<-- -->
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3 /2558 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น.

    วาระก่อนการประชุม

1.พิธีมอบใบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 ได้แก่ นายจักรพงศ์ ปิติโชคโภคินทร์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) โรงพยาบาลเขมราฐ

2.พิธีมอบโล่พร้อมรางวัลการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ปี 2557

ประเภท ศพด.สังกัดเทศบาล ชนะเลิศได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กบ้านเป้า อ.เหล่าเสือโก้ก รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กบ้านคำนาแซง อ.เดชอุดม รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กดอนสำราญ อ.พิบูลมังสาหาร

ประเภท ศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชนะเลิศได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กบ้านผึ้ง อ.วารินชำราบ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กบ้านหัวเรือ อ.เมืองฯ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กเกษตรสมบูรณ์ อ.น้ำยืน

 


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  

   

 


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 / 2558  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 2
/ 2558

 

ความก้าวหน้าในการในการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง ปี 2558

(ติดตามในวาระประชุม...กลุ่มงานประกันสุขภาพ)   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
4.1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7
4.3
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7
4.4
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.5
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
4.6
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.7
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี
4.8
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 4.9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
4.10
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
4.11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด


    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

งานการเงิน
1.การส่งงบทดลอง

          1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2558  หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ (Click รายละเอียดที่นี่ )
           โซน 1    - แม่ข่าย  ส่งครบ 
                          - ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งครบ   
                          - สสอ.    ส่งครบ
           โซน 2     -แม่ข่าย ส่งครบ  
                         -ลูกข่าย (รพ.สต.) 
                          -สสอ.   ส่งครบ
           โซน 3     -แม่ข่าย ส่งครบ
                         -ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
                         -สสอ.  ส่งครบ
            โซน 4  -แม่ข่าย ส่งครบ
                        -ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ คือ เดชอุดม ทุ่งศรีอุดม 
                        -สสอ. ส่งครบ

 

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) (Click รายละเอียดที่นี่ )
-รพช.  แม่ข่ายคะแนนเต็ม 100 ทุกแห่ง  
-รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 คือ  ๕๐พรรษาฯ ดอนมดแดง ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น นาตาล โขงเจียม สำโรง วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร นาเยีย  บุณฑริก เดชอุดม นาจะหลวย ทุ่งศรีอุดม น้ำยืน และ น้ำขุ่น

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้สสอ. รพช. ติดตาม กำกับ ให้ผู้รับผิดชอบในการส่งรายงานงบทดลอง ได้ดำเนินการส่งงบให้ทันตามกำหนดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน
2. ขอให้ สสอ.  รพช. กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน เพราะ ถ้าหากมีข้อผิดพลาดของข้อมูล ส่งผลให้การแปรผลผิดไปด้วย
3. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น
4. ขอให้ควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบข้อมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะด้านรายได้ ด้านลูกหนี้ ทุกสิทธิ ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี ให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

2.

การเฝ้าระวังการเงินการคลัง

 

2.1. แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน มีนาคม 2558  มีผลการประเมินดังนี้ (Click รายละเอียดที่นี่ )
                     โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7  คือ ตระการพืชผล  และ เดชอุดม 
                    ซึ่งจากเดิมเดือนกุมภาพันธ์ 2558  ไม่มีโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ7  โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ สิรินธร  ทุ่งศรีอุดม   ระดับ 4  คือ  ตาลสุม ศรีเมืองใหม่   โขงเจียม  สำโรง   ระดับ 3  คือ เขื่องใน  ๕๐พรรษาฯ นาตาล วารินชำราบ

 

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้โรงพย
าบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง โดยเฉพาะด้านรายได้ ต้องวิเคราะห์ว่าจำนวนเงินที่ได้รับจริงสอดคล้องกับผลงานการให้บริการหรือไม่ ส่วนด้านรายจ่าย ให้มีการควบคุม กำกับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง อย่างเข้มงวด
2. ขอให้เครือข่าย สสอ. / รพ.สต. มีการเฝ้าระวังการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะเงิน UC PP ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลังอย่างเข้มงวด
3. ขอให้โรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า หนี้ใหม่ มีระบบสอบทานหนี้รายตัวให้เป็นปัจจุบัน มีการสอบทานความมีอยู่จริงของหนี้สินระหว่างเอกสารการก่อหนี้ กับทะเบียนคุมเจ้าหนี้ กับบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้แต่ละประเภท และรายงานให้ ผอก.รพ.รับทราบ
4. ขอให้เครือข่าย  มีการตรวจสอบยอดเงินจัดสรรตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างแม่ข่าย    และลูกข่าย   และยืนยันยอดระหว่างทะเบียนคุมเงินเครือข่าย กับบัญชีแยกประเภท และบัญชีเงินฝากธนาคารรอจัดสรร ให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

 

2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือน มีนาคม 2558 (Click รายละเอียดที่นี่ )

2.2.1 แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2557 เปรียบเทียบกับ มีนาคม  2558 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนมีนาคม 2558 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 4    เดชอุดม                   -59.14  ล้านบาท
โซน 3    สำโรง                      -17.85  ล้านบาท
โซน 3    โขงเจียม                   -15.77  ล้านบาท
โซน 3    วารินชำราบ               -12.32  ล้านบาท

และโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ  บุณฑริก พิบูลมังสาหาร  น้ำยืน  ม่วงสามสิบ และน้ำขุ่น ส่วนโรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
                          โซน  4   เดชอุดม                     86.33  ล้านบาท
                           โซน 2   ตระการพืชผล           71.16  ล้านบาท
                           โซน 1   ๕๐พรรษาฯ                66.89  ล้านบาท
                           โซน 3   วารินชำราบ                55.70  ล้านบาท


 

ข้อเสนอแนะ
1.เงินงบลงทุน (ค่าเสื่อมฯ) ขอให้มีการตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบยันระหว่างทะเบียนคุมงบลงทุนกับบัญชีแยกประเภทและบัญชีเงินฝากธนาคารมีวัตถุประสงค์ (งบลงทุน) และหากมีเงินงบลงทุนคงเหลือ ขอให้ท่านเร่งดำเนินการตามระเบียบพัสดุและใช้จ่ายเงินตามแผนรายการที่ได้รับอนุมัติ ตามห้วงเวลาต่อไป

ห้ามนำงบลงทุนค่าเสื่อมไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินการโดยเด็ดขาด หากมีเงินเหลือจ่ายงบลงทุนและต้องการเปลี่ยนแปลงรายการ ให้เสนอขออนุมัติต่อ นพ.สสจ.ก่อนดำเนินการ
2. ขอให้โรงพยาบาล มีการกำกับ การบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง ให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน
3. ให้กำชับการส่งรายงาน 407 ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตาม ควบคุม กับกับ สถานะเงินบำรุงโรงพยาบาล และให้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เพื่อความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง   ขอให้ยึดข้อมูลงบการเงินเป็นหลัก   ให้มีผู้ตรวจสอบ รับรองข้อมูลก่อนส่ง
4. ขอให้โรงพยาบาล มีการกำกับ ควบคุม  เกี่ยวกับการรับรู้รายได้   โดยเฉพาะการรับรู้เงินโอนธนาคารให้มีการกำกับ  ติดตามข้อมูล การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินโอน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินส่งให้ส่วนเกี่ยวข้อง และบันทึกบัญชีรับรู้ทันที  ให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

3.

ต้นทุนบริการ

 

3.1 ต้นทุนให้บริการผู้ป่วยนอกและต้นทุนผู้ป่วยใน (Quick Method) เดือนมีนาคม 2558 (Click รายละเอียดที่นี่ ) รพช. ที่มีต้นทุน RW สูง / ต่ำ ผิดปกติ คือ
                - ๕๐พรรษาฯ             38,210.04  บาท
                - ศรีเมืองใหม่            30,908.33  บาท
                - วารินชำราบ            85,955.16  บาท

ข้อสังเกต  ขอให้โรงพยาบาลที่มีข้อมูลต้นทุน RW ผิดปกติ   ตรวจสอบ เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย และข้อมูลบริการให้ถูกต้อง  

 

ข้อเสนอแนะ

1.ขอให้โรงพยาบาล มีการกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ มอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลบริการ และข้อมูลการเงินให้ถูกต้อง
2. ขอให้โรงพยาบาล รายงานผลต้นทุน แบบ Quick Method ประจำเดือนให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
3. เมื่อสิ้นไตรมาส ขอให้โรงพยาบาลวิเคราะห์ผล ต้นทุน OPD / IPD เทียบกับค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลในกลุ่มระดับเดียวกันไม่ให้เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐาน และมีกระบวนการใช้ข้อมูลในการพัฒนาระบบบริการต่อไป  

 

4.

เรื่องอื่นๆ 

 

ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบNon UC ปี 2558 ( Click รายละเอียดที่นี่ )
ตามที่จังหวัดได้จัดสรรงบดำเนินงาน Non uc ปี 2558 ในส่วน Fix Cost  สสอ. แห่งละ 250,000.- บาท นั้น  ผลการดำเนินการเบิกจ่าย  
 -หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 55 (ใช้เกณฑ์ไตรมาสที่ 2)  คือ   ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง   ตาลสุม ตระการพืชผล  กุดข้าวปุ้น    โพธิ์ไทร นาตาล   โขงเจียม สำโรง  วารินชำราบ  พิบูลมังสาหาร  สว่างวีระวงศ์   นาจะหลวย   และทุ่งศรีอุดม
          สรุป การเบิกจ่ายงบดำเนินงาน (สสอ.) ภาพรวม ณ 24 มีนาคม 2558 เท่ากับ ร้อยละ 50.41

 

ข้อเสนอแนะ
ขอให้ สสอ.ที่ยังไม่เบิกจ่าย และเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์เร่งดำเนินการด่วน  เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินร้อยละ 76% ในไตรมาส 3  ต่อไป

 

 

งานการเจ้าหน้าที่

1.

มีผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร  จำนวน  8  ราย  ดังนี้
1.นายวิกรานต์   สอนถม  ตำแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมะเร็ง
- ตั้งแต่วันที่  5  มกราคม   2558  เป็นต้นไป
2.นางสาวสมศิริ  สุขสุทธิ์  ตำแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ  สังกัดโรงพยาบาลมะเร็ง
- ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2558   เป็นต้นไป
3. นางสาวพรทิพา  กำจัดภัย   ตำแหน่ง  เภสัชกร  สังกัดโรงพยาบาลมะเร็ง
- ตั้งแต่วันที่  5  มกราคม  2558  เป็นต้นไป
4. นางสาวพนิตนาฏ  มั่นคง   ตำแหน่ง  เภสัชกร  สังกัดโรงพยาบาลมะเร็ง
- ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2558  เป็นต้นไป
5. นายมนต์  มีแก้ว  ตำแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ  สังกัดโรงพยาบาลมะเร็ง
- ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2558  เป็นต้นไป
6.นางสาวจรุงกลิ่น จันทร์คำตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษสังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิฯ
- ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2558  เป็นต้นไป
7. นางสุธีรา  ศิริเลิศมุกุล  ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ
- ตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม  2558  เป็นต้นไป
8. นางสาวโกศล   หอมสมบัติ   ตำแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ  สังกัดโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
- ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2558  เป็นต้นไป
มีผู้ขอยกเลิกสัญญารับเงินเพิ่ม ฯ   จำนวน  1 ราย  ดังนี้
1. นางสาวกิติยาพร   จุฑากฤษฎา  ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ  สังกัดโรงพยาบาลสำโรง
- ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2558  เป็นต้นไป

 

 

5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.

การประกวดสถานบริการดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 กำหนดในช่วงต้นเดือน พฤษภาคม 2558 เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมการประกวดระดับเขตต่อไป

ตัวแทนสถานบริการที่เข้าประกวด สสอ. /รพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัด ประกอบด้วย

โซนที่ 1 สสอ. (สนง.สสอ.ดอนมดแดง) /รพ.สต. (รพ.สต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี)

โซนที่ 2 สสอ. (สนง.สสอ.ตระการพืชผล) /รพ.สต. (รพ.สต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่)

โซนที่ 3 สสอ. (สนง.สสอ.นาเยีย) /รพ.สต. (รพ.สต.ห้วยแดง อ.พิบูลมังสาหาร)

โซนที่ 4 สสอ. (สนง.สสอ.ทุ่งศรีอุดม) /รพ.สต. (รพ.สต.ปลาขาว อ.น้ำยืน)

(รายละเอียดเกณฑ์การประกวด สสอ./รพ.สต.ดีเด่น ปี 2558) เกณฑ์ประกวด รพ.สต.

เกณฑ์ประกวด สสอ.

2.

กำหนดการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน และคณะ จะมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558  จึงขอเชิญ ผู้บริหาร ผอ.รพช. สสอ. หน.กลุ่มงานทุกท่านร่วมต้อนรับและรับนโยบาย ในวันที่  15 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษาฯ รพศ.โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดตามกำหนดการฯแนบ Click รายละเอียดที่นี่

3.

กำหนดการตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ พรรษานวมินทราชินีไร่ใต้  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  วันทื่  27  พฤษาคม 2558

4.

ความก้าวหน้าการจัดทำแผน Service Plan จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ประชุมทุกเครือข่ายจัดทำแผน Service Plan เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ดำเนินการภาพโซน และเน้น รพ.ที่เป็นแม่ข่าย

ส่วนแผน รพ.ลูกข่าย ต้องดำเนินการเชื่อมโยงบริการ สร้างความเข้มแข็งให้ระบบบริการระดับปฐมภูมิ เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจัดประชุมทุกเครือข่าย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

 


5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.

แนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2558

กำหนดการรณรงค์ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 2558 ให้ทุกอำเภอทำแผนเร่งรัดการให้บริการในระยะ 2 เดือนแรก (พ.ค. – มิ.ย.) และเก็บตกใน 1 เดือนหลัง (ก.ค.) Click รายละเอียดที่นี่

2.

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดอุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ 2558  

สรุปผลการประชุมโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ  2558   ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี กรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มเติมให้จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อดำเนินการฉีดซ้ำในพื้นที่เสี่ยง  10  อำเภอ  21  ตำบล   เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่  21 เมษายน – 29 พฤษภาคม  2558  ตามแผนแผนการดำเนินงานโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง  จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ 2558   ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ Click รายละเอียดที่นี่

 

3.

แผนการประเมินระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI)

       

 
เช้า
บ่าย

ทีมประเมินจาก สคร.7
1. น.ส.อภิญญา  ดวงสิน
2. น.ส.สำรวย  ศรศรี
3. น.ส.เตือนใจ  คำมูล

25 พค.58

โรงพยาบาลเขื่องใน

 

โรงพยาบาลตาลสุม

 

26 พค.58

โรงพยาบาลเขมราฐ

โรงพยาบาลตระการพืชผล

 

27 พค.58

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

โรงพยาบาลสำโรง

 

28 พค.58

โรงพยาบาลน้ำยืน

โรงพยาบาลเดชอุดม

 

29 พค.58

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประเมินระบบเฝ้าระวัง AEFI Click รายละเอียดที่นี่

4. Situation of communicable diseases in Ubon Click รายละเอียดที่นี่

 

 


5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1

สรุปผลการดำเนินงานยาเสพติด

1.1 ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัด 6,800 ราย)

1.1) ระบบสมัครใจ  เป้าหมาย 2,500 ราย

       ผลงาน จำนวน  1,170  ราย    คิดเป็นร้อยละ  46.80  รายละเอียดดังนี้

             - จิตสังคมบำบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร  4 เดือน   จำนวน  305 ราย

             - ค่ายบำบัด   หลักสูตร 9 และ 15 วัน                             จำนวน  865 ราย

1.2) ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย 4,000 ราย

         ผลงาน จำนวน 3,987 ราย  คิดเป็นร้อยละ 99.68

1.3) ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 300 ราย

         ดำเนินการได้ 453  ราย  คิดเป็นร้อยละ  100  และดำเนินงานเกินเป้าหมาย 51 ราย

         รวมทุกระบบ  จำนวน  5,610  ราย คิดเป็นร้อยละ  82.50

 

1.2 ผลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯระบบสมัครใจ

      เป้าหมายติดตาม (ผู้ผ่านการบำบัดจากปีงบประมาณ 2557 จำนวน   2,096   ราย)

 • ได้รับการติดตาม  1,832  ราย  ร้อยละ  87.40
 • เลิกได้                     1,716 ราย  ร้อยละ 93.66
 • เสพซ้ำ                    116    ราย  ร้อยละ   6.33 click รายละเอียดที่นี่

 

5.5 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
 1.
เนื่องในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล จังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดจัดงานวันพยาบาลสากล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จึงขอเชิญพยาบาลจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม
 2.

งานพัฒนาคุณภาพ PCA

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 กำหนดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา PCA กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบเวชปฏิบัติครอบครัวในโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 3.
  งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA กำหนดการออกเยี่ยมโรงพยาบาลเพื่อธำรงระดับการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 2

  วัน / เดือน / ปี

  โรงพยาบาลเป้าหมาย

  7 พฤษภาคม 2558

  รพ.กุดข้าวปุ้น

  15 พฤษภาคม 2558

  รพ.โขงเจียม

 4.

4.1 งานพัฒนาคุณภาพงานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กำหนดการออกเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2558

วัน / เดือน / ปี

โรงพยาบาลเป้าหมาย

8 พฤษภาคม 2558

รพร.เดชอุดม

14 พฤษภาคม 2558

ศูนย์อนามัยที่ 7

4.2 กำหนดการออกเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการงานรังสีวินิจฉัย ปี 2558

วัน / เดือน / ปี

โรงพยาบาลเป้าหมาย

6 พฤษภาคม 2558

ดอนมดแดง, ตาลสุม

7 พฤษภาคม 2558

ตระการพืชผล, ศรีเมืองใหม่

8 พฤษภาคม 2558

50 พรรษาฯ ,เหล่าเสื้อโก้

11 พฤษภาคม 2558

นาจะหลวย, บุณฑริก, น้ำยืน, น้ำขุ่น

14 พฤษภาคม 2558

เดชอุดม, ทุ่งศรีอุดม

15 พฤษภาคม 2558

นาเยีย, ศูนย์อนามัยที่ 7

19 พฤษภาคม 2558

สิรินธร, โขงเจียม

20 พฤษภาคม 2558

สำโรง, วารินชำราบ

22 พฤษภาคม 2558

รพ.สรรพสิทธิประสงค์, รพ.มะเร็ง,รพ.พระศรีมหาโพธิ์

 

 5.

งานพัฒนาบุคลากร

5.1 กำหนดการจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558

ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

1

13 พค.2558

เภสัชกรเลือกพื้นที่ปฏิบัติงาน ที่ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมรับหนังสือส่งตัว

2

14 พค. 2558

อบรมปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม (ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม) เมืองทองธานี
- การหยั่งเสียงเลือกพื้นที่สายงานแพทย์และทันตแพทย์

3

15 พค. 2558

 - ดำเนินการเลือกพื้นที่ตามแนวทางและขั้นตอนที่กำหนด
- แพทย์ ทันตแพทย์ ที่จับฉลากและโครงการต่าง ๆ รับหนังสือส่งตัวที่อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม (ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม) เมืองทองธานี

5.2 กำหนดการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ (แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร)ประจำปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

1

 18 พค. 2558

รับรายงานตัว/จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลีนิก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

2

 19 – 20  พค. 2558

ปฐมนิเทศระดับจังหวัด ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

3

21-22 , 28 – 29  พค.2558

ปฐมนิเทศหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ระดับเขต

4

 23-31 พค.2558

แยกกิจกรรมการปฐมนิเทศตามวิชาชีพ

5.3 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (พยาบาลวิชาชีพ , นักวิชาการสาธารณสุข , แพทย์แผนไทย , จพ.สาธารณสุข , จพ.เภสัชกรรมชุมชน ,จพ.อายุรเวช) ประจำปี 2558

ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

1

 2 มิย. 2558

รายงานตัว สสจ.อบ

2

 3 มิย. 2558

ปฐมนิเทศ (งานเลี้ยงต้อนรับ เย็นวันที่ 2 มิถุนายน 2558)  สสจ.อบ และ รร.บ้านสวนคุณตา

3

 4 มิย. 2558

ปฐมนิเทศ (ส่งตัวไปพื้นที่หลังการปฐมนิเทศ ประมาณ 15.00 น.) สสจ.อบ

 

 

 

5.6 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1. ศูนย์อนามัยที่ 7 ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กของทุกโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
2.

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เป็นการประชุมต่อเนื่อง เรื่อง การตรวจคลื่นความถี่สูงด้านสูตินรีเวชวิทยา ขอเชิญแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลทุกแห่ง ในวันแรกของการประชุมจะมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก, ตำบลนมแม่ และมอบโล่ให้กับศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับเขต Click รายละเอียดที่นี่

 

 

5.7 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

งาน พอ.สว.

-ตามที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการและอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัด ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธรและมุกดาหาร โดยประทับแรม ณ เรือนรับรองเขื่อนสิรินธร ในการนี้  ใคร่ขอเชิญ
- ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.
- อาสาสมัคร พอ.สว. ร่วมรับเสด็จฯ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.30น. ณ สนามบินกองบิน 21
- กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ทุกท่าน ร่วมรับเสด็จฯ ในวันที่ 12 พฤษภาคม  2558 โดยพร้อมกัน ณ โรงเรียนอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร  ในเวลา 09.30 น. โดยอาสาสมัคร พอ.สว. ทุกท่าน รายงานตัว ณ บริเวณจุดลงทะเบียนที่ประทับ 2 หอประชุมเอนกประสงค์ ซ้อมร้องเพลงมาร์ชอุบลราชธานี เพลงบ้านเรา และซ้อมถ่ายรูป
- อาสาสมัคร พอ.สว. ที่ได้รับเข็ม พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย่อ สว. และโล่ หลังจากซ้อมร้องเพลง ซ้อมถ่ายรูปแล้ว  ให้ไปรายงานตัวและซ้อมการเข้ารับ ณ จุดที่ประทับ 1 อาคารโรงอาหาร (ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับของพระราชทานที่ระลึกได้ ณ บริเวณจุดลงทะเบียน)
- การแต่งกาย อาสาสมัคร พอ.สว. ใส่เสื้อเครื่องแบบ พอ.สว. (รายละเอียดตามข้อแนะนำในการเข้าเฝ้า)
- อาสาสมัคร พอ.สว เฝ้าส่งเสด็จฯ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ สนามบินกองบิน 21   เวลา 15.30 น.
 รายละเอียด Click ที่นี่

2

แผนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนพฤษภาคม 2558

-วันที่ 15 พฤษภาคม  2558  ออกปฏิบัติงานที่บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม
- วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ออกปฏิบัติงานที่บ้านแสนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น

3

ขอเชิญส่งผลงาน Best Practice ผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุขใน 2 หัวข้อ คือ

1. การควบคุมฟันน้ำนมผุในเด็กเล็กโดยใช้ SMART technique 2.การจัดบริการฟันเทียมเชิงรุกกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาพัฒนาคุณภาพระบบบริการ สาขาสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 10 โดยส่งผลงานที่กลุ่มงานทันตสาธารณสุขได้ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

4

ผลการพิจารณาให้ทุนจำนวน 10 ทุนของมูลนิธิทันตสาธารณสุข สำหรับทันตบุคลากรที่มีผลงานวิชาการหรือผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับเด็ก 0-15 ปี เพื่อไปร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม Asian conference on Health promotion on School Children ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2558 ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน มีผลดังนี้
- ผลงานเรื่อง Save for good tooth เจ้าของผลงาน นางอัจจิมา บุญส่ง รพ.สต.บัววัด อ.วารินชำราบ ได้รับทุนตามเงื่อนไข
- ผลงานเรื่อง Development of Paper mache teeth model เจ้าของผลงาน นางสาวรุ่งนภา สิงห์โคกกรวด รพ.สต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง ได้ที่สำรองอันดับ 3

 

 

 

 

5.8 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน มีนาคม 2558

ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.896 (clickรายละเอียดที่นี่) ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.939(clickรายละเอียดที่นี่)

2.

จำนวนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ จำแนกรายรพ./อำเภอ และรายเดือน clickรายละเอียดที่นี่  

3.

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มี.ค.2558 เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ไม่สามารถดำเนินการพิสูจน์สัญชาติได้ทันตามกำหนดในวันที่ 31 มี.ค.2558 โดยจะผ่อนผันให้สามารถอยู่ในประเทศไทยได้อีก 1 ปี ซึ่งได้ครบกำหนดในวันที่ 31 มี.ค.2559 เพื่อให้แรงงานได้ไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย.2558 ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มที่ซื้อประกันสุขภาพฯในช่วงเดือนส.ค.-ต.ค.2557 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใบรับรองแพทย์ครั้งนี้มีอายุ 1 ปี ทำให้ในการมาจดทะเบียนฯครั้งนี้จึงไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่ แต่ให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมอีก 6 เดือน ในราคา 900 บาท เด็ก 0-7 ปี ราคา 365 บาท  เพื่อให้ประกันสุขภาพหมดอายุพร้อมกับการอนุญาตทำงานในวันที่ 31 มี.ค.2559)  เพิ่มเติมขยายเวลาการดำเนินงาน One Stop Service เป็นทุกวันพุธ ระหว่างพ.ค.-มิ.ย.2558

4.

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสรุปเวชระเบียนของหน่วยบริการในจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 22 พ.ค.2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
กลุ่มเป้าหมายได้แก่  แพทย์  และพยาบาลที่รับผิดชอบงานเวชระเบียน/ทีม Audit ของโรงพยาบาล

 

 

 

5.9 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
1.

ขอขอบคุณทุกกลุ่มงานที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมงานวัน อสม. แห่งชาติและทุกๆอำเภอที่นำทีมบุคลากรและ อสม.เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 17 เมษายน 2558 ณ อาคารไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

2.

งานหมู่บ้านจัดการสุขภาพและตำบลจัดการสุขภาพ

ตามที่กลุ่มงานได้ลงเยี่ยมพื้นที่ทุกอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอและลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานในปีงบประมาณ 2558 ทั้งการรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างเดือน ธันวาคม - มกราคม ที่ผ่านมา ได้แจ้งทุกพื้นที่ประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพและตำบลจัดการสุขภาพดี ซึ่งจะประกวดในระดับจังหวัดในเดือน มิถุนายน และ ให้บันทึกข้อมูลใน Website ที่กระทรวงกำหนด ภายในเดือนกรกฏาคม 2558

3

งาน สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี 

3.1 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะมาเยี่ยมพื้นที่ อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบในระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2558 เพื่อจัดทำวีดิโอนำเสนอ เข้าประกวดรับรางวัลจากมูลนิธิ ร็อกกี้เฟลเลอร์ โดยจะมาเก็บข้อมูลที่เทศบาลวารินชำราบในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 น.และที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 เวลา 13.00 น. พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลกับคณะเลขาธิการกิจสมัชชาสุขภาพจัหวัดอุบลราชธานี และ ประธานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (นายแพทย์สุรพร ลอยหา )ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3

3.2 การสรรหาคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประเภท ภาคเอกชนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะหมดวาระในเดือน กันยายน 2558 จำเป็นต้องมีการสรรหากรรมการชุดใหม่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการสรรหาโดยเริ่มประชาสัมพันธ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ พฤษภาคม 2558 มาสมัครได้ที่ กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐาน ฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2558 ถึง วันที่ 18 พ.ค. 2558 รายละเอียดวันรับสมัครจะมีหนังสือแนบอีกครั้ง

 

 

 

5.10 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

ผลการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส โดยมูลนิธิกาญจนาบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24,27,28,29 เมษายน 2558 ณ  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  ดังนี้

 • ตรวจเต้านม          จำนวน  247     คน
 • Mamogram           จำนวน  109     คน
 • U/S                        จำนวน  117     คน
 • ส่งพบแพทย์                จำนวน       6    คน
 • F/U     ทุก 6 เดือน      จำนวน       3    คน
 • F/U     ทุก 3 เดือน      จำนวน       1    คน

2.

สำนักสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย(สสว.) แจ้งเลื่อนออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดอุบลราชธานี จากเดิมวันที่ 21-23 เมษายน  2558 เลื่อนเป็นวันที่  10  มิถุนายน  2558

3.

สำนักงานควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์วิชาการ(ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7, ศูนย์อนามัยที่ 7 และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10) จะออกประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ โรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม ในวันที่  8 พฤษภาคม  2558

4.
  ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่  31  พฤษภาคม ของทุกปี  เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโดยได้กำหนดประเด็นการรณรงค์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในปี 2558 ไว้ว่า “Stop illicit  trade of tobaccoproducts”และคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  ประจำปี 2558 มีมติให้ปรับเปลี่ยนคำขวัญภาษาไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการสนับสนุน(ร่าง)พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.....คือ “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย”และในปีนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่  26 พฤษภาคม  2558 ณ  หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดงาน โดยมีผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก และประกาศเจตนารมย์จังหวัดุบลราชธานีปลอดบุหรี่
5. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อได้ทำหนังสือแจ้งเวียน ไปยังโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ

ทุกแห่งและหน่วยงานต่างๆขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  ปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย” โดยสามารถติดต่อขอรับสื่อในการจัดกิจกรรมได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

6.
  แผนการออกคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ ประจำเดือน เมษายน 2558
  • 12 พฤษภาคม 2558       อำเภอน้ำขุ่น
  • 19, 26 พฤษภาคม 2558  อำเภอพิบูลมังสาหาร

 

 

5.11 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.

กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ และภาคีเครือข่ายพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี   กำหนดจัดค่ายอบรม วิทยากร(ครู ก) แกนนำเยาวชนนักสุขภาพชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเยาวชนนักสุขภาพชุมชนระดับตำบลในระหว่างวันที่  6-8 พฤษภาคม 2558   ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม (จำนวน 25 อำเภอ อำเภอละ 10 คน) ประกอบด้วย

1. จนท.สาธารณสุขระดับอำเภอ 1 คน

2. จนท.สาธารณสุขระดับตำบล 1 คน

3. อสม. อำเภอละ 2 คน

4. บุคลากรครูในโรงเรียนระดับตำบล อำเภอละ 1 คน

5. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอละ 1 คน

6. ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ 2 คน

7. แกนนำเด็กและเยาวชนระดับตำบล อำเภอละ 2 คน

เป้าหมายแต่ละอำเภอ มีรายละเอียดเป้าหมายพื้นที่การอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

Click รายละเอียดที่นี่

 

 

5.12 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

- การประชุมผู้ประกอบการสถานีวิทยุ/วิทยุชุมชน ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี และ กอ.รมน.   ในวันที่  26 พฤษภาคม  2558 เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมศูนย์ OTOP อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

-การประชุมอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558  เวลา 13.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใต้ถุนแฟลต(ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์)
2.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

-การรายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การปรับแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์    ที่มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุการแพทย์ และวัสดุเอ็กซเรย์ ) รายไตรมาส 2 และ 3 ของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558  ซึ่งโรงพยาบาลที่ส่งรายงานและการปรับแผนมาแล้ว มีการตรวจสอบแล้วต้องมีการแก้ไขข้อมูล และทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขได้แจ้งให้โรงพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทราบแล้ว     จึงขอให้รีบดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลโดยด่วน เพื่อที่จะรายงาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดต่อไป 

 

 

5.13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

5.14 กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.15 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

5.16 งานบริการสุขภาพ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
          


     
: เรื่องอื่นๆ
  ไม่มี