<-- -->

วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

                                              

    วาระก่อนการประชุม

๑. แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

      นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง

      นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๒.พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าดีเด่น" คนดีลูกราชภัฏอุบลราชธานี" ประจำปี ๒๕๕๗

     นายอดุลย์ วรรณชาติ สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

๓. แสดงความยินดีกับบุคลากรได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ระดับกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการ

     กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗   ระหว่างวันที่  ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

*ประเภทโปสเตอร์ สาขาการพยาบาล 

     นางสาวสยุมพร  คงเหลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   โรงพยาบาลเขื่องใน 

     ผลงานวิชาการเรื่อง "ผลการพัฒนาการดูแล ทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะ Neonatal Jaundice"

*ประเภทโปสเตอร์ สาขาทันตสาธารณสุข

     นายศตวรรษ  ศรีสมบัติ จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.โพธิ์ใหญ่ สสอ.วารินชำราบ

     ผลงานวิชาการเรื่อง "ผลการขยายให้บริการฟันปลอมใกล้บ้านสู่ รพ.สต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ"

*ประเภทนวัตกรรม  สาขาการควบคุมป้องกันโรค 

    นางสาวชมสิริ   ริ้วทอง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธิ์ไทร  ผลงานวิชาการเรื่อง "กระบอกสแกนลูกน้ำยุงลาย"

๔. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ

   * มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง อ.ตระการพืชผล ได้รับรางวัลดีเด่น

หมวด ๓  ตามมาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA) ระดับเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗

   * มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

๕. พิธีมอบใบประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานบริการสุขภาพจิต

    ในโรงพยาบาลชุมชน ระดับดีเด่น และการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ผ่านมาตรฐาน

     ขั้น ๑   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๖. พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดผลงานประเภทการพัฒนาระบบและนวัตกรรม

     ตามโครงการสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๖ รางวัล

๗. พิธีมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลชนะเลิศ ตำบลจัดการสุขภาพดีเด่น

     เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗ ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๘. พิธีมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

๘.๑ หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ หน่วยบริการสาธารณสุข ที่ผ่านการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานระดับ

ดีมาก ประจำปี ๒๕๕๗ (รอบที่ ๓ พฤษภาคม-สิงหาคม) จำนวน ๓๐ รางวัล

๘.๒ สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

- ระดับดีมาก ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)คลังน้ำมัน อุบลราชธานี

- ระดับดี ได้แก่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ 1 อุบลราชธานี

๙.พิธีมอบรางวัล

๙.๑ การประกวดต้นแบบการดำเนินงานทันตสาธารณสุขใน รพ.สต. ประจำปี ๒๕๕๗

- ชนะเลิศ ได้แก่ รพ.สต.หนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ

- รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ รพ.สต.โนนน้อย อำเภอวารินชำราบ

- รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ รพ.สต.สะพือ อำเภอตระการพืชผล

- รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ รพ.สต.หนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม

๙.๒ การนำเสนอผลงานวิชาการทันตสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗

ประเภท Oral Presentation

- ชนะเลิศ เรื่องการปลูกถ่ายฟันกรามซี่ที่สามทดแทนฟันกรามซี่ที่หนึ่ง โดย ทพญ.อุบลวรรณ สาสุทธิ์ รพ.ม่วงสามสิบ

ประเภท Poster Presentation

- ชนะเลิศ เรื่องออมกันฟันดี โดย นางอัจจิมา บุญส่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด อำเภอวารินชำราบ

 


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  

    ๑.๑ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘ Click เพื่อดูรายละเอียด(รูปเล่ม) Click เพื่อดูรายละเอียด(KPI)

    ๑.๒ วิเคราะห์การจัดทำแผนปฏิบัติการ

    ๑.๓ กรอบการจัดทำแผนการเงินการคลัง

 


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๗  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่
๗/ ๒๕๕๗

 

ติดตามข้อสั่งการในวาระประชุมของกลุ่มงาน   
: เรื่องจากศูนย์วิชาการ
๔.๑
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
๔.๒
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๗
๔.๓
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗
๔.๔
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
๔.๕
ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี
๔.๖
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
๔.๗
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๑๐ อุบลราชธานี
๔.๘
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
๔.๙
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗ อุบลราชธานี
๔.๑๐
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐ อุบลราชธานี
๔.๑๑
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


   
: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด


    : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

๕.๑ กลุ่มงานบริหาร
๑.

งานการเงิน

๑.๑.งบทดลอง

ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๕๗ หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง/ส่งงบทดลองไม่ครบ

click ดูรายละเอียด

โซน 1    - แม่ข่าย  ส่งครบ  
               - ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งไม่ครบ ม่วงสามสิบ
               - สสอ. ส่งครบ  
       
โซน 2    - แม่ข่าย ส่งครบ  
               - ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งไม่ครบ กุดข้าวปุ้น นาตาล
               - สสอ.  ส่งครบ

โซน 3    - แม่ข่าย ส่งครบ  
               - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ โขงเจียม พิบูลมังสาหาร

                                              ไม่ส่ง นาเยีย
               - สสอ.  ส่งครบ

โซน 4    - แม่ข่าย ส่งครบ
               - ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ เดชอุดม นาจะหลวย   
               - สสอ. ไม่ส่ง คือ เดชอุดม

  ข้อเสนอแนะ...
 

๑.ขอให้สสอ.รพช.ติดตาม กำกับ ให้ผู้รับผิดชอบในการส่งรายงานงบทดลอง ได้ดำเนินการส่งงบให้ทัน

ตามกำหนด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน

 

๒.ขอให้ สสอ.รพช.กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญช

ี ก่อนส่งงบประจำเดือน เพราะ ถ้าหากมีข้อผิดพลาดของข้อมูล อาจส่งผลให้การแปลผลผิดไปด้วย

 

๓.ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย

ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด ให้รีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนที่ส่งนั้น

 

๔.ควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี โดยเฉพาะด้านรายได้ ด้านลูกหนี้ ทุกสิทธิ ต้องกำกับ

ติดตามข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลัง การบันทึกบัญชี อย่างสม่ำเสมอ

 

๑.๒ การเฝ้าระวังการเงินการคลัง

๑.๒.๑
แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI ๗ ระดับ

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗  มีผลการประเมินดังนี้ click ดูรายละเอียด

๑.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ ๗   จำนวน ๑๓  แห่ง คือ

โซน 1  เขื่องใน   ม่วงสามสิบ    ๕๐พรรษาฯ    ตาลสุม

โซน 2  เขมราฐ    กุดข้าวปุ้น    โพธิ์ไทร    ศรีเมืองใหม่

โซน 3  สำโรง    วารินชำราบ

โซน 4  เดชอุดม    นาจะหลวย   น้ำยืน

๒.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ  4 คือ  เหล่าเสือโก้ก ตระการพืชผล สิรินธร โขงเจียม  พิบูลมังสาหาร

สว่างวีระวงศ์  ทุ่งศรีอุดม  

  

ข้อเสนอแนะ

ให้โรงพยาบาลเตรียมการเฝ้าระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุ

ว่ามีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผน เช่นด้านรายได้ ต้องวิเคราะห์จำนวนเงินที่ได้รับจริง สอดคล้องกับ

ผลงาน การให้บริการหรือไม่ ในด้านรายจ่าย ต้องควบคุม กำกับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการเงิน

การคลัง อย่างเข้มงวด 

 

๑.๒.๒ รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ click ดูรายละเอียด

๒.๑ แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับ สิงหาคม

๒๕๕๗ เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสำรองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่าย

ประเมิน กำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลังตนเอง

ข้อมูลเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ

โซน ๓    วารินชำราบ              - ๔๙.๐๗  ล้านบาท

โซน ๑    ๕๐พรรษาฯ               - ๓๓.๔๘   ล้านบาท

โซน ๔    เดชอุดม                    - ๒๓.๕๐   ล้านบาท

โซน ๒    ตระการพืชผล         - ๒๑.๔๙  ล้านบาท  

โรงพยาบาลที่มีทุนสำรอง เป็นบวก คือ  บุณฑริก  น้ำขุ่น  เขื่องใน สว่างวีระวงศ์

โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ

โซน ๔    เดชอุดม                    ๙๕.๘๙  ล้านบาท

โซน ๓    วารินชำราบ              ๖๗.๖๕   ล้านบาท 

โซน ๒    ตระการพืชผล          ๖๗.๑๐   ล้านบาท

โซน ๑    ๕๐พรรษาฯ               ๖๔.๑๑    ล้านบาท 

 

ข้อเสนอแนะ

 

๑.ขอให้โรงพยาบาลวางแผนบริหารหนี้สินอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า หนี้ใหม่ มีระบบสอบทานหนี้รายตัว

ให้เป็นปัจจุบัน สอบทานความมีอยู่จริงของหนี้สินระหว่างเอกสารการก่อหนี้ และทะเบียนคุมเจ้าหนี้

กับบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้แต่ละประเภท แล้วรายงานให้ ผอก.รพ.รับทราบ

 

๒.เงินงบลงทุน (ค่าเสื่อมฯ)

ขอให้มีการตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบเปรียบเทียบระหว่างทะเบียนคุมงบลงทุน กับบัญชีแยก

ประเภท และบัญชีเงินฝากธนาคาร มีวัตถุประสงค์ (งบลงทุน) และหากมีเงินงบลงทุนคงเหลือ ขอให้ท่านเร่ง

ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและใช้จ่ายเงินตามแผนรายการที่ได้รับอนุมัติ ตามห้วงเวลาต่อไป

*** ห้ามนำงบลงทุนค่าเสื่อมไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินการโดยเด็ดขาด หากมีเงินเหลือจ่ายงบลงทุน

และหากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการ ให้เสนอขออนุมัติต่อ นพ.สสจ.ก่อนดำเนินการ

 

๓.ขอให้โรงพยาบาล กำกับ การบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลังให้มีีกระบวนการ

มีส่วนร่วมทุกส่วนในการวางแผนและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 

๔.ให้กำชับการส่งรายงาน ๔๐๗ ประจำสัปดาห์ เพื่อ ควบคุม กำกับ ติดตามสถานะเงินบำรุงโรงพยาบาล

และตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เพื่อความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง  ขอให้ยึดข้อมูลงบการเงินเป็นหลักโดยมี

ผู้ตรวจสอบลงนามรับรองข้อมูลก่อนส่ง

 

๕. ขอให้โรงพยาบาล ควบคุม กำกับ ติดตามข้อมูล การรับรู้รายได้ โดยเฉพาะการรับรู้เงินโอนธนาคาร

การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินโอน เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ส่วนเกี่ยวข้อง และบันทึกบัญชีรับรู้ทันที  

 

๖. ขอให้เครือข่าย  ดำเนินการตรวจสอบยอดเงินจัดสรรตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างแม่ข่าย และ ลูกข่าย

โดยยืนยันยอด ระหว่างทะเบียนคุมเงินเครือข่าย กับบัญชีแยกประเภท และบัญชีเงินฝากธนาคาร รอจัดสรร

๑.๓ โครงการจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำ

ตามที่ กท.สธ. แจ้งหน่วยสังกัดให้ดำเนินการจ่ายตรง เงินเดือน และค่าจ้างประจำ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่กรมบัญชีกลางกำหนด จึงขอแจ้งให้ สสอ. / รพช.

ดำเนินการดังนี้ ...งด PO เบิกเงินตามฏีกา ๓๕๐ ประจำเดือน และ ตกเบิก

๑. งบบุคลากร ได้แก่  เงินเดือน ค่าจ้างประจำ  เงินช่วยค่าครองชีพเงิน ที่จ่ายควบคู่ กับเงินเดือน

และ ค่าจ้างประจำ  เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

๒. งบดำเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทนพิเศษ และข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน

หรือค่าจ้างประจำ ถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่ง (เงินเต็มขั้น)

***ไม่ต้องบันทึกบัญชี สำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเดือน และค่าจ้างประจำ

เข้าบัญชีต่อตามฐานข้อมูลที่แจ้งไว้แล้ว***

๒.

งานการเจ้าหน้าที่

 

๒.๑. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ click ดูรายละเอียด

 

๒.๒ การส่งใบขอย้ายภายในจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ ๒/๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว(นักเรียนทุน) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติราชการภายในจังหวัดอุบลราชธานี  ส่งใบขอย้าย

ประจำรอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗  โดยขอให้ทุกหน่วยงานรวบรวมใบขอย้าย ส่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป

(งานการเจ้าหน้าที่) ได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวม เข้าที่ประชุม

คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

 

๒.๓ การพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว


๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๑.

สรุปงบค่าเสื่อม ๒๐% ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ click ดูรายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติในหลักการ จัดสรรงบค่าเสื่อม ๒๐ % เพื่อการบริหารจัดการ

ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการ

โอนงบประมาณให้กับหน่วยบริการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ขอให้หน่วยบริการ ตรวจสอบรายการ

ที่ได้รับการจัดสรร และดำเนินการจัดซื้อ /จัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  

๒.
แจ้งการจัดสรรงบลงทุนรายการ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ click ดูรายละเอียด
๓.

การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘

ทุกเครือข่ายส่งแผนปฏิบัติการครบถ้วนทุกแห่งแล้ว จังหวัดจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปดังนี้

๒๙ กย.- ๓ ต.ค ๕๗    ทุกกลุ่มงานตรวจสอบความครบถ้วนของแผนงาน กิจกรรม

๖-๑๐ ต.ค ๕๗              ปรับแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด

๑๓-๑๗ ต.ค ๕๗         จัดทำแผนปฏิบัติการ เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐

๒๔ ต.ค ๕๗                 ส่งแผนเขตบริการสุขภาพ ให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์(สนย.)

สรุปผลการส่งผลงานวิชาการระดับกระทรวง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ จ.เชียงใหม่

จำนวนเรื่องที่ส่ง  ๓๐๒ เรื่อง  ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ให้นำเสนอผลงาน จำนวน ๑๑๓ เรื่อง(๓๗.๙๑%)

ได้รับรางวัล ๕ เรื่อง(รพศ.๒)


๕.๓ กลุ่มงานควบคุมโรค
๑.

สถานการณ์โรคติดต่อ เดือนกันยายน ๒๕๕๗  click ดูรายละเอียด

๒.

โรคอีโบล่า

๒.๑ สถานการณ์การระบาดโรคอีโบล่าในแอฟริกาตะวันตก click ดูรายละเอียด

๒.๒ แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคอีโบล่า click ดูรายละเอียด
๒.๓ แนวทางการประสานงานเมื่อพบผู้เข้าเกณ์สอบสวนโรคอีโบล่าclick ดูรายละเอียด

 

๕.๔ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

ข้อมูล สปสช. ร้อยละ ๙๙.๙๑๖ click ดูรายละเอียด

ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ ๙๙.๙๘๑ click ดูรายละเอียด

 ๒.

ข้อมูลบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ จำแนกรายรพ./อำเภอ และรายเดือน click ดูรายละเอียด

๓.

สรุปการประเมินศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน โดยใช้ค่า CMI click ดูรายละเอียด

กราฟ click ดูรายละเอียด

๔.

สรุปอัตราการตามจ่ายกรณีผู้ป่วยนอกต่างCUP ภายในจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

click ดูรายละเอียด

 

๕.๖ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑.

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๕๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ์ประจำปี

๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานส่งเสริมฯ

ขอแจ้งห้วงเวลาในการจัดการแข่งขันกีฬา ดังนี้

***เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๗ การแข่งขันกีฬาระดับโซน

***เดือน ธันวาคม สัปดาห์ที่ ๑-๓ การแข่งขันระหว่างโซน


๕.๖ กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต

ผลการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗

  เป้าหมายจังหวัดอุบลราชธานี ๘,๖๐๐ ราย

          ๑.๑ ระบบสมัครใจ  เป้าหมาย ๔,๓๐๐ ราย

ดำเนินการได้  ๑,๘๙๖ ราย    คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๙ ดังนี้

๑.จิตสังคมบำบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร ๔ เดือน  จำนวน  ๖๒๗  ราย

๒.ค่ายบำบัด   หลักสูตร ๑๕ วัน  จำนวน ๑,๒๖๙  ราย

          ๑.๒ ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ราย

ดำเนินการได้ ๕,๑๓๖ ราย 

ผลงานเกินเป้าหมาย ๑,๑๓๖ คน

          ๑.๓ ระบบต้องโทษ เป้าหมาย ๓๐๐ ราย

ดำเนินการได้   ๘๐๒ ราย 

ผลงานเกินเป้าหมาย ๕๐๒ ราย

รวมทุกระบบ  ผลงาน จำนวน  ๗,๘๓๔  ราย คิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๐๙


๕.๗ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๑.

กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐

กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖๐๐ น.

๒.

กำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม,ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และดำเนินการสถานพยาบาล / ร้านยา

ทุกประเภท/สถานที่ผลิตยา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘ click ดูรายละเอียด

๓.

ขอความร่วมมือ รพ. และ สสอ.เมือง,เดชอุดม,เขื่องใน, กุดข้าวปุ้น,เขมราฐ,โพธิ์ไทร,พิบูลมังสาหาร และ

ศรีเมืองใหม่  ดำเนินการตรวจสถานพยาบาล เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการ

สถานพยาบาล และ ส่งผลตรวจ พร้อมรูปถ่ายสถานพยาบาล ส่งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯภายในวันที่  ๓๐

กันยายน ๒๕๕๗

๔.
การต่ออายุใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ
 

๔.๑ การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๖๐ 

  ๔.๒ การชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการและต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๘
  ๔.๓ การต่ออายุใบอนุญาตขายยา
  ๔.๔ การต่อใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒


๕.๘ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
๑.

การติดตั้งระบบติดตามรถกู้ชีพ (GPS) ของหน่วยบริการ

ตามที่ สนง.สสจ.อุบลราชธานี ได้ติดตั้งระบบติดตามรถกู้ชีพ (GPS) ให้กับรถกู้ชีพ ทุกคัน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖

เป็นต้นมา โดย สสจ. เป็นผู้ชำระค่าเครื่องและค่าบริการรายปีในปีแรกให้  รวม ๒๑,๑๘๖ บาท/คัน

บัดนี้ครบกำหนดที่จะต้องชำระค่าบริการรายปีล่วงหน้า ปี ๒๕๕๘ หากหน่วยบริการใดประสงค์จะใช้ GPS ต่อ

ต้องชำระค่าบริการรายปีเอง จำนวน ๔,๘๐๐ บาท/คัน/ปี ซึ่งทางบริษัท จะทำหนังสือถึงหน่วยบริการทราบ

อีกครั้ง

๒.

การติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารผ่านโปรแกรม Zello

เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดประสบปัญหาการส่งข่าวทางวิทยุ ไม่สามารถเรียกขานลูกข่ายได้ครบ เพื่อแก้ปัญหา

ดังกล่าวศูนย์สั่งการฯจึงเพิ่มระบบวิทยุผ่าน Internet โดยใช้โปรแกรม Zello โดยจัดสรรโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ประจำไว้ที่่ ER ทุกโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว (รวม ๒๗ เครื่อง)

***จึงขอความร่วมมือจาก ER โรงพยาบาลทุกแห่งเปิด ใช้โปรแกรม Zello ซึ่งได้มีการชี้แจงกับผู้ปฏิบัติ

เรียบร้อยแล้ว

๓.

การนำส่งรถกู้ชีพที่หมดสัญญาเช่าคืนศูนย์สั่งการ

ขอให้โรงพยาบาลสำโรง กุดข้าวปุ้น นาเยีย ทุ่งศรีอุดม ตาลสุม และน้ำขุ่น นำส่งรถกู้ชีพยี่ห้อฟอร์ด

คืนศูนย์สั่งการฯเนื่องจากหมดสัญญาเช่า เมื่อได้รถกู้ชีพมาใหม่ศูนย์สั่งการจะให้รถคันใหม่ไปแทน

 

๕.๙ กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑.

ไม่มีวาระการประชุม

 

๕.๑๐ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
 ๑.

ไม่มีวาระการประชุม


๕.๑๑ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
๑.

งานทันตสาธารณสุข

วันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขและงานมุทิตาจิตทันตบุคลากร

จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา รพ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขโรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบ งานทันตสาธารณสุข

ใน สสอ.และ รพ.สต.

 ๒.

แผนหน่วยแพทย์ พอ.สว.ปีงบประมาณ ๒๕๕๘click ดูรายละเอียด

 

๕.๑๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

การปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพ click ดูรายละเอียด

๒.
การพัฒนา UBON System
๓.
แนวทางการส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้ม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๔.
Minor Change of JHCIS

 

๕.๑๓ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๑.

ไม่มีวาระการประชุม

 

๕.๑๔ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 ๑.

การดำเนินงานตาม Road map  การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย

สืบเนื่องจาก คสช.และรัฐบาล ได้ประกาศนโยบายการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ

และได้กำหนด Road map การจัดการขยะ โดย กำหนดแนวทางการดำเนินงานแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ...

ระยะที่ ๑ เร่งด่วน (๖ เดือน)

ระยะที่ ๒ ระยะปานกลาง (๑ ปี)

ระยะที่ ๓ ระยะยาว (เกิน ๑ ปี)  ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญ คือ...

การจัดการมูลฝอยเก่าที่ตกค้าง  สร้างรูปแบบการจัดการมูลฝอยใหม่  วางระเบียบและมาตรการ ในการ

จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการสร้างวินัยคนในชาติ เพื่อการจัดการที่ยั่งยืน ซึ่ง จังหวัด

อุบลราชธานีเป็นพื้นที่เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดในระยะที่ ๓ (เกิน ๑ ปี) click ดูรายละเอียด

 

 

๕.๑๕ กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
 ๑.

ไม่มีวาระการประชุม

 

๕.๑๖ กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
๑.

ร่วมรับการตรวจเยี่ยมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพิจารณารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗

การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี (ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ ๒) วันที่ ๗ ตุลาคม

๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ตำบลคำขวาง อ.วารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี เรียนเชิญท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง เข้าร่วมต้อนรับ

๒.

การดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

ด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิกาญจนบารมี กับกระทรวงสาธารณสุข ชมรม อสม.ระดับจังหวัดทุกแห่ง

และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๒.๑. เฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

๒.๒. กระตุ้นเตือน ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัย อาการของโรค สอนการตรวจ เต้านมด้วยตนเองให้กับประชาชน

ทั่วไป และเอ็กซเรย์เต้านมให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาส

๓.๓. รณรงค์รับเงินบริจาคให้กับโครงการดังกล่าว โดย

- ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร รุ่น เสาร์ ๕ เบญจนวมงคล

- จำหน่ายเสื้อยืดโปโลมูลนิธิกาญจนบารมี

- แจกซองการกุศลร่วมบริจาค

 

๕.๑๗ งานบริการสุขภาพ
๑.

ไม่มีวาระการประชุม

 


    
 : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
          ๖.๑ โครงสร้างคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
               
click ดูรายละเอียด


     
: เรื่องอื่นๆ