<-- -->


วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.

    วาระก่อนการประชุม

1. พิธีมอบใบประกาศ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น คือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่น คือ
ชนะเลิศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไหล อ.เมืองอุบลราชธานี
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

 


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ     

 


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 4
/2559

 

1.สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน มีนาคม 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

  2. ข้อมูลผลการดำเนินงาน ANC 5 ครั้งคุณภาพ/ LBW /แยกรายอำเภอ
  3. CMI Click เพื่อดูรายละเอียด CMI59  CMI6 เดือน_5 จังหวัด
  4. DHF
  5. คัดกรอง CKD ใน DM HT
  6.เรื่องร้องเรียน


   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
4.1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.2
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
4.3
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
4.4
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.5
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4.6
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี
4.7
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี
4.9
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
4.10 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4.11 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10


   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

5.1 กลุ่มงานบริหาร
1.

การเงิน

 

1.1 งบทดลอง

การส่งงบทดลองประจำเดือน เมษายน2559 หน่วยงานที่ส่ง/ไม่ส่งงบทดลอง/ส่งไม่ครบClick เพื่อดูรายละเอียด

โซน 1

-แม่ข่าย  ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์  ดอนมดแดง  เหล่าเสือโก้ก
-ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ

โซน 2

-แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.)ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ ตระการพืชผล
-สสอ.  ส่งครบ       

โซน 3

-แม่ข่าย ส่งครบ 
-ลูกข่าย (รพ.สต)ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ

โซน 4

-แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ  เดชอุดม
-สสอ. ส่งครบ

 

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) Click เพื่อดูรายละเอียด

-รพช.  แม่ข่ายที่ได้คะแนนไม่เต็ม 100  มี 9 แห่ง คือ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้กเขมราฐ นาตาล  โขงเจียม พิบูลมังสาหาร เดชอุดม นาจะหลวย และ รพศ.

-รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 มี  แห่ง 8 คือ เขื่องใน ดอนมดแดง 50 พรรษาฯ นาตาล  โขงเจียม  นาเยีย 
เดชอุดม  และ นาจะหลวย

 

ข้อเสนอแนะ... 

1. ขอให้ เครือข่ายที่ได้รับคะแนนคุณภาพบัญชีทางอิเลคทรอนิกไม่ผ่านตามเกณฑ์ ทั้ง รพ และ รพ.สต. (แม่ข่าย 100 คะแนน ลูกข่าย 50 คะแนน)กำชับผู้เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการ สอบทานข้อมูลบัญชี ตามเกณฑ์ คุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน  ตลอดจนควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี  ติดตามข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี ในการส่งงบทดลอง ต้อง Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่าย และลูกข่าย หากคะแนนไม่ผ่าน ในรายการใด ให้้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

 

2. ดำเนินการ Audit ข้อมูล ตรวจสอบผลคะแนนคุณภาพบัญชี ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขในรายการที่คะแนนไม่ผ่าน ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่ง

2.

การเฝ้าระวังการเงินการคลัง        

 

2.1. แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจำเดือน เมษายน
2559 มีผลการประเมินดังนี้ Click เพื่อดูรายละเอียด

โรงพยาบาลที่วิกฤติระดับ 7
เดือน เมษายน 2559 ไม่มี วิกฤติระดับ 7
เดือน มีนาคม 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จำนวน จำนวน 1 แห่ง คือ  ศรีเมืองใหม่

 

2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนเมษายน 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

สถานะการเงิน ของโรงพยาบาล ณ 30 กันยายน 2558 เปรียบเทียบกับ เมษายน 2559 เกี่ยวกับ เงินบำรุง
คงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้โรงพยาบาล ประเมินการเงิน
การคลัง ของตนเองเพื่อการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง จากข้อมูลเดือน เมษายน 2559 พบว่า
กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน 3 50พรรษาฯ      - 31.13   ล้านบาท
โซน 1 วารินชำราบ    - 13.82  ล้านบาท
โซน 3 สำโรง              -   5.87   ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ  บุณฑริก  เดชอุดมน้ำยืน  และเขมราฐ

โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน 4 เดชอุดม             97.40  ล้านบาท
โซน 3 วารินชำราบ       79.96  ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล   72.07  ล้านบาท
โซน 1 50พรรษาฯ          71.65  ล้านบาท 

 

ข้อเสนอแนะ

1.ขอให้โรงพยาบาลกำหนดมาตรการเฝ้าระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย
เพื่อหา สาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับ อย่างเข้มงวด  

2.ขอให้โรงพยาบาลกำหนดระบบสอบทานข้อมูล โดยเฉพาะ การบันทึกบัญชีกองทุน UC แต่ละไตรมาส ขอให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการข้อมูลจัดสรรเงินกองทุน UC ให้เป็นไปตาม แผนการเงินการคลัง และตารางบริหารวงเงิน ที่จัดสรรให้ รพ.สต. หากไม่มีระบบจัดการเงินกองทุน ตามที่ได้รับโอนแต่ละงวด จะส่งผลกับการบันทึกบัญชี ไม่ถูกต้อง

3.

การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง/คุณภาพบัญชี

 

แจ้งแผนและผลการประเมินการบริหารการเงินการคลัง (FAS) และคุณภาพบัญชี โดยทีมประเมินระดับเขต/ระดับจังหวัด  โดยผลประเมินทั้งคุณภาพบัญชีและ FAS  ผ่านเกณฑ์  80%
Click เพื่อดูรายละเอียด

 

แผนและผลการประเมินของโรงพยาบาลในสังกัดอุบลราชธานี ได้รับการประเมินจากทีมทั้งระดับเขต ระดับจังหวัด  ดังนี้

1. เป้าหมายการตรวจโดยทีมระดับเขต โดยใช้ เกณฑ์ เขตสุขภาพที่ 10 (ข้อมูลวิกฤติระดับ 7)

ณ 30  กันยายน 2558 ตรวจโดยทีมระดับเขต จำนวน  6  แห่ง ได้แก่ รพ. รพ.50 พรรษา,ตระการฯ,ศรีเมืองใหม่, โขงเจียม, วาริน ชำราบ  และทุ่งศรีอุดม 

พบว่า... ผ่านเกณฑ์ 1 แห่ง คือ รพ.50 พรรษาฯ 
               
2.เป้าหมายการตรวจโดยทีมระดับจังหวัด ตามเกณฑ์เขต จำนวน 16 แห่ง ได้แก่ เขื่องใน  ดอนมดแดง นาเยีย  โพธิ์ไทร  นาตาล  ม่วงสามสิบ  น้ำขุ่น  เดชอุดม  สว่างวีระวงค์   เหล่าเสือโก้ก   รพศ.สปส.     เขมราฐ  นาจะหลวยบุญฑริก  พิบูลมังสาหาร  และน้ำยืน  ได้รับการตรวจประเมินแล้ว  5  แห่ง 

พบว่า...ผ่านเกณฑ์  2 แห่ง คือ รพ. สว่างวีระวงค์และ นาเยีย

 

ข้อเสนอแนะ

1.ขอให้โรงพยาบาลที่ยังไม่ได้รับการตรวจประเมิน เตรียมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ตามรอบการส่ง งบทดลอง รอบปัจจุบัน  ไว้เพื่อรับการตรวจประเมินตามแผนต่อไป
2.ขอให้โรงพยาบาลที่ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ระดับเขต ทั้งข้อ 1 และข้อ 2  ได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรับการประเมินซ้ำจากทีมระดับจังหวัด ซึ่งกำหนดการ  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
3.เป้าหมายการตรวจโดยทีมระดับเขต ตามเกณฑ์ สป. ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงิน การคลังหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ โดยประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านข้อมูลทั่วไป ด้านคุณภาพบัญชี ด้านระบบควบคุมภายในและธรรมาภิบาลและใช้ผลการประเมินเพื่อขอรับความช่วยเหลือ จากงบ CF ระดับกระทรวงฯ โดยพิจารณาเลือก
โรงพยาบาล ที่ ประสบปัญหาวิกฤติการเงินระดับ 7 ตั้งแต่ ปี 2555- 2559 ไตรมาสที่ 1 (เป้าหมายประเทศ 43 แห่ง เป้าหมายเขต 13แห่ง)  เป้าหมายจังหวัดอุบล จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สำโรง ตาลสุม กุดข้าวปุ้น ตระการพืชผล   สิรินธร และวารินชำราบ ขอให้โรงพยาบาลเป้าหมายจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม   2559  เพื่อรับการตรวจประเมินจากทีมระดับเขต  ตามแผน ต่อไป

4.

เรื่องอื่นๆ

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบNon UC ปี 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ  66.18  หน่วยงานที่เบิกสูงสุด  คือ  สสอ.สิรินธร  พิบูลมังสาหาร  ตาลสุม  วารินฯ  นาจะหลวย  ส่วนหน่วยที่ยังมีผลเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ  76 (ไตรมาสที่  3)  ขอให้เร่งรัดการวางเบิก เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ต่อไป (ข้อมูล ณ วันที่  29  พฤษภาคม  2559)

 

 

 

 

5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1

กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559

รอบที่ 2  ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2559
               พื้นที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 1 อ.เดชอุดม   รพ.สต.บัวงาม
               พื้นที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 2 อ.เขื่องใน     รพ.สต.หัวดอน

2

  กำหนดการนิเทศงานผสมผสาน รอบที่ 2 /2559        กำหนด 13-21 มิถุนายน 2559

  ข้อสั่งการ...ที่ต้องรายงานผลความก้าวหน้าตามตก.3

  2.1การสำรวจการถือครองที่ดินของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
  Click เพื่อดูรายละเอียด
  land Overall

  2.2 ดำเนินการทบทวน Master Plan ของโรงพยาบาล และปรับปรุงให้ถูกต้อง ตามข้อกำหนดเพื่อวางแผน ในการพัฒนาพื้นที่ โดยให้ทุกโรงพยาบาล ส่งข้อมูลที่ถูกต้อง ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เพื่อเป็นข้อมูล เตรียมรับการตรวจราชการครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559

3.

การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด

4.
แจ้งผลการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559

 

 

 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
1.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก Click เพื่อดูรายละเอียด
2.
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ  Click เพื่อดูรายละเอียด
3.
หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นกลุ่มก้อนClick เพื่อดูรายละเอียด
4.
สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1.

ผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบำบัดของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2559 จำนวนทั้งหมด 6,300 ราย) จากระบบต่างๆดังนี้
Click เพื่อดูรายละเอียด

2

การควบคุมตัวยา/สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด Click เพื่อดูรายละเอียด

3.
ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุบลราชธานีี Click เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

5.5 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
1.

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ระดับจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นพยาบาล วิชาชีพ จำนวน 122 คน นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 19 คน นักวิชาการทันตสาธารณสุข จำนวน 6 คน นักการแพทย์แผนไทย จำนวน 19 คน เจ้าพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 167 คน โดยมีกำหนดการ ดังนี้

- 2 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 21.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเนวาด้าแกรนด์

- 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

2. 

งานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ DHS
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ออกเยี่ยมเสริมพลังรอบที่ 2 โดยผู้ประเมินภายนอก เครือข่าย DHS อำเภอศรีเมืองใหม่

3.

งานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

กำหนดให้มีกิจกรรมการนิเทศงานบริการพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 1 โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด ดังนี้

ลำดับ

วัน / เดือน / ปี

โรงพยาบาล

1

3 มิถุนายน 2559
รพ.บุณฑริก

2

7 มิถุนายน 2559
รพ.ตาลสุม

3

10 มิถุนายน 2559
รพ.กุดข้าวปุ้น

4

14 มิถุนายน 2559
รพ.พิบูลมังสาหาร

5

17 มิถุนายน 2559
รพ.โขงเจียม

 

 

 

5.6 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนเมษายน 2559
ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.974 (คลิกที่นี่) ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.998 (คลิกที่นี่

2.
CMI
 

2.1 สรุปค่า CMI หน่วยบริการจังหวัดอุบลราชธานี เดือน เมษายน 2559(คลิกที่นี่)
2.2 สรุปค่า CMI  ปี2559 (ตค58 – มีค59) หน่วยบริการในเขต 10 (คลิกที่นี่)

 

 

 

 

5.7 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1.

งานทันตสาธารณสุข

1. ผลงาน Quick Win Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก

1.1 อัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก (คนใหม่) แบบครอบคลุม (เป้าหมาย ร้อยละ 30) ผลงาน  8 เดือน (พ.ย 58 – พ.ค 59)

จังหวัดอุบลราชธานี  ผลงาน ร้อยละ 27.80 ผลงานเป็นอันดับ 1 ในเขตสุขภาพที่ 10 Click เพื่อดูรายละเอียด

1.2 ร้อยละ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่ครอบคลุมประชากรมากกว่า 200 คนต่อ 1,000 ประชากร (เป้าหมาย ร้อยละ 50)

จังหวัดอุบลราชธานี ผลงาน ร้อยละ 60.06 ผลงานเป็นอันดับ 1 ในเขตสุขภาพที่ 10 Click เพื่อดูรายละเอียด
(ข้อมูลจาก http://ubn.hdc.moph.go.th/hdc/reports ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2559)

2.

ผลงาน QOF ปี 59 งวดที่ 2  ตัวชี้วัดหญิงมีครรภ์ได้รับการตรวจช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

พบว่า... จังหวัดอุบลราชธานผลงานภาพรวมผ่านเกณฑ์ คือ ร้อยละ 93.54 ผลงานเป็นอันดับ 2 ในเขตสุขภาพที่ 10 (รายงาน cockpit จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559 ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559)
Click เพื่อดูรายละเอียด

 3.

ผลการดำเนินงานฟันเทียมพระราชทาน

 

ผลการดำเนินงานฟันเทียมพระราชทาน ปี 2559 ตั้งแต่ตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559  ร้อยละ 78.80 ขอให้ทุกอำเภอตรวจสอบความ ถูกต้องในเวปฟันเทียมพระราชทาน Click เพื่อดูรายละเอียด

4.

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือน มิถุนายน 2559

  • วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านทัน หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน
  • วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านลาดหญ้าคา หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสวาง
   อำเภอนากุดข้าวปุ้น

 

 

 

5.8 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1.
การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม และน้ำแข็งบริโภค ณ สถานที่จำหน่าย

ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้ทุกอำเภอสุ่มตัวอย่างน้ำดื่มและน้ำแข็งบริโภค ตำบลละ 20 ตัวอย่าง โดยจังหวัดสนับสนุนชุดตรวจภาคสนาม จังหวัดได้รับรายงานแล้ว 20 อำเภอ ตัวอย่าง 1,383 ตัวอย่าง (ร้อยละ 56.73) ผลการตรวจ พบเชื้อ 1,055 ตัวอย่าง(ร้อยละ 43.27)Click เพื่อดูรายละเอียด

2.
การจัดทำบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข

การจัดทำบัตรประจำตัว เจ้าพนักงานสาธารณสุข เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการ ส่งเอกสารเพื่อขอทำบัตรประจำตัว ที่กลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย จากการตรวจสอบทะเบียนการออกบัตรพบว่า มีการออกบัตรเพียงร้อยละ 50 ซึ่งบุคลากร ที่ต้องมีบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสาธารณสุขอำเภอ

 

 

 

 

5.9   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และ งานทะเบียนใบอนุญาต

ประชุมคณะทำงานตรวจสถานพยาบาลประจำปี  จังหวัดอุบลราชธานี   

กำหนดจัดประชุมและออกตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน)
จำนวน 4 แห่ง ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี

2.

งานผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย Click เพื่อดูรายละเอียด

2.1 จัดการประชุมผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  จังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดจัดประชุมผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย... ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  จำนวน  35  ราย  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรงาน
ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ  ทุกอำเภอ   

ีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ในการกำกับดูแลสถานที่ผลิตให้ได้ตามเกณฑ์ GMP กฎหมาย และการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหารประเภทผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  ทั้งนี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว ซึ่งเป็นของฝากจังหวัดอุบลราชธานี   ถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยต่อการบริโภค   ได้รับเกียรติจาก นายคันฉัตร  ตันเสถียร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธี เปิดการประชุมและเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความ ต้องการของลูกค้า ” และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  บรรยายในหัวข้อ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เพื่อก้าวสู่ตลาดสากล”

 

2.2 การเก็บตัวอย่างผัก-ผลไม้ ณ ตลาดค้าส่งวารินเจริญศรี  และเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี Click เพื่อดูรายละเอียด              

  2.3 การดำเนินการเฝ้าระวังอาหารและเครื่องดื่ม Click เพื่อดูรายละเอียด                   
 

2.4 การดำเนินงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็งบริโภค ณ สถานที่จำหน่าย

3.

งาน คบส.ชายแดน

 

ประชุม/อบรม การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ประสานงาน เครือข่ายประชาคม อาเซียนด้านการสาธารณสุข ในอำเภอชายแดน  เขตสุขภาพที่ 10

กำหนดวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559  เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องบอลลูม โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

4.

งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่    ไม่จำกัดปริมาณ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) รายการแถบตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว เลขที่ อบ 0017/356/2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559  ซึ่งดำเนินการ โดยโรงพยาบาลวารินชำราบ ราคาต่อหน่วย 7.49 บาท เป็นเงิน 7,207,627 บาท (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
*** ขอให้แก่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ดำเนินการจัดซื้อตามสัญญาดังกล่าวโดยเคร่งครัด

 

 

 

 

5.10 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.

กระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักตรวจและประเมินผลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดให้ทุกจังหวัด ดำเนินการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559 โดยเด็กที่เป็นเป้าหมายดำเนินการ คือ เด็ก 4 ช่วงวัย อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ขอให้สถานบริการทุกแห่ง     ้จัดทำแผนการรณรงค์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย, บุคลากร, วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งระบบข้อมูลและการรายงาน ในช่วงสัปดาห์รณรงค์ฯ Click เพื่อดูรายละเอียด  

 

 

 

 

5.11 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
1.

งานพัฒนาศักยภาพ อสม.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจัดทำโครงการ
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย...

-ประธาน อสม.ระดับตำบล , อสม. ตำบล ละ 3 คน
-ประธาน อสม.และ อสม. ในเขตเทศบาลตำบลๆ ละ 2 คน

ร่วมฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2559 (อสม. เขตพื้นที่โซนพัฒนาสาธารณสุขที่ 1 และ 2)
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2559 (อสม. เขตพื้นที่โซนพัฒนาสาธารณสุขที่ 3 และ 4)

ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และขอความร่วมมือ อสม.ผู้เข้าอบรมทุกท่าน เตรียมสัมภาระและของใช้จำเป็นเข้าพักที่โรงแรมได้

2.

งานหมู่บ้านจัดการสุขภาพและตำบลจัดการสุขภาพ

ร่างแผนการออกเยี่ยมเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ และตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ร่วมกับระบบสุขภาพอำเภอ เดือนมิถุนายน 2559

3.

งานสมัชชาสุขภาพ

ร่างกำหนดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 17 มิถุนายน 2559
ณ หอประชุมไรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

4.

งานสุขภาพภาคประชาชน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ อสม.และ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิกาญจนบารมี กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสฯ ซึ่งในปีนี้ีกำหนดออกให้บริการ ณ รพ.ตระการพืชผล ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2559

ในการนี้ ขอความร่วมมือทุกอำเภอรวบรวมเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิกาญจนบารมีฯ พร้อมแจ้งยอดเงิน บริจาค ที่กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 และขอเรียนเชิญมอบเงินบริจาคให้มูลนิธิกาญจนบารมี ณ หอประชุมโรงพยาบาลตระการพืชผล
ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559

 

 

 

 

5.12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 

 

5.13 กลุ่มงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 

 

5.14 กลุ่มงานนิติการ
1.

ไม่มีวาระการประชุม 

 

5.15 กลุ่มงานบริการสุขภาพ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 

 

5.16 กลุ่มงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1.

ไม่มีวาระการประชุม

 

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 

          


     
: เรื่องอื่นๆ