<-- -->

วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

                                              

    วาระก่อนการประชุม

๑. การมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ / รังสีวินิจฉัย ประจำปงบประมาณ๒๕๕๘

 


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  

   

 


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๗  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ ๑๐
/ ๒๕๕๗

 

ความก้าวหน้าในการในการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง ปี ๒๕๕๘

(ติดตามในวาระประชุม...กลุ่มงานประกันสุขภาพ)   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
๔.๑
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
๔.๒
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๗
๔.๓
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗
๔.๔
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
๔.๕
ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี
๔.๖
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
๔.๗
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๑๐ อุบลราชธานี
๔.๘
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
๔.๙
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗ อุบลราชธานี
๔.๑๐
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐ อุบลราชธานี
๔.๑๑
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด


    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

๕.๑ กลุ่มงานบริหาร
๑.

งานการเงิน

๑.๑.งบทดลอง

๑.๑.๑ ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๗

ขอให้หน่วยบริการทุกระดับส่งรายงานการเงินประจำเดือนที่เวป hfo๕๘.cfo.in.th

ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

๑.๑.๒ แจ้งผลการส่งข้อมูลประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ของรพช. ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม

๒๕๕๗ แยกเป็น  

-รพช.ที่ส่งข้อมูลจำนวน  ๑๒ แห่ง คือ เขื่องใน   ๕๐พรรษาฯ  ตาลสุม  เขมราฐ  กุดข้าวปุ้น โพธิ์ไทร 

ศรีเมืองใหม่ สิรินธร สำโรง วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร และ นาจะหลวย

-รพช.ที่ไม่ส่งข้อมูล จำนวน ๑๓ แห่ง คือ   ม่วงสามสิบ   ดอนมดแดง  เหล่าเสือโก้ก ตระการพืชผล

นาตาล  นาเยีย สว่างวีระวงศ์ โขงเจียม บุณฑริก เดชอุดม ทุ่งศรีอุดม น้ำยืน และน้ำขุ่น

๑.๒ ผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI ๗ ระดับ ประจำเดือน

ตุลาคม ๒๕๕๗  มีผลการประเมินดังนี้ click ดูรายละเอียด

๑.๒.๑. โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ ๗   จำนวน ๕  แห่ง คือ

โซน ๑   ๕๐ พรรษาฯ   ตาลสุม   

โซน ๒   ศรีเมืองใหม่ 

โซน ๓   สำโรง   วารินชำราบ 

โซน ๔   ไม่มี  

จากข้อมูล เดือนกันยายน ๒๕๕๗...

โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ ๗ จำนวน ๓ แห่ง คือ ศรีเมืองใหม่ วารินชำราบ และ เดชอุดม

 

ข้อเสนอแนะ...

๑. เฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่า...

มีรายการใด ที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง โดยเฉพาะด้านรายได้ ต้องวิเคราะห์ว่าจำนวนเงิน

ที่ได้รับจริง สอดคล้องกับผลงานการให้บริการหรือไม่ ส่วนด้านรายจ่าย ให้ควบคุม กำกับการใช้

จ่าย ให้เป็นไปตาม แผนการเงินการคลัง อย่างเข้มงวด

 

๒.ดำเนินการวางแผนบริหารหนี้สินอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า หนี้ใหม่ มีระบบสอบทานหนี้รายตัว

ให้เป็น ปัจจุบัน ความมีอยู่จริงของหนี้สินระหว่างเอกสารการก่อหนี้ ทะเบียนคุมเจ้าหนี้กับบัญชี

ีแยกประเภทเจ้าหนี้แต่่ละประเภท และรายงาน ให้ ผอก.รพ.รับทราบ

 

๓.เครือข่าย  ดำเนินการตรวจสอบยอดเงินจัดสรรอย่างสม่ำเสมอ ตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่าง

แม่ข่าย และ ลูกข่าย โดยยืนยันยอดระหว่างทะเบียนคุมเงินเครือข่าย กับบัญชีแยกประเภท บัญชี

เงินฝากธนาคาร รอจัดสรร

๑.๒.๒.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ click ดูรายละเอียด

แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับ ตุลาคม ๒๕๕๗

เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่าย

ประเมินสถานะการเงินการคลังตนเอง จากผลการกำกับติดตามข้อมูล

เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ พบว่า...

กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ

โซน ๓   วารินชำราบ                -๒๐.๓๗  ล้านบาท

โซน ๑   50พรรษาฯ                  -๑๖.๘๙  ล้านบาท

โซน ๓   สำโรง                          -๑๔.๑๕  ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ  เขื่องใน  กุดข้าวปุ้น

โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน ๑   ๕๐ พรรษาฯ                 ๖๔.๐๘  ล้านบาท

โซน ๓   วารินชำราบ                 ๕๙.๖๖  ล้านบาท

โซน ๓   พิบูลมังสาหาร             ๓๘.๖๕  ล้านบาท 

 

ข้อเสนอแนะ...

๑.เงินงบลงทุน (ค่าเสื่อมฯ) ขอให้ดำเนินการตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบยันระหว่าง

ทะเบียนคุม งบลงทุน กับบัญชีแยกประเภทและบัญชีเงินฝากธนาคารมีวัตถุประสงค์ (งบลงทุน)

และหากมีเงินงบลงทุน คงเหลือ ให้เร่งดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และใช้จ่ายเงินตามแผน

รายการที่ได้รับอนุมัติ ตามห้วงเวลา ต่่อไป ห้าม นำงบลงทุนค่าเสื่อม ไปใช้จ่ายโดยเด็ดขาด

หากมีเงินเหลือจ่ายงบลงทุนหรือต้องการ เปลี่ยนแปลงรายการ ให้เสนอขออนุมัติต่อ นพ.สสจ.ก่อน

ดำเนินการทุกครั้ง

 

๒.โรงพยาบาล ต้องดำเนินการ กำกับ การบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผน การเงิน

การคลังโดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมทุกส่วน เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 

๓. กำชับการส่งรายงาน ๔๐๗ ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตาม ควบคุม กำกับ สถานะเงินบำรุง

โรงพยาบาล โดยตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เพื่อความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ใช้ข้อมูลงบการเงิน

เป็นหลัก มีผู้ตรวจสอบรับรองข้อมูลก่อนส่ง

 

๔. ขอให้โรงพยาบาล กำกับ ควบคุมอย่างสม่ำเสมอ  เกี่ยวกับการรับรู้รายได้  โดยเฉพาะการ

รับรู้เงินโอน ธนาคาร ให้มีการ กำกับ  ติดตามข้อมูล การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินโอน เพื่อออก

ใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ส่วนเกี่ยวข้อง และบันทึกบัญชีรับรู้ทันที 

๑.๓ เรื่องอื่นๆ

การจ่ายตรงเงินเดือน

๑.๓.๑ ขอให้ สสอ. / รพช. แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาวน์โหลดข้อมูลเงินเดือนจ่ายตรง ประจำเดือน

ที่เวปศูนย์เฝ้าระวังฯ เพื่อนำไปประกอบการบันทึกบัญชี ภายในวันที่ ๒๕ ทุกเดือนหากมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดโยกย้าย โปรดแจ้งให้งานการเงินงบประมาณ สสจ.อบ.ทราบเพื่ออัตเดป

ข้อมูลต่อไป 

๑.๓.๒ ขอให้ สสอ. / รพช. แจ้งผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน

และโอนเงินเดือน จ่ายตรงรายบุคคลทาง   Web  Site  Paymonth.phoubon.in.th รายละเอียดตาม

หนังสือเวียนที่  อบ ๐๐๓๒.๐๐๑/ว ๘๙๕๘ ลว. ๒๖ ธค. ๕๗  งานการเจ้าหน้าที่

๒.

งานการเจ้าหน้าที่

.การย้ายหมุนเวียนแพทย์  ทันตแพทย์และเภสัชกร (เฉพาะการย้ายข้ามจังหวัด) ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีการย้ายข้าราชการ ๓ สายงาน (แพทย์

ทันตแพทย์ และเภสัชกร) เพื่อให้สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ และมีการกระทรวงกำลังคนทั้ง

๓ สายงาน อย่างเหมาะสม   โดยกำหนดเวลาดำเนินการขอย้ายผ่าน Website สำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข ๒รอบ คือ...

- รอบที่ ๑        ตั้งแต่วันที่   ๕ – ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๘

- รอบที่ ๒        ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ขอให้ทุกหน่วยบริการ  ดำเนินการดังนี้...

๑.ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในหน่วยงานของท่าน (แพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกร)

ที่มีความประสงค์ขอย้ายข้ามจังหวัด สามารถเลือกส่วนราชการที่ขอย้ายได้ ๒ อันดับ(สามารถ

Download แบบขอย้าย) เมื่อได้รับการพิจารณาให้ย้ายแล้ว ต้องปฏิบัติงานที่ส่วนราชการ

ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด  หากประสงค์จะเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน ต้องอยู่ปฏิบัติงานที่

่ส่วนราชการ เดิม ตามคำสั่งเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จึงจะขอย้ายต่อไปได้อีก  สามารถตรวจสอบ

รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ได้ที่  http://www.moph.go.th/ และให้ยื่นผ่านผู้บังคับบัญชา

ตามลำดับชั้น และรวบรวมแบบขอย้ายส่งมาที่ี่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.อบ. ตามกำหนดการ

ข้างต้น

๒.เมื่อได้รับอนุมัติให้ย้ายได้ ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ รพศ/สสจ. จะเป็นผู้ลงทะเบียนใน

Websiteของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓. ผู้ขอย้ายสามารถตรวจสอบความถูกต้องของส่วนราชการที่ขอย้ายที่ Website

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หากมีข้อผิดพลาดต้องให้แจ้ง ให้ผู้รับผิดชอบงานการ

เจ้าหน้าที่ ของ รพศ./สสจ. เพื่อแก้ไข ข้อมูลความถูกต้องในการขอย้าย สำหรับการพิจารณา

ขอย้าย สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข จะประกาศผลการพิจารณาย้าย

รอบที่ ๑ วันที่ ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

รอบที่ ๒ (รอบสุดท้าย)  วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘  โดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จะดำเนินการขอย้ายให้แล้วเสร็จโดยมีผลไปรับงานที่ใหม่ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ และจะ

ดำเนินการตัดโอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่ายในภายหลัง

 

๒.การพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานใน

หน่วยบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว

 -พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และ

เภสัชกร ที่คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการหรือหน่วยงานเสนอมา

                     ผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จำนวน  ๕  ราย ดังนี้

๑. นางสาวอาภาพร พรมโนภาศ   ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัด รพร. เดชอุดม

- ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๒. นางสรินยา  ทองพูนพันธ์ ตำแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลวารินชำราบ 

- ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๗  เป็นต้นไป

๓. นายชัยพร  พรหมสิงห์ ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์อนามัยที่๗ อุบลราชธานี สังกัดศูนย์อนามัยที่ 7 

- ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป

๔. นางสาวนภารัตน์  แต้สงเคราะห์   ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดรพศ.สรรพสิทธิประสงค์

- ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๕. นางสาววริศา  โสมรักษ์  ตำแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ สังกัด รพ.สรรพสิทธิประสงค์

- ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๓.

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

การกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘

มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันปริมาณการใช้รถใช้ถนนจึงมีเป็นจำนวนมากมีโอกาส

เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้มากว่าช่วงปกติ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องรับภาระงานเพิ่ม

มากขึ้น  ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วย

บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘   จึงขอแจ้งการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๕ มกราคม

๒๕๕๘ ตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

ให้กับ หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔  สามารถปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น

ไม่เกิน 2 เท่าของอัตราที่กำหนด และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทน

แนบท้าย ข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

ให้กับหน่วย บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 (ทั้งนี้ แล้วแต่สถานะทาง

การเงินและภาระงานของแต่ละหน่วยงาน โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของ

ระเบียบดังกล่าว)


๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๑.

แผนปฏิบัติการเครือข่ายปี ๒๕๕๘

 

๑.๑ แผนปฏิบัติการ Non UC

***๓ อำเภอที่ยังไม่ส่งลงนามอนุมัติโครงการ คือ ตระการพืชผล  สว่างฯ  เดชอดุม

อำเภอที่ลงนามอนุมัติแผนฯแล้วขอให้เร่งดำเนินการวางฎีกาเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ

 

๑.๒ แผนค่าเสื่อมปี ๘๐% ปี ๒๕๕๙

ต้องดำเนินการจัดทำแผนค่าเสื่อมเป็นภาพเครือข่ายพร้อมกับเรียงลำดับความสำคัญ ในแต่ละรายการ

ทั้งในส่วนอาคารสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ เครือข่ายที่ดำเนินการไม่สมบูรณ์

๒.

นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘

๓.

ตรวจราชการฯปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ พื้นที่ อำเภอเมืองฯ(๕๐ พรรษาฯ)

รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พื้นที่ อำเภอตระการพืชผล(Service Plan)

๔.

การถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานDHS ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สู่การปฏิบัติ โดยผู้ตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรแรมสุนีย์ แกรนด์ โดยมีสาระสำคัญและเน้นย้ำ

ถึงความเชื่อมโยงกับการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ ตามService Plan ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม

click ดูรายละเอียด

 

๔.๑ Profile DHS-PCA

- แบบประเมินตนเอง อำเภอที่ยังไม่ดำเนินการส่ง ๘ อำเภอ คือ ...เมือง ตาลสุม โพธิ์ไทร ตระการฯ

ศรีเมืองใหม่ บุณฑริก นาจะหลวย น้ำขุ่น

- Profile อำเภอที่ยังไม่ดำเนินการส่ง คือ ...เมือง ม่วงฯ ตาลสุม โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ ตระการฯ สิรินธร

และ ทุกอำเภอในโซนที่ ๔

 

๔.๒ พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาService Plan เขื่อมโยง DHS

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พื้นที่นำร่องจำนวน ๖ อำเภอ คือ เมือง ม่วงสามสิบ เขื่องใน โขงเจียม วารินฯ เดชอุดม

click ดูรายละเอียด


๕.๓ กลุ่มงานควบคุมโรค
๑.

  Result of dT vaccine campaign in 20-50 yrs. click ดูรายละเอียด
๒.

Situation of communicable diseases click ดูรายละเอียด

๓.
Situation of  Ebola in west Africa  click ดูรายละเอียด

 

๕.๔ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ข้อมูลสปสช. ร้อยละ ๙๙.๘๙๖ (คลิกที่นี่) ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ ๙๙.๙๑๙ (คลิกที่นี่)

 ๒.

จำนวนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ จำแนกรายรพ./อำเภอ และรายเดือน click ดูรายละเอียด

 

๕.๖ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑.

ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  มีกำหนดเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ระหว่างวันที่  ๕-๖ มกราคม  ๒๕๕๘

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗

จุดที่ ๑  เสด็จไปโรงเรียน ตชด. บ้านศรีสวัสดิ์  อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร

จุดที่ ๒ เสด็จไปโรงเรียน ตชด. บ้านหนองใหม่  อ. กันทรลักษณ์  จ. ศรีสะเกษ

*และประทับแรมค้างคืนที่เขื่อนสิรินธร จ. อุบลราชธานี

วันที่ ๖ มกราคม  ๒๕๕๘

จุดที่ ๑  เสด็จไปโรงเรียน ตชด. บ้านปากลา  อ. โขงเจียม  จ. อุบลราชธานี

จุดที่ ๒ เสด็จไปโรงเรียน ตชด. บ้านดงนา  อ. หนามแท่ง  จ. อุบลราชธานี

จุดที่ ๓ เสด็จไปโรงเรียน ตชด. บ้านโหง่นขาม  อ. หนามแท่ง  จ. อุบลราชธานี

*ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการรับเสด็จ ต่อไป

๒.

กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขครั้งที่ ๓๖ ที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดวันแข่งขัน ๙-๑๓ กุมภาพันธ

๒๕๕๘ พิธีเปิด-ปิด  ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ click ดูรายละเอียด

*ห้วงเวลาเดือนมกราคม ๒๕๕๘ จะเป็นการแข่งขันกีฬาระดับเขต จ. อุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ จะดำเนินการ

ประสาน รายละเอียดกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป


๕.๖ กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๘

                  ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการประกวดจังหวัด และ ชมรม TO

BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ

โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น  ดังนี้

๑) ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE (ประเภทรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ ๑)

๒) ประเภทTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)  ตัวแทน คือ

- โรงเรียนปทุมพิทยาคม อำเภอเมือง (ประเภทรักษามาตรฐานระดับทองปีที่ 1)

- ตัวแทนโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  อำเภอม่วงสามสิบ (ประเภทดีเด่น)

๓) ประเภท TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา – อุดมศึกษา ตัวแทนคือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (ประเภทดีเด่น)

๔)  ประเภท TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ  ตัวแทนคือ       

- บริษัทกิจตรงยามาฮ่า อุบลราชธานี  สถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง

(ประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๑)

๕) ประเภท TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ตัวแทนคือ ชุมชนบ้านหนองขอน ตำบลหนองขอน 

อำเภอเมือง  (ประเภทดีเด่นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวด

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

๒.
๑.ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ / ติดยาเสพติดเป้าหมายจังหวัดอุบลราชธานี

(เป้าหมายการบำบัด ๖,๘๐๐ ราย)

๑.๑) ระบบสมัครใจ  เป้าหมาย ๒,๕๐๐ ราย

      ผลการดำเนินการ  ๑๔๙ ราย    คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๖  รายละเอียดดังนี้

             - จิตสังคมบำบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร  ๔ เดือน  จำนวน  ๑๔๙ ราย

             - ค่ายบำบัด   หลักสูตร ๑๕ วัน                                       จำนวน   -   ราย

๑.๒) ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ราย

            ดำเนินการได้ ๑,๒๗๘ ราย  คิดเป็นร้อยละ ๓๑ . ๙๕

๑.๓) ระบบต้องโทษ เป้าหมาย ๓๐๐ ราย

            ดำเนินการได้   ๒๑๔ ราย  คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๐

            รวมทุกระบบ   จำนวน  ๑,๖๓๙  ราย คิดเป็นร้อยละ  ๒๔.๑๐

๓.

ผลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯระบบสมัครใจ

            เป้าหมายติดตาม (ผู้ผ่านการบำบัดจากปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน   ๒,๐๙๖  ราย)

ได้รับการติดตาม  ๑,๘๔๔ ราย  ร้อยละ  ๘๗.๙๗

เลิกได้               ๑,๗๓๒ ราย  ร้อยละ  ๙๓.๙๒

เสพซ้ำ                   ๑๑๒ ราย   ร้อยละ   ๖.๐๘


๕.๗ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๑. งานทะเบียนใบอนุญาต

๑.๑ กำหนดวันชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๘  ณ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน วันที่ ๓๐

ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลาราชการ

อนึ่ง...  การชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการประจำปีภายหลังวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต้องชำระเงินเพิ่ม

ร้อยละห้าต่อเดือน (เดือนละ ๒๕.- บาท)  ต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือน  การต่ออายุใบอนุญาต

ให้ดำเนินการสถานพยาบาลายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุ จะกระทำมิได้และหากขาด ต่ออายุใบอนุญาต

แล้วยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่าเป็นการดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

๑.๒ กำหนดวันชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตขายยา

ใบอนุญาตขายยาทุกประเภท (ใบอนุญาต ขย.๑, ขย.๒, ขย.๓, ขยบ.,จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภท

๓, ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือ ประเภท ๔) ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่กลุ่มงานคุ้มครอง

ผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

เวลาราชการ

๒.

งานผลิตภัณฑ์สุขภาพ

๒.๑  การคัดเลือกรางวัล  อย.  ควอลิตี้   อวอร์ด   ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน  ปี  ๒๕๕๘   สำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาจะจัดงานมอบรางวัล  อย. ควอลิตี้  อวอร์ด   ๒๕๕๘   ในช่วงเดือนมีนาคม

๒๕๕๘  ภายใต้คำขวัญ  “คุณภาพ ปลอดภัย  ใส่ใจสังคม”   และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณา

คัดเลือกผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน    ที่จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและมีคุณสมบัติเหมาะสม 

จังหวัดละ   ๑  ราย  ให้แก่กองส่งเสริมงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและ

ท้องถิ่น  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    เพื่อมอบหมายทีมผู้ตรวจประเมินฯ    ลงพื้นที่ตรวจประเมิน

สถานที่ผลิต   และพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมเข้ารับรางวัลฯ เขตละ ๑  ราย   ระหว่างวันที่  ๑๒ - ๑๖ 

มกราคม  ๒๕๕๗   โดยจังหวัดอุบลราชธานี   ได้คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจาก

ปลาบ้านด่านใหม่  เลขที่ ๕๔ ถนนพรหมสิงห์  หมู่ที่  ๒ ตำบลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม (ผลิตปลาส้ม และ

น้ำพริก)  เป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานี   เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตต่อไป

 

๒.๒ กิจกรรมการประกวดเรียงความเล่าเรื่อง  ภายใต้หัวข้อ   “คนรุ่นใหม่   หัวใจอินทรีย์”

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับมูลนิธิสื่อสร้าง

สุข   จัดกิจกรรมการประกวดเรียงความเล่าเรื่อง   ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่  หัวใจอินทรีย์” เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนให้บุตรหลานของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีถ่ายทอดเรื่องราวการทำเกษตรอินทรีย์

ในครอบครัว/ชุมชน หรือแนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์   เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ ลด  ละ  เลิก การใช้สาร

เคมี  สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบอาหารที่ปลอดภัย   ทั้งนี้   ผู้สนใจสามารถส่งผลงานการประกวดได้ที่

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

โทร. ๐-๔๕๒๖-๒๖๙๙    โทรสาร. ๐-๔๕๒๖-๒๖๙๙  อีเมลล์   fdapv๓๔@fda.moph.go.th  หรือ มูลนิธิสื่อ

สร้างสุข   โทร.  ๐-๔๕๒๔-๒๖๕๔   ๐๘-๗๓๗๘-๖๙๕๕ อีเมลล์ sangsook.ubon@gmail.com ภายในวันที่  ๓๑

ธันวาคม  ๒๕๕๗  โดยจะประกาศผลการประกวดฯ มอบรางวัล และประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัล 

ในงานเทศกาล   กินสบายใจ  ห่างไกลโรค ปี ๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณชั้น G

ศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ (ห้างสุนีย์ฯ)click ดูรายละเอียด

๓.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

๓.๑ สรุปรายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยารายไตรมาส และการปรับแผนการจัดซื้อ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓.๑ แยกตามโรงพยาบาล)

๓.๒ เร่งรัดการจัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตามหนังสือ ที่ อบ ๐๐๓๒.๐๐๘ / ว ๘๕๘๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ส่งสำเนาแนวทางปฏิบัติตาม

เกณฑ์ จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ click ดูรายละเอียด๕.๘ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
๑.

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุใน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เนื่องจากมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงที่ประชาชน

เดินทางกลับภูมิลำเนา ทำให้เกิดการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น โดยกำหนดมาตรการเน้นหนักตั้งแต่วันที่ ๓๐

ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นช่วงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งรัฐบาล

มีนโยบาย ให้ทุกจังหวัดลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บลงให้ได้มากที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

 

๕.๙ กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑.

๑.แนวทางการพัฒนาทีมหมอครอบครัวเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่click ดูรายละเอียด

 

๒.ขอเชิญร่วมงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม

๒๕๕๗ – วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘   ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า) 

เพื่อเป็นการหารายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล และใน

ส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  มีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของ  อสม.ดีเด่น

ระดับจังหวัด  นวดแผนไทย  และจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์  และอื่นๆ อีกมากมาย

 

๓.ขอความร่วมมือ ทุกอำเภอจัดงานวันเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กปี ๕๘ คือ ความรู้  คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต และเรียนเชิญร่วมงาน วันเด็ก

ประจำปี ๒๕๕๘  ณ  สนามมลฑลทหารบกที่ ๒๒  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี โดยสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ในวันเสาร์ที่ ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๘

 

๕.๑๐ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
 ๑.

แผนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วัน เดือน ปี

สถานที่

เป้าหมาย

๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

รพ.เขมราฐ

โรงพยาบาลทุกแห่งในเขตบริการสาธารณสุข โซน ๒

๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

รพ.50 พรรษาฯ   

โรงพยาบาลทุกแห่งในเขตบริการสาธารณสุข โซน ๑

๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

รพ.วารินชำราบ

โรงพยาบาลทุกแห่งในเขตบริการสาธารณสุข โซน ๓

๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

รพร.เดชอุดม

โรงพยาบาลทุกแห่งในเขตบริการสาธารณสุข โซน ๔

 

๒.

การออกเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๘

ครั้งที่

วันที่

โรงพยาบาล

๙ มกราคม ๒๕๕๘

๕๐ พรรษาฯ

๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

น้ำยืน

๒๑  มกราคม ๒๕๕๘

สำโรง

๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

พระศรีมหาโพธิ์

๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

ดอนมดแดง

๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

นาจะหลวย

 


๕.๑๑ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
๑.

งานทันตสาธารณสุข

แผนออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

- วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ บ้านเจียด หมู่ที่ ๑ ต.เจียด อ.เขมราฐ

- วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๒ ต.โคกก่อง อ.สำโรง

 

 

๕.๑๒ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๑.
งานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้งด้านการป้องกัน/ควบคุม

และการรักษาพยาบาล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้

๑.๑ ดำเนินการ/ประสานขอความร่วมมือเครือข่ายในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ในเรื่องสถานที่และเวลาห้ามขาย

ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑-๒ สัปดาห์

๑.๒ ประสานขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ร่วมกับสินค้าอื่น ในลักษณะการจัดกระเช้าปีใหม่ภายใต้แนวคิด กระเช้าปีใหม่ ไร้แอลกอฮอล์

๑.๓ เฝ้าระวัง ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางพ.ศ.๒๕๕๕ โดยห้ามผู้ใดบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง ในขณะขับขี่

หรือโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ แก่สถานประกอบการ ร้านค้า และประชาชนทั่วไป ในช่วงก่อนเทศกาล

และในช่วงเทศกาล ในการนี้ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่าน ดำเนินการตรวจ เตือน/ประชาสัมพันธ์

ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ แก่สถานประกอบการ ร้านค้า ประชาชน

ทั่วไป ในช่วงก่อน เทศกาลและในช่วงเทศกาล และให้รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบ ฟอร์มรายงาน

การสำรวจ ร้านค้า ขายสุรา ผิด กฎหมายในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ๒๕๕๘  และส่งมาด้วยนี้ กลับกลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๘ 

เพื่อรวบรวมเป็นผลงานภาพรวมจังหวัดต่อไป click ดูรายละเอียด

๒.
การดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี

สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอประสานแผนการดำเนินงาน ร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ และท่อน้ำ

ดีดัวยวิธีอัลตร้าซาวด์ในพื้นที่ ดังนี้

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘          อำเภอนาตาล

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘          อำเภอเมือง (โรงพยาบาล๕๐พรรษาฯ)

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘         อำเภอเหล่าเสือโก้ก

 

๕.๑๓ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 ๑.

  การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

  งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ไตรมาสที่ 1 ดังนี้ click ดูรายละเอียด

   ลำดับ

    ชื่อตัวชี้วัด

  จำนวน
  ที่ผ่านเกณฑ์

  ร้อยละ

                     หมายเหตุ

  อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.)

  ทุกจังหวัด ดำเนินงาน ตาม อำนาจ หน้าที่

  ที่กำหนด

  ๑๐๐

  ระดับจังหวัด ประชุม  ๑

  ครั้ง

  ร้อยละ ๕๐ ของเทศบาล ทุกระดับ มีระบบ

  บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐาน

  ๑๒ อำเภอ

  (๒๙ เทศบาล)

  ๔๘

  อยู่ในขั้นตอนการสมัคร

  ของ เทศบาล

  อำเภอมีระบบฐานข้อมูล

  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

  ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

  ๒๐

  อยู่ระหว่างการส่งข้อมูล

  ร้อยละ ๑๐๐ ของมูลฝอยติดเชื้อ

  ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  มีระบบควบคุม กำกับ การเก็บ ขน และกำจัด

  มูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง

  ๒๑

  ๘๐.๗๗

  รพ.ใหม่ ๕ แห่งกำลัง

  พัฒนาให้ผ่านเกณฑ์

   

๒.
การพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย  (KPI การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นรูปธรรม)

            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะจัดประชุมเพิ่มพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ด้านการใช้ พรบ.การ

สาธารณสุข ๒๕๓๕  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ในบทบาทของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและเป็นที่ปรึกษา

ให้กับเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม ๑ โดยวิทยากรจากสำนักบริหาร

กฎหมาย กรมอนามัย ท้องถิ่นจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้อำนวยการ

โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และนายกเทศมนตรี

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตาม  Road Map การจัดการขยะของรัฐบาล

๓.๑ มาตรการด้านกฎหมาย ที่เป็นความรับผิดชอบของ สสจ./สสอ.click ดูรายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้สำรวจการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  ตาม พรบ.การสาธารณสุข

พ.ศ.๒๕๓๕ พบว่า มีการออกข้อบัญญัติร้อยละ ๖๗.๒๓ และกำลังดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม ขอให้ระดับ

อำเภอ ประสานและทำเป็นฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอ สนับสนุนการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์และ Road Map การจัดการขยะของรัฐบาล

 

๓.๒ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  ให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางการจัดการ จัดระบบการขนส่งจาก รพ.สต.

จัดทำเอกสารกำกับการขนส่ง (Manifest) และรายงาน

 

๕.๑๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

๕.๑๕ กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
 ๑.

ไม่มีวาระการประชุม

 

๕.๑๖ กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
๑.
ไม่มีวาระการประชุม

 

๕.๑๗ งานบริการสุขภาพ
๑.

ไม่มีวาระการประชุม

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
          


     
: เรื่องอื่นๆ