยีย สว่างวีระวงศ์  เดชอุดม และทุ่งศรีอุดม

เดือนกรกฎาคม 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จำนวน  7  แห่ง คือ  ดอนมดแดง ตาลสุม ศรีเมืองใหม่  สำโรง  นาเยีย สว่างวีระวงศ์ และเดชอุดม

 

2.2 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือน สิงหาคม 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

 

2.2.สถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2558 เปรียบเทียบกับ สิงหาคม 2559 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็นเพื่อเป็นข้อมูล ให้เครือข่าย มีการประเมิน การเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง

เดือนสิงหาคม 2559 พบว่า... กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน 3     วารินชำราบ          -73.73   ล้านบาท
โซน 1     50พรรษาฯ             -71.15   ล้านบาท
โซน 4     เดชอุดม                -44.81   ล้านบาท
โซน 3     ตระการพืชผล      -24.33   ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ  บุณฑริก  เขมราฐ  ม่วงสามสิบ และน้ำยืน    โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน 4   เดชอุดม                   113.63  ล้านบาท
โซน 3   วารินชำราบ               97.15  ล้านบาท
โซน 2   50พรรษาฯ                 80.69  ล้านบาท
โซน 1   ตระการพืชผล           69.82  ล้านบาท

 

ข้อเสนอแนะ

ขอให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหต ุีรายการที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยควบคุม กำกับ อย่างเข้มงวด

3.

การประเมินการบริหารการเงินการคลังคุณภาพบัญชี Click เพื่อดูรายละเอียด

ผลการประเมินการบริหารการเงินการคลัง (FAS) และคุณภาพบัญชี โดยทีมประเมินระดับเขต (บูรณาการกับ ตรวจราชการรอบที่ 1) ผลประเมินคุณภาพบัญชีและ FAS  ผ่านเกณฑ์  80%  ดังนี้

4

ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลที่ไม่ผ่านการประเมินปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  เพื่อรับการตรวจประเมินซ้ำ  กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

5.

เรื่องอื่นๆ 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบ Non UC ปี 2559 จากข้อมูลเพียงวันที่  25 สิงหาคม  2559  คิดเป็นร้อยละ  92.86 

หน่วยงานที่เบิกครบ  คือ  สสอ.เขมราฐ เขื่องใน ดอนมดแดง ตระการพืชผล ตาลสุม นาตาล นาเยีย  น้ำยืน พิบูลมังสาหาร เมือง สำโรง  และ สิรินธร  เมือง

หน่วยที่มีผลเบิกจ่ายไม่ถึง ร้อยละ  76  ขอให้เร่งรัดการวางเบิกเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ไตรมาสที่  4 
Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1

สรุปค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนหรืองบค่าเสื่อม 90% ปี 2560 Click รายละเอียด

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 25560 อำเภอได้จัดทำและส่งแผนการบริหารงบประมาณ เสนอขอความ เห็นชอบจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และนำส่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำนวน 16 อำเภอ ดังนี้

โซนที่ 1  ม่วงสามสิบ เขื่องใน ตาลสุม เหล่าเสือโก้ก
โซนที่ 2  ตระการพืชผล เขมราฐ โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น ศรีเมืองใหม่
โซนที่ 3  วารินชำราบ สิรินธร สำโรง นาเยีย
โซนที่ 4  ทุ่งศรีอุดม บุณฑริก นาจะหลวย  

อำเภอที่ไม่ส่งแผนเพื่อลงนามเห็นชอบจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 9 อำเภอ
ดังนี้...

โซนที่ 1  เมืองอุบลราชธานี ดอนมดแดง
โซนที่ 2  นาตาล
โซนที่ 3  พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ โขงเจียม
โซนที่ 4  เดชอุดม น้ำยืน น้ำขุ่น

2.
ี KPI&M&E -region 10 Click รายละเอียด (1)    (2)

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.

สถานการณ์โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ Click รายละเอียด

2.

แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และการดำเนินงานเมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน Click รายละเอียด

2.1 แนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา Click รายละเอียด
  2.2 แนวทางการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา Click รายละเอียด
  2.3 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา Click รายละเอียด

 

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัดของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2559 จำนวนทั้งหมด 6,300 ราย) จากระบบต่างๆดังนี้
Click เพื่อดูรายละเอียด  Click รายอำเภอ

2

การควบคุมตัวยา/สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด Click เพื่อดูรายละเอียด

3.
ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุบลราชธานี Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน สิงหาคม 2559
ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.970   Click เพื่อดูรายละเอียด coverage uc5908.ppt
ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.998 Click เพื่อดูรายละเอียด coverage uc5908.xlsx

2.

สรุปค่า CMI หน่วยบริการจังหวัดอุบลราชธานี เดือน สิงหาคม 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

3.
แจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรพช.ค้างชำระ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

5.6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกำหนดออกปฏิบัติงานบริการทันตกรรม       แก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องใน โอกาส  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559 ในระหว่างวันที่ 20 – 25  พฤศจิกายน  2559  โดยมี อาสาสมัคร คณาจารย์ทันตแพทย์  พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยทันตแพทย์และบุคลากรสายสนับสนุนจาก   คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมออกปฏิบัติงาน จำนวน 180 คน สามารถให้บริการ        ทันตกรรม แก่ประชาชนได้ วันละ 1,200 – 1,500 คน
จังหวัดอุบลราชธานี  ได้กำหนดพื้นที่ออกปฏิบัติงานให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชน ดังนี้

  1. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี
  2. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อำเภอกุดข้าวปุ้น
  3. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน  อำเภอน้ำยืน
  4. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ

ซึ่งระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2559 คณะทันตแพทย์ จากหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จะออกปฏิบัติงาน ในพื้นที่เพื่อเตรียมการใส่ฟันเทียมผู้ป่วย และประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใส่ฟันเทียมอย่างมีคุณภาพ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ  Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

ผลงาน Quick Win Service Plan สาขาสุขภาพช่อง (ข้อมูลจาก http://hdcservice.moph.go.th/ณ วันที่ 20 กันยายน 2559)

2.1 อัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก (รายใหม่) แบบครอบคลุม (เป้าหมาย ร้อยละ 30) ผลงาน 12 เดือน ร้อยละ 38.65 ผลงานผ่านเกณฑ์และเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 10 Click เพื่อดูรายละเอียด

  2.2 ร้อยละ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพครบ 3 องค์ประกอบ (เป้าหมาย ร้อยละ 50) ผลงาน ร้อยละ 80.44 ผ่านเกณฑ์และเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 10  Click เพื่อดูรายละเอียด
3.

ผลการดำเนินงานฟันเทียมพระราชทาน ปี 2559 จำนวน  1,413 ราย  คิดเป็นร้อยละ 128.57 ขอให้ทุกอำเภอตรวจสอบความถูกต้องในเวปฟันเทียมพระราชทาน Click เพื่อดูรายละเอียด

4.

งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนตุลาคม 2559

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านโนนก่อ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

5.7  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.

โครงการบทบาทพระสงฆ์กับการสร้างสุขภาวะสังคม โดยความร่วมมือของบ้าน วัด และราชการ (บวร.) แจ้งการจัดอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะสังคม ครู ก. ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 5 – 9 ตุลาคม 2559   ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

- เจ้าอาวาส หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส จำนวน 46 วัด วัดละ 1 รูป                                                 รวม 46  รูป
- พระภิกษุ สามเณร หรือศิษย์วัดและฆราวาส อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อฝึกเป็น  อสม.พระ รวม  46  รูป/คน
- เยาวชนที่สามารถใช้เฟสบุ๊คสื่อสารงานหรือมีความสามารถด้านเทคโนโลยี                  รวม  46 คน        
- หน่วยงานราชการอื่นๆ                                                                                                            รวม  52 คน        
                                                                 รวมทั้งสิ้น 190 คน

***ขอให้พื้นที่ประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับการฝึกอบรมดังกล่าวภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2559

 

 

5.8 กลุ่มงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1.

ยกระดับมาตรฐานการขับรถพยาบาลให้ปลอดภัย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุขแจ้งเรื่องยกระดับ มาตรฐานการขับรถพยาบาลให้ปลอดภัย โดยแจ้งให้ โรงพยาบาล ทุกแห่งทั่วประเทศ ดำเนินการยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัยของรถพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล ดังนี้...

1. ติดตั้ง GPS ให้กับรถพยาบาลทุกคน ที่สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมขนส่งทางบก เพื่อให้ทราบพิกัด สถานะคนขับและการใช้ความเร็ว
2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บันทึกอย่างน้อย 2 จุด คือ...
จุดที่ 1 บันทึกพฤติกรรมคนขับ 
จุดที่ 2 บันทึกเหตุการณ์ต่างๆของการขับรถ
3. จำกัดความเร็วของรถพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด หลังจากส่งผู้ป่วยแล้วให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
4. ห้ามขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงทุกกรณี
5. พนักงานขับรถพยาบาล ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลปลอดภัย ทุกคน

 

 

5.9 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
1.

มอบรางวัลแสดงความยินดี อสม.ดีเด่นประจำปี 2556
แสดงความยินดี กับอสม.ดีเด่น ทั้ง 10 สาขา ประจำปี 2559   
ซึ่งได้ผ่านการประกวดในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ มาแล้วในปีงบประมาณ 2559

 

 

5.10 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.

งานทะเบียนใบอนุญาต
กำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม,ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และดำเนินการสถาน พยาบาลและ
ร้านยา ทุกประเภท/สถานที่ผลิตยาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 สำหรับผู้รับอนุญาตฯ ที่สะดวก
สามารถเลือก รับบริการได้  Click เพื่อดูรายละเอียด

2.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

2.1 มาตรการดำเนินการของจังหวัดอุบลราชธานี ภายหลัง พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 2559 บังคับใช้คณะกรรมการตรวจและประเมินสถานประกอบการประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน  ในส่วนของ

กระทรวงมหาดไทย   ได้แก่... 

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานปกครองจังหวัดอุบลราชธานี  เทศบาล 

กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
โรงพยาบาลชุมชน  

*** เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา มติที่ประชุมกำหนดแนวทางและมาตรการดำเนินการ ดังนี้

 

2.1.1 วันที่ 27 กันยายน 2559 – 30 ตุลาคม 2559 กำหนดให้เป็น “ช่วงประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อม”  โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการทราบเพื่อเตรียมความพร้อม และดำเนินการแสดง ความจำนง ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.อุบลฯ หากประสงค์จะเป็นผู้ประกอบกิจการ ผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 (คาดว่าภายในเดือนตุลาคม 2559กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องจะบังคับใช้)

 

2.1.2 เดือน พฤศจิกายน 2559  กำหนดให้เป็น “ช่วงตรวจประเมินมาตรฐาน”  โดยคณะกรรมการตรวจ และประเมินสถานประกอบการประจำจังหวัดอุบลราชธานี  กำหนดให้มีการจัดทำแผน และดำเนินการตรวจ ประเมินสถานประกอบการที่แจ้งความจำนงไว้แล้ว ภายหลังจากผู้ประกอบกิจการมาแสดงความจำนงตามข้อ 1 ทั้งนี้ การพิจารณาออกใบอนุญาตจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560

  2.1.3 วันที่ 1 มกราคม 2560 กำหนดให้เป็น“วัน D-Day” ผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน ให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายทันที
  2.1.4 เดือนพฤศจิกายน  - ธันวาคม 2559 กำหนดให้เป็น“ช่วงเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการ” โดยผู้ให้บริการ (หมอนวด) รายใดที่ยังไม่ผ่านการอบรม หลักสูตรตามที่กรงสนับสนุน บริการสุขภาพ กำหนดไว้ แต่มีความประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ช่วงนี้ ถือเป็นโอกาสดีในการไปเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร/สถาบันที่กรมฯกำหนด
เพื่อให้ทัน“วัน D-Day
3.

งานตรวจสอบเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งข้อมูลว่ามีบุคลากรสาธารณสุข โฆษณาผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม โดยวิธีการแนะนำ รับรอง รวมถึงเป็นผู้แสดงแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ที่อวดอ้าง สรรพคุณเกินจริง และอาจมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อโดยไม่ควร ทำให้ เกิดความเข้าใจผิดในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  รวมทั้งอาจมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ทำให้ได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ได้

ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ขอความร่วมมือในการกำชับ และกวดขันบุคลากร สาธารณสุขในหน่วยงานของท่าน รวมทั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้า ในเขตรับผิดชอบ ดำเนิน การดังต่อไปนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย

  1) ห้ามนำบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือทำให้เข้าใจว่าเป็นบุคลากรดังกล่าว   มาแนะนำ รับรอง หรือเป็นผู้แสดงแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 

2) ผลิตภัณฑ์อาหารที่จำหน่ายต้องไม่มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โฆษณาอวดอ้างรักษาโรค อวดอ้างลดความอ้วน อวดอ้างเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

ทั้งนี้...หากฝ่าฝืนมีโทษตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 70 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

4.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จังหวัดอุบล ฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2559

 
    4.1 การอนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทย์ ฯ และวัสดุ เอกซเรย์)  ปีงบประมาณ 2560 อนุมัติแผนตามแผนการเงินการคลัง (Plan Fin) ของ รพ.
  4.2 กรอบรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทย์ ฯ และวัสดุเอกซเรย์) จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ 2560 จัดตามระดับ รพ.  และสอดคล้องกับ Service plan
  4.3 แนวทางในการดำเนินการด้านจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา     และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทย์ ฯ และวัสดุเอกซเรย์)  ในปีงบประมาณ 2560 จะพัฒนาให้ทุก รพ. และทุกหมวดพัสดุ ให้มีจริยธรรม ฯ อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป
  4.4 เพิ่มยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เข้าไปในกรอบรายการยาสมุนไพร เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม การใช้ยา สมุนไพร
  4.5 การดำเนินการในเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU in Hospital) ในปีงบประมาณ 2560 อยู่ในตัวชี้วัด Service plan ดังนั้น รพ. ทุกแห่ง ต้องมีการดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว
  4.6  การซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทย์ ฯ และวัสดุเอกซเรย์)  ปีงบประมาณ 2560 ต้องดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และให้ทุกหมวดวัสดุดำเนินการซื้อร่วม ทั้งแบบมีสัญญา ราคาอ้างอิง และสืบราคาร่วมระดับจังหวัด

 

 

5.11 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.
ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.13 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.14 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

ไม่มีวาระการประชุม


 

 

5.15 กลุ่มงานบริการสุขภาพ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.16 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.17 กลุ่มงานนิติการ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 

          


     
: เรื่องอื่นๆ